John 9

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 8   John 10 →

2 Əssəstanan-tu nalkiman-net ənnan-as: «Əššix, mafel ihəw-d' aləs a imos əmədderɣəl? Ak əddəlil n abakkad-net, meɣ ak abakkad ən marwan-net?»

3 Inn-asan Ɣaysa: «Wərmad iddirɣal fəl əddəlil n abakkad-net, wala deɣ abakkad ən marwan-net. Wər iddərɣal ar y a fall-as tətəwənəy tarna ən Məššina.

4 Iwar-anaɣ ad naknu əššəɣəlan ən wa di-d-issəglan iket di ad ig'azal, fəlas ehad izay-du, amaran wər t-illa i daɣ-as ifragan əššəɣəl.

5 Iket əheɣ əddənet əmosaɣ ənnur n əddənet.»

6 As iga batu ta, issotaf daɣ amadal, ig' arat ən talaq əs təsutaf-net, issəlal-tat i šittawen n əmədderɣəl,

7 inn-as: «Aglu širəd udəm-nak daɣ təɣazart ta n Siloxam (esəm wa almaɣna-net anammazal.) Igla əmədderɣəl iššorad udəm-net, as d-iqqal da ihannay.

8 Ad gannin naragan-net, d aytedan win t-ənaynen imos əmansay dat awen: «Ak awa wərgeɣ əmədderɣəl was faw iqqim itansay?»

9 Wiyyad gannin: «Ənta daɣ awen.», wiyyad ənta da gannin: «Kala, tulat ɣas dər-əs iga.» Ənta amaran igannu: «Nak daɣ awa.»

10 A tu-sastanan gannan-as: «Məni esaway was təgrawaɣ asawad-nak?»

11 Inn-asan: «Aləs as gannin Ɣaysa, a igan arat ən talaq, təzzar issəlal-tat i šittawen-in, inn-i ad aglaɣ əšširədaɣ udəm-in daɣ təɣazart ta n Siloxam. Əgleɣ əššoradaq-qu ɣas, əgrawaɣ asawad-in.»

12 Ənnan-as: «Ma iga za aləs wədi?» Inn-asan: «Wər əssena».

13 Əlwayan aytedan win aləs was kala ad imos əmədderɣəl, har dər-əs osan Farisaytan.

14 Ənta əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud a daɣ iga Ɣaysa talaq, issəswad əmədderɣəl wen.

15 A tu-sastanan Farisaytan əntanay da d asaway was igraw asawad-net. Inn-asan aləs wa: «Arat ən talaq a iga fəl šittawen-in, əššoradaɣ udəm-in, amaran əmərədda əhannaya.»

16 Ad gannin arat daɣ Farisaytan: «Aləs wa igan arat wa, wər d-ifel Məššina fəlas wər isassahat əzəl ən təsanfawt-nana.» Ənnan wiyyad: «Alɣalamaten šin, manəmmək as tanat-z-ag' awedan imosan anasbakkad?» Təzzar əmməzrayan daɣ talɣa ten.

17 Təzzar əlasan əsəstan n aləs was kala ad iddərɣal ənnan-as: «Kay a innan izzozay-kay aləs daɣ taddarɣalt, əməl-anaɣ aw'as tordeɣ as imos-tu.» Inn-asan: «Ənnəbi a imos.»

18 Əglan Farisaytan wər əzzəgzanan as aləs wa kala ad iddərɣal har du-sassaɣran imarwan-net.

19 Ənnan-asan: «Ənta da da barar-nawan was tənnam as d-ihəw da iddirɣal? Məni təməwit tas igraw asawad-net əmərədda?»

20 Ənnan-asan marwan n aləs: «Nəssan as barar-nanaɣ a imos, nəssan əntada as as d-ihəw da iddirɣal,

21 mišan wərmad nəssan təməwit tas igraw asawad-net, za wala deɣ awedan wa t-issəswadan. Səstənat-tu iman-net, fəlas aləs waššaran a imos ifragan ad ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat.»

22 Batu ta wər tat-əgen marwan-net ar fəl təksəda ən muzaran ən Kəl-Əlyəhud fəlas tənna a gan awedan kul wa iggəyyen as Ɣaysa a imosan Əlməsix, wədi ad t-əkkəsan daɣ tiddawat ən təməzgədda ən Kəl-Əlyəhud.

23 Awen da fəl ənnan marwan-net: «Tušaray-net təšišawad-tu dawan ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat, səstənat-tu.»

24 Əlasan-du Farisaytan teɣaray n aləs was kala ad imos əmədderɣəl ənnan-as: «Iksad Məššina təməla tidət. Nakkanay nəssan as aləs di anasbakkad.»

25 Inn-asan aləs wa: «Nak wər əssena kud anasbakkad a imos wala. Arat iyyanda ɣas daɣ əssana: as kala ad əmosaɣ əmədderɣəl, əmərədda amaran əhannaya.»

26 Dəffər awen ənnan-as: «Ma imos arat wa dak-iga? Məni esaway was kay issəswad?»

27 Inn-asan: «Arat wədi ya əmalaɣ-awan-tu mišan wər di-təssəsamam. Mafel as təram a dawan-t-ələsaɣ emel? Meqqal ak kawanay da a təram ad təqqəlam inalkiman-net ketnawan?»

28 Ərbadan-tu ənnan-as: «Kay a imosan ənalkim-net, nakkanay inalkiman ən Musa a nəmos.

29 Musa nəssan as iššewal-as Məššina, amaran aləs wədi wər nəssen sas d-iha fadda.»

30 Inn-asan: «Aləs wa wər təssenam wala sas d-iha mišan izzozay-i daɣ taddarɣalt! Arat ya wa ənta a isammaklalan wəllen!»

31 Təssanam as Məššina wər iqəbbəl šiwatriwen ən nasbakkadan. As das-ibbərdag awedan, itamazal tara-net, əddi ad iqqabbal šiwatriwen-net.

32 Wər kala ad itawasla awedan issiswadan i d-ihəwan əd taddarɣalt.

33 Ənnar imos as aləs di wər d-ifel Məššina, wər z' ifrəg igi ən wala.»

34 Haraššen-tu ənnan-as: «Ko! Adis kay was as du-təhuwa da təmosa təbəluləq n abakkad, kay a iran a dana-takfaɣ alfaydaten?» Təzzar əstaɣan-tu daɣ adag wen.

35 As isla Ɣaysa əmazal wa igan da, təzzar iswad y aləs wen har t-igraw inn-as: «Kay ak təzzigzana s Ag Awedan?»

36 Inn' aləs i Ɣaysa: «Əməl-i a wa imos, Əməli-nin, fəlas areɣ a sər-əs əzzəgzəna.»

37 Inn-as Ɣaysa: «Tənayaq-qu, amaran ənta dada dak-imməgradan da.»

38 Inn-as aləs: «Ayew, Əməli-nin, əzzigzanaɣ.» Təzzar issəjad-as.

39 Amaran inna Ɣaysa: «Nak assa a d-əgeɣ əddənet fəl ad agu əššəriɣa, y ad əswədan win wər nəhənnəy, addarɣalan win hannaynen.»

40 Əslan arat daɣ Farisaytan win dər iddew y awa inna da ənnan-as: «Daɣ adi nakkanay da iməddərɣal a nəmos?»

41 Inn-asan Ɣaysa: «Ənnar təmosam iməddərɣal wər za tilem lahan, mišan dad imos as təgannim: "Nakkanay nəhannay", wədi kawanay təllam-tu əd lahan.»

← John 8   John 10 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 221, 2353, 2383, 2397, 2628, 2798, 3863 ...

Apocalypse Revealed 210, 378, 589, 796, 922, 954

Brief Exposition of Doctrine 98

Conjugial Love 348

Divine Providence 128, 231, 254

The Lord 20, 41

Life 2, 41

Heaven and Hell 129

The Last Judgment (Continuation) 13

True Christianity 85, 107, 322, 376, 483, 722, 761

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: