Genesis 7

Studie

         |

1 Iṇṇa Əməli i Nux: «Əggəz attin kay d aɣaywan-nak fəlas ənayaɣ as kay ɣas a dat-i iṃosan aləs n alɣadil daɣ azzaman-nak.

2 Ədkəl yay əd təntay har əṣṣayat armaten daɣ tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas tədkəla yay əd təntay ɣas daɣ win əṃṃədasnen.

3 Ig̣ədad əntanay da ədkəl daɣ-san yay əd təntay har əṣṣayat armaten fəl ad d-irəg amasa-nnasan fəl aṃadal.

4 Fəlas ɣur əṣṣa aḍan nak ad in-assaglaɣ akonak az z-agin əkkozat təṃərwen n əzəl, iffay ehad-ezal. Ad-əṃəsaɣ fəl tasayt n aṃadal šixəllek kul šin əgeɣ.»

5 Immozal Nux arat kul w'as t-omar Əməli.

6 Nux iga ṣədisat ṭəmad n awatay as d-oṣa əlwabil wa əddənet.

7 Iggaz Nux attin ənta əd maddan-əs əd taɣur-əs əd təḍoden ən maddan-əs fəl ad aḍḍarragan y aṃan win əlwabil.

8 Tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas əd win əṃṃədasnen əd g̣ədad da wa illomen aṃadal kul,

9 kul əkkan-du Nux əṃosan əššin əššin yay əd təntay namaggazan dər-əs attin s əmmək w'as t-omar Məššina.

10 Dəffər əṣṣa aḍan, oṣan-du aṃan n əlwabil əddənet.

11 Daɣ awatay wa n ṣədisat ṭəmad ən təməddurt ən Nux, əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa ən təllit ta n ṣanatat, ənta ad d-əg̣g̣əzzayan aṃan s aṣṣahat daɣ ṣarrutan n aṃadal, bajaɣjaɣan-du aṃan win jənnawan əntanay da.

12 Iffay akonak fəl aṃadal har iga əkkozat təṃərwen n əzəl iffay ehad-ezal.

13 Əzəl wədi da, ad iggaz Nux attin ənta əd bararan-net Šem, Xam əd Yafet, əd taɣur-əs əd təḍoden šin karadat ən bararan-net.

14 Iggaz-tu tolas əkkulluk n əzzənəf ən tawaqqast d əkkulluk n əzzənəf ən hərwan, d əkkulluk n əzzənəf ən lumət-lumət əllomatnen aṃadal, d əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad əd maggadan kul.

15 Taxlək kul as t-ad-d-əg̣madan əššin mudaran n əzzənəf kul əkkan-du Nux ənamaggazan dər-əs attin,

16 yay əd təntay, daɣ əzzənəf kul as əggəzan attin s əmmək as omar Məššina Nux. Təzzar ihar-in fall-as Əməli attin.

17 Ig'əlwabil əkkozat təṃərwen n əzəl iffay fəl aṃadal. Aṃan əg̣g̣əzzayan əsaddakalan attin.

18 Əttəyan aṃan, əg̣g̣əzzayan wəllen, əbbatan attin, izagaylal fall-assan.

19 Əssəfalan d aṃan har əlsan idɣaɣan kul win zagrotnen fəl tasayt n aṃadal.

20 Əlmazan-tan har tan-okayan əs ṃaraw ɣallan əd ṣəmmos.

21 I tu-təlla təxlək təddarat fəl aṃadal, kul təṃṃut: ig̣ədad, ihərwan, iwəxsan, idəmərdəmaran d aytedan win wašankalnen fəl aṃadal.

22 A wa daɣ izgar iṇfas fəl azzahir n aṃadal kul iṃṃut.

23 Iṃas Əməli a iddaran kul fəl aṃadal ad d-obazan ɣur aytedan har hərwan, lumət-lumət əd g̣ədad, kul ətawaṃasan fəl aṃadal Nux ɣas ad d-iqqiman ənta d a wa fall-as iggazan attin.

24 Igət n aṃan har iga ṭemeday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen wər ifnez.

  
Scroll to see more.