Genesis 49

Study

       

1 «Idawat du a dawan əməla a wa kawan z igrəwan daɣ azzaman win du zaynen.

2 Idawat du bararan in, ṣəsəmat y awal in:

3 Ruben kay aɣafadday nin, Kay aṣṣahat in, kay eɣaf ən təɣurad in, Kay a ogaran ətəwəsəɣmar daɣ bararan in, Kay a ogaran təla ən fərregaten.

4 Təṃosa angi n aṃan ozalnen Mišan a kay igməd almaqam nak, Wa n tizart y iməḍrayan nak Fəlas təsaffallasa abba nnak S ənəməṇsa wa təge d anna nnak.

5 Šimehon əd Lebi iməḍrayan olanen Šikabiwen nasan kayatan əkmanen.

6 Sənnəməggəgaɣet šiṃərkas nawan əd ṃan in Əqqamet ətəwəsaɣmar in Wər irtay dər-wan daɣ ahan in, Fəlas daɣ alham nawan, bararan in Ad tənɣam aytedan aggotnen daɣ tara ən ṃan təɣtasam agozan ən zəgran əddarnen.

7 Təwar tulɣant alham nawan ilan šiɣərden Fəlas təkmawen a t'əhanen. Təwar tulɣant aššar nawan ad d izzibben, Fəlas təhanint kawan wər nəha, əd ṃan mallolnen A kawan əzəmməzzəya əd temattay nin, Aṃaran əzəwwəziwəzaq qawan daɣ akal in.

8 Yuda kay a əflasan məḍrayan nak Ad tarna imagzaran nak, Maddanəs n abba nnak ad əssəjədan dat-ək.

9 Yuda, barar in, ahar ənḍərran a dər toleɣ iṃan-net, Wa dd iyyəwanan daɣ təgmərt, iqqal du edag-net. Ikram iḍaran-net, Israd: ma ihalan əsəbdəd-net?

10 Taɣmar wər za təfəl ehan-net, Əṭṭəbil illa ɣur əzzurriya nnet Har d'aṣu wa tt'ilan iṃan-net, Ənta as əṭṭafnat təmattiwen taṇat-net.

11 Ewad daɣ tənafləyt As iqqan ajad-net Daɣ təfṣəq n əzzəbib-net, Irabbaz isəlsa nnet Daɣ esmad d əzzəwi nnet.

12 Isaṣṣahat esmad təməllay ən šiṭṭawen-net, təssəmlal teṣṣay n əx išenan-net.

13 Zəbulun ad iɣsər fəl ṭama ən gərwan, Dad ətazakken əɣlalan win n aṃan. Akal-net igla har əɣrəm wa n Tsidon.

14 Issakar iṃos ajad iṣṣohen, Itallaman gər məssəgan, Iṣaggad y alxeran.

15 As tan inay ad idakkal əzuk fəl zeran Išɣəl ardu s i tt'ilan.

16 Dan ad aṣṣahen aytedan-net Šilat n iyyat tawšet daɣ šin n Israyil ket-net.

17 Dan šila n taššolt təhat tarrayt-net Təddad agozan n ays fəl ad d'uḍu aṃawan-net.

18 Əge daɣ-ak aṭṭama nin fəl efsan, ya Əməli!

19 Gad ad t'əgrəwan majjarakan Mišan a tan arnu istəq qan.

20 Ašer ila tagəlla təṇfat, Ənta z ihakkin isudar win əzodnen əmənokal.

21 Naftali tədəmit təggoragat Tətaraw awleɣan əhoṣṣaynen.

22 Yusəf šilan ənezər n ašək itarawan s igət Illan dagma n aṃan ən šaṭ, Əg̣g̣aran taɣərt iləlad-net.

23 Əgrawan tu kəl təganziwen s igət A tu naḍḍaban har əlan talilant, Əsaknin tu əzzəngu nnasan s igət.

24 Mišan ikna iḍuf ən təganzay nnet Ətawasaṣahen zayyan ən fassan-net S əfus n Əməqqar wa əɣbada d aṣṣahat-net, S ənta as əheɣ tag̣g̣azt-net, Iṃos wa s əsahhadda fəl təɣurad-net,

25 S əddəlil ən Məššina nin wa kay ikfan tadhəlt-net, S əddəlil n Əməqqar wa fall-ak itaggan albaraka-net, Daɣ təṇfa n akonak wa n jənnawan, D aṃan win d əg̣ammadnen eres ən ṃədlan. Ig'ak tolas albaraka daɣ ara ən ṭədoden əd hərwan.

26 Abba nnak ihakku albarakatan As win marawan in ogaran tan, Afalla n ədɣaɣan win ərunen okayan tan. Eɣaf ən Yusəf azzabbenet fall-as albarakatan, Fəl takannart ən win d iṇṇəfrannen daɣ məqqaran.

27 Benyamin uray a iṃos iɣišašen S aɣora ilammaz tagmərt-net Əs ṭakəst ad uzan agləz-net.

28 Əntanay da da awalan win dasan iga abba nasan as fall-asan itaggu albaraka nnet. Əkkulluk n iyyan iga fall-as albaraka ən ṃan-net. Əntanay a daɣ əganat tawšeten an marawat əd ṣanatat n Israyil. Dəffər a di omar maddan-əs, iṇṇ'asan: «Nak əmərədda tilkamat ən təɣrəst in a əhe. As di aba təṇbəlam i ɣur abbatan in daɣ əɣəɣi wa ihan tawagost ta n Efron wa n aw Xet, ta təhat Makfela dagma n aṃadal ən Mamre daɣ akal wa n Kanan. Tawagost en da a izzənza Ibrahim ɣur Efron wa n aw Xet fəl ad iqqəl əɣəɣi wa tat ihan edagg ən zəkwan.

31 Denda ad iṭawaṇbal Ibrahim əd tənṭut-net Sarata, denda ad iṭawaṇbal Isxaq əd tənṭut-net Raqqiyetu, denda tolas ad əṇbala Leyya.

32 Tawagost d əɣəɣi wa tat ihan ənzan du ɣur Kəl Xet.»

33 As iɣrad Yaqqub ammar ən maddan-əs iqqal serrad-net, təga talɣa nnet, ilkam i marawan-net win aba.

  

Exploring the Meaning of Genesis 49      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6328. In this chapter the subject treated of in the internal sense is not the descendants of Jacob, and what would befall them; but the truths of faith and the goods of love which the twelve tribes named from the sons of Jacob represent and signify.

AC 6329. It first treats of faith separated from charity, which is utterly rejected. This faith is "Reuben," " Simeon," and "Levi."

AC 6330. It then treats of the celestial church, which is the "tribe of Judah,’ and in the supreme sense there, of the Divine Human of the Lord.

AC 6331. Then of the rest of the tribes according to the states of good and truth which they represent.

AC 6332. Lastly of the celestial spiritual church which is "Joseph;" and here also in the supreme sense of the Divine Human of the Lord.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: