John 3

Study

         

2 Osa-ddu Ɣaysa ahad iyyan inn-as: «Əššix-in, nakkanay nəssan as Məššina kay d-izammazalan sər-na, a dana-təsassaɣra, id wər t-illa i z-agin təlməɣjujaten šin təge, ar əs tədhəlt-net.»

3 Ɣaysa deɣ inn-as: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: Wər t-ill' awedan ifragan anay ən taɣmar ən Məššina ar s ad ilas təhut.

4 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: «Mas du-z-iləs awedan waššaran təhut? Ši təgat da wər ifreg ad iləs tewaɣlay ən tədist ən mas.»

5 Inn-as Ɣaysa: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: awedan wər ifreg iguz ən taɣmar ən Məššina ar s ad ihu s aman d Infas wa Zəddigan.

6 Ələsəl n aggadəm iyyan aggadəm, amaran wa d-igmadan Infas wa Zəddigan, Infas wa Zəddigan a daɣ-as innodan.

7 Daɣ adi a dak-wər-iqqən eɣaf as dak-ənneɣ: Iwar-kawan ad tələsam təhut.

8 Adu iggâr sas ira, kay təsalla y əməsli-net, mišan wər təssena sas d-iha wala sas idag. Samal di da a iha wa ihuwan s Infas wa Zəddigan.»

9 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: «Məni tat təməwit tas z-agin aratan win?

10 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: «Təmosaɣ əmusan zəwwəran daɣ Israyil eges wər təssenaɣ aratan win!

11 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: «Nətamagrad s awa nəssan, nətagayyat da fəl awa nənay, eges tugayam s-ad təqbəlam təgəyya-nana.

12 Dad wər təzzəgzanam s awa dawan-ganna s əddənet mas za təzzəgzənam awa dawan ganna s alaxirat?

13 Wər t-illa is kala inay ijənnawan, ar Agg Awedan wa tan-d-igmadan.

14 Əmmək was isaddakal Musa aššol ən daroɣ əs təgəttawt daɣ taneray, əmmək di daɣ as z itəwəsədukəl Agg Awedan,

15 fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan, ad igrəw təməddurt ta təɣlalat.

16 Awalla, Məššina ikna tara n əddənet har as ikfad-du Barar-net a n iyyanda fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan wər z' ihlək, kalar ad igrəw təməddurt ta təɣlalat.

17 Məššina wər d-issoka Barar-net əddənet fəl a tat-ihlək kalar issokas-tat-du fəl a sər-əs tafsu.

18 I sər-əs izzəgzanan wər ihlek, mišan wa sər-əs wər nəzzəgzan ihlak fəlas wər izzəgzan s esəm ən Barar ən Məššina a n iyyanda.

19 Ənta əddi da iguz wa d-iga əhluk: Ənnur osad-du əddənet, mišan aytedan əssofan šiyyay y ənnur id taggin arak mazalan.

20 Amaran i itaggan aɣšud oglaf ənnur, wər t-id-z-akku fəlas iksud ad nəfiləlan arak mazalan-net ezal a mallan.

21 Mišan wa itaggan arat wa imosan tidət, itakka-du ənnur, fəl ad itəwənəy, as əmazal-net issind-ay daɣ ləkkum i Məššina.

22 Dəffər awen ikka Ɣaysa əd nalkiman-net amadal ən Yahudəya. Iqqim daɣ-as har iga arat n azzaman ənta dər-san, amaran isalmaɣ Ɣaysa aytedan daɣ aman.

23 Yaxya ənta da isalmaɣ daɣ aman, daɣ Aynon, dagma ən Salim, fəlas əllan-t' aman aggotnen den. Amaran tasin-t-id' aytedan isalmaq-qan.

24 Arat wa as itaggu Yaxya harwa da wər iggez kasaw.

25 Tənkar təmazaq gər nalkiman ən Yaxya d iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud, daɣ batu ən təməwiten šin as itag zazdag.

26 Əkkan Yaxya ənnan-as: «Əššik-nana, təkittəwa aləs wa dər təddewa fəl afay ən Yordan wen sen, aləs wədi as dana təmməgrada əddi? Tahannaya! Isalmaɣ aytedan daɣ aman əmərədda amaran kul takkin-tu!»

27 Ijjəwwab-asan Ɣaysa: «Awedan wər z-igrəw ar awa t-ikfa Məššina.

28 Kawanay iman-nawan təggəyyem-i as ənneɣ: "Wər əmosaɣ Əlməsix, mišan tiwazamazala-du dat-əs."

29 Əmərmuš ənta əddi ilan təmərmušt, mišan əmidi n əmərmušt, mišan əmidi n əmərmuš inkad dagma-net, issisam-as, ikna tədəwit as isla y əməsli-net. Tədəwit di za šin-in, amaran əmərədda tənda.

30 Ənta a ihoran ad itəwəsəɣmər nak əməla daw-əs.

31 Wa d-igmadan afalla, ənta a ihhoken fəl awedan kul, wa ihan əddənet i n əddənet. Wa d-igmadan ijənnawan, ihhokat fəl awedan kul,

32 Iggəyyat s awa inay d awa as isla mišan waliyyan iqbalan təgəyya-net.

33 Wa iqbalan təgəyya-net, isilakan awa inna Məššina.

35 Abba ira Barar-net ig-as aratan kul daɣ əfus.

36 Wa izzəgzanan əs Barar ən Məššina igraw təməddurt təɣlâlat, wa ugayan s a sər-əs izzəgzən amaran alham ən Məššina iha dər-əs isəlsa.»