John 16

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 15   John 17 →

2 Ad tətəwəkkəsam daɣ təməzgəddawen ən Kəl-Əlyəhud, fadda ilkâm alwaq daɣ-as wa daɣ-wan ikkasan iman, illa ɣur-əs as Məššina as iga tara-net.

3 Adi a dawan-z-agin aytedan fəlas wərmad a di-əzdayan wala əssânan Abba.

4 Əmalaɣ-awan aratan di əmərədda, fəl a tan-du-taktim as d-ewad alwaq wa daɣ z' agin aytedan tara-nasan. Aratan win wər dawan-tan-əmela daɣ tizarat n əššəɣəl-in ɣur-wan, fəlas alwaq wədi harwada əddewa dər-wan.

5 «Əmərədda ad əqqəla wa di-d-izammazalan, mišan wər kawan iha i di-issəstanan əd dad əkke.

6 Eges əknan man-nawan axšud fəlas dawan-ənne adi.

7 Dər iga adi da, a dawan-əməla tidət: of-awan ad agla, fəlas as wər əgle wər kawan-du-z-asu Əməggi ən təlxutbat, mišan as əgle a dawan-t-id-assagla.

8 As d-osa ad assaknu aytedan n əddənet as əxrâkan daɣ batu n awa imosan abakkad, d awa imosan alɣadala ən Məššina d əššəriɣa-net.

9 Əxrâkan daɣ batu n awa imos abakkad fəlas tugəyt s a əgan a sər-i əzzəgzənan;

10 əxrâkan daɣ batu n awa imosan alɣadala fəlas tewaɣlay a əgeɣ Abba amaran wər i-za-tələsam anay;

11 əxrâkan daɣ batu n awa imosan əššəriɣa ən Məššina fəlas anaxkim n əddənet, a t-imosan Iblis, ibâz-tu əššəriɣa.

12 «Harwada əle batuten aggotnen as are a dawan-tanat-aga eges wər asnat-təzmeram əmərədda.

13 As d-osa Infas wa isinifililan tidət, a kawan-issəlkəm i tidət kul ta du-təfalat Məššina fəlas batuten-net wər t-idu-z-əgmədnat, awa as z-aslu ɣas a daɣ dawan-z-iššiwəl ketnet, iməl-awan aratan win d-əzaynen,

14 izəzwər-i fəlas isalan-in win z-igrəw ɣas a dawan-z-iməl.

15 Awa iqqalan Abba ketnet iqqal-i nak da; adi a fəl ənne, isalan-in win z'igrəw Infas wa Zəddigan a dawan-z-iməl.

16 «A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi.»

17 Təzzar namannan wəyyad daɣ nalkiman-net: «Ma imos almaɣna n awa danaɣ-inna da? "A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi ?" Ənta da ma imos almaɣna n "Abba a əkke"?

18 Ma imos almaɣna ən "daɣ alwaq wər nəggət" wa immal da? Wər nəssen awa as iha batu-net»

19 Issan Ɣaysa as ərân at-t-əsəstanan. Inn-asan: «Tətinamasəstinam fəlas ənne: "A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi"

20 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as at-talim, təsəkkələlam mišan as itag adi aytedan n əddənet əntanay əddəwen. Ad əxšədan man-nawan eges axšud di a tu-təzrəy tədəwit.

21 Tantut as iqqal tətaggaz amadal, ad əxšədan man-net fəl aggad wa du-təga alwaq-net; mišan as d-ihu barar-net, at-tammazzay d əsəmmədrən daɣ arkanay wa tənay, isəddəwat-tat as du-təgga awedan daɣ əddənet.

22 Kawanay da zund adi da, əmərədda əxšâdan man-nawan, mišan a kawan-ələsaɣ anay, əzəl wədi at tagim tədəwit as tu-wər-illa i daɣ-wan tat-z-ikkəsan.

23 Wər-i-za-təssəstanam d arat wələyyan əzəl wədi. Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as, a təgmayam daɣ Abba s esəm-in a dawan-t-agu.

24 Harwada wər t-illa a təgmâyam s-esəm-in. Əgmiyat at təgrəwam fəl at tagim tədəwit təkmâlat»

25 «Əmâlaɣ-awan adi əs šaššelan, mišan ilkâm alwaq daɣ awan-wər-z-əlasaɣ emel n arat wələyyan wa iqqalan Abba əs šaššelan, a dawan t-əməla s awa imos.

26 Əzəl wədi at təgməyam daɣ Abba s esəm-in. Wər awan-ənne a dawan daɣ-as əgmiya,

27 fəlas Abba iman-net ir-iwan fəlas di-təram, ənta da təzzigzanam as ɣur-əs d-əgmâda.

28 Abba a ɣur d-əgmada, ose-du əddənet amaran əmərədda a tat-əgməda əqqəlaq-q.»

29 Təzzar ənnan-as nalkiman-net: «Ənəy, əmərədda təmmalaɣ-anaɣ aratan s awa mosan, wərge əs šaššelan.

30 Əmərədda nəssan as təssânaɣ daɣ arat kul, wər t-illa arat a iqqal a dak-iɣbaran; adi da a fəl nəzzəgzan as Abba a ɣur du-təgmada.»

31 Inn-asan Ɣaysa: «Adis əmərədda təzzəgzanam?»

32 Ənəyat, alwaq ihoz, fadda iga, wa daɣ za tətəwwəziwəzam, akkiyyan akku aɣaywan-net, tayyim-i-d ɣas-in; mišan ya wər əmosa ɣas-in fəlas illa ɣur-i Abba.

33 Əmalaɣ-awan arat wa fəl at təgrəwam alxer daɣ tərtəyt ta dər-i təgam. At təniyam arkanay daɣ əddənet, mišan iliwat əwəl, fəlas ərzeɣ əddənet.»

← John 15   John 17 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 124, 1846, 2025, 2235, 2320, 2397, 2447 ...

Apocalypse Revealed 6, 173, 306, 325, 376, 613, 618 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 57, 117, 120

Conjugial Love 82, 118

Divine Love and Wisdom 149

Divine Providence 230

The Lord 13, 20, 31, 32, 35, 51

Sacred Scripture 85

Heaven and Hell 2, 5, 287

The Last Judgment 46

True Christianity 3, 98, 110, 116, 139, 153, 154 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 294

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: