John 15

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 14   John 16 →

2 Alədlid-in kul wa wər nətirəw ad t-ixtəs, wa itarawan ad t-ifnəz fəl ad d-inzər agu ara aggen.

3 Zund adi da, kawanay da eway-du sər-wan awal-in tazdak;

4 agiwat dər-i tartəyt šilat ən ta dər-wan əge, zund as azəl wər z arəw ɣas-net as d-iqqətas daɣ ašək; kawanay da əlmital di da a təham as dər-i wər tərtayam.

5 «Nak a imosan esab n əzzəbib, kawanay ilədlad-net. Wa dər-i igan tartəyt ta dər-əs əge, a t-idu-təgməd tənfa tagget fəlas as daɣ-i in-təqqətasam wər təfregam wala.

6 Wa dər-i wər nərtay, a din-itəwəgər šilat n ələdlid iqqitasan, aqqar, itəwəkəmməd-du, itəwəgər daɣ təmse, ibələgləg.

7 As dər-i tərtayam, təttafam batuten-in, əgmiyat daɣ Məššina di n Abba arat kul wa təram, a tu-təgrawam.

8 Ənta da awa as tətawanay tarna n Abba-nin: a du tarəwam tənfa tagget, assaknu adi as təmosam inalkiman-in.

9 Tara ta di-iga Abba, ənta a dawan əge; a tat-wər-təgmədam.

10 Kud təttafam alwajiban-in, wədi təham tara-nin zund əmmək as nak da əttafa win Abba, əhe tara-nnet.

11 «Ənneɣ-awan adi fəl at tagim tədəwit ta-nin, amaran da, at tandu tədəwit-nawan.

12 Ənta da alwajib wa-nin: "Namariwat s əmmək was kawan-are."

13 Wər tu-təlla tara togarat ad akfu awedan iman-net fəl midawan-net.

14 Kud tətaggam awa as kawan-omara, wədi kawanay imidawan-in.

15 Wər dawan-gannaɣ eklan, fəlas akli wər itəssən arat wa itag məššis. Kala kalar əgeɣ-awan esəm imidawan-in, fəlas awa as əsleɣ ɣur Abba-nin kul əssosanaɣ-awan-tu.

16 Wər di-tasannafranam, eges kawanay, nak a kawan-isannafranan; əsiwaraq-qawan at taglim, tarəwam-du tənfa tagget a za tahagit. Əddi a təgmayam daɣ Abba s əsəm-in a dawan-t-agu.

17 Omaraq-qawan s ad tənəmərim.

18 «Kud gezzar a kawan-təga əddənet, əssənat as təgzâr-i dat-wan.

19 Kud kawanay əddənet kawan təlat, wədi əddənet tara wa təla; mišan wər kawan təla, fəlas nak kawan daɣ-as d-isannafranan, adi a fəl kawan təgzar.

20 Aktiwat-du awa dawan-ənneɣ, as: "Akli wər oger məššis"; kud əssəknan-i alɣazab, a dawan-t-assaknin kawanay da; kud əttafan awal-in, kawanay da, ad əttəfan wa-nawan.

21 Eges adi kul, əddəlil-in a fəl dawan-tu-z-agin; fəlas wər əssenan wa di-d-izammazalan.

22 «Ənnar du-wər-ose, əššewalaɣ-asan, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan, eges əmərədda wər t-illa əsaru wələyyan a dasan-z-igdəlan a sər-san attarmasan.

23 Wa di-igzaran, igzâr Abba-nin ənta da.

24 Ənnar wər əge gar-essan imazalan əs wər t-illa awedan as kala tan-iga, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan. Ənayan-tan əmərədda eges əglan, əgzaran-ana nak d Abba-nin.

25 Mišan adi iga fəl at tandu batu ta tənnat daɣ Əlkəttaban n Ənnəbitan: "Əgzaran-i bannan."

26 As d-osa Əməggi ən təlxutbat wa dawan-du-z-assagla ɣur Abba, imosan Infas wa isinəfililan tidət a sər-wan-du-z-igmədan Abba, a fall-i aggayyat.

27 Kawanay da, a fall-i taggayyem, fəlas təddewam dər-i harwa daɣ tizarat.»

← John 14   John 16 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 51, 618, 650, 1017, 1069, 2009, 2343 ...

Apocalypse Revealed 6, 54, 97, 222, 294, 376, 463 ...

Brief Exposition of Doctrine 97, 112, 119, 120

Conjugial Love 9, 124, 126, 201, 526

Divine Love and Wisdom 19, 116, 149, 359

Divine Providence 30, 88, 92, 128, 159, 172, 173 ...

The Lord 10, 20, 32, 35, 51, 61

Sacred Scripture 51, 89, 114

Life 2, 17, 29, 38, 102, 104

Heaven and Hell 11, 15, 16, 81, 147

True Christianity 8, 70, 100, 111, 120, 139, 153 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 154, 222, 267

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Duchovní témata:

Happiness
Přeložit:
Sdílet: