John 15

Study

         

2 Alədlid-in kul wa wər nətirəw ad t-ixtəs, wa itarawan ad t-ifnəz fəl ad d-inzər agu ara aggen.

3 Zund adi da, kawanay da eway-du sər-wan awal-in tazdak;

4 agiwat dər-i tartəyt šilat ən ta dər-wan əge, zund as azəl wər z arəw ɣas-net as d-iqqətas daɣ ašək; kawanay da əlmital di da a təham as dər-i wər tərtayam.

5 «Nak a imosan esab n əzzəbib, kawanay ilədlad-net. Wa dər-i igan tartəyt ta dər-əs əge, a t-idu-təgməd tənfa tagget fəlas as daɣ-i in-təqqətasam wər təfregam wala.

6 Wa dər-i wər nərtay, a din-itəwəgər šilat n ələdlid iqqitasan, aqqar, itəwəkəmməd-du, itəwəgər daɣ təmse, ibələgləg.

7 As dər-i tərtayam, təttafam batuten-in, əgmiyat daɣ Məššina di n Abba arat kul wa təram, a tu-təgrawam.

8 Ənta da awa as tətawanay tarna n Abba-nin: a du tarəwam tənfa tagget, assaknu adi as təmosam inalkiman-in.

9 Tara ta di-iga Abba, ənta a dawan əge; a tat-wər-təgmədam.

10 Kud təttafam alwajiban-in, wədi təham tara-nin zund əmmək as nak da əttafa win Abba, əhe tara-nnet.

11 «Ənneɣ-awan adi fəl at tagim tədəwit ta-nin, amaran da, at tandu tədəwit-nawan.

12 Ənta da alwajib wa-nin: "Namariwat s əmmək was kawan-are."

13 Wər tu-təlla tara togarat ad akfu awedan iman-net fəl midawan-net.

14 Kud tətaggam awa as kawan-omara, wədi kawanay imidawan-in.

15 Wər dawan-gannaɣ eklan, fəlas akli wər itəssən arat wa itag məššis. Kala kalar əgeɣ-awan esəm imidawan-in, fəlas awa as əsleɣ ɣur Abba-nin kul əssosanaɣ-awan-tu.

16 Wər di-tasannafranam, eges kawanay, nak a kawan-isannafranan; əsiwaraq-qawan at taglim, tarəwam-du tənfa tagget a za tahagit. Əddi a təgmayam daɣ Abba s əsəm-in a dawan-t-agu.

17 Omaraq-qawan s ad tənəmərim.

18 «Kud gezzar a kawan-təga əddənet, əssənat as təgzâr-i dat-wan.

19 Kud kawanay əddənet kawan təlat, wədi əddənet tara wa təla; mišan wər kawan təla, fəlas nak kawan daɣ-as d-isannafranan, adi a fəl kawan təgzar.

20 Aktiwat-du awa dawan-ənneɣ, as: "Akli wər oger məššis"; kud əssəknan-i alɣazab, a dawan-t-assaknin kawanay da; kud əttafan awal-in, kawanay da, ad əttəfan wa-nawan.

21 Eges adi kul, əddəlil-in a fəl dawan-tu-z-agin; fəlas wər əssenan wa di-d-izammazalan.

22 «Ənnar du-wər-ose, əššewalaɣ-asan, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan, eges əmərədda wər t-illa əsaru wələyyan a dasan-z-igdəlan a sər-san attarmasan.

23 Wa di-igzaran, igzâr Abba-nin ənta da.

24 Ənnar wər əge gar-essan imazalan əs wər t-illa awedan as kala tan-iga, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan. Ənayan-tan əmərədda eges əglan, əgzaran-ana nak d Abba-nin.

25 Mišan adi iga fəl at tandu batu ta tənnat daɣ Əlkəttaban n Ənnəbitan: "Əgzaran-i bannan."

26 As d-osa Əməggi ən təlxutbat wa dawan-du-z-assagla ɣur Abba, imosan Infas wa isinəfililan tidət a sər-wan-du-z-igmədan Abba, a fall-i aggayyat.

27 Kawanay da, a fall-i taggayyem, fəlas təddewam dər-i harwa daɣ tizarat.»