เอมัส 8

Studovat vnitřní smysl

           

1 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่า ดูเถิด มีกระจาดผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ่ง

2 และพระองค์ตรัสว่า "อาโมส เจ้าเห็นอะไร" และข้าพเจ้าทูลว่า "ผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ่ง พระเจ้าข้า" แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "วันสิ้นสุดมาถึงอิสราเอลประชาชนของเราแล้ว เราจะไม่ผ่านเขาไปอีกเลย"

3 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า "ในวันนั้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเป็นเสียงร่ำไห้ จะมีศพมากมายทุกแห่งทิ้งไว้เงียบๆ"

4 ท่านผู้เหยียบย่ำคนขัดสน ท่านผู้ทำลายคนยากจนแห่งแผ่นดิน จงฟังถ้อยคำนี้

5 โดยกล่าวว่า "เมื่อไรหนอวันขึ้นค่ำจะหมดไป เราจะได้ขายข้าวของเรา เมื่อไรหนอวันสะบาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าวสาลีออกขาย เราจะได้กระทำเอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทำเชเขลให้โตขึ้น และหลอกค้าด้วยตาชั่งขี้ฉ้อ

6 เพื่อเราจะได้ซื้อคนจนด้วยเงิน และซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสานคู่หนึ่ง เออ และขายกากข้าวสาลี"

7 โดยศักดิ์ศรีของยาโคบ พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณว่า "แน่นอนทีเดียว เราจะไม่ลืมการกระทำของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิตย์

8 แผ่นดินจะไม่หวั่นไหวเพราะเรื่องนี้หรือ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นจะไม่ไว้ทุกข์หรือ และแผ่นดินนั้นทั้งหมดก็เอ่อขึ้นมาอย่างแม่น้ำ ถูกซัดไปซัดมาและยุบลงอีก เหมือนแม่น้ำแห่งอียิปต์มิใช่หรือ"

9 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า "และต่อมาในวันนั้นเราจะกระทำให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน กระทำให้โลกมืดไปในกลางวันแสกๆ

10 เราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทั้งหลายกลับเป็นการไว้ทุกข์ และให้เสียงเพลงทั้งสิ้นของเจ้าเป็นคำคร่ำครวญ เราจะนำผ้ากระสอบมาที่เอวของคนทั้งหลาย และศีรษะทั่วไปก็จะล้าน และเราจะกระทำให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บุตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันที่ขมขื่น"

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมื่อเราจะส่งทุพภิกขภัยมาที่แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายน้ำ แต่จะอดฟังพระวจะของพระเยโฮวาห์

12 เขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่เขาจะหาไม่พบ

13 ในวันนั้น สาวพรหมจารีสวยๆและคนหนุ่มจะสลบไสลเพราะความกระหาย

14 บรรดาผู้ที่ปฏิญาณโดยความบาปแห่งสะมาเรีย และกล่าวว่า `โอ ดานเอ๋ย พระของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด' และว่า `พระมรรคาของเบเออร์เชบามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด' เขาเหล่านี้จะล้มลง และจะไม่ลุกขึ้นอีกเลย"Exploring the Meaning of เอมัส 8      

Napsal(a) Helen Kennedy

In verse 1, Amos experienced a vision - a basket of summer fruit - a metaphor for abundance. Fruit is commonly interpreted as a thing coming to completion. Since the fruit was shown by the Lord in a vision, it stands for an abundance of spiritual things coming to fruition, or coming into existence.

When in verse 2, the Lord asks Amos what he has seen, it indicates the depth and importance of the vision of spiritual prosperity. The exact opposite of this spiritual abundance is shown by Jehovah saying, “The end is coming upon my people.... I will not again pass by them any more.”

If it was just a warning, it would mean the end might happen. Here, since Jehovah is stating it as a fact, it shows that the old way of seeing the Lord’s truth among the people (the Church) is actually ending.

Verse 3 is self-explanatory: “And the songs of the temple shall be wailings in that day . . . the dead bodies shall be many . . . .” Throwing the dead bodies out in silence shows the grim nature of the thing being done.

Verse 4 depicts the ruining, or making impure, of good and truth by those who “swallow up the needy, and cause the poor of the land to fail.” The extent of this devastation can be seen by the inner meaning of the word “poor” as “those who do not have the knowledges of good and truth but still long for them” (Secrets of Heaven 10227:19).

The “new moon” in verse 5 means “serving the Lord with gladness (Secrets of Heaven 7093:5), and asking “When will the New Moon be past?” shows they are finding no joy in serving the Lord. (See Hosea 2:11)

Wanting the “sabbath” gone means essentially the same thing. “That we may sell grain... and set forth wheat,” shows the love of intelligence and wisdom coming from themselves, since these grains need the hand of man to grow them. The “Ephah and shekel” are a measurement and a means of paying, “and dealing falsely with balances of deceit,” shows the intention to deceive people, inserting seeming truths devised by humans in place of truth given by God.

In verse 6, “That we may buy the poor for silver,” the poor symbolize those who long for truths and might fall for any shiny thing. Then, in the phrase “And the needy for a pair of shoes,” the needy represent people who lack good (Apocalypse Revealed 95).

In context, “silver” and “shoes” show the desire to mislead by money and by comfortable natural things, where “shoes” mean things that are corporeal or that have to do with our bodies (Secrets of Heaven 3761).

“Even sell the bad wheat?” Instead of dealing falsely and with deceit as in the previous chapter, here the meaning is the desire to give bad food to people who long for truth, and that the bad food will cause spiritual sickness.

In verse 7 the Lord swears by the excellency of Jacob. Since excellency can only be attributed to the Lord, and this chapter is dealing with the poor being misguided, what the Lord has sworn to, or is dedicated to, must be truths or knowledges that teach about Himself. The Lord “not forgetting any of their works,” shows that He always knows the things the evil are doing wrong.

In verse 8 the effect evil has is seen by making “the land tremble,” badly enough to make the people “mourn.” In the next verse the treacherous deeds of the people are shown as rising up, being troubled, and sinking again, comparing it to the annual flood of “the River of Egypt” or the Nile. Instead of the effect of bringing life-giving silt, the rise and sinking of treachery and deceit is said to be troubled.

Causing “the sun to go down at noon” just when it should be at its height gives an image of the polar opposite of what it should be (verse 9). To “Darken the earth in the clear day,” is another image of things being troubled and the opposite of the true spiritual state, the state where light abounds and good and evil are seen in clarity.

“Your feasts into mourning”, “songs into lamentation”, “sackcloth” instead of clothing, and “baldness” in place of hair, is a list that shows how evil continues to build up as a time of judgement draws nearer.

“Mourning as for an only son,” is a state of internal grief, grief that is inconsolable. Those who previously could “buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes,” (see verse 6) are “being reduced from a state of opulence to want and misery” (Apocalypse Revealed 765.)

Verse 11 is a place where the inner meaning comes through clearly in the literal text. Jehovah will send “not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah.” Jehovah says in a very clear way that natural food and water are not meant, but hearing His words. The lack of hearing and obeying truths from Jehovah, or the Lord, if not reversed, moves toward the death of the spirit because, as the end draws near, the evil will suffer more and more.

To “wander from sea to sea” and “run to and fro” in verse 12 give a picture of the frantic unrestful nature of the evil who can find no true peace because they have spurned the Sabbath (see verse 5). Unable to find the “word of Jehovah,” they live in this state of unpeacefulness. It’s not that they can’t see the Word of Jehovah, but that they can’t find any meaning in it (see previous verse.)

“Fair virgins” and “young men” that “faint for thirst” in verse 13 show that no new growth in anything spiritual is possible because it faints and dies from lack of truth, “thirst” being “to perish from want of truths” (Apocalypse Revealed 956).

Verse 14 shows that the final end has come. The “Sin of Samaria” means people who worshipped the Syrian goddess, Ashima; therefore, those who worship false gods.

“Beersheba” and “Dan” were boundaries or ways to enter the land of Canaan, but here they mean exiting from it, rejecting the truths of faith that lead to heaven (Secrets of Heaven 3923:10).

“They shall fall, and never rise up again,” shows the complete end of any good and truth with the person, or of the Church.

Churches die. The people in them start out being willing to receive true ideas from the Lord, and to put them into practice. But as time goes by, and people stop listening, and start to worship false gods, or their own intelligence, the churches wither.

In Amos 8, the Israelitish church is dying. Its end is stated by Jehovah. But, look back at the beginning of the chapter, to the basket of summer fruit. The Lord can take whatever remains of good and truth in a people, and start a new church. The repeated promise in the Biblical prophets is the promise of the Messiah, the Christ... who would found this new church.

The same thing happens in each of us. Our false gods can kill our spiritual lives. But, there is a remnant -- the embers of good and truth -- and if we turn to the Lord, a new life can be kindled in us. And it can be fruitful.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 8      

Napsal(a) Helen Kennedy

In verse 1, Amos experienced a vision - a basket of summer fruit - a metaphor for abundance. Fruit is commonly interpreted as a thing coming to completion. Since the fruit was shown by the Lord in a vision, it stands for an abundance of spiritual things coming to fruition, or coming into existence.

When in verse 2, the Lord asks Amos what he has seen, it indicates the depth and importance of the vision of spiritual prosperity. The exact opposite of this spiritual abundance is shown by Jehovah saying, “The end is coming upon my people.... I will not again pass by them any more.”

If it was just a warning, it would mean the end might happen. Here, since Jehovah is stating it as a fact, it shows that the old way of seeing the Lord’s truth among the people (the Church) is actually ending.

Verse 3 is self-explanatory: “And the songs of the temple shall be wailings in that day . . . the dead bodies shall be many . . . .” Throwing the dead bodies out in silence shows the grim nature of the thing being done.

Verse 4 depicts the ruining, or making impure, of good and truth by those who “swallow up the needy, and cause the poor of the land to fail.” The extent of this devastation can be seen by the inner meaning of the word “poor” as “those who do not have the knowledges of good and truth but still long for them” (Secrets of Heaven 10227:19).

The “new moon” in verse 5 means “serving the Lord with gladness (Secrets of Heaven 7093:5), and asking “When will the New Moon be past?” shows they are finding no joy in serving the Lord. (See Hosea 2:11)

Wanting the “sabbath” gone means essentially the same thing. “That we may sell grain... and set forth wheat,” shows the love of intelligence and wisdom coming from themselves, since these grains need the hand of man to grow them. The “Ephah and shekel” are a measurement and a means of paying, “and dealing falsely with balances of deceit,” shows the intention to deceive people, inserting seeming truths devised by humans in place of truth given by God.

In verse 6, “That we may buy the poor for silver,” the poor symbolize those who long for truths and might fall for any shiny thing. Then, in the phrase “And the needy for a pair of shoes,” the needy represent people who lack good (Apocalypse Revealed 95).

In context, “silver” and “shoes” show the desire to mislead by money and by comfortable natural things, where “shoes” mean things that are corporeal or that have to do with our bodies (Secrets of Heaven 3761).

“Even sell the bad wheat?” Instead of dealing falsely and with deceit as in the previous chapter, here the meaning is the desire to give bad food to people who long for truth, and that the bad food will cause spiritual sickness.

In verse 7 the Lord swears by the excellency of Jacob. Since excellency can only be attributed to the Lord, and this chapter is dealing with the poor being misguided, what the Lord has sworn to, or is dedicated to, must be truths or knowledges that teach about Himself. The Lord “not forgetting any of their works,” shows that He always knows the things the evil are doing wrong.

In verse 8 the effect evil has is seen by making “the land tremble,” badly enough to make the people “mourn.” In the next verse the treacherous deeds of the people are shown as rising up, being troubled, and sinking again, comparing it to the annual flood of “the River of Egypt” or the Nile. Instead of the effect of bringing life-giving silt, the rise and sinking of treachery and deceit is said to be troubled.

Causing “the sun to go down at noon” just when it should be at its height gives an image of the polar opposite of what it should be (verse 9). To “Darken the earth in the clear day,” is another image of things being troubled and the opposite of the true spiritual state, the state where light abounds and good and evil are seen in clarity.

“Your feasts into mourning”, “songs into lamentation”, “sackcloth” instead of clothing, and “baldness” in place of hair, is a list that shows how evil continues to build up as a time of judgement draws nearer.

“Mourning as for an only son,” is a state of internal grief, grief that is inconsolable. Those who previously could “buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes,” (see verse 6) are “being reduced from a state of opulence to want and misery” (Apocalypse Revealed 765.)

Verse 11 is a place where the inner meaning comes through clearly in the literal text. Jehovah will send “not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah.” Jehovah says in a very clear way that natural food and water are not meant, but hearing His words. The lack of hearing and obeying truths from Jehovah, or the Lord, if not reversed, moves toward the death of the spirit because, as the end draws near, the evil will suffer more and more.

To “wander from sea to sea” and “run to and fro” in verse 12 give a picture of the frantic unrestful nature of the evil who can find no true peace because they have spurned the Sabbath (see verse 5). Unable to find the “word of Jehovah,” they live in this state of unpeacefulness. It’s not that they can’t see the Word of Jehovah, but that they can’t find any meaning in it (see previous verse.)

“Fair virgins” and “young men” that “faint for thirst” in verse 13 show that no new growth in anything spiritual is possible because it faints and dies from lack of truth, “thirst” being “to perish from want of truths” (Apocalypse Revealed 956).

Verse 14 shows that the final end has come. The “Sin of Samaria” means people who worshipped the Syrian goddess, Ashima; therefore, those who worship false gods.

“Beersheba” and “Dan” were boundaries or ways to enter the land of Canaan, but here they mean exiting from it, rejecting the truths of faith that lead to heaven (Secrets of Heaven 3923:10).

“They shall fall, and never rise up again,” shows the complete end of any good and truth with the person, or of the Church.

Churches die. The people in them start out being willing to receive true ideas from the Lord, and to put them into practice. But as time goes by, and people stop listening, and start to worship false gods, or their own intelligence, the churches wither.

In Amos 8, the Israelitish church is dying. Its end is stated by Jehovah. But, look back at the beginning of the chapter, to the basket of summer fruit. The Lord can take whatever remains of good and truth in a people, and start a new church. The repeated promise in the Biblical prophets is the promise of the Messiah, the Christ... who would found this new church.

The same thing happens in each of us. Our false gods can kill our spiritual lives. But, there is a remnant -- the embers of good and truth -- and if we turn to the Lord, a new life can be kindled in us. And it can be fruitful.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 208


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1460, 2165, 2723, 2842, 3021, 3081, 3693, ...

Apocalypse Revealed 47, 50, 53, 166, 209, 323, 476, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 35

True Christian Religion 689, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 71, 195, 238, 373, 386, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 6:13

เฉลยธรรมบัญญัติ 25:15

1 กษัตริย์ 12:29

เนหะมีย์ 13:15, 18

งาน 30:31

เพลงสดุดี 10:7, 47:5

สุภาษิต 1:28, 20:23, 24:16

อิสยาห์ 13:10, 15:2, 22:14

เยเรมีย์ 1:11, 12, 13, 6:26, 13:16, 15:9, 24:1, 25:27, 44:21

คร่ำครวญ 5:15

เอเสเคียล 7:2, 6, 22:12

โฮเชยา 2:5, 13, 5:6, 9:7, 12:8

เอมัส 2:6, 7, 5:1, 2, 5, 6:8, 10, 7:8, 9:5

มีคาห์ 1:5, 3:3

เศฟันยาห์ 1:7

เศคาริยา 5:6, 12:10

แมทธิว 27:45

การเปิดเผย 14:18

Významy biblických slov

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

พระเจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ฤดูร้อน
Summer' signifies the full state of the church, the same as 'noon.'

ตรัสว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

เห็น
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เพลง
'A song' signifies acknowledgment and confession from joy of heart.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

ยากจน
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

วันสะบาโต
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

หลอก
The spiritual meaning of being deceitful is pretty close to the literal meaning: According to the Writings it means using false thinking and logic to...

ตาชั่ง
The balances mentioned in Revelation 6:5 signify the estimation of goodness and truth.

เงิน
'Money' relates to truth.

รองเท้า
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

ปฏิญาณ
'To sware' is a binding.

ลืม
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

คนที่อาศัยอยู่
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

ที่อาศัยอยู่
'Inhabit' refers to good.

อาศัยอยู่
'Inhabit' refers to good.

ไว้ทุกข์
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

อียิปต์
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

ดวงอาทิตย์
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

เที่ยง
'Noon' signifies the full state of the church. 'Noon' signifies wisdom in its most luminous state. 'Noon' denotes a state of light, because the times...

เที่ยงวัน
'Noon' signifies the full state of the church. 'Noon' signifies wisdom in its most luminous state. 'Noon' denotes a state of light, because the times...

โลก
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

กลาง
'Noon' signifies the full state of the church. 'Noon' signifies wisdom in its most luminous state. 'Noon' denotes a state of light, because the times...

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

ผ้ากระสอบ
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

กระสอบ
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

เอว
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

ส่ง
'To send' signifies revealing.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ทะเล
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ทิศเหนือ
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

แสวงหา
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

แสวง
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

หา
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

พบ
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

สะมาเรีย
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

กล่าวว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ชีวิต
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

แน่
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ล้มลง
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ล้ม
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Prophet Amos
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Amos (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Amos (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Amos (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: