John 13

Studie

  

2 Itamansaw Ɣaysa əd nalkiman-net ehad. As itag'awen da Iblis igâ daɣ əwəl ən Yahuza wa n ag Simɣon Isxarəyuti təkaddilt ən Ɣaysa.

3 Ɣaysa issân as Məššina di n Abba igâ arat kul daɣ əfus-net, issân tolas as igmâd-du Məššina harwa ad t-iqqəl.

4 Ibdad fəl mensewan, təzzar ikkas takatkat-net ta n afalla, idkal afər igbas-tu,

5 təzzar iga aman daɣ aɣlal, ad išarad idaran ən nalkiman-net, immas-tan s əfər wa igbas da.

6 As d-ewad Ɣaysa Simɣon Butros inn-as: « Əməli, kay, a z-išširədan idaran-nin?»

7 Inn-as Ɣaysa: «Awa tagga da wər təfrega əgərri-net əmərədda mišan a tu-tagra dəffər awa.»

8 Inn-as Butros: «Kay, ad təšširəda idaran-in? Wala ənəmihaz!» Inn-as Ɣaysa: «As dak-tan- wər -əššorada nak dər-ək nəmmizzay.»

9 Inn-as Simɣon Butros: «Daɣ adi Əməli, wərge idaran-nin ɣas, šired harkid fassan d aɣaf.»

10 Inn-as Ɣaysa: «Awedan iššoradan, wər iddarar ar əširəd ən daran y ad izdag ketnet, amaran kawanay, təzəddigam, mišan wərge ketnawan.»

11 Ɣaysa issân wa tu-z-akkaddalan; adi a fəl inna: «Wər təzəddigam ketnawan.»

12 As iɣrad Ɣaysa əširəd ən daran-nasan, izlag takatkat-net, iqqal edag-net, təzzar inn-asan: «Awak təgrâm awa dawan-əge da?

13 Təgannim-i "Aməsəsseɣri" d "Əməli", təgannim a olaghan, fəlas əmosaq-q.

14 Daɣ adi kud nak, imosan Əməli d Əməsəsseɣri, əššorada idaran-nawan, iwar-kawan, kawanay da, daɣ ilkam wa, ad tətimaširidam idaran.

15 Əsəknaq-qawan arat wen fəl a tu-tətaggim kawanay da s əmmək was dawan-t-əge.

16 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as, akli wər oger məššis, wala da ogar anammazal wa t-id-izammazalan.

17 Amaran dad təssanam aratan win, iket təfalawist a tat-tagim kudis tətamazalam-tan.

18 Wər dawan-gənna ketnawan; win sannafrana kul əzdâyaq-qan mišan kundaba inda awa əmalan əlkəttaban as ənnan: "Wa dər ədrawa, iqqal amaksan-in".

19 Ənneɣ adi əmərədda harwa wər iga, y ad təzzəgzənam, as iga, as nak əmosa wa illan da.

20 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as wa iqbalan əyyan daɣ nəmmuzal-in, nak iman-in a iqbal. Harwa wa di-iqbalan, wa di-d-izammazalan a iqbal»

21 As inna Ɣaysa awen, əɣšadan man-net, təzzar inna: «Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as iyyan daɣ-wan a di-akkaddal.»

22 Ad tinəməswidan nalkiman-net, əqqânan ɣafawan-nasan i was igannu.

23 Iyyan daɣ nalkiman-net, wa isannahal Ɣaysa tara, isiɣamar daɣ ihəz n ədmaran ən Ɣaysa.

24 Isaddagan-as Simɣon Butros ad issəstən Ɣaysa əd was igannu.

25 Təzzar inaz-in analkim wen fəl ədmaran ən Ɣaysa, inn-as: «Əməli, ma z-iqqəl?»

26 Ijəwwab-as Ɣaysa: «Wa əkfe akarammu ən tagəlla wa z-əssəlməɣa daɣ ədrəz a.» Təzzar issəlmaɣ akarammu ən təgəlla ikfay i Yahuza ag Simɣon Isxarəyuti.

27 Dəffər as igrâw Yahuza akarammu ən təgəlla wen, iggaz-tu Iblis. Təzzar inn-as Ɣaysa: «Tagaɣet tarmad awa kay iwaran.»

28 Mišan wələyyan daɣ win dər-əs ədrawnen wər igra awa fəl das-inn'awen.

29 Wəyyad ordân as, iduf wa iga Yahuza azrəf ən nalkiman a fəl das-inna Ɣaysa: «zanzad-du arat was za naddarar y əmud; madeɣ akfu šiləqqawen arat iyyan.»

30 Ibaz Yahuza akarammu ən tagəlla, igmad tarmad, as itag'awen da ehad igâ.

31 As igmad Yahuza, inna Ɣaysa: «Əmərədda tarna ən Barar n Awedan tənîfalal, tolas tarna ən Məššina tənifalal daɣ-as.

32 Kud tarna ən Məššina tənifalal daɣ-as, Məššina ənta da ad isənnəfiləl daɣ man-net tarna ən Barar n Awedan daɣ alwaq ihozan wəllen.

33 Imaran-in, alwaq wər nəggət a ɣur-wan z-aga. A di-təgmiyam mišan edag wa əkkeɣ wər təfregam a t-in-tawədam. Kala ənneɣ adi i Kəl Əlyəhud amaran, kawanay da ənneɣ-awan-tu əmərədda.

34 A dawan-aga alwajib aynayan: namariwat. Namariwat kawanay da s əmmək was kawan-are.

35 Kud tanîmaram, adi a z-issusənan aytedan kul as kawanay inalkiman-in.»

36 Inn-as Simɣon Butros: «Əməli, mənid təkke.» Inn-as Ɣaysa: «Edag wa əkke, wər təfrega a di sər-əs təlkəma əmərədda, eges a din-təlkəma dəffər awa.»

37 Inn-as Simɣon Butros: «Əməli, mafel as wər əfrega a dak sər-əs əlkəma əmərədda. Əgaraɣ iri y a fall-ak akfa iman-nin.»

38 Inn-as Ɣaysa: «Adis a fall-i takfaɣ iman-nak? Əggəyyeɣ silakanaɣ-ak as wər z-aɣru əkəji aɣora wər di-tənkura har karadat tȧklaten.»