John 1

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

John 2 →

2 Awal əstizarat illa ɣur Məššina.

3-4 Məššina ixlak-du sər-əs arat kul; wər t-illa arat daɣ əddənet wa sər- əs du-wər-nəxlek fəlas Awal ənta a ihakkin təməddurt ta təmosat ənnur y aytedan.

5 Ənnur imilawlaw daɣ šiyyay eges indar-asnat ad t-anɣinat.

6 Osa-dd' aləs iyyan igan esəm Yaxya, a d-izimazal Məššina;

7 imos təgəyya fəl ad ammagrad s ənnur wa, əzzəgzənan aytedan kul s aratan win igannu.

8 Ənta iman-net wər imos ənnur, ətəwəsəgla ɣas a d-iga imos təgəyya fəl ad ammagrad s ənnur wa.

9 Awal wa ənta a imosan ənnur wa n tidət, wa d-ikkan əddənet isiməluləw aytedan kul.

10 Ənta a ihan əddənet, ixlak-kat-du Məššina sər-əs, eges əddənet wər tu-təqbel.

11 Osa-dd' akal-net eges wər t-əqbelan aytedan-net.

12 Mišan win t-əqbalnen kul, əzzəgzanan sər-əs, win di ikf-en almaqam ən tišit ən bararan ən Məššina.

13 Wər əqqelan bararan ən Məššina s əmmək was garrawan aytedan bararan, kala kalar əmosan-tan əs tənna ən Məššina.

14 Wa imosan Awal, iqqal awedan ixsar ɣur-na, ikna təla n əlxurma, imos məššis ən tidət. Nəsinagra ətəwəsəɣmar-net, saɣmar wa igarraw Barar a n iyyanda ɣur Abba-net.

15 Iggəyyat as Yaxya, iššewal s afalla ad igannu: «Wa daɣ as əhe batu-net, assaɣa wa dawan-ganna: "A dd-asu dəffər-i mišan ogar-i, fəlas dat-i da ill-ay"».

16 Awalla ketnana nəgraw albaraka wər nəla əddukad s əlxurma-net ikmalan.

17 Fəlas Məššina ikf-anaɣ əlqanun daɣ əfus ən Musa, əlxurma əd tidət osa-ddu dər-san Ɣaysa Əlməsix.

18 Wər t-illa awedan inayan Məššina, mišan Barar a n iyyanda imosan Məššina, illa ɣur Abba, ənta a danaq-q-issosanan.

19 Ənta da təgəyya ta iga Yaxya y arat daɣ limaman əd Kəl-Lebi win d-əfalnen Yerusalam assaɣa wa tan-du-zammazalan muzaran ən Kəl-Əlyəhud y ad t-əssəstənan d awa imos.

20 Wər ugay s a dasan-ajjawwab. Kala kalar idkal əməsli-net s afalla inn-asan: «Nak wər əmosaɣ Əlməsix.»

21 Ənnan-as: «Ma təmosa za? Ilyas a təmosa?» «kala kala» inn-asan, «wər t-əmosa.» «Ənnəbi wa ittəmalan a təmosa?» «kala kala» inn-asan, «wər t-əmosa.»

22 Təzzar ənnan-as: «Daɣ adi ma təmosa? Ihor a din-nasu aytedan win dana-d-əssəglanen neway-asan aljawab n awa təmosa. Daɣ adi əməl-anaɣ iman-nak.»

23 Inn-asan arat wa inna ənnəbi Isayas irəw: «Nak, əməsli a mosa n aləs a d-isaɣaren daɣ əsuf igannu: "Zəzzəluləɣat tarrayt y Əməli."»

24 Aytedan win əhanen əttəriqat ən Farisaytan əntanay a du-zammazalnen əs Yaxya.

25 Əssəstanan-tu nammazalan win ənnan-as: «Ma fəl təsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, kay tənne wər təmosaɣ Əlməsix, wər təmosaɣ ənnəbi wa ittəmalan?»

26 Inn-asan: «Nak əsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, mišan illa gar-ewan awedan wər təzdayam.

27 Ənta du-z-asin dəffər-i, amaran awa di-iga daɣ šigrat, arra ən təmərkest ən ɣateman-net, da wər t-eweda.»

28 Aratan win kul taggan daɣ amadal ən Betani fəl tagadamayt ta hadat təsəssəngəyt ən Yordan dad isalmaɣ Yaxya aytedan.

29 As iga əzəl wa hadan ogga Yaxya Ɣaysa izay-t-idu, təzzar inna: «Ənta den ajaɣol ən Məššina wa itakkasan ibakkadan daɣ əddənet.

30 Ənta as əhe batu-net as dawan-ganna: «Aləs iyyan ad d-asu dəffər-i, mišan ogar-i fəlas dat-i da ill-ay.

31 Nak iman-in wər t-əzdaya mišan əgle-du ad salmaɣaɣ aytedan daɣ aman, fəl ad d-inəfiləl i Kəl-Əlyəhud.»

32 Iggəyyat Yaxya tolas inna: «Əswada daɣ Infas wa Zəddigan imos zun tədabert as d-izzəbbat daɣ jənnawan iwar-tu.

33 Eges wər əssena harwa awa imos, mišan əssanaɣ as imal-i Məššina, s ənta di-d-issəglan y ad əsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, as: "Ad tənəyaɣ Infas wa Zəddigan as du-z-azzabbat iɣsər fəl aləs iyyan, aləs wədi ənta a z-isalmaɣan aytedan daɣ Infas wa Zəddigan."

34 Əmərədda arat wa ənayaq-qu əs šittawen-in; amaran əggəyye silakanaɣ as aləs wa ənta Barar ən Məššina.»

35 As iga əzəl wa hadan, iha Yaxya edag wa harwa da, ənta əd nalkiman-net əššin.

36 Ogga Ɣaysa as dagma-nasan d-illam, inna: «Ənta den, ajaɣol ən Məššina.»

37 Əslan nalkiman win əššin a i batu ta iga da, təzzar əlkaman i Ɣaysa.

38 Iswad-in Ɣaysa dəffər-əs ogg-en əlkaman-as, inn-asan: «Mas təsaggadam?» Ənnan-as «Mənid təɣsara Əššix?»

39 Inn-asan «Agliwat-du a tu-tənəyam». Itagg'awen takəst zagret, əglan əddewan dər-əs, ənayan dad illa, təzzar əssəndan ɣur-əs əzəl.

40 Meddan win əššin əlkamnen i Ɣaysa dəffər tasalay ta gan y awal ən Yaxya, iyyan daɣ-san esəm-net Andrawəs, amadray ən Simɣon Butros.

41 Immənay Andrawəs d əməqqar-net Simɣon əstizarat, təzzar inn-as: «Nakkanay nəmminay d Əlməsix.» (almaɣna Kristos)

42 Amaran ilway-tu əs Ɣaysa. Iswad Ɣaysa daɣ Simɣon ɣas inn-as: «Kay Simɣon, rur-es ən Yaxya, ad tagaɣ esəm Kefas» (esəm wa ola əd wa n Butros, almaɣna-net təhunt.)

43 As affaw ira Ɣaysa iki n amadal ən Galilaya. Immənay əd Filibbus inn-as: «Əlkəm-i.»

44 (Filibbus d Andrawəs əd Butros aɣrəm-nasan iyyanda, esəm-net Betsayda.)

45 Immənay Filibbus əd Natanəyel inn-as: «Nakkanay nəmminay əd was imməgrad ənnəbi Musa daɣ Əttawret, əmmigradan sər-əs da kətban n ənnəbitan, a t-imosan Ɣaysa wa n ag Yusəf wa n əɣrəm ən Nazaret.»

46 Təzzar inn-as Natanəyel: «Immikkan aɣrəm wa n Nazaret a t-id-əgməd arat ihossayan?» Inn-as Filibbus: «Ayaw tənəya.»

47 Ogga Ɣaysa Natanəyel izay-t-idu, inna: «Ənta den awedan n Israyil wa n tidət, wa wər nətəggəz ar tarrayt təzilalaɣat.»

48 Inn-as Natanəyel: «Mas di-təzdaya?» Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: «Harwa-kay-du wər iɣra Filibbus, assaɣa wad təlle daw ašək wa n təhena, da əhannayaq-qay.»

49 Inn-as Natanəyel: «Əššix, kay a imosan Barar ən Məššina, təmosaɣ əmənokal n Israyil.»

50 Inn-as Ɣaysa: «Təzzəgzana fəl as dak-ənneɣ əhannayaq-qay daw ašək ən təhena; ad tənəyaɣ aratan wiyyad zawwarnen ogarnen wa.»

51 Təzzar inn-as: «Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as dəffər awa ad tənəyam ijənnawan ənnolaman tagazzayan-tan angalosan, tazabben-du fəl Barar n Awedan.»

John 2 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 20, 51, 870, 1069, 1093, 1608, 1748 ...

Apocalypse Revealed 6, 20, 58, 81, 200, 222, 273 ...

Brief Exposition of Doctrine 44, 57, 63, 98, 117

Conjugial Love 82, 129, 336

Divine Love and Wisdom 38

Divine Providence 159, 172, 230

The Lord 1, 2, 9, 15, 18, 19, 32 ...

Sacred Scripture 2, 98, 109

Life 17, 51

Worlds in Space 122

Heaven and Hell 84, 129, 137

Interaction of the Soul and Body 5, 6

True Christianity 3, 39, 50, 59, 76, 85, 98 ...

The White Horse 14

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 263, 283, 284

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: