John 3

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 2   John 4 →

2 Osa-ddu Ɣaysa ahad iyyan inn-as: «Əššix-in, nakkanay nəssan as Məššina kay d-izammazalan sər-na, a dana-təsassaɣra, id wər t-illa i z-agin təlməɣjujaten šin təge, ar əs tədhəlt-net.»

3 Ɣaysa deɣ inn-as: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: Wər t-ill' awedan ifragan anay ən taɣmar ən Məššina ar s ad ilas təhut.

4 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: «Mas du-z-iləs awedan waššaran təhut? Ši təgat da wər ifreg ad iləs tewaɣlay ən tədist ən mas.»

5 Inn-as Ɣaysa: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: awedan wər ifreg iguz ən taɣmar ən Məššina ar s ad ihu s aman d Infas wa Zəddigan.

6 Ələsəl n aggadəm iyyan aggadəm, amaran wa d-igmadan Infas wa Zəddigan, Infas wa Zəddigan a daɣ-as innodan.

7 Daɣ adi a dak-wər-iqqən eɣaf as dak-ənneɣ: Iwar-kawan ad tələsam təhut.

8 Adu iggâr sas ira, kay təsalla y əməsli-net, mišan wər təssena sas d-iha wala sas idag. Samal di da a iha wa ihuwan s Infas wa Zəddigan.»

9 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: «Məni tat təməwit tas z-agin aratan win?

10 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: «Təmosaɣ əmusan zəwwəran daɣ Israyil eges wər təssenaɣ aratan win!

11 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: «Nətamagrad s awa nəssan, nətagayyat da fəl awa nənay, eges tugayam s-ad təqbəlam təgəyya-nana.

12 Dad wər təzzəgzanam s awa dawan-ganna s əddənet mas za təzzəgzənam awa dawan ganna s alaxirat?

13 Wər t-illa is kala inay ijənnawan, ar Agg Awedan wa tan-d-igmadan.

14 Əmmək was isaddakal Musa aššol ən daroɣ əs təgəttawt daɣ taneray, əmmək di daɣ as z itəwəsədukəl Agg Awedan,

15 fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan, ad igrəw təməddurt ta təɣlalat.

16 Awalla, Məššina ikna tara n əddənet har as ikfad-du Barar-net a n iyyanda fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan wər z' ihlək, kalar ad igrəw təməddurt ta təɣlalat.

17 Məššina wər d-issoka Barar-net əddənet fəl a tat-ihlək kalar issokas-tat-du fəl a sər-əs tafsu.

18 I sər-əs izzəgzanan wər ihlek, mišan wa sər-əs wər nəzzəgzan ihlak fəlas wər izzəgzan s esəm ən Barar ən Məššina a n iyyanda.

19 Ənta əddi da iguz wa d-iga əhluk: Ənnur osad-du əddənet, mišan aytedan əssofan šiyyay y ənnur id taggin arak mazalan.

20 Amaran i itaggan aɣšud oglaf ənnur, wər t-id-z-akku fəlas iksud ad nəfiləlan arak mazalan-net ezal a mallan.

21 Mišan wa itaggan arat wa imosan tidət, itakka-du ənnur, fəl ad itəwənəy, as əmazal-net issind-ay daɣ ləkkum i Məššina.

22 Dəffər awen ikka Ɣaysa əd nalkiman-net amadal ən Yahudəya. Iqqim daɣ-as har iga arat n azzaman ənta dər-san, amaran isalmaɣ Ɣaysa aytedan daɣ aman.

23 Yaxya ənta da isalmaɣ daɣ aman, daɣ Aynon, dagma ən Salim, fəlas əllan-t' aman aggotnen den. Amaran tasin-t-id' aytedan isalmaq-qan.

24 Arat wa as itaggu Yaxya harwa da wər iggez kasaw.

25 Tənkar təmazaq gər nalkiman ən Yaxya d iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud, daɣ batu ən təməwiten šin as itag zazdag.

26 Əkkan Yaxya ənnan-as: «Əššik-nana, təkittəwa aləs wa dər təddewa fəl afay ən Yordan wen sen, aləs wədi as dana təmməgrada əddi? Tahannaya! Isalmaɣ aytedan daɣ aman əmərədda amaran kul takkin-tu!»

27 Ijjəwwab-asan Ɣaysa: «Awedan wər z-igrəw ar awa t-ikfa Məššina.

28 Kawanay iman-nawan təggəyyem-i as ənneɣ: "Wər əmosaɣ Əlməsix, mišan tiwazamazala-du dat-əs."

29 Əmərmuš ənta əddi ilan təmərmušt, mišan əmidi n əmərmušt, mišan əmidi n əmərmuš inkad dagma-net, issisam-as, ikna tədəwit as isla y əməsli-net. Tədəwit di za šin-in, amaran əmərədda tənda.

30 Ənta a ihoran ad itəwəsəɣmər nak əməla daw-əs.

31 Wa d-igmadan afalla, ənta a ihhoken fəl awedan kul, wa ihan əddənet i n əddənet. Wa d-igmadan ijənnawan, ihhokat fəl awedan kul,

32 Iggəyyat s awa inay d awa as isla mišan waliyyan iqbalan təgəyya-net.

33 Wa iqbalan təgəyya-net, isilakan awa inna Məššina.

35 Abba ira Barar-net ig-as aratan kul daɣ əfus.

36 Wa izzəgzanan əs Barar ən Məššina igraw təməddurt təɣlâlat, wa ugayan s a sər-əs izzəgzən amaran alham ən Məššina iha dər-əs isəlsa.»

← John 2   John 4 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 30, 38, 97, 124, 675, 1017, 1608 ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 23, 49, 50, 60, 81 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 101, 111, 120

Conjugial Love 82, 117, 525

Divine Providence 82, 88, 159, 173, 200, 230, 324

The Lord 1, 9, 19, 20, 25, 27, 31 ...

Sacred Scripture 51, 87, 114

Life 2, 17, 24, 39, 50

Heaven and Hell 5, 129

Interaction of the Soul and Body 6

True Christianity 2, 8, 85, 107, 111, 113, 144 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 154, 173, 181, 186, 204, 209, 282 ...

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: