Ruth 3

Studie

         |

1 Əzəl iyyan tənna Naɣomi i tadagalt net Rut: « Nak a dam əgməya ehan daɣ za təgrəwa alxer əd təfalawist d əzzəbun nam.

2 «Təssanaɣ as Boɣaz w'as təddewa əd təmaššaɣalen net əššəqqaɣ nana a imos. Əssanaɣ as ahad a ad əzəzzəran əššəɣir daɣ aɣarɣar.

3 «Daɣ a di širəd, tagaɣ adu əd tabdoq nam ta təhossayat, təzəgədya s aɣarɣar. Mišan ad tu wər təzəzdəya iman nam har iɣrəd əd tattay əd tassay.

4 «As ikk'edag n etəs tawəlaq qu har təssəna dad insa. Dəffər a wen tagla taləma fəl daran net təzələle daw san. A dam iməl a wa za taga.»

5 Tənn'as Rut : «Ad aga arat w'as di tənneɣ kul.»

6 Təzagaday Rut s aɣarɣar, təmozal a w'as tat tomar tadagalt net.

7 Itša Boɣaz, išwa, tənsa tayttay net. Ikk'edag n atəs daɣ tamma ən təbədiyyeka ən šabba nn əššəɣir. Təzzar insa. Təhoz t'iddu Rut solan tolam fəl daran net abroɣ, təsrad ɣur san.

8 Amaran, as iga idawannay n ahad išawadawaš du asammed Boɣaz imalallay ifray tantut təzilalat daw daran net ihag.

9 «Ma təmosa?» inn'as. Tənn'as : «Nak Rut. Areɣ a di təsəwəra əfus nak, kay ilan alhaq n a wen id kay ənəmmehəz nana daɣ tamet a təmosa.»

10 «Iwar kam albaraka n Amaɣlol, Rut!» inn'as Boɣaz. «Alɣadala wa təsəkna aɣaywan n Elimelek əmərədda ogar w'as du təzzara i tadagalt nam id wər təsəssagala atəwara daɣ mina win maganza əd win məgərgəs.

11 «A kam wər idgəz arat əmərədda. A daɣ i təgməya dam taga, id tamattay n aɣrəm nana kul təss n as kam tantut təl t almaqqam.

12 «Illikan as nak ənəmmehəz daɣ tamet, ilzam i a daɣ am əssana. Mišan ill'ay iyyan ənəmmehəz di d'orayan.

13 «Ansu əddi da. Tufat aɣora ad nənəy kud itkal əzuk nam. Kud a di a igan itkəlet tu. Kud wər t'itkel nak at t'ətkəla. Ətkalaq q'arkawal dat Amaɣlul. Ədrər əddi da har ifaw!»

14 Tənsa daw daran net har afaw. Mišan tənkar du ɣur təɣəttawt n azaɣan dat ənəfilal n anay id Boɣaz wər ira ad itəwəssan as tantut en tosa ddu aɣarɣar.

15 Dat teklay net inna Boɣaz i Rut: « Əzəl du təsəɣnəst nam, təttəfaq qat wəllen.» Təttaf tat wəllen. Ikkat as sədisat təyyaten n əššəɣir, isəwar as tu. Ikk'aɣrəm.

16 As din tosa Rut tadagalt net təssəstan tat : «Ma din təqqal batu di, tabarart in?» Təmməgrad as Rut s a wa das iga Boɣaz ket net.

17 Tənn'as harwa : «Təhannaya sədisat təyyaten n əššəɣir a di d'ikfa fəlas inn'i : "Wər din za tasa tadaggalt nam təssikarayraya ifassan."»

18 Tənn'as Naɣomi : «Əmərədda ədrər da da, tabarart in, har təssəna anamod wa za tagu batu wa. Id aləs di wər z'aqqam wər tat ikna azal a da.» Imi nn əɣrəm