Genesis 49

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 48   Genesis 50 →     

1 «Idawat du a dawan əməla a wa kawan z igrəwan daɣ azzaman win du zaynen.

2 Idawat du bararan in, ṣəsəmat y awal in:

3 Ruben kay aɣafadday nin, Kay aṣṣahat in, kay eɣaf ən təɣurad in, Kay a ogaran ətəwəsəɣmar daɣ bararan in, Kay a ogaran təla ən fərregaten.

4 Təṃosa angi n aṃan ozalnen Mišan a kay igməd almaqam nak, Wa n tizart y iməḍrayan nak Fəlas təsaffallasa abba nnak S ənəməṇsa wa təge d anna nnak.

5 Šimehon əd Lebi iməḍrayan olanen Šikabiwen nasan kayatan əkmanen.

6 Sənnəməggəgaɣet šiṃərkas nawan əd ṃan in Əqqamet ətəwəsaɣmar in Wər irtay dər-wan daɣ ahan in, Fəlas daɣ alham nawan, bararan in Ad tənɣam aytedan aggotnen daɣ tara ən ṃan təɣtasam agozan ən zəgran əddarnen.

7 Təwar tulɣant alham nawan ilan šiɣərden Fəlas təkmawen a t'əhanen. Təwar tulɣant aššar nawan ad d izzibben, Fəlas təhanint kawan wər nəha, əd ṃan mallolnen A kawan əzəmməzzəya əd temattay nin, Aṃaran əzəwwəziwəzaq qawan daɣ akal in.

8 Yuda kay a əflasan məḍrayan nak Ad tarna imagzaran nak, Maddanəs n abba nnak ad əssəjədan dat-ək.

9 Yuda, barar in, ahar ənḍərran a dər toleɣ iṃan-net, Wa dd iyyəwanan daɣ təgmərt, iqqal du edag-net. Ikram iḍaran-net, Israd: ma ihalan əsəbdəd-net?

10 Taɣmar wər za təfəl ehan-net, Əṭṭəbil illa ɣur əzzurriya nnet Har d'aṣu wa tt'ilan iṃan-net, Ənta as əṭṭafnat təmattiwen taṇat-net.

11 Ewad daɣ tənafləyt As iqqan ajad-net Daɣ təfṣəq n əzzəbib-net, Irabbaz isəlsa nnet Daɣ esmad d əzzəwi nnet.

12 Isaṣṣahat esmad təməllay ən šiṭṭawen-net, təssəmlal teṣṣay n əx išenan-net.

13 Zəbulun ad iɣsər fəl ṭama ən gərwan, Dad ətazakken əɣlalan win n aṃan. Akal-net igla har əɣrəm wa n Tsidon.

14 Issakar iṃos ajad iṣṣohen, Itallaman gər məssəgan, Iṣaggad y alxeran.

15 As tan inay ad idakkal əzuk fəl zeran Išɣəl ardu s i tt'ilan.

16 Dan ad aṣṣahen aytedan-net Šilat n iyyat tawšet daɣ šin n Israyil ket-net.

17 Dan šila n taššolt təhat tarrayt-net Təddad agozan n ays fəl ad d'uḍu aṃawan-net.

18 Əge daɣ-ak aṭṭama nin fəl efsan, ya Əməli!

19 Gad ad t'əgrəwan majjarakan Mišan a tan arnu istəq qan.

20 Ašer ila tagəlla təṇfat, Ənta z ihakkin isudar win əzodnen əmənokal.

21 Naftali tədəmit təggoragat Tətaraw awleɣan əhoṣṣaynen.

22 Yusəf šilan ənezər n ašək itarawan s igət Illan dagma n aṃan ən šaṭ, Əg̣g̣aran taɣərt iləlad-net.

23 Əgrawan tu kəl təganziwen s igət A tu naḍḍaban har əlan talilant, Əsaknin tu əzzəngu nnasan s igət.

24 Mišan ikna iḍuf ən təganzay nnet Ətawasaṣahen zayyan ən fassan-net S əfus n Əməqqar wa əɣbada d aṣṣahat-net, S ənta as əheɣ tag̣g̣azt-net, Iṃos wa s əsahhadda fəl təɣurad-net,

25 S əddəlil ən Məššina nin wa kay ikfan tadhəlt-net, S əddəlil n Əməqqar wa fall-ak itaggan albaraka-net, Daɣ təṇfa n akonak wa n jənnawan, D aṃan win d əg̣ammadnen eres ən ṃədlan. Ig'ak tolas albaraka daɣ ara ən ṭədoden əd hərwan.

26 Abba nnak ihakku albarakatan As win marawan in ogaran tan, Afalla n ədɣaɣan win ərunen okayan tan. Eɣaf ən Yusəf azzabbenet fall-as albarakatan, Fəl takannart ən win d iṇṇəfrannen daɣ məqqaran.

27 Benyamin uray a iṃos iɣišašen S aɣora ilammaz tagmərt-net Əs ṭakəst ad uzan agləz-net.

28 Əntanay da da awalan win dasan iga abba nasan as fall-asan itaggu albaraka nnet. Əkkulluk n iyyan iga fall-as albaraka ən ṃan-net. Əntanay a daɣ əganat tawšeten an marawat əd ṣanatat n Israyil. Dəffər a di omar maddan-əs, iṇṇ'asan: «Nak əmərədda tilkamat ən təɣrəst in a əhe. As di aba təṇbəlam i ɣur abbatan in daɣ əɣəɣi wa ihan tawagost ta n Efron wa n aw Xet, ta təhat Makfela dagma n aṃadal ən Mamre daɣ akal wa n Kanan. Tawagost en da a izzənza Ibrahim ɣur Efron wa n aw Xet fəl ad iqqəl əɣəɣi wa tat ihan edagg ən zəkwan.

31 Denda ad iṭawaṇbal Ibrahim əd tənṭut-net Sarata, denda ad iṭawaṇbal Isxaq əd tənṭut-net Raqqiyetu, denda tolas ad əṇbala Leyya.

32 Tawagost d əɣəɣi wa tat ihan ənzan du ɣur Kəl Xet.»

33 As iɣrad Yaqqub ammar ən maddan-əs iqqal serrad-net, təga talɣa nnet, ilkam i marawan-net win aba.

← Genesis 48   Genesis 50 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6335, ...

Apocalypse Revealed 349

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 259, 1063, 1069, 1071, 1298, 1756, 1984, ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 134, 137, 166, 241, 298, ...

True Christian Religion 706, 708

The White Horse 2

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 248


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 39, 119, 163, 195, 237, 278, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Spiritual Experiences 21, 5089

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 23:9, 17, 20, 25:8, 9, 10, 34:25, 35:18, 22, 23, 27, 29, 41:52, 48:15, 50:12

Numbers 24:9, 14, 17, 19, 35:8

Deuteronomy 21:17, 33:1, 6

Joshua 17:18, 19:1, 9, 21:3, 8

Judges 1:2, 22, 13:2, 15:20, 20:21, 25

2 Samuel 7:13, 16

2 Kings 13:14, 20

1 Chronicles 5:2, 20, 22, 12:9, 24, 39

Job 29:20

Psalms 25:5, 34:12, 60:9, 78:68, 119:166, 132:2

Proverbs 4:1, 29:22

Isaiah 25:9, 42:4, 48:14, 55:3, 63:1, 3

Jeremiah 33:26

Ezekiel 21:32

Daniel 10:14

Hosea 12:7, 13:15

Micah 5:1

Acts of the Apostles 7:15

Hebrews 14

Revelation 5:5, 14:17

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: