John 8

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 7   John 9 →

2 As affaw aɣóra iqqal Ehan ən Məššina təzzar təhoz-t-in tiddawat ketnet. Iqqim a tan-isasaɣru.

3 Iššewal den da as d-osan musanan n Əttawrit əd Farisaytan ewayan tantut a d-əɣdaran tətaggu əzzəna. Əssəbdadan-tat dat awedan kul,

4 ənnan i Ɣaysa: «Ya əššix-nana, tantut a əzzəna a təga, amaran tətiwaɣayyan tətagg-ay.

5 Daɣ Əttawrit za a inna Musa: "tantut ən zun ta, ilzam a tat-əggaran aytedan əs təhun har tat-iba". Amaran kay ma tənne?»

6 Arat wa imos təmərkest das-əgan fəl ad t-əssəwəran lahan. Edag an a dasan-ajjawwab Ɣaysa, inaz ad ikattab s adad-net fəl aṃadal.

7 Əqqiman ədgazan daɣ əsəstan-net, as ihog ibdad-du inn-asan: «Inkəret-du daɣ-wan was kala wər iga abakkad, izaret əs təməgirt-net.»

8 Ilas enez ad ikattab s adad-net fəl aṃadal.

9 As əslan i batu ta, təzzar mazazaran əglan, azzaran-asan win waššarnen. Iqqim-du Ɣaysa ɣas-net ənta əd təntut ta nad, təbdâd dat-əs harwa da.

10 Təzzar ibdad-du inn-as: «Tantut, ma əgan za? Wər tan-iha i kam-iwwiddaban?»

11 Tənn-as: «Waliyyan daɣ-san, Əməli-nin». Inn-as Ɣaysa: «Nak da za wər kam-z-awaddaba. Aglu təjəwənke, mišan ad wər tələsaɣ igi ən bakkadan.»

12 Ilas Ɣaysa awal i tiddawat inna: «Nak a imosan ənnur n əddənet. Daɣ adi wa di-ilkaman ad igrəw ənnur wa isiduran amaran wər das-ilkem ad ijiwankat daɣ šiyyay.

13 Ənnan-as Farisaytan: «Təgəyya ən man-nak a təmosa, arat wa təgannaɣ əddi irkam wəllen.»

14 Inn-asan Ɣaysa: «Kud imos as təgəyya ən man-in a mosa da təgəyya-nin təmos tidət fəlas əssana sas d-əheɣ, əd sas ədaga. Mišan kawanay wər təssenam sas d-əhe, wala sas ədaga.

15 Kawanay azzahir as təšarraɣam aytedan, nak amaran wər šərrəɣa waliyyan.

16 As ig'awen da as fall-i d-osa adi, ad šarraɣa, amaran əššəriɣa-nin issohat, fəlas iddew dər-i Abba wa di-d-issəglan.

17 Əlqanun-nawan iktab daɣ-as âs təgəyya n əššin meddan a təmosat tidət.

18 Nak za təgəyya iyyadda a mosaɣ i man-in, təgəyya-nin ta n sanatat amaran Abba s ənta di-d-issəglan a tat-imosan.»

19 Təzzar ənnan-as: «Mənid illa Abba-nak?» Inn-asan Ɣaysa: «Wərmad di-təzdayam za wər təzdayam Abba-nin. Ənnar di-təzdayam təzdəyam Abba-nin əntada.»

20 Batuten šin itagg-enat Ɣaysa assaɣa wa daɣ isasaɣru daɣ Ahan ən Məššina ɣur adag wa daɣ tiddawan ərrəzəɣan. Mišan wər t-illa i igmayan d a t-abəz fəlas alwaq-net a du-wər-newed harwada.

21 Ilas Ɣaysa inn-asan: «Teklay a z-aga, amaran a di-təsəssəggəlam, mišan a kawan-iba daɣ tišit ən nasbakkadan. Wər təfregam a di-in-təlkəmam s adag wa əkke.»

22 Ad tinəmənnin arat daɣ Kəl-Əlyəhud gar-essan: «Meqqal iman-net a z-anɣu, fəlas a inna wər nəfreg a das-nəlkəm s adag wa ikka.»

23 Inn-asan Ɣaysa: «Kawanay aytedan n ares a təmosam, nak in afalla. Kawanay kəl əddənet a da a təmosam, nak wər di-təla əddənet a.

24 A di da fəl dawan-ənne a kawan-iba daɣ tišit ən nasbakkadan. As wər təzzəgzanam as əmosa "Wa Illan da", əlasaɣ-awan emel n as a kawan-iba daɣ igi ən bakkadan.»

25 «Ma təmosaɣ?» ənnan-as. Inn-asan Ɣaysa: «Awa dawan-əmmala ɣur tizarat har harwa a mosa.»

26 Əllan-tu aratan aggotnen as əfragaɣ a tan-anna daɣ talɣa-nawan, əllan-awan-tu attadiban aggotnen. Mišan wa di-d-issəglan Məššis ən tidət a imos, amaran arat wa di-d-inna, a əmmala y əddənet.»

27 Wər əgren as Abba fəl dasan-imməgrad.

28 Təzzar inn-asan Ɣaysa: «As təgam iman n Ag Awedan s əsəhhuki wa das-za-tagim fəl təgəttawt, ad təssənam as nak əmosa "Wa Illan da". Ad təssənam as wər t-illa a tagga gər-i əd man-in, arat wa di-isassaɣra Abba ɣas a ganna.

29 Wa di-d-izammazalan iddew dər-i. Wər di-oyya ɣas-in fəlas faw da arat wa das-igrazan ɣas a tagga.»

30 Amazay wa daɣ inna Ɣaysa arat wa, əzzəgzanan sər-əs aytedan aggotnen.

31 Təzzar inna Ɣaysa i Kəl-Əlyəhud win sər-əs əzzəgzanen: «As təbbərdagam y awa kawan-sassaɣra, əddi təmosam inalkiman-in win tidət,

32 təssənam tidət, tidət amaran ənta kawan-za-təsəlləllet.»

33 Ənnan-as: «Nakkanay ya əzzurrəyya n ənnəbi Ibrahim a nəmos, wər kala daɣ əddənet ad nəqqal eklan ən waliyyan, mafel as təganna: "Ad tallallem"?»

34 Inn-asan Ɣaysa: «Əggəyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan kul wa itaggin ibakkadan, wədi akli ən bakkadan a imos.

35 Ənta akli wər das-t-illa adag ən faw daɣ aɣaywan, mišan Barar wa eraw aɣaywan wədi edag-net ill-ay har faw.

36 Daɣ adi as kawan-isaddarfat Barar, wədi ad tallallem əs tidət.

37 Əssanaɣ as əzzurrəyya n Ibrahim a təmosam, mišan təgammayam d ad tagim iman-in fəlas awal-in wər ides iwallan-nawan.

38 Nak arat wa ənaya ɣur Abba-nin a əmmala, amaran kawanay tətaggim awa as təslam ɣur abba-nawan Iblis.»

39 Ənnan-as: «Abba-nana ya Ibrahim a t-imosan.» Inn-asan Ɣaysa: «Ənnar tidət âs təmosam bararan n Ibrahim ad tətaggim imazalan win iga Ibrahim.

40 Kawanay amaran əmərədda təgammayam əd tanaɣay-nin, nak imosan awedan dawan-immalan tidət s əmmək was di-tat-d-inna Məššina. Arat wədi wər t-iga Ibrahim.

41 Imazalan win iga abba-nawan a tətaggam.» Ənnan-as: «Nakkanay wər nəmos iniba; wər nəla ar abba iyyanda a t-imosan Məššina.»

42 Inn-asan Ɣaysa: «Ənnar Məššina a imosan Abba-nawan tarim-i, fəlas Məššina a d-əgmada, ənta a d-əfala, wərge gər-i əd man-in as d-ose, kalar ənta di-d-izammazalan.

43 Mafel wər təgrem təmajəq-in? Wər dawan-igdel əgərri-net ar as wər təfregam əsəsəm y awal-in.

44 Wər təlem daɣ abbatan ar Aššaytan, amaran təram ad tassandim deranan n abba-nawan. Harwa ɣur ənətti ad iqqal əljani, amaran wər ibded daɣ tidət, fəlas wər təha tidət əwəl-net. Igi ən bahu a imosan əttəbiɣat-net fəlas anasbahu a imos n abba ən bahu.

45 Mišan nak tidət as tamagrada. Adi da fəl di-wər-təzzəgzanam.

46 Ma daɣ-wan imos wa z-isattaddin as əgeɣ ibakkadan? Kud tidət a əmmala mafel wər di-təzzəgzanam?

47 Awedan imosan arat daɣ tamattay ən Məššina, əsəsəm a itaggu y awal ən Məššina. Kawanay amaran wər təsəsimam, fəlas wər təmosam tamattay ən Məššina.»

48 Təzzar ənnan Kəl-Əlyəhud i Ɣaysa: «Wərgeɣ kala nənna kay iyyan daɣ Kəl Samarəya a təmosaɣ amaran izdaq-qay aggəsuf?»

49 Inn-asan Ɣaysa: «Wər di-izdeɣ aggəsuf, Abba-nin ɣas a əssəɣmara, kawanay amaran wər di-təssəɣmaram.

50 Wər gəmməya adkul i man-in. Ill-ay wa di-igammayan adkul, amaran ənta a ixakkaman.

51 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan wa ittafan awal-in, wər ilkem ad inay təmattant.»

52 Ənnan-as arat daɣ Kəl-Əlyəhud: «Əmərədda ad nəkkas aššak as izdaq-qay aggəsuf! Ibrahim da aba-tu ənta harkid ənnəbitan kul, kay amaran təganna: "Awedan kul wa ittafan awal-in wər ilkem ad t-aba."

53 Abba-nanaɣ Ibrahim da aba-tu: tordeɣ as togaraq-qu almaqam? Ənnəbitan da aba-tan. Kay ma təxsabaɣ iman-nak?»

54 Inn-asan Ɣaysa: «As imos as iman-in fəl sanamala, wədi wər əleɣ adkul waliyyan. Abba-nin a di-ihakkan adkul, ənta as təgannim: "Imos Əməli-nana",

55 amaran wər tu-təzdayam, mišan nak əzdayaq-qu. As ənne wər t-əzdaya, wədi ad əqqəlaɣ anasbahu ən šilat-nawan. Kalar əzdayaq-qu, amaran əttafaɣ awal-net.

56 Abba-nawan Ibrahim imâl-tu əd tədəwit fəl as das-igmad aššak as ad inəy assa-nin, amaran inay-tu, ikna təfalawist y awen.»

57 Ənnan-as Kəl-Əlyəhud: «Kay wər teweda wala səmmosat təmərwen n awatay eges tənne tənayaɣ Ibrahim?»

58 Inn-asan: «Əggəyye silakanaɣ-awan as dat təhut n Ibrahim da nak əmosa "Wa Illan da".»

59 Təzzar ad takammen šihun y a das-agin zabaw, mišan ya ilɣas-asan, igmad afarag n Ahan ən Məššina.

← John 7   John 9 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 20, 264, 290, 1362, 1573, 1607, 1839 ...

Apocalypse Revealed 3, 6, 23, 167, 350, 413, 417 ...

Brief Exposition of Doctrine 98

Conjugial Love 79, 500

Divine Providence 145

The Lord 3, 9, 20, 27, 30, 31, 32

Sacred Scripture 51

Heaven and Hell 84, 129

Interaction of the Soul and Body 6

True Christianity 98, 106, 107, 109, 322, 337, 358 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 142, 296

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: