Jonah 1

Studovat vnitřní smysl

       

2 «Ənkər, akk'aɣrəm wa zəwwəran ən Ninif, təməlaɣ i məssawəs əššəriɣa-nin wa tan-in-izayan fəlas ab'as əqbala təkmawen šin taggin.»

3 Den da ad inkar Yunəs, mišan ya iddəggag iga anamod n əɣrəm ən Taršiš, y ad inəməggəg d Amaɣlol. Əddi da ad iras fəl əɣrəm ən Yafa, imazayyat-in d əɣlal zəwwəran n aman itakkan Taršiš. Irzam-tu, iggaz-tu, əkkan Taršiš. Den da ad za inəməggəg Yunəs d Amaɣlol.

4 Issəgar-d'Amaɣlol adu iknan assahat fəl agarew, iqqal a olan əd tazafa har ibuk əɣlal i tarazay.

5 Təggaz tasa imaššaɣalan n əɣlal, akkiyyan isikaray igammay daɣ əməli-net taggazt. A din-əggaran ilalan daɣ agarew fəl ad ifsas əɣlal. As itagg'awen Yunəs ənta olɣat daɣ əɣlal israd, ikn'etəs

6 har t-in-osa əmuzar ən maššaɣalan, inn-as : «Xa, ma təkanna da təknêɣ etəs? Ənkər təgməya kay da daɣ əməli wa-nak taggazt. Mijas ənta daɣ-naɣ issən, igdəl-anaɣ ahluk.»

7 Təzzar ad tinəmənnin maššaɣalan n əɣlal gar-essan : «Agat-ana šišaɣeren, ad nəssən daɣ-na was əddəlil-net a fəl dana-təgraw təkma ta». Əgan šišaɣeren ədkalnat-du Yunəs.

8 Ənnan-as : «Dad zama as kay a imosan əddəlil ən təkma ta, əməl-anaɣ a wa imos əššəɣəl-nak əd sas du-təhe d awa imos akal-nak, d awa təmos tamattay ta du-təgmada.»

9 Inn-asan : «Aw Ɣibri a əmosa. Amaɣlol, Əməli ən jənnawan a imosan Əməli-nin, ənta a d-ixlakan igərwan əd məḍlan.»

10 Imal-asan deɣ as ədəggəg a iga, y ad inəməggəg d Amaɣlol. As dasan-iga'isalan win, təkn-en tasa iguz, təzzar ənnan-as : «Mas tətaggaɣ əmazal a?»

11 As ənayan tazafa təssas təməgirt, ənnan-as : «Mas ihor a dak-ku-nagu fəl a dər-naɣ idrər agarew?»

12 Inn-asan : «Ədkəlat-i, əgərat-i-in daɣ agarew, as iga a di a dər-wan idrər, fəlas əssanaɣ as əddəlil-in a fall-awan d-issəgaran tazafa ta labasat a.»

13 Dər iga adi da ya, əqqiman gammayan a din šəššiwədan aɣlal tama n agarew, eges orn-asan, fəlas təgla tazafa təkannu fall-asan təməgirt.

14 Təzzar ad tattaran s Amaɣlol gannin : Ya Əməli nəgmay daɣ-ak ad wər nəhlek fəl əddəlil ən tamattant n aləs a, a dana-wər-təxkəma əs tišit ən maggan ən man. Fəlas kay a imosan Amaɣlol tətamazala əs tara-nak.»

15 Amaran ənkaran maššaɣalan n əɣlal ədkalan Yunəs əgaran-tu daɣ agarew, izzəkkat adu, ədraran aman n agarew.

16 Təzzar əknan təksəda n Amaɣlol, əkatan, əggodayan-as, əgan dat-əs addawalan.


Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1343

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:10, 3:13, 10:11, 14:13, 18:21, 24:7

Exodus 4:13

Deuteronomy 21:8

Joshua 7:19, 26

2 Samuel 21:3, 14, 24:17

2 Chronicles 2:15, 9:21, 28:9

Ezra 1:2

Job 37:24

Psalms 95:5, 107:25, 29, 148:8

Proverbs 16:33

Jeremiah 5:22

Ezekiel 2:8

Jonah 3:2, 3, 9, 4:11

Nahum 3:19

Mark 4:41

Luke 22:46

Acts 27:18

Revelation 18:5

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: