John 17

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 16   John 18 →

2 id təzzozaraq-qu y aytedan kul fəl ad akfu təməddurt ta təɣlalat i win tu-təkfe.

3 Amaran ənta təməddurt ta təɣlalat awa tat-imosan, ad inəfiləl y aytedan awa təmosa, kay ɣas Məššina wa n tidət; inəfiləl-asan əntada as Ɣaysa Əlməsix a du-təzammazala.

4 Əssikna tarna-nak fəl amaḍal s əsəndi wa əge əššəɣəl was di-təssəwaraɣ əzuk-net.

5 Amaran əmərədda kay Abba, akf-i ɣur man-nak tarna ta ɣur-ək əleɣ harwa dat əxluk n əddənet.

6 Sinafalala awa təmosa y aytedan win du-təsannafrana təskataq-qan-du daɣ əddənet, təgeq-qan daɣ əfus-in təzzar əttafan awal-nak.

7 Əmərədda əssanan as arat kul wa di-təkfe, kay a ɣur d igmad.

8 Fəlas əmalaɣ-asan awa di-tənne, əqbalan-tu, amaran silakanan as kay a ɣur d-əgmada, əzzigzanan deɣ as di-du-təzimazala.

9 Wər kay tinsəya y aytedan win əddənet, kala ar win di-təkfe a fəl kay tansayaɣ fəlas əmosan i-nak.

10 A wa əle kul i-nak, kay da a wa təle kul i-nu; amaran tarna-nin tətiwanay daɣ-san.

11 Nak, ab-as aheɣ əddənet, kay a din-əkke, mišan əntanay əhan-tat. Ya Abba di zəddigan, agəz-tan s esəm-nak, a di-təkfê, fəl ad əqqəlan arat iyyanda šilat ən wa dər-ək əmosa.

12 Harwa tan-əhe, ogâzaq-qan s esəm-nak, a di təkfê, wər daɣ-san ixrek waliyyan ar wa ixrakan fəl ad andu awa ənnan Kətban.

13 Əmərədda kay a din-əkke, ganna awa harwa əheɣ əddənet fəl ad agin tədəwit təndât šilat ən ta əge.

14 Əmalaɣ-asan awal-nak təzzar təgzar-tan əddənet fəlas wər tan-təla zund as nak iman-in wər di-təla.

15 Wər daɣ-ak əgmaya a tan-təkkəsa daɣ əddənet, mišan əgmaya daɣ-ak a tan-tagəza daɣ Iblis.

16 Wər tan-təla əddənet, zund as nak iman-in wər di-təla.

17 Zəzdəg iwallan-nasan s awal-nak imosan tidət.

18 Əzəmmizəl wa di-du-təge s əddənet, ənta a tan sər-əs əge nak da.

19 Amaran əkfeq-qay iman-in fəl əddəlil-nasan fəl ad akfin win-nasan əntanay da əs tidət.

20 Wərge inalkiman-in ɣas as kay tansaya, kalar tansayaq-qay əntada y aytedan win sər-i z' əzzəgzənnen fəl as əslan y awal-nasan.

21 Əgmaya daɣ-ak a tan-igan ket-nasan arat iyyanda s əmmək was dər-ək t-əmosa; nəqqəl-tu dər-san nakkanay da fəl ad təzzəgzən əddənet as kay a di-d-izammazalan.

22 Əkfeq-qan tarna ta di-təkfe, fəl ad əqqəlan arat iyyanda zun awa nəmos nak dər-ək,

23 nak ərtâya dər-san, kay tərtâya dər-i, fəl ad əqqəlan arat iyyanda əs təməwit təndât təzzar təssən əddənet as kay a di-d-izammazalan harwa təgeɣ-asan tara ta di-təge.

24 Abba, a əre as win di təkfe ad əggəzan əntanay da edag wa əhe fəl ad əhannayan tarna ta di-təkfe fəlas di-tare harwa dat əxluk n əddənet.

25 Abba, məššis n alɣadala, əddənet wər kay-təssen eges nak əssanaq-qay amaran inalkiman-in, əssânan as kay a di-d-izammazalan.

26 Əssosanaq-qan awa təmosa amaran wər z'ammazzaya d adi, fəl a tan-təggəz tara ta di-təge, ərtəya dər-san.

← John 16   John 18 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1013, 1050, 1603, 1607, 2009, 2025, 2026 ...

Apocalypse Revealed 23, 173, 222, 284, 294, 520, 553 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 120

Conjugial Love 82, 118

Divine Love and Wisdom 359

Divine Providence 230, 263

The Lord 1, 11, 13, 20, 25, 30, 32 ...

Life 84

Heaven and Hell 5

True Christianity 43, 98, 99, 111, 112, 113, 128 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 285, 291, 294

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: