Genesis 8

Studie

         |

1 Ikta-ddu Məššina Nux əd mudaran kul win dər-əs ənamahanen attin. Təzzar issəgar-du Məššina aḍu fəl aṃadal, əggazan aṃan šin təlkit.

2 Əzzəkken aṃan win ṣarrutan n aṃadal əd win jənnawan. Iffəsta akonak.

3 Dəffər ṭameday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen əggazan aṃan šin n afanaz. Ad ṣattakan aṃan s a ənḍərran a ənḍərran fəl aṃadal.

4 Immədgar attin gər ədɣaɣan win n Ararat əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa daɣ təllit ta n əṣṣayat.

5 Ad əfannazan aṃan har təllit ta n ṃarawat. Əzəl w'azzaran ən təllit ta ənta ad-d-ənafalalan mawan n ədɣaɣan.

6 As əganat əkkozat təṃərwen n əzəl olam Nux təxərəbbet ta iga daɣ attin,

7 issəgla aɣrut, igallan itaqqal-du har əṣtakan aṃan fəl aṃadal.

8 Təzzar issəgla tadabert fəl ad-iṣṣən kud aṃan əfnazan fəl tasayt n aṃadal wala.

9 Mišan tadabert ta abas id təssənṣa aḍar-net, təqqal-du Nux daɣ attin fəlas aṃadal kul as t-əlsan aṃan. Izzal-in əfus-net ibaz-tat izzogaz-tat-du attin.

10 Iqqim as ilas igi n əṣṣa aḍan, ilas-tat ikus daɣ attin issəgl-et.

11 As təga ṭakəst gəzzulat təqqal-t-idu tədad ala ibdagan ən zaytun, iṣṣan Nux amaran as aṃan əfnazan fəl aṃadal.

12 Iqqim tolas as iga əṣṣa aḍan iyyaḍ ilas-du təyya ən tadabert. Mišan wər t-in-təles tewaɣlay.

13 Daɣ əzəl wa zzaran ən təllit ta n iyyat n awatay wa n ṣədisat ṭəmad d iyyan ən təməddurt ən Nux əɣradan aṃan aṣatak fəl əddənet. Təzzar olam Nux təxərəbbet ta n afalla n attin, iṣwad inay amaran as aṃadal iggaz šin taɣart.

14 As ig'əzəl wa n ṣanatat təṃərwen d əṣṣa daɣ təllit ta n ṣanatat iqqur aṃadal.

15 Təzzar iššewal Məššina i Nux iṇṇ-as:

16 «Əg̣məd attin kay əd tənṭut-nak əd bararan-nak əd təḍoden ən bararan-nak.

17 Təkkəsa-du imudaran kul win dər-ək ənamahanen attin, əganen daɣ əzzənəf kul ən g̣ədad əd hərwan əd tawaqqast əd lumət-lumət, əggəzanet šin n ara, fələyləyanet daɣ əddənet, wəšənkəlanet.»

18 Ig̣mad-du Nux ənta harkid bararan-net əd tənṭut-net əd təḍoden ən bararan-net.

19 Imudaran, lumət-lumət, ig̣ədad, d a wa illomen aṃadal kul, əntanay da əg̣madan-t-idu irawan əs rawan.

20 Ikras Nux edagg ən təkutay y Əməli, obaz-du daɣ mudaran kul win wər nəṃṃəḍas əd g̣ədad kul win wər nəṃṃədas, igzam-tan, ikway-tan fəl adag wa ikras da, ig-en takuṭay y Əməli.

21 Iwat Əməli aɣas wa, oggam-tu. Təzzar iṇṇa daɣ ṃan-net har faw wər z-ələsa əsəwər n aṃadal tulɣant fəl əddəlil n awedan fəlas tədag əṇṇiyat-net s arak-mazalam ɣur təmməḍrəyt har faw, amaran wər z-ələsa ahluk ən təxlək təddarat a təqqal šilat n a wa əge da.

22 Iket əddənet təllay ətaggin ṇabalan d allayan d aṣamed əd tukṣay d awelan əd təgrəst d ahad d azal.

  
Scroll to see more.