John 2

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 1   John 3 →

2 təzzar itawaɣrad-du Ɣaysa ənta da, iddew-du əd nalkiman-net əs təkrəst.

3 As ab-as d-iqqim wala daɣ esmad, tənna anna ən Ɣaysa y as: «Esmad iɣrad.»

4 Inn-as Ɣaysa: «Anna, tədi a kam-wər-tədgəz. Alwaq-in wər d-ewed.»

5 Tənna mas i maššaɣalan: «Agat awa as dawan-inna kul.»

6 Əskaran əddi sədis təkan taggazan aman as taggin Kəl-Əlyəhud əzəzdəg wa imosan alɣadat-nasan. Əkkulu n iyyan itaggaz-t' əddukad ən tameday ən litər.

7 Inn-asan Ɣaysa: «Ədnəyat itəkan di aman.» Əntanay deɣ ədnayan-tan har fayyan.

8 Inn-asan amaran: «Əlkəwat daɣ-san əmərədda y əmaway ən saksas.» Əgan awa dasan-inna.

9 As iram əmaway ən saksas aman win əmməttaynen da, əqqalan esmad, as wər issen iguz wa d-iga, mišan imašaɣalan win tan-d-əlkawnen əssânan, iɣra əmərmuš,

10 inn-as: «Iməssəksas kul esmad wa izodan a garrawan, amaran dəffər as filawasan əgrəwan wa isammakkanan. Eges kay təɣbara wa izodan har əmərədda!»

11 Ənta əddi təlməɣjujat təmosat alɣalamat ta tazzarat immozal Ɣaysa. Ig-et daɣ əɣrəm ən Kana ta n Galilaya. Isannafalal sər-əs tarna-net, təzzar əzzəgzanan sər-əs nalkiman-net.

12 Dəffər awen iras aɣrəm ən Kafarnahum, ənta əd maṣ, əd mədrayan-net, əd nalkiman-net. Wər daɣ-as əgen ar arat n adan.

13 As d-ihoz əmud wa n Akkay imosan amud maqqaran ən Kəl-Əlyəhud, iggəzzay Ɣaysa əs Yerusalam.

14 Ogaz-in Ɣaysa daɣ afarag wa iɣlayan Ehan ən Məššina, imassatagan ən zəgran, d ayfəd, əd tədəbren, əd təɣimiten ən kəl sanji.

15 ig' ələkkud əs ɣunan istaq-qan daɣ afarag wədi ketnasan, əntanay d ayfəd, əd zəgran, infaz daɣ amadal izərfan ən kəl sanji, isabbambay təssəwen-nasan.

16 Imassatagan ən tədəbren əntanay inn-asan: «Əkkəsat awa daɣ adag a, ad wər tagim ehan n Abba-nin asammanay n əssuk.»

17 Əktan-du nalkiman akatab ən Dawəd wa innan: «Tara-nin ehan-nak tərɣa daɣ-i šila ən tamsay.»

18 Əssəstanan-tu muzaran ən Kəl-Əlyəhud ənnan-as: «Məni təlməɣjujat təmosat alɣalamat tas təfraga danaq-qat taga təsitaddat as təleɣ almaqam n ad tagaɣ əmazal di?»

19 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: «Dagdagat Ehan ən Məššina di, a tid əssəbdəda daɣ karad adan.»

20 Ənnan-as: «Ehan ən Məššina di əkkozat təmərwen n awatay əd sədis a fəl itawakras. Kay mas tu-za-təssəbdəda daɣ karad adan?»

21 As inna Ehan ən Məššina da, ənta taɣəssa-net as igannu.

22 As d-inkar daɣ təmattant əktan-du nalkiman-net tənna ta iga adi. Əzzəgzanan əs Kətban, d awal wa iga Ɣaysa.

23 Aytedan aggotnen əzzigzanan əs Ɣaysa ɣur anay ən təlməɣjujaten šin as immozal daɣ adan win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay.

24 Mišan ya Ɣaysa wər tan-ifles fəlas izday-tan ketnasan, ənta

25 wər iddərar s i das-igan isalan n awedan id wər das-iɣber awa ihan əwəl-net.

← John 1   John 3 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2574, 2649, 2777, 2788, 6135, 6426, 6674 ...

Apocalypse Revealed 43, 81, 191, 216, 316, 598, 610 ...

Divine Providence 230, 245

The Lord 30, 35

Sacred Scripture 29, 47

Heaven and Hell 187

True Christianity 102, 221, 682

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: