Genesis 50

Studovat vnitřní smysl

       

2 Dəffər adi omar Yusəf ad əšširədan nasmagalan-net alzanazat ən ši-s, agin as aḍutan əzodnen.

3 Imutag win əkkozat təṃərwen n əzəl a dər du tagdin. Əgan kəl Masar əṣṣayat təṃərwen n əzəl əhallin tu.

4 As okayan aḍan win təweškent iššewal Yusəf y aytedan ən Firɣawna iṇṇ'asan: «Kud a təṇṇam taram i təšəššiwədam i əmazal in a dawan z aga əs Firɣawna, taṇṇim as:

5 " Abba nin as ədkala arkawal ɣur tilkamat ən təɣrəst-net as akal wa n Kanan a daq qu zəṇbəla daɣ əzəkka wa isammatag i ṃan-net." Taṇṇim as tolas: " Ad id'akfu turagat n ad agla a t in əṇbəla ad d əqqəla."»

6 Iṇṇ'as du Firɣawna: «Aglu tammazala abba nnak tassanda arkawal wa das təge.»

7 Ig̣g̣əzzay Yusəf ad in ammazal ši-s. Əddewan dər-əs maššaɣalan ən Firɣawna əd wəššaran ən nəqqima-net əd muzaran kul ən Masar,

8 d aɣaywan ən Yusəf kul əd məqqaran-net d aytedan n abba nnet, wər d'iqqim dəffər-san daɣ akal wa n Gošen ar bararan nasan əd herwan nasan win maḍrornen əd win zawwarnen.

9 Iddew Yusəf əd win əwannen əggəsan əd win əwannen malankaytan ərkaban əggəsan əntanay da. Iṃos šikkəlt təknat iget.

10 As din ewadan asabbakkaw wa n Atad dagma ən Yorden əgan as tamazala təknat təzzəwwərt a daɣ sakarayan. Iga Yusəf daɣ adag wen əṣṣa aḍan əṃosnen təweškent y abba nnet.

11 As ənayan Kəl Kanan əɣsarnen aṃadal a təfiyyawt ta daɣ asabbakkaw wa n Atad əṇṇan: «Iket ən təfiyyawt ən Kəl Masar!». Adi da a fəl itawagga y adag wa eṣəm Abel-Mitsərayim, edag illan dagma ən Yorden.

12 Əgan maddanəs ən Yaqub arat w'as tan omar.

13 Ewayan alzanazat-net s akal wa n Kanan əṇbalan t'in daɣ əɣəɣi wa ihan tawagost ta n Makfela, əɣəɣi wa izzənz' Ibrahim ənta əd tawagost ɣur Efron wa n aw Xet fəl ad iqqəl edagg ən zəkwan dagma n aṃadal ən Mamre.

14 Yusəf dəffər tamazala ən ši-s iqqal akal wa n Maṣar ənta əd məqqaran-net kul d aytedan kul win əmmozalnen ši-s a dər iddew.

15 As ənayan məqqaran ən Yusəf as abba nnasan za aba tu, ad ətinəməṇṇin: «Ma za nagu kud Yusəf iggaz t' alham nana, iru a daɣ-na izzəzal ark əmazal wa ṇad a das nəga da?»

16 Təzzar əzammazalan in sər-əs əṇṇan as in: «Abba nnana harwa wər t'aba omar ana iṇṇa:

17 " Aṇṇat as: «Yusəf əṣṣanaɣ as əgan ak məqqaran nak ark-əmazal labasan mišan əgmaya daɣ-ak ad asan təṣṣurəfa ark-aratan nasan əd bakkadan nasan.» " Əmərədda nəgmay daɣ-ak ad təṣṣurəfa y eklan ən Məššina n abba nnak.» As isla Yusəf i batu nnasan iggaz šin tala.

18 Oṣan t'idu məqqaran-net əssəjadan dat-əs əṇṇan as: «Nakkanay da nəṃos eklan nak.»

19 Mišan iṇṇ'asan Yusəf: «Ad wər tərməɣam! Nak wər əhe edagg ən Məššina.

20 Təgam əṇṇiyat n a d i tagim təkma mišan Məššina isaṃṃatay tat ig'et alxer fəl ad ag̣əz aytedan aggotnen, adi da a itamazalan daɣ azzaman win əmərədda.

21 Daɣ adi ad wər tərməɣam! Ad əṣṣəna daɣ-wan kawanay əd bararan nawan.» Isahhadarrat tan s awalan əzodnen əḍasnen iwallan nasan.

22 Iɣsar Yusəf daɣ Masar harkid aɣaywan n abba nnet. Taɣrəst-net har tewad ṭemeday n awatay əd ṃaraw as t'aba.

23 Yusəf iddar har inay maddanəs ən hayawan n Efraym rur-es, tolas inay maddanəs ən Makir ag Mənašše əhunen daɣ fassan-net.

24 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net: «Nak ad i iba mišan illikan as Məššina a daɣ-wan iṣṣən, ṃaran issuɣəl kawan akal w'as idkal arkawal n ad t'akfu y Ibrahim d Isxaq əd Yaqub.»

25 Təzzar issəhad Yusəf maddanəs n Israyil iṇṇ'asan: «Illikan as Məššina a daɣ-wan iṣṣən, tawəyam alzanazat in as təg̣madam akal a.» Dəffər adi aba Yusəf, tewad təɣrəst-net ṭemeday n awatay əd ṃaraw.

26 Tətawašarad alzanazat-net ətawaggan as aḍutan əzodnen tətawagga daɣ šifit tətawasanṣa daɣ əssənduq wa tətaggaz alzanazat daɣ Masar.

  

Exploring the Meaning of Genesis 50      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 6497. After treating of Abraham, Isaac, and Jacob, by whom in the supreme sense is represented the Lord, this last chapter of Genesis in the internal sense treats of the church--that after the celestial church had perished, a spiritual church was instituted by the Lord. The beginning and progress of this church are described in the internal sense, and at the close of the chapter, its end; and that in its stead the mere representative of a church was instituted among the descendants of Jacob.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 50      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 6497. After treating of Abraham, Isaac, and Jacob, by whom in the supreme sense is represented the Lord, this last chapter of Genesis in the internal sense treats of the church--that after the celestial church had perished, a spiritual church was instituted by the Lord. The beginning and progress of this church are described in the internal sense, and at the close of the chapter, its end; and that in its stead the mere representative of a church was instituted among the descendants of Jacob.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6497, 6498, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2916, 4447, 4539, 4786, 6502, 6503, 6504, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 447, 659

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 15:14, 16, 23:9, 17, 20, 25:7, 8, 9, 27:41, 30:2, 3, 34:3, 37:7, 9, 18, 45:5, 11, 46:4, 47:12, 29, 30, 31, 49:29

Exodus 1:5, 6, 4:31, 12:41, 51, 13:18, 19, 33:1

Numbers 20:29

Deuteronomy 34:8

Joshua 17:1, 24:29, 32

Ruth 1:6

1 Samuel 31:13

2 Kings 5:7

1 Chronicles 7:14

2 Chronicles 16:14, 30:22

Job 2:13, 42:16

Psalms 128:6

Proverbs 17:6

Acts 7:16, 8:2

1 Thessalonians 5:15

Hebrews 11:22

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Food for Thought: God Meant It for Good
Look at ways the Lord leads us and provides what is good - even in difficult times.
Activity | Ages over 15

 Joseph's Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Quotes: God Meant It for Good
Teaching Support | Ages over 15

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

 Why Does God Let Bad Things Happen?
Lesson and activities comparing what the Lord wills to what He permits so that people can be free to make heavenly or hellish choices in their lives.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: