John 18

Study

         

2 Yahuza Isxarəyuti wa z'akkaddalan Ɣaysa issan edag wen, fəlas iyyəwan daɣ-as Ɣaysa əmənəy ənta əd nalkiman-net.

3 Təzzar iddew Yahuza əd taqqamt tagget ən sojitan ən Kəl-Ərrum, əd magazan n Ahan ən Məššina win d-əssəglan limaman win zawwarnen, əd Farisaytan, ewayan fətəlaten, əd belan, əd təzoli-nasan.

4 Ihoz-tan-in Ɣaysa, fəlas issân daɣ arat kul wa tu-z-igrəwan, issəstan-tan inn-asan: «Ma imos was təsaggadam?»

5 Ənnan-as: «Ɣaysa wa n Nazaret as nəsaggad.» Inn-asan: «Nak da da.» Ibdad gar-essan Yahuza wa t-ikkəddalan.

6 Amazay wa da daɣ dasan-inna Ɣaysa: «Nak da da» ənta daɣ əhagan əqqalan dəffər-san har udan.

7 Ilas Ɣaysa inn-asan: «Ma imos was təsaggadam?» Ənnan-as: «Ɣaysa wa n Nazaret as nəsaggad.»

8 Inn-asan: «Wərgeɣ ənneɣ-awan nak da da. Daɣ adi kud nak as təsaggadam, tayyim aytedan win ad jəwənken.

9 Əmmək wen da as inda awal wa iga dat awen as inna: «Wər daɣ-i ixrek waliyyan daɣ win di-təkfe.»

10 Ila Simɣon Butros takoba, təzzar ilbay-tat-du iwat sər-əs akli n Əlimam wa Zəwwaran, ifras-du təməzzuk-net ta n əɣil. Akli wa esəm-net Malxus.

11 Inna Ɣaysa i Butros: «Suɣəl takoba-nak tətərut! Ak ad aqqama wər əgeɣ alɣazab wa di-otas Abba?»

12 Təzzar obazan Ɣaysa əkradan-tu. Əmosan taqqamt ən sojitan ən Kəl-Ərrum d əmuzar-nasan, əd magazan n Ahan ən Məššina win d-əssəglan muzaran ən Kəl-Əlyəhud.

13 Ewayan-tu əstizarat s ahan ən Xânan wa n ədaggal ən Kayif wa imosan Əlimam wa Zəwwaran daɣ awatay wen.

14 Amaran Kayif ənta a igan i muzaran ən Kəl-Əlyəhud tanat ta n as ofa ad ammat awedan iyyanda daɣ adag ən tamattay.

15 Ilkam Simɣon Butros i Ɣaysa ənta d ənalkim iyyan. Ənalkim wa izday Əlimam wa Zəwwaran iman-net, təzzar iggaz afarag wa iɣlayan aɣaywan n Əlimam wa Zəwwaran daɣ amazay wa da daq-q'iggaz Ɣaysa.

16 Butros ənta iqqim-du dat ahan, ɣur əmi n afarag. Irdaɣ-du ənalkim wen, igraw ɣur təntut ta togazat təsəhərt ad tayyu Butros s iguz n aɣaywan.

17 Təzzar tənna təmaššaɣalt ta togazat imi n ahan i Butros: «Wərge kay da iyyan daɣ nalkiman n aləs wa a təmosa?» Inn-as: «Wər t-əmosa.»

18 Asamed iga. Ɣilayɣalayan eklan əd magazan n Ahan ən Məššina temsay ən təmakaten əsukusan sər-əs. Ik-en-in Butros ənta da ad isukus.

19 Issəstan Əlimam wa Zəwwaran Ɣaysa daɣ talɣa ən nalkiman-net, d əsəssəɣri wa itaggu.

20 Inn-as Ɣaysa: «Awal wa əge y əddənet, wər imos arat iɣbaran. Faw da inan ən taɣaray d Ahan ən Məššina daɣ sassaɣra dad əddewan Kəl-Əlyəhud kul, amaran wər t-illa awal əge daɣ əssir.

21 Mafel as di-təsastana? Səstən aytedan win di-əslanen d arat wa fəl dasan-əmməgrada; əntanay əssanan daɣ arat wa ənne.»

22 As inna Ɣaysa arat wa, iqqas-as iyyan daɣ magazan n Ahan ən Məššina ibdâdan den, inn-as : «Esaway wa da as tətajawwaba y Əlimam wa Zəwwaran?»

23 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: «Kud arak batu a əge, əməl-i edag wa daq-qat-əge. Kud amaran əgeɣ batu tolaɣat, məni əddəlil wa fəl di-təggata?»

24 Issərdaq-qu Xânan, da ikrad, issok-ay Kayif wa n Əlimam wa Zəwwaran.

25 Assaɣat ten, Simɣon Butros illa den da isukus əs tamsay. Itawann-as: «Wərge kay da arat daɣ nalkiman n aləs wa a təmosa?» Inn-asan Butros: «Kala kala wər t-əmosa.»

26 Inkar-du iyyan daɣ eklan n Əlimam wa Zəwwaran, imosan əšəqqaɣ n aləs was d-ifras Butros təməzzuk-net, inn-as: «Wərgeɣ ənayaq-qay təddewa dər-əs daɣ əgoras?»

27 Ilas Butros ənnukra n arat wen. Amazay wen da daɣ iɣra əkəji aɣora.

28 Immeway Ɣaysa ɣur Kayif s aɣaywan n əmuzar n akal. Arat wa itaggu ɣur əfərirəy n anay. Win dər-əs d-əddewnen wər əggezan ehan wa n əmuzar n akal, fəl ad əttəfan tazdak-nasan y ad atšin amensay wa n Akkay.

29 Awen da fəl d-igmad Bilatəs wa n əmuzar n akal ehan-net, ikk-en-du inn-asan: «Ma imos lahan wa fəl təbazam aləs wa?»

30 Ənnan-as: «Ənnar wər imos aw təkma, wər dak-k-idu-za-nawəy»

31 Inn-asan Bilatəs: «Awəyat-tu təxkəmam-as s əlqanun wa-nawan.» Ənnan-as Kəl-Əlyəhud: «Nakkanay wər nəla turagat ən tanaɣay n awedan.»

32 Arat wa itaggu fəl ad andu awal wa iga Ɣaysa assaɣa wa ad imal ənnuɣ ən təmattant ta z-agu.

33 Təzzar iqqal Bilatəs ehan-net iɣra Ɣaysa issəstan-tu inn-as: «Kay a imosan əmənokal ən Kəl-Əlyəhud?»

34 Inn-as Ɣaysa: «Arat wa kay iman-nak as tu-tənne, meɣ ak aytedan wiyyad a dak-k-ənnanen sər-i?»

35 Inn-as Bilatəs: «Un nak iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud a mosa? Tamattay-nak, əd limaman win zawwarnen a kay d-ewaynen sər-i, ma imos arat wa təxšada?»

36 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: «Taɣmar-in wər tat-təla əddənet ta da. Ənnar taɣmar-in šin əddənet ta da, ənkərnat-du təɣurad-in əknəsnat fəl ad wər əggezaɣ ifassan ən Kəl-Əlyəhud. Kala kala, igmad aššak as taɣmar-in wər tat-təla əddənet ta da.»

37 Inn-as Bilatəs: «Daɣ adi kay əmənokal?» Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: «Kay iman-nak a innan: Nak əmosaɣ əmənokal. Arat da wa fəl d-əhəwa amaran ənta fəl d-əggazaɣ əddənet: assa a d-əge y ad aggayyeɣ əs tidət. I imosan aw tidət, kul issisam y awal-in.»

38 Inn-as Bilatəs: «Ma təmos za tidət?» Dəffər adi iqqal Bilatəs Kəl-Əlyəhud inn-asan: «Fəl aganna wa di-iqqalan za, nak wər əhənnəya lahan waliyyan daɣ aləs wa.

39 Mišan ya, daɣ arat wa imosan alɣadat-nawan as faw da as d-ewad əmud wa n Akkay a dawan-d-əkkəsaɣ iyyan daɣ məskəsa-nawan. Təram a dawan-d-əkkəsaɣ əmənokal ən Kəl-Əlyəhud?»

40 Saɣɣaren-du ket-nasan ənnan-as: «Kala, kala, wərgeɣ ənta! Barabbas as nəra danaq-q-idu-təkkəsa.» Barabbas wa əjajəb n anasgafa a imos.