John 5

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 4   John 6 →

2 Aɣrəm wa n Yerusalam təh-ay təɣazart təhozat edag was itawannu təsəhərt ta n Ayfəd. Təɣazart ta esəm-net Betesda, daɣ təlɣabranit, amaran təlla gər səmmosat taliwen.

3 Taliwen šin əsradan daw-əsnat miranan əmosnen iməddərɣal, əd məggudal, əd nəbdan. Əssigadan y ad əggəzan aman šin əmətəkwəy,

4 fəlas əllan-tu mazayan daɣ d-itazabbat angalos iyyan n Əməli ad ijinəjərwəy aman ən təɣazart ten. Əmiran kul wa azzaran iguz-net dəffər ənəjərway wa təga da, wədi ad izzəy daɣ təwərna ta tu-təgrawat, a təqqal.

5 Ənta edag wen ih-ay aləs igan karadat təmərwen n awatay d əttam irin.

6 Ogg-ay Ɣaysa israd, ənta issan as iga təwərna tərəwat, təzzar issəstan-tu inn-as: «Awak təre təməzzəyt?»

7 Inn-as əmiran wa: «Əššix, nak wər əleɣ awedan a di-igan daɣ təɣazart ta daɣ amazay wa daɣ tinəjərwəyan aman-net, amaran id əgmaya d iguz-net, a di-izar sər-əs awedan iyyan.»

8 Inn-as Ɣaysa: «Əbdəd, tədkəla təsalat-nak təjəwənke»

9 Amazay wen da daɣ izzay aləs en den, təzzar idkal təsalat-net ijawankat. Ənta arat wa itaggu daɣ əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud.

10 Ənnan muzaran ən Kəl-Əlyəhud y aləs wa izzayan da: «Awa əzəl ən təsanfawt-nana, wər daɣ-as təle turagat n aggay ən təsalat-nak.»

11 Eges ya inn-asan aləs wen: «Aləs wa di-izzozayan, ənta di-innan: "Ədkəl təsalat-nak təjəwənke".»

12 Ənnan-as: «Ma imos za aləs wa dak-innan: "Ədkəl təsalat-nak təjəwənke"?»

13 Mišan ya, aləs wa izzayan da, wər t'əhen salan n awa imos awedan wa, fəlas aytedan əknanen igət a əhanen edag wa daq-q-izzozay den, iras-tan Ɣaysa, ijawankat.

14 Dəffər awen ogaz-t-in Ɣaysa daɣ Ahan ən Məššina inn-as: «Səsəm. Kay da izzayan da əmərədda. Əɣrəd d igi ən bakkadan, a kay wər igrəw arat ogaran wa tallabəst.»

15 Ijawankat aləs wen təzzar imal i muzaran ən Kəl-Əlyəhud as Ɣaysa a t-izzozayan.

16 Arat wa eway-du sər-san as əknan gezzar ən Ɣaysa fəlas əzəl ən təsanfawt daɣ ig' awen.

17 Mišan inn-asan Ɣaysa: «Abba-nin faw da išɣâl, daɣ adi nak da əšɣâla.»

18 Batu ta, teway-du əs muzaran ən Kəl-Əlyəhud as əššotan daɣ agamay ən tanaɣay ən Ɣaysa, fəlas wərgeɣ əlqanun n əzəl ən təsanfawt ɣas a imməzray, kalar iššota-du fall-as as inn' imos Məššina abba-net. Daɣ adi išaššagda iman-net əd Məššina.

19 Inn-asan Ɣaysa: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as Barar wər ifreg igi n arat waliyyan gar-es əd man-net. Wər itəggu ar arat was ihannay Abba-net itagg-ay. Amaran arat kul wa itaggu Abba, Barar da itagg-ay s asaway wen da.

20 Fəlas Abba ira Barar, amaran isakn-ay arat kul wa itaggu; ad t-assaknu aratan ogarnen win da təla n almaɣna y a tan-agu, fəl ad tajəbam.

21 Əmmək wa daɣ-as d-isankar Abba inəmməttan itaggu daɣ-san iman, əmmək wa da as ihakku Barar ənta da təməddurt i was tat-ira.

22 Ənta Abba wər ixəkkəm y awedan waliyyan, inkar s əššəriɣa kul ig-ay daɣ əfus ən Barar

23 fəl ad əzzəzwəran aytedan kul Barar s əmmək was əzzəzwaran Abba. Awedan kul wa wər nəzzəzwar Barar, wədi wər izzəzwar Abba wa t-id-izammazalan.

24 «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan kul wa issəsaman i batuten-in, izzəgzan əs wa di-d-izammazalan, wədi igraw təməddurt ta təɣlalat. Wər z' awwaddab, kalar təmattant a d-igmad əs təməddurt.

25 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as izay-du alwaq -- s ənta da da nəha da əmərədda -- alwaq wədi, aytedan win sər-i wər nəzzəgzan ad aslin y əməsli ən Barar ən Məššina, amaran win das-əslanen əkkəwanan-as ad əgrəwan təməddurt ta təɣlalat.

26 Fəlas əmmək wa daɣ as ihakku Abba təməddurt, əmmək wədi daɣ as ikfa Barar fərregat n a tat-ihakku ənta da.

27 Amaran ikfa Barar turagat n əššəriɣa, fəlas imos Agg awedan.

28 Ad wər əqqənan ɣafawan-nawan y arat wa: ilkam a d-awəd alwaq as inəmməttan kul win əhanen izəkwan, ad aslin y əməsli n Agg awedan

29 əddi da du-z-əgmədan izəkwan-nasan. Win daɣ-san əganen aratan olaɣnen, a d-əgmədan izəkwan y a d' ənkəran daɣ təmattant əgrəwan təməddurt, win əganen təkma amaran a d-əgmədan izəkwan y ad awwaddaban.

30 Wər t-illa arat as əfragaɣ igi-net gər-i əd man-in. Əššəriɣa wa tagga, əlkama daɣ-as y awa di-igannu Məššina, amaran əššəriɣa-nin oɣâd, fəlas wər əlkema y arat wa əre nak iman-in, kalar arat wa ira wa di-d-izammazalan ənta as əlkama.

31 «As imos as nak ɣas-in as əggəyyeɣ i man-in, wədi təgəyya-nin wər təmos tidət.

32 Illat-tu wa di imosan təgəyya iyyat, amaran əssanaɣ as arat wa igannu daɣ talɣa-nin, imos tidət.

33 Təssəglam inammazalan əs Yaxya, təzzar iggəyyat-asan fəl arat wa imosan tidət.

34 Nak wər əddəraraɣ əs təgəyya n awedan. Arat wa wər tu-gənnaɣ ar fəl ad təgrəwam təsureft.

35 Yaxya imos zun fətəla tərɣat təbilazlaz, amaran təqbalam ad tagim arat n assaɣat ən tədəwit daɣ ənnur-net.

36 Mišan nak əle təgəyya togarat ta n Yaxya assahat: Əššəɣəlan win tagga, tan-imosan win as di-issəwar Abba amaknaw-nasan, əntanay a əmosnen təgəyya-nin, sitaddan as Abba di-d-izammazalan.

37 Abba iman-net wa di-d-izammazalan, ənta da iggiyyat-i. Wər kala ad təslam y əməsli-net wala tənayam azzat-net.

38 Amaran awal-net wər iha iwallan-nawan, arat wədi isitadd-ay iba nəzəgzan-nawan əs wa d-izammazal.

39 Tətaggam i kətban teɣaray təgat s ənnəzər fəlas təɣilam sər-san təgrəwam təməddurt ta təɣlalat. Ikətban win təɣarrim da, əntanay iman-nasan as fall-i əggəyyen.

40 Eges wər tərem a di-du-takkim y ad təgrəwam təməddurt.

41 Nak wər gəmməyaɣ ətəwəzəzwar ɣur aytedan.

42 Əzdayaq-qawan: əssanaɣ as iman-nawan wər tan-təha tara i Məššina.

43 Nak Abba-nin a di-d-issəglan mišan wər tərem əlqəbulat-in. Amaran as kawan d-osa awedan iyyan a d-iglan gar-es əd man-net, a tu-təqbəlam!

44 Təram ad tətinəməsəɣmiram gar-ewwan, eges wər tərem saɣmar wa d-ifalan Məššina di n iyyan. Daɣ adi manəmmək as za təzzəgzənam?

45 Ad wər təɣilam a kawan-əssəwəra lahan ɣur Abba-nin. Ənnəbi Musa ənta kawan z-issəwəran lahan, ənta wa daɣ təgam attama-nawan.

46 Ənnar təzzigzanam əs Musa, təzzəgzənam sər-i nak da, fəlas immigrad fall-i daɣ kətban-net.

47 Mišan dad imos as wər təzzəgzanam əs kətban-net, manəmmək as za təzzəgzənam awa ganna?»

← John 4   John 6 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 290, 1017, 1607, 1990, 1999, 2320, 2335 ...

Apocalypse Revealed 6, 23, 37, 58, 137, 230, 233 ...

Brief Exposition of Doctrine 119

Conjugial Love 102, 336

Divine Love and Wisdom 4

Divine Providence 128, 159, 231, 324

The Lord 11, 14, 19, 20, 22, 25, 27 ...

Life 2, 105

Worlds in Space 141

Heaven and Hell 84

Interaction of the Soul and Body 8

True Christianity 25, 40, 107, 135, 153, 339, 342 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 172, 283

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: