John 9

Studie

  

2 Əssəstanan-tu nalkiman-net ənnan-as: «Əššix, mafel ihəw-d' aləs a imos əmədderɣəl? Ak əddəlil n abakkad-net, meɣ ak abakkad ən marwan-net?»

3 Inn-asan Ɣaysa: «Wərmad iddirɣal fəl əddəlil n abakkad-net, wala deɣ abakkad ən marwan-net. Wər iddərɣal ar y a fall-as tətəwənəy tarna ən Məššina.

4 Iwar-anaɣ ad naknu əššəɣəlan ən wa di-d-issəglan iket di ad ig'azal, fəlas ehad izay-du, amaran wər t-illa i daɣ-as ifragan əššəɣəl.

5 Iket əheɣ əddənet əmosaɣ ənnur n əddənet.»

6 As iga batu ta, issotaf daɣ amadal, ig' arat ən talaq əs təsutaf-net, issəlal-tat i šittawen n əmədderɣəl,

7 inn-as: «Aglu širəd udəm-nak daɣ təɣazart ta n Siloxam (esəm wa almaɣna-net anammazal.) Igla əmədderɣəl iššorad udəm-net, as d-iqqal da ihannay.

8 Ad gannin naragan-net, d aytedan win t-ənaynen imos əmansay dat awen: «Ak awa wərgeɣ əmədderɣəl was faw iqqim itansay?»

9 Wiyyad gannin: «Ənta daɣ awen.», wiyyad ənta da gannin: «Kala, tulat ɣas dər-əs iga.» Ənta amaran igannu: «Nak daɣ awa.»

10 A tu-sastanan gannan-as: «Məni esaway was təgrawaɣ asawad-nak?»

11 Inn-asan: «Aləs as gannin Ɣaysa, a igan arat ən talaq, təzzar issəlal-tat i šittawen-in, inn-i ad aglaɣ əšširədaɣ udəm-in daɣ təɣazart ta n Siloxam. Əgleɣ əššoradaq-qu ɣas, əgrawaɣ asawad-in.»

12 Ənnan-as: «Ma iga za aləs wədi?» Inn-asan: «Wər əssena».

13 Əlwayan aytedan win aləs was kala ad imos əmədderɣəl, har dər-əs osan Farisaytan.

14 Ənta əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud a daɣ iga Ɣaysa talaq, issəswad əmədderɣəl wen.

15 A tu-sastanan Farisaytan əntanay da d asaway was igraw asawad-net. Inn-asan aləs wa: «Arat ən talaq a iga fəl šittawen-in, əššoradaɣ udəm-in, amaran əmərədda əhannaya.»

16 Ad gannin arat daɣ Farisaytan: «Aləs wa igan arat wa, wər d-ifel Məššina fəlas wər isassahat əzəl ən təsanfawt-nana.» Ənnan wiyyad: «Alɣalamaten šin, manəmmək as tanat-z-ag' awedan imosan anasbakkad?» Təzzar əmməzrayan daɣ talɣa ten.

17 Təzzar əlasan əsəstan n aləs was kala ad iddərɣal ənnan-as: «Kay a innan izzozay-kay aləs daɣ taddarɣalt, əməl-anaɣ aw'as tordeɣ as imos-tu.» Inn-asan: «Ənnəbi a imos.»

18 Əglan Farisaytan wər əzzəgzanan as aləs wa kala ad iddərɣal har du-sassaɣran imarwan-net.

19 Ənnan-asan: «Ənta da da barar-nawan was tənnam as d-ihəw da iddirɣal? Məni təməwit tas igraw asawad-net əmərədda?»

20 Ənnan-asan marwan n aləs: «Nəssan as barar-nanaɣ a imos, nəssan əntada as as d-ihəw da iddirɣal,

21 mišan wərmad nəssan təməwit tas igraw asawad-net, za wala deɣ awedan wa t-issəswadan. Səstənat-tu iman-net, fəlas aləs waššaran a imos ifragan ad ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat.»

22 Batu ta wər tat-əgen marwan-net ar fəl təksəda ən muzaran ən Kəl-Əlyəhud fəlas tənna a gan awedan kul wa iggəyyen as Ɣaysa a imosan Əlməsix, wədi ad t-əkkəsan daɣ tiddawat ən təməzgədda ən Kəl-Əlyəhud.

23 Awen da fəl ənnan marwan-net: «Tušaray-net təšišawad-tu dawan ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat, səstənat-tu.»

24 Əlasan-du Farisaytan teɣaray n aləs was kala ad imos əmədderɣəl ənnan-as: «Iksad Məššina təməla tidət. Nakkanay nəssan as aləs di anasbakkad.»

25 Inn-asan aləs wa: «Nak wər əssena kud anasbakkad a imos wala. Arat iyyanda ɣas daɣ əssana: as kala ad əmosaɣ əmədderɣəl, əmərədda amaran əhannaya.»

26 Dəffər awen ənnan-as: «Ma imos arat wa dak-iga? Məni esaway was kay issəswad?»

27 Inn-asan: «Arat wədi ya əmalaɣ-awan-tu mišan wər di-təssəsamam. Mafel as təram a dawan-t-ələsaɣ emel? Meqqal ak kawanay da a təram ad təqqəlam inalkiman-net ketnawan?»

28 Ərbadan-tu ənnan-as: «Kay a imosan ənalkim-net, nakkanay inalkiman ən Musa a nəmos.

29 Musa nəssan as iššewal-as Məššina, amaran aləs wədi wər nəssen sas d-iha fadda.»

30 Inn-asan: «Aləs wa wər təssenam wala sas d-iha mišan izzozay-i daɣ taddarɣalt! Arat ya wa ənta a isammaklalan wəllen!»

31 Təssanam as Məššina wər iqəbbəl šiwatriwen ən nasbakkadan. As das-ibbərdag awedan, itamazal tara-net, əddi ad iqqabbal šiwatriwen-net.

32 Wər kala ad itawasla awedan issiswadan i d-ihəwan əd taddarɣalt.

33 Ənnar imos as aləs di wər d-ifel Məššina, wər z' ifrəg igi ən wala.»

34 Haraššen-tu ənnan-as: «Ko! Adis kay was as du-təhuwa da təmosa təbəluləq n abakkad, kay a iran a dana-takfaɣ alfaydaten?» Təzzar əstaɣan-tu daɣ adag wen.

35 As isla Ɣaysa əmazal wa igan da, təzzar iswad y aləs wen har t-igraw inn-as: «Kay ak təzzigzana s Ag Awedan?»

36 Inn' aləs i Ɣaysa: «Əməl-i a wa imos, Əməli-nin, fəlas areɣ a sər-əs əzzəgzəna.»

37 Inn-as Ɣaysa: «Tənayaq-qu, amaran ənta dada dak-imməgradan da.»

38 Inn-as aləs: «Ayew, Əməli-nin, əzzigzanaɣ.» Təzzar issəjad-as.

39 Amaran inna Ɣaysa: «Nak assa a d-əgeɣ əddənet fəl ad agu əššəriɣa, y ad əswədan win wər nəhənnəy, addarɣalan win hannaynen.»

40 Əslan arat daɣ Farisaytan win dər iddew y awa inna da ənnan-as: «Daɣ adi nakkanay da iməddərɣal a nəmos?»

41 Inn-asan Ɣaysa: «Ənnar təmosam iməddərɣal wər za tilem lahan, mišan dad imos as təgannim: "Nakkanay nəhannay", wədi kawanay təllam-tu əd lahan.»