1 ซามูเอล 8

Studovat vnitřní smysl
← 1 ซามูเอล 7   1 ซามูเอล 9 →         

1 อยู่มาเมื่อซามูเอลแก่แล้ว ท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉัยอิสราเอล

2 บุตรหัวปีของท่านชื่อโยเอล และคนที่สองชื่ออาบียาห์ ทั้งสองเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเออร์เชบา

3 แต่บุตรชายของท่านมิได้ดำเนินในทางของท่าน ได้เลี่ยงไปหากำไร เขารับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมเสีย

4 และบรรดาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามาห์

5 และเรียนท่านว่า "ดูเถิด ท่านชราแล้ว และบุตรชายของท่านมิได้ดำเนินในทางของท่าน บัดนี้ขอท่านได้กำหนดตั้งกษัตริย์ให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิด"

6 แต่เมื่อเขาพูดว่า "ขอตั้งกษัตริย์ให้วินิจฉัยเราทั้งหลาย" ก็กระทำให้ซามูเอลไม่พอใจ และซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์

7 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบซามูเอลว่า "จงฟังเสียงประชาชนในเรื่องทั้งสิ้นที่เขาทั้งหลายขอต่อเจ้า เพราะว่าเขามิได้ละทิ้งเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเรา ไม่ให้เราครอบครองเหนือเขา

8 ตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเขาได้กระทำตั้งแต่วันที่เรานำเขาออกมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้ คือเขาได้ละทิ้งเราและปรนนิบัติพระอื่น เขาจึงกระทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วย

9 เหตุฉะนั้นบัดนี้จงฟังเสียงของเขา ขอแต่จงคอยทักท้วงเขา และสำแดงให้ทราบถึงวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเขาทั้งหลาย"

10 ซามูเอลจึงเอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์มาบอกกล่าวแก่ประชาชนผู้ร้องขอให้ท่านตั้งกษัตริย์

11 ท่านกล่าวว่า "นี่เป็นวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนือเจ้า กษัตริย์จะเกณฑ์บุตรชายทั้งหลายของเจ้าและกำหนดให้ประจำรถรบ และให้เป็นพลม้า และให้วิ่งหน้ารถรบของพระองค์

12 แล้วพระองค์จะตั้งเขาให้เป็นนายพัน นายห้าสิบของพระองค์ ให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าว และทำศัสตราวุธ และเครื่องใช้ของรถรบ

13 พระองค์จะนำบุตรสาวของเจ้าไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอม ทำครัวและปิ้งขนม

14 พระองค์จะเอานา สวนองุ่นและสวนมะกอกเทศที่ดีที่สุดของเจ้าให้แก่ข้าราชการของพระองค์

15 พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของพืชผลและผลองุ่นของท่านให้แก่มหาดเล็กและข้าราชการของพระองค์

16 พระองค์จะเอาคนใช้ผู้ชายและคนใช้ผู้หญิง และคนหนุ่มๆที่ดีที่สุดของท่าน และลาของท่านให้ไปทำงานของพระองค์

17 พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ของท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นทาสของพระองค์

18 ในวันนั้นท่านจะร้องทุกข์เพราะกษัตริย์ของท่าน ผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้เลือกนั้น แต่พระเยโฮวาห์จะไม่สดับท่านในวันนั้น"

19 แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามูเอล เขาทั้งหลายกล่าวว่า "เราไม่ยอม แต่เราจะต้องมีกษัตริย์ปกครองเรา

20 เพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาติทั้งหลายด้วย และเพื่อกษัตริย์ของเราจะวินิจฉัยเรา และนำหน้าเราไปและรบศึกให้เรา"

21 และเมื่อซามูเอลได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของประชาชน ท่านก็นำไปทูลพระเยโฮวาห์ให้ทรงทราบ

22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า "จงฟังเสียงของเขาทั้งหลายเถิด และจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้เขา" แล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า "ให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตน"

← 1 ซามูเอล 7   1 ซามูเอล 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 8      

This chapter marks a historic turning point for the Children of Israel. Since their escape from Egypt some four hundred years earlier, the Lord Jehovah, through Moses, and Joshua, and then a series of judges, had directly ruled the people. Now, though, the people pleaded that they might instead have a king. In a sense, they wanted to be led by human nature, not by the God's law and prophets.

The corruption of Samuel’s sons, as judges over Israel, was what spurred this movement. Samuel had grown old, and his sons, Joel and Abiah, had become judges over Israel. However, they began to act immorally, taking bribes and “perverting judgement.” This is similar to the corruption of the High Priest Eli’s sons, described in 1 Samuel 2, and not unlike the misbehavior of two of Aaron's sons, Nadab and Abihu, as in Leviticus 10.

Samuel prayed to the Lord, asking what he should do about the people’s demand for a king. The Lord assured him that the request came not because he, Samuel, had been rejected. Instead, it was the Lord Himself who the people of Israel had rejected. The Lord sent a warning through Samuel to the people, and Samuel told them of the personal and financial cost that would come with having a king. The king would use a substantial portion of the land’s resources, and take the best for himself. Having a king would also mean that they were rejecting the Lord’s direct leadership, and because of this they would be unable to call on His help in the way that they had in the past. The people heard the warning, but did not change their minds.

There are two united ways in which the Lord wants to judge us. One way is through love or goodness. The other is through truth. In other words, our lives can be judged according to the type of love that exists in our hearts, and therefore the love we exhibit toward others. We will make mistakes, but it is our intent that matters most. Judgment according to truth, by comparison, is somewhat cold. We either adhere to the law or we don’t. The two, love and truth, should exist together. Intentions should be considered together with what we actually do. From this time in Israelite history, the role of priest, representing judgment from goodness or love, was separated from the role of king, representing judgment by truth. They denied themselves the opportunity to be ruled by love and left themselves to be ruled by the cold letter of the law (see Arcana Coelestia 6148).

Swedenborg also discusses this concept in Arcana Coelestia 1672. He writes that there is a different meaning of a “people,” meaning truths, and a “nation,” meaning goods. Kings, he writes, are associated with a people, not a nation. Thus before the Children of Israel were ruled by a king, they represented “a good, or that which is celestial,” but while they had a king they represented “truth or that which is spiritual” (Arcana Coelestia 1672). This further supports the idea that they began to separate the judgement by truth and judgement by love, choosing only truth, or the law as represented by a king.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1672, 2015, 2567, 2723, 6148, 8301, 8770


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 638, 654, 919

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 46:1

พระธรรม 16:8, 23:6, 8

เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18, 17:14

ผู้พิพากษา 8:22

1 ซามูเอล 1:19, 8:5, 7, 20, 22, 10:19, 25, 12:1, 2, 12, 17, 19, 23, 14:52, 15:11, 17:8, 22:7

2 ซามูเอล 15:1

1 กษัตริย์ 12:4

2 กษัตริย์ 19:14, 21:9

1 พงศาวดาร 6:13, 27:1

งาน 8

เพลงสดุดี 78:8, 81:12

สุภาษิต 1:25, 28

อิสยาห์ 23, 59:1

เยเรมีย์ 22:17, 44:16

เอเสเคียล 8:18

โฮเชยา 13:10

มีคาห์ 3:4, 11

แมทธิว 20:25

กิจการของอัครสาวก 13:21

Významy biblických slov

ซามูเอล
'Samuel' signifies the Word.

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

บุตรชายของ
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

หัว
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

ชื่อ
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ดำเนิน
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

กำไร
Gain denotes every false principle derived from evil, which perverts the judgment of the mind.

บิดเบือน
'To pervert' signifies turning truth into falsity, and good into evil.

ความยุติธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

มา
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

รามาห์
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

มาห์
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

พูด
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ครอบครอง
To reign,' as in Revelation 5, signifies being in truths and goods, and so in power, from the Lord, to resist evils and falsities which...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

อียิปต์
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

สำแดง
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

วิธี
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

กล่าวว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

พัน
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

ห้าสิบ
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

เกี่ยวข้าว
'To reap' signifies executing judgment. 'Reaping' denotes the reception of truth in good.

ปิ้ง
In a broad sense, there are two things we get from our food. One is energy, in the form of carbohydrates and fats. The other...

มะกอก
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

ดี
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

ลา
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

งาน
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

ฝูง
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

คำ
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Asking for a King
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Asking for a King (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Asking for a King (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Asking for a King (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Saul Anointed by Samuel, Reigns as King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: