John 10

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 9   John 11 →

2 Amaran wa d-iggazan s əmi n afarag, wədi ənta a imosan amadan n ayfəd.

3 Ənaɣlif n afarag a z' aləman imi, əssəsəmnat ayfəd y əməsli n amadan, ad iɣarru šin-net s esmawan-nasnat isardaq-qanat afarag.

4 As d-iɣrad ikus ən šin-net, a dasnat-izar, təzzar əlkəmnat-as, fəlas əzdaynat əməsli-net.

5 As ig'awen awedan wa dasnat-imosan ənaftaɣ, wər das-z-əlkəmnat, ewef fadda tu-z-aginat fəlas wər əzdaynat əməsli-net.»

6 Əlmital wa da dasan-iga Ɣaysa, mišan wər əgren almaɣna n awa daɣ imməgrad da.

7 Ilas Ɣaysa inn-asan: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as nak a imosan imi w'as raddaɣnat ayfəd.

8 Win dat-i d-osanen kul ibaydagan ən jujab ən zənga a mosan amaran wər dasan-əssəsamnat ayfəd.

9 Nak a imosan imi. Wa sər-i d-iggazan ad afsu. Ifrag ad itaggaz iraddaɣ, igrəw əntada imensewan-net.

10 Abaydag wər d-itisu ar fəl šikra, d igi ən man d əhluk. Nak amaran ose-du fəl ad əgrəwan aytedan təməddurt, əgrəwan-tat da za əs təməwit wər nəla əddukad.

11 Nak a imosan amadan wa olaɣan. Amadan wa olaɣan iman-net a isamalkaw fəl ayfəd-net.

12 Mišan awedan was ətəwəɣfar a iga fəl ad idən ayfəd, wər tanat-ila, wədi as ogga əridal izay-tanat-du, ad addaggag ayy-enat-in, təzzar abəz daɣ-asnat əridal awa ira, izəwwəziwəz-tanat.

13 Arat wa itagg-ay aləs wa fəlas ətəwəɣfar a iga y əššəɣəl wa, wər izlay a əganat ayfəd.

14 Nak a imosan amadan wa olaɣan. Əzdayaɣ ayfəd-in, ayfəd-in deɣ əzdaynat-i,

15 zun əmmək was di-izday Abba-nin, d əmmək was t-əzdaya nak da. Iman-in simalkawaq-qan fəl ayfəd-in.

16 Əleɣ ayfəd šiyyad əntada wər nəha afarag wa. Əntanatay da kundaba azzaraɣ-asnat. Ad aslinat y əməsli-nin, əqqəlnat əsəgən iyyanda ilan amadan iyyanda.

17 Abba ir-i fəlas iman-in a sammalkawa fəl a tan-ələsaɣ agaraw.

18 Wər t-illa i daɣ-i z'abəzan iman, kalar iman-in a sammalkawaɣ əs təradawt-in. Əleɣ fərregat n əsəmməlkəw-nasan, əleɣ da fərregat n agaraw-nasan tolas. Ənta da daɣ arat was di-omar Abba-nin s igi-net.»

19 Ilas ades ən Kəl-Əlyəhud əməzrəy daɣ talɣa n aratan win igannu da.

20 A daɣ-san aggen gannin: «Aləs wa aggəsuf a t-izdaɣan! Awa əmeskel! Mafel təssisamam-as?»

21 Wiyyad gannin: «Awedan izdaɣ aggəsuf wər itəggu awal olan d awa. Tordam as ill-ay aggəsuf ifragan əsəswəd ən məddərɣal?»

22 Azzaman en tagrəst, ewad-du əmud ən saktan n ətəwəzəzdag n Ahan ən Məššina daɣ Yerusalam.

23 Itijəwənkit Ɣaysa daɣ Ahan ən Məššina daɣ tarrayt təfalat as itawannu «ta n Suliman.»

24 Ɣilayɣalayan-tu Kəl-Əlyəhud win əllanen den gannin-as: «Kay ak har əmmay wər dana-tore daɣ aɣaf? Kud kay Əlməsix a təmosa, təzəluləɣa-du tannaɣ-anaq-qu.»

25 Inn-asan Ɣaysa: «Ənneɣ-awan-tu, mišan wər di-təzzəgzanam. Imazalan win əge s esəm n Abba-nin, əggəyyen-i.

26 Mišan wər di-təzzəgzanam fəlas wər tətabaqqem daɣ ayfəd-in.

27 Ayfəd-in əsallinat y əməsli-nin, əzdayaq-qanat, amaran əlkamnat-i.

28 Əkfeq-qanat təməddurt təɣlalat, wər ilkem ad oxsaynat, amaran wər t-illa i tanat-z-irkəban daɣ əfus-in.

29 Abba-nin wa di-tanat-ikfan, ogar i t-illan kul təzzəwərt. Amaran wər t-illa i tanat-z-irkəban daɣ əfus n Abba.

30 Nak d Abba arat iyyanda a nəmos.»

31 Əlasan-du sər-əs adakal ən təhun y ad t-anɣin.

32 Ilas Ɣaysa inn-asan: «Əssiknaq-qawan imazalan aggotnen olaɣnen a d-əfalnen Abba. Məni daɣ-san wa fəl taram a di-tanɣim?»

33 Ənnan-as: «Nakkanay wər nəra tenaɣay-nak fəl as təgeɣ əmazal olaɣan, kalar əmadraw wa təgeɣ əddi a fəl kay za nanɣu. Kay wər təmosaɣ ar aggadəm amaran tareɣ ad tagaɣ iman-nak Məššina.»

34 Inn-asan Ɣaysa: «Ak əlqanun-nawan wərgeɣ iktâb daɣ-as as inna Məššina: "kawanay təmosam məššinatan"?

35 Wər nəfreg a din-nəgər arat wa ihan Ikətban. Esəm wa n məššinatan, iɣra sər-əs Məššina aytedan win təkka batu ta iga da.

36 Nak Məššina di-isannafranan izammazal-i-du s əddənet. Manəmmək daɣ adi as za tannim taggaɣ əmadraw fəl as ənne: "Əmosa Barar ən Məššina"?

37 As imos as wər təggaɣ imazalan win as di-d-issəgla Abba-nin y a tan-aga, a di-wər-təzzəgzənam.

38 Mišan dad imos as taggaq-qan, wədi kud sər-i wər təzzəgzanam da, zəgzənat kuddeɣ əs mazalan win tagga, fəl ad təssənam, tassantim əntada əgərri n as Abba irtay dər-i, nak deɣ ərtaya d Abba.»

39 Əlasan agamay d abbaz-net, mišan ya igmad-tan.

40 Ilas Ɣaysa iki ən təgadamayt ta hadat ən Yordan, daɣ adag wa daɣ issənta Yaxya əsəlməɣ n aytedan daɣ aman, təzzar iqqim den da.

41 Osan-t-in aytedan aggotnen, gannin: «Yaxya wər iga alɣalamat waliyyat, mišan aratan kul win danaɣ-inna s aləs wa, əmosan tidət.»

42 Den daɣ ad əzzəgzanan aytedan aggotnen əs Ɣaysa.

← John 9   John 11 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 300, 2004, 2005, 2088, 2356, 2397, 2628 ...

Apocalypse Revealed 21, 23, 37, 81, 176, 294, 520 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 120

Conjugial Love 82, 118, 160

Divine Providence 230

The Lord 10, 19, 32

Worlds in Space 141

Heaven and Hell 2

True Christianity 32, 98, 99, 111, 112, 126, 131 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 283

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: