Genesis 48

Studie

          |

2 Ittəmal i Yaqub itawaṇṇ'as: «Barar nak da Yusəf ad d'iglan da a kay inəy». Iga ddu Yaqub šiɣurad-net har d'iqqim daɣ teṣṣat.

3 Iṇṇa Yaqub i Yusəf: «Məššina əməqqar inifalal i du daɣ əɣrəm wa n Luz (eṣəm-net əmərədda Bet-El) daɣ akal wa n Kanan, iga fall-i albaraka nnet.

4 Inn'i: «A kay əsəssirəwa əsəffələyləyaq qay agaq qay šimattiwen aggotnen agaɣ akal a daɣ təla n əzzurriya nnak har faw.

5 Əmərədda bararan nak win n əššin təgrawa daɣ Masar dat aṣṣa nin bararan in a əmoṣan, wər tan əzlaya əd Ruben əd Šimehon.

6 Aṃaran bararan win təgrawa dəffər win, win di i nnak. Əntanay ad əgrəwan adagar nasan daɣ təkasit s eṣəm ən məqqaran nasan Mənašše d Efraym.

7 As d'əfala aṃadal ən Faḍan-Aram aba anna nak Raxil ɣur-i daɣ əšikəl daɣ akal wa n Kanan harwa wər in newed Efrata. Denda a tat əṇbala daɣ tarrayt n Efrata. Aɣrəm w'as itawaṇṇu əmərədda Betlexem. Amazay wenda ad in iswaḍ Yaqub daɣ maddanəs ən Yusəf, amaran šiṭṭawen-net təssirkam tanat tušaray haras abas ifrag aṇay wəllen. Təzzar iṇṇ' i Yusəf: «Ma əṃosan za win den?» Iṇṇ'as Yusəf: «Bararan in a wa, win di ikfa Məššina da da.» Təzzar iṇṇ'as Yaqub: «Zəhəz i tan du fəl a fall-asan aga albaraka.» Izzəhaz as tan du Yusəf, imməllat asan izalammat tan.

11 Iṇṇa Yaqub i Yusəf: «Wər əɣila a kay ələsa aṇay fadda, əmərədda bararan nak da iṣṣəkn'i tan Məššina.»

12 Ikkas tan du Yusəf daɣ faddan-net, issəjad daɣ aṃadal.

13 Təzzar idkal tan Yusəf iṭṭaf Efraym s əfus-net wa n əɣil fəl ad iggəz zalgat ən Yaqub, amaran idkal tu Mənašše s əfus-net wa n zalgat fəl ad iggəz aɣil ən Yaqub, izzəhaz as tan du.

14 Izzal du Israyil əfus-net wa n əɣil issəwar tu eɣaf n Efraym kuddeɣ as ənta wa ənḍərran. Izammazray ifassan-net fəlas əsəwər a iga wa n zalgat Mənašše kuddeɣ as ənta wa waššaran.

15 Iga fall-assan albaraka-net iṇṇa: «Məššina nin təgeɣ albaraka nak fəl bararan a, Məššina w'as əlkaman marawan nin Ibrahim d Isxaq, Məššina wa iṃosan aṃadan nin ɣur təhut in har azala,

16 Məššina wa di issəfsan daɣ aššar. Əssudəranet eṣəm in d əṣmawan ən marawan in Ibrahim d Isxaq, igatanet daɣ əddənet.

17 As inay Yusəf abba-net as issəwar əfus-net wa n əɣil eɣaf n Efraym wər oggem a wen. Təzzar ibaz əfus n abba-net ikkas t'idu fəl aɣaf n Efraym issəwar tu wa n Mənašše.

18 Iṇṇa Yusəf y abba nnet: «Wərge adi abba nin, wa ənta a waššaran! Səwər əfus nak wa n əɣil eɣaf-net.»

19 Mišan ugay as abba nnet. Iṇṇ'as: «əṣṣana barar in, əṣṣana. Ənta da ad iqqəl tamattay igat, mišan amaḍray-net ad as izar tadawla, iqqəl əzzurriya-net šimattiwen aggotnen.»

20 Əzəl wədi da iga fall-assan albaraka-net iṇna: «Kəl Israyil ad əɣarrin iṣmawan nawan as ətaggin albaraka ad əgannin: «Idkal kay Məššina əmmək as idkal Efraym əd Mənašše». Adi da a fəl izzozar Efraym i Mənašše.

21 Təzzar iṇṇa Yaqub i Yusəf: «Nak ad i iba tarmad mišan Məššina a daɣ-wan iṣṣən, a kawan issuɣəl akal ən marawan nawan.

22 Aṃaran ad ak əššita fəl adagar wa əkfeɣ iməqqaran nak akfaq qay aṃadal wa ərkaba daɣ Kəl Amori əs takoba nin d allaɣ in.»

Scroll to see more.