เฉลยธรรมบัญญัติ 12:25

Study

              

25 ท่านอย่ารับประทานเลือด เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลังท่านจะจำเริญเป็นสุข เมื่อท่านกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 25. You shall not attempt to acquire truth from yourself in spiritual things (which is from the Lord alone); that it may go well with you in your spiritual life, and with all the thoughts and affections begotten in the soul, when you shall follow out the perception that is given you of the Lord's will.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: