John 11

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 10   John 12 →

2 Maryama ənt'a təzwayat alwardi y Əməli Ɣaysa, təzzar təmas-as idaran-net əs jəkkad-net. Amaran amadray-net Lazarəs a irinan den.

3 Sassawaynat təmədrayen-net əmazal i Ɣaysa as: «Əməli, əməri-nak irin.»

4 Assaɣa wad isla Ɣaysa i salan win den, inna: «Təsəlkamt ən təwərna ten, wər təmos təmattant ən Lazarəs, arat a təmos a z' assaknin atkul ən Məššina, isənnəfiləl-du əntada atkul wa ila Barar ən Məššina.»

5 Ənta Ɣaysa ira Marta wəllen, ənta əd təmadrayt-net, əd Lazarəs.

6 Isla as irin, mišan iga dəffər awen əššin adan wər igmed edag wa iha.

7 Dəffər adi inna i nalkiman-net: «Əndawat ad nəqqəl Yahudəya.»

8 Ənnan-as nalkiman-net: «Əššix-nana, imuzaran-nana wərge edes-nasan səket dada da gammayan əd tanaɣay-nak, kay amaran tareɣ tewaɣlay n akal wen?»

9 Inn-asan Ɣaysa: «Əzəl wərgeɣ maraw alwaqan d əššin a imos? As ijiwankat awedan daɣ azal, wər z' itinəbətutəw, fəlas ihannay ənnur n əddənet.

10 Mišan as ijawankat awedan daɣ ahad, ad itinəbətutəw, fəlas wər t-iha ənnur.»

11 Dəffər as iga batu ta inna tolas: «Əmidi-nana Lazarəs insâ, ad aglaɣ a t-id-əssənkəra.»

12 Ənnan-as nalkiman-net: «Əməli, dad zamas insâ, wədi əngəm ad izzəy.»

13 Ənta Ɣaysa təmattant ən Lazarəs fəl dasan-imməgrad den, mišan əntanay a ɣilan etəs wa n alɣadat as igannu.

14 Təzzar izalalaɣ-du inn-asan: «Lazarəs aba-tu.

15 Amaran isidawat-i as wər əlle sen daɣ alwaq wədi, fəlas arat wa ənta sər-wan du-z-awəyan a sər-i təzzəgzənam. Mišan əmərədda əndawatanaq-qu.»

16 Inkar Tuma was gannin Eknay, inna i nalkiman win hadatnen: «Əndawat nakkanay da danaɣ-iba nəddew dər-əs.»

17 As din-osa Ɣaysa ittəmal-as as Lazarəs iga əkkoz adan daɣ əzəkka.

18 Betanəy toray-du karad kilawtan əs Yerusalam,

19 osan-in Kəl-Əlyəhud aggotnen Marta əd Maryama fəl a dasnat-in-šəwwəškənan daɣ adag n amadray-nasnat.

20 As təsla Marta as Ɣaysa ihoz-du aɣrəm, təssəlkad-as. Maryama ənta təqqim-du daɣ aɣaywan.

21 Tənna Marta i Ɣaysa: «Əməli, ənnar təlle da, wər z' iba amadray-nin.

22 Mišan əmərədda da əssanaɣ as arat kul wa təgmaya daɣ Məššina a dak-k-agu.»

23 Inn-as Ɣaysa: «Amadray-nam a d-inkər daɣ təmattant.»

24 Tənn-as Marta: «Əssanaɣ as amadray-nin a d-inkər ɣur tanakra n aytedan əzəl a ilkaman.»

25 Inn-as Ɣaysa: «Nak a imosan wa d-isankaran daɣ təmattant, əmosa təməddurt. Awedan wa sər-i izzəgzanan, wədi kud t-aba da a d-iddər.

26 Amaran awedan kul wa iddaran izzigzan sər-i, wədi wər ilkem ad t-aba. Təzzigzanaɣ arat wədi?»

27 «Awalla» tənn-as, «Əməli, əzzigzanaɣ as kay a imosan Əlməsix, təmosa Barar ən Məššina, barar was əmalan kətban as a d-as' əddənet.»

28 As təga Marta batu ta, təkka təmadrayt-net Maryama, təwat-tat s ahal tənn-as: «Əššix illa-da, isastan dər-əm.»

29 As təgraw Maryama isalan win, təggad-du, təssəlkad i Ɣaysa.

30 As itagg'awen harwa da wər d-iggez aɣrəm, wər igmed edag wa daq-q-in-tosa Marta.

31 Kəl-Əlyəhud win əhanen ehan wen əllan ɣur Maryama gammayan d əsəsməd-net, oggan-tat as du-təggad tarmad təqqab, təzzar əlkaman-as əɣilan əzəkka a təkka y a fall-as təhallu.

32 As din-tosa Maryama edag wa iha Ɣaysa togg-ay, təzzar təfataqqat ɣur daran-net, tənn-as: «Əməli, ənnar təlle da, wər z-iba amadray-nin.»

33 As tat-inay Ɣaysa təhallu, inay Kəl-Əlyəhud win dər-əs d-əddewnen əntanay da əhallin, təzzar ikna tərəmmeq, əɣšadan man-net.

34 Inn-asan: «Məni tu-təgam?» «Əməli» ənnan-as, «Ayaw ənəy.»

35 Ad ihallu Ɣaysa.

36 Ənnan aytedan: «Ənawat awa dər togda tara ta iga y aləs-wa.»

37 Mišan ənnan wiyyad daɣ-san: «Aləs wa issəswadan əmədderɣəl, wərgeɣ ifrâg a ad igdəl i Lazarəs təmattant?»

38 Ikna Ɣaysa tərəmmeq tolas, təzzar ikk' əzəkka. Awa əzəkka imosan əzzənəf n akazam, amaran tədbaq-qu təhunt zəwwərat.

39 Inna Ɣaysa: «Əkkəsat-du təhunt!» Tənn-as Marta ta n tamadrayt n aləs w' aba: «Əməli, aləs di əmərədda il'adu, fəlas əzəl-net wa n əkkoz awa d anabal.»

40 Inn-as Ɣaysa: «Wərgeɣ ənneɣ-am as təzzəgzana ad tənəyaɣ tarna ən Məššina?»

41 Təzzar tətawakkas-du təhunt. Iswad Ɣaysa daɣ jənnawan inna: «Abba, əggodayaɣ-ak as di-təqbala təwatray-nin.

42 Nak iman-in əssanaɣ as faw da təqqabbala šiwatriwen-in. Mišan əššewalaɣ fəl əddəlil ən tiddawat ta di-təɣalayɣalayat da, fəl ad əzzəgzənan as kay a di-d-izammazalan.»

43 Dəffər as iga batu ta, idkal əməsli-net inna: «Lazarəs, əgməd-du!»

44 Igmad-du ənəmmettən wa nad, əttalan fassan-net əd daran-net daɣ təsəwad, təlsa təbdoq udəm-net əntada. Inn-asan Ɣaysa: «Əkkəsat-as itul tayyim-tu ad ijəwənkət.»

45 Kəl Əlyəhud aggotnen a d-osanen Maryama ənayan arat wa, əzzəgzanan əs Ɣaysa.

46 Mišan əglan wiyyad daɣ-san əkkan Farisaytan əmalan-asan arat wa iga Ɣaysa da.

47 Təzzar sassagan limaman win zawwarnen, əd Farisaytan əməni ən muzaran ənnan: «Ma za nagu? Aləs wa itaggu alɣalamaten aggotnen.»

48 As tu-noyya itaggu aratan win, a sər-əs əzzəgzənan aytedan kul, təzzar asin-du Kəl-Ərrum addagdagan Ehan ən Məššina, əzədan aɣrəf-nana.

49 Inkar-du iyyan daɣ-san igan esəm Kayif, imosan əlimam wa zəwwaran daɣ awatay wen, inn-asan: «Kawanay wər təgrem wala.

50 Wər din təgrem as ofa ad ammat awedan iyyanda daɣ adag ən tamattay fəl ad wər immut əɣrəf ketnet?»

51 Batu ta iga da wər tat-iga gar-es əd man-net, kalar tišit-net əlimam wa zəwwaran daɣ awatay wen, a fəl igraw əlwəlayat n as Ɣaysa kundaba immut fəl əddəlil n əɣrəf ketnet.

52 Amaran wərge aɣrəf wen ɣas a fəl tu-z-iba, kalar bararan ən Məššina kul win wazawaznen a du-z-iššidəw ag-en zun təɣəssa iyyadda.

53 Əzəl wen da daɣ əgan muzaran ən Kəl-Əlyəhud tanat ta n tanaɣay-net.

54 Awen da fəlas ab-as itallam Ɣaysa dad ira daɣ Kəl-Əlyəhud. Igmad akal wen, ikka iyyan akal iyyan inimahazan əd taneray, daɣ əɣrəm igan esəm Efrayəm, iqqim daɣ-as den da ənta əd nalkiman-net.

55 Azzaman en amud ən Kəl-Əlyəhud wa n Akkay ihoz-du. A du-tagazzayan aytedan aggotnen n akal wen kul, takkin-du Yerusalam, fəl ad əzzəzdəgan dat əmud.

56 Saggadan i Ɣaysa tinəmənnin gar-essan daɣ Ahan ən Məššina: «Kawanay ak ma tənnam, tordam as wər du-z-asu amud wa fadda?»

57 Ənta ilimaman win zawwarnen əd Farisaytan omaran aytedan as i issanan edag wa iha Ɣaysa isaffagg-ay fəl ad attarmas.

← John 10   John 12 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1999, 2343, 2353, 2397, 2628, 2658, 2708 ...

Apocalypse Revealed 49, 58, 60, 502, 520, 553, 743 ...

Brief Exposition of Doctrine 44

Divine Love and Wisdom 4

Divine Providence 159

The Lord 19, 20, 32

Sacred Scripture 40

Heaven and Hell 5

True Christianity 107, 337, 358, 483, 722

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 282

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: