John 2

Studie

  

2 təzzar itawaɣrad-du Ɣaysa ənta da, iddew-du əd nalkiman-net əs təkrəst.

3 As ab-as d-iqqim wala daɣ esmad, tənna anna ən Ɣaysa y as: «Esmad iɣrad.»

4 Inn-as Ɣaysa: «Anna, tədi a kam-wər-tədgəz. Alwaq-in wər d-ewed.»

5 Tənna mas i maššaɣalan: «Agat awa as dawan-inna kul.»

6 Əskaran əddi sədis təkan taggazan aman as taggin Kəl-Əlyəhud əzəzdəg wa imosan alɣadat-nasan. Əkkulu n iyyan itaggaz-t' əddukad ən tameday ən litər.

7 Inn-asan Ɣaysa: «Ədnəyat itəkan di aman.» Əntanay deɣ ədnayan-tan har fayyan.

8 Inn-asan amaran: «Əlkəwat daɣ-san əmərədda y əmaway ən saksas.» Əgan awa dasan-inna.

9 As iram əmaway ən saksas aman win əmməttaynen da, əqqalan esmad, as wər issen iguz wa d-iga, mišan imašaɣalan win tan-d-əlkawnen əssânan, iɣra əmərmuš,

10 inn-as: «Iməssəksas kul esmad wa izodan a garrawan, amaran dəffər as filawasan əgrəwan wa isammakkanan. Eges kay təɣbara wa izodan har əmərədda!»

11 Ənta əddi təlməɣjujat təmosat alɣalamat ta tazzarat immozal Ɣaysa. Ig-et daɣ əɣrəm ən Kana ta n Galilaya. Isannafalal sər-əs tarna-net, təzzar əzzəgzanan sər-əs nalkiman-net.

12 Dəffər awen iras aɣrəm ən Kafarnahum, ənta əd maṣ, əd mədrayan-net, əd nalkiman-net. Wər daɣ-as əgen ar arat n adan.

13 As d-ihoz əmud wa n Akkay imosan amud maqqaran ən Kəl-Əlyəhud, iggəzzay Ɣaysa əs Yerusalam.

14 Ogaz-in Ɣaysa daɣ afarag wa iɣlayan Ehan ən Məššina, imassatagan ən zəgran, d ayfəd, əd tədəbren, əd təɣimiten ən kəl sanji.

15 ig' ələkkud əs ɣunan istaq-qan daɣ afarag wədi ketnasan, əntanay d ayfəd, əd zəgran, infaz daɣ amadal izərfan ən kəl sanji, isabbambay təssəwen-nasan.

16 Imassatagan ən tədəbren əntanay inn-asan: «Əkkəsat awa daɣ adag a, ad wər tagim ehan n Abba-nin asammanay n əssuk.»

17 Əktan-du nalkiman akatab ən Dawəd wa innan: «Tara-nin ehan-nak tərɣa daɣ-i šila ən tamsay.»

18 Əssəstanan-tu muzaran ən Kəl-Əlyəhud ənnan-as: «Məni təlməɣjujat təmosat alɣalamat tas təfraga danaq-qat taga təsitaddat as təleɣ almaqam n ad tagaɣ əmazal di?»

19 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: «Dagdagat Ehan ən Məššina di, a tid əssəbdəda daɣ karad adan.»

20 Ənnan-as: «Ehan ən Məššina di əkkozat təmərwen n awatay əd sədis a fəl itawakras. Kay mas tu-za-təssəbdəda daɣ karad adan?»

21 As inna Ehan ən Məššina da, ənta taɣəssa-net as igannu.

22 As d-inkar daɣ təmattant əktan-du nalkiman-net tənna ta iga adi. Əzzəgzanan əs Kətban, d awal wa iga Ɣaysa.

23 Aytedan aggotnen əzzigzanan əs Ɣaysa ɣur anay ən təlməɣjujaten šin as immozal daɣ adan win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay.

24 Mišan ya Ɣaysa wər tan-ifles fəlas izday-tan ketnasan, ənta

25 wər iddərar s i das-igan isalan n awedan id wər das-iɣber awa ihan əwəl-net.