Ruth 1

Studie

         |

1 Daɣ azzaman n əlxəkum n alqalitan daɣ Israyil iggaz laz akal. Aləs iyyan n aɣrəm ən Betlexem daɣ akal ən Yahudəya istaq qu laz, ənta əd təntut net əd bararan net əššin a din agin azzaman daɣ əsuf n akal ən Mowab.

2-5 Esəm net aləs en Alimelek, esəm ən təntut net Naɣomi, bararan net iyyan Maɣlon, iyyan Xilyon. Əmosan Kəl Efrata ən Betlexem, amaḍal ən Yahudəya. Daɣ təməxsurt nasan daɣ əsuf ən Mowab təga talɣa nn Alimelek. Təxsar Naɣomi əd bararan net den da har əzlafan aššet Mowab, əmosnen Ɣorfa əd Rut. Dəffər təməxsurt ən tamarawt n elan, aba Maɣlon əd Xilyon. Təqqim du Naɣomi ɣas net wərmad bararan net wala deɣ šis san. Tewaɣalay

6 As təsla Naɣomi as kəl akal net təzzibbat du fall assan arraxmat n Amaɣlol səs tan ikfa ɣarat ən səgəyak təhossayat,

7 təggəllat ənta əd tədolan net, əgmadnat əsuf ən Mowab, akal wa daɣ əxsarnat. Daɣ tarrayt ən Yəhuda,

8 tənna Naɣomi i tədolan net : «Aglimat akk iyyat təqqal anna nnet. Iraz akmat Amaɣlol s əlluɣ ol n əd wa təgamat i nəməttan əd nak iman nin.

9 «Ikf'ikmat Amaɣlol alxer əd təfalawist daɣ nan nakmat win əzraynen.» Təzallamat tanat y ad tənəsəɣləf dər əsnat. Ad halinat tədolan net s ətkar zəwwəran.

10 Təzzar ənnanat as : «Kala! Nəddew dər əm s akal nam.»

11 Təjjəwwab asnat Naɣomi : «Əqqəlmat šibararen in! Ma fəl təlkammat i? Nak wər z ələsa təla ən bararan kamat izlafnen.

12 «Əqqəlmat šibararen in! Aglimat! Nak waššara, wər z ələsa azalaf. Wal'ad imos as əzələfa ahad da da, əxməla ahad da da, əgrawa bararan,

13 «imos moxal at təqqəlmat i taddawla nasan, tuggəymat i medden s azalaf, šibararen in! Wər təfregmat tiddawt in fəlas əmərədda təɣšad taɣara nnin wəllen, əheɣ ifassan n Amaɣlol.»

14 Təzzar ittəy daɣ asnat ətkar ogaran wa n nad. Mišan ya təzəllammat tat Ɣorfa, tanasaɣlaf dər əs, eges Rut təqqim du ɣur əs.

15 Tənn'as Naɣomi : «Əswəd, təmidit nam təkka aytedan nasan d əssənaman nasan. Ag'a wa təga! Əqqəl win nam!»

16 Mišan təjjəwwab as Rut : «Di wər tədgəzza s ak kam əfalla, s ak kam uggaga. Edag kul wa təkke əkkeq qu, edag kul wa daɣ təxsara, daɣ as əxsara. Tamattay nam ad təqqəl šin nu, Əməli nnam ad iqqəl i nnin.

17 «Edag wa daq qam aba, di daɣ as iba nak da. Əmbala daɣ as. Iwarat i əttabib n Amaɣlol wa og ran as di izammazay dər əm a wər nəmos tamattant.»

18 Dəffər as təgra Naxomi as təsigatakat əs tiddawt net, təmməzzay d ədəgguz net.

19 Əjjiwankatnat, əglanat har ewadnat Betleɣem. Assa ən Betleɣem Ass'nasnat aɣrəm ijanajarway tu, har əqqimnat tədoden sastanat kud a wa Naɣomi.

20 Tənn'asnat : «Di wər təlesmat teɣarey s esəm wa n Naɣomi (s almaɣna nnet tənniflay) mišan ganimat i Mara (s almaɣna nnet təmiɣalšat) fəlas Amaqqar išimaɣalšat təməddurt in.»

21 Tənn'asnat tolas : «As əgle əkm la, isoɣal i d'Amaɣlol s ikarayraya i fassan. Daɣ a di ma fəl təganimat i harwa da Naɣomi id as fall i igəyyat Amaɣlol, ig'i Amaqqar daɣ ammas ən təmaɣalšit.»

22 Təməwit ten da as d'əfalnat Naɣomi əd tadagalt net Rut əsuf ən Mowab. Osanat du Betleɣem ɣur tənəttawt n əmiləy n əššəɣir.