Genesis 50

Studie

         |

2 Dəffər adi omar Yusəf ad əšširədan nasmagalan-net alzanazat ən ši-s, agin as aḍutan əzodnen.

3 Imutag win əkkozat təṃərwen n əzəl a dər du tagdin. Əgan kəl Masar əṣṣayat təṃərwen n əzəl əhallin tu.

4 As okayan aḍan win təweškent iššewal Yusəf y aytedan ən Firɣawna iṇṇ'asan: «Kud a təṇṇam taram i təšəššiwədam i əmazal in a dawan z aga əs Firɣawna, taṇṇim as:

5 " Abba nin as ədkala arkawal ɣur tilkamat ən təɣrəst-net as akal wa n Kanan a daq qu zəṇbəla daɣ əzəkka wa isammatag i ṃan-net." Taṇṇim as tolas: " Ad id'akfu turagat n ad agla a t in əṇbəla ad d əqqəla."»

6 Iṇṇ'as du Firɣawna: «Aglu tammazala abba nnak tassanda arkawal wa das təge.»

7 Ig̣g̣əzzay Yusəf ad in ammazal ši-s. Əddewan dər-əs maššaɣalan ən Firɣawna əd wəššaran ən nəqqima-net əd muzaran kul ən Masar,

8 d aɣaywan ən Yusəf kul əd məqqaran-net d aytedan n abba nnet, wər d'iqqim dəffər-san daɣ akal wa n Gošen ar bararan nasan əd herwan nasan win maḍrornen əd win zawwarnen.

9 Iddew Yusəf əd win əwannen əggəsan əd win əwannen malankaytan ərkaban əggəsan əntanay da. Iṃos šikkəlt təknat iget.

10 As din ewadan asabbakkaw wa n Atad dagma ən Yorden əgan as tamazala təknat təzzəwwərt a daɣ sakarayan. Iga Yusəf daɣ adag wen əṣṣa aḍan əṃosnen təweškent y abba nnet.

11 As ənayan Kəl Kanan əɣsarnen aṃadal a təfiyyawt ta daɣ asabbakkaw wa n Atad əṇṇan: «Iket ən təfiyyawt ən Kəl Masar!». Adi da a fəl itawagga y adag wa eṣəm Abel-Mitsərayim, edag illan dagma ən Yorden.

12 Əgan maddanəs ən Yaqub arat w'as tan omar.

13 Ewayan alzanazat-net s akal wa n Kanan əṇbalan t'in daɣ əɣəɣi wa ihan tawagost ta n Makfela, əɣəɣi wa izzənz' Ibrahim ənta əd tawagost ɣur Efron wa n aw Xet fəl ad iqqəl edagg ən zəkwan dagma n aṃadal ən Mamre.

14 Yusəf dəffər tamazala ən ši-s iqqal akal wa n Maṣar ənta əd məqqaran-net kul d aytedan kul win əmmozalnen ši-s a dər iddew.

15 As ənayan məqqaran ən Yusəf as abba nnasan za aba tu, ad ətinəməṇṇin: «Ma za nagu kud Yusəf iggaz t' alham nana, iru a daɣ-na izzəzal ark əmazal wa ṇad a das nəga da?»

16 Təzzar əzammazalan in sər-əs əṇṇan as in: «Abba nnana harwa wər t'aba omar ana iṇṇa:

17 " Aṇṇat as: «Yusəf əṣṣanaɣ as əgan ak məqqaran nak ark-əmazal labasan mišan əgmaya daɣ-ak ad asan təṣṣurəfa ark-aratan nasan əd bakkadan nasan.» " Əmərədda nəgmay daɣ-ak ad təṣṣurəfa y eklan ən Məššina n abba nnak.» As isla Yusəf i batu nnasan iggaz šin tala.

18 Oṣan t'idu məqqaran-net əssəjadan dat-əs əṇṇan as: «Nakkanay da nəṃos eklan nak.»

19 Mišan iṇṇ'asan Yusəf: «Ad wər tərməɣam! Nak wər əhe edagg ən Məššina.

20 Təgam əṇṇiyat n a d i tagim təkma mišan Məššina isaṃṃatay tat ig'et alxer fəl ad ag̣əz aytedan aggotnen, adi da a itamazalan daɣ azzaman win əmərədda.

21 Daɣ adi ad wər tərməɣam! Ad əṣṣəna daɣ-wan kawanay əd bararan nawan.» Isahhadarrat tan s awalan əzodnen əḍasnen iwallan nasan.

22 Iɣsar Yusəf daɣ Masar harkid aɣaywan n abba nnet. Taɣrəst-net har tewad ṭemeday n awatay əd ṃaraw as t'aba.

23 Yusəf iddar har inay maddanəs ən hayawan n Efraym rur-es, tolas inay maddanəs ən Makir ag Mənašše əhunen daɣ fassan-net.

24 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net: «Nak ad i iba mišan illikan as Məššina a daɣ-wan iṣṣən, ṃaran issuɣəl kawan akal w'as idkal arkawal n ad t'akfu y Ibrahim d Isxaq əd Yaqub.»

25 Təzzar issəhad Yusəf maddanəs n Israyil iṇṇ'asan: «Illikan as Məššina a daɣ-wan iṣṣən, tawəyam alzanazat in as təg̣madam akal a.» Dəffər adi aba Yusəf, tewad təɣrəst-net ṭemeday n awatay əd ṃaraw.

26 Tətawašarad alzanazat-net ətawaggan as aḍutan əzodnen tətawagga daɣ šifit tətawasanṣa daɣ əssənduq wa tətaggaz alzanazat daɣ Masar.

  
Scroll to see more.