Ruth 2

Studie

         |

1 Təla Naɣomi əšəqqaɣ, aləs n əməgərgəs issohen igm d d'imərwan n Elimelek, ig n esəm Boɣaz.

2 Əzəl iyyan, tənna Rut i Naɣomi : «Sərəg'i s ad əfrada daɣ təwugas. Ad əlkama i wa di iqbalan daɣ təwəgust net.» Tənn'as Naɣomi : «Aglu, tabarart in!»

3 Təgla Rut fəl ad təlkəm i malayan daɣ təwəgust iyyat ad təšadaw. Iqqal as təwəgust ten šin Boɣaz, wa nn əšaqqaɣ n Elimelek.

4 Ihhin in Boɣaz osa ddu iman net, igmad du Betleɣem. Isəssəlam imalayan səs dasan inna : «Ikf'iwan Amaɣlol tillalt net!» Əjjəwwaban as : «Ikf'ik Amaɣlol albaraka!»

5 Isəstan Boɣaz əmuzzar ən malayan : «Ma təmos tantut ten?»

6 Inn'as : «Wəllət Mowab a du təddewat əd Naɣomi daɣ əsuf ən Mowab.

7 «Təgmay daɣ na turagat n ad təkəmmat šiɣaɣanen gər təbulasen dəffər malayan. Aɣora əngom as du tosa wa n a iga di təbdad har əmərədda. Təga arat n amazay ən təsənfut daɣ təsaklawt.»

8 Inna Boɣaz i Rut : «Səsəm i tabarart in! Ad wər takka tafrat əs təwəgust iyyat. Mišan ɣam da da, təlkəma i təmaššaɣalen in.

9 «Kammat daɣ təwəgust ta t'əlayan maššaɣalan in, əlkəm i təmaššaɣalen. Ad ərɣəma i maššaɣalan in fəl a kam ədəssan. As təfuda takkaɣ itəkkan tašwaɣ aman win d'ewayan.»

10 As təsla y a wen təssəjad dat əs har tədas takanart net aṃadal, təzzar təssəstan tu : «Ma fəl əgrawa ɣur ək saɣmar ogd n d a wa, nak wər nəmos wəllət n akal?»

11 Ijjəwwab as Boɣaz : «Əgrawa isalan nam. Əmazal wa təge i tədagalt nam dəffər iba nn aləs nam. Toyyeɣ in abba nnam d anna nnam d akal wa daɣ təga təhut nam, təgle du təxsara daɣ ammas n əɣrəf wər təzdaya.

12 «Ya Əməli tərzamaɣ am amazal nam! Amaɣlul, Əməli nn Israyil wa daɣ təgmaya taggast tərmazaɣ am əs təməwit təkm lat.»

13 Tənna Rut : «Immikan a di izəluləɣ saɣmar nak ogd n d a wa ya məšši. Təssiraɣ i du iman in s awal s əmmịdan, ləmmịdan, ənta nak wər eweda almaqqam ən təklit nak.»

14 Ɣur alwaq wa nn melkewan, inna Boɣaz i Rut : «Ayaw da, ədrəw dər na tagəlla, salmaq qat daɣ ədrəz nana!» Təqqim dəgma n imalayan. Ikf'et Boɣaz amayaɣ. Tətš'ay har təyyəwan, təglaz.

15 Tənkar dəffər a wen, təfrad. Omar Boxaz i maššaɣalan net: «Ayyat tat ad tətakammat harkid daɣ təbolasen, amaran a tat wər takaggaram.

16 «Labayyat du šiɣaɣanen daɣ təwaɣniwen, tayyim tanat daɣ aṃadal, a tanat tətakammat. Eges a das wər tannim arat sər əsnat.»

17 Təfrad Rut har ig'ahad. Təbəkkat s əsabakkaw šiɣaɣanen šin təšidawt, tədnay əsəgrəs net šabba n əššəɣir.

18 Teway t'iddu s ṇɣrəm, tənay Naɣomi ta n tadagalt net əmmud net. Təkf'et Rut a wa d'iqqiman dəffər tattay net.

19 Təssəstan tat Naɣomi : «Mənid təfrada azal a? Ma ilan təwagost ta daɣ təšɣala? Ig' Əməli albaraka i wa kam in igran!» Təmal as Rut wa ɣur təšɣal azal a da, tənn'as : «Esəm net Boɣaz.»

20 Tənna Naɣomi amaran i tədagalt net: « Ig' Əməli albaraka y aləs di. Amaɣlol ittaf fall ana əlluɣ net harwa da zun əmmək w'as t'ittaf fəl nəməttan nana harwa əddaran.» Təšota Naɣomi tolas : «Boɣaz ənəmmehəz nana. Aləs wen imos iyyan daɣ win ilzam a daɣ na əssanan.»

21 Tənna Rut wəllət Mowab: «Inn'i : "Əlkəm i maššaɣalan in har əɣradan allay."»

22 Tənn'as Naɣomi: « Ihossay a di tabarart in ad tiddawa əd təmaššaɣalen net. As təkke təwəgust iyyat ad tətəwəjəjərgana.»

23 Təlkam Rut i təmaššaɣalen ən Boɣaz, tətakammat šiɣaɣanen har iɣrad əmiləy nn əššəɣir d alkama. Təgla, təhhirag əd tadagalt net.