Genesis 47

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 46   Genesis 48 →

2 Isaṇṇafran daɣ məqqaran-net ṣəmmos, issəkn'en i Firɣawna.

3 Iṇṇa Firɣawna i məqqaran ən Yusəf: «Ma iṃos əššəɣəl nawan?» Əṇṇan as: «Eklan nak təməḍint əššəɣəl nasan, og̣azan tat du ɣur marwan nasan.»

4 Əṇṇan as tolas: «Nakkanay təzrek a du nəga s akal wa fəlas amassaḍon as abas iha akal wa n Kanan, ikn'ay ṃanna iguz. Adi da fəlas eklan nak əgmayan daɣ-ak turagat n ad azzabben aṃadal wa n Gošen.»

5 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: «Abba nnak əd məqqaran nak oṣan kay du.

6 Akal wa n Maṣar ih'ak əfus zəzzəbbət tan daɣ aganna w' ofan n akal. Əggəzanet aṃadal wa n Gošen. Kud tordeɣ as əhan tan wiyyaḍ ən təfləst əṣṣannen əššəɣəl ən təməḍint wəllen, taga taṇat n aharay nin daɣ fassan nasan.

7 Iddew du Yusəf əd Yaqub abba nnet, issəkn'ay i Firɣawna, ig'as Yaqub assalam n əzzəbun.

8 Iṇṇ'as Firɣawna: «Mənəket elan nak?»

9 Ijjəwwab as Yaqub, iṇṇ'as: «Elan ən təməddurt in ṭemeday n awatay əd karadat təṃərwen a əṃosan. Taɣrəst in šigəzzulat ənaya daɣ-as ark-aṇay, aṃaran wər togda əd ta n marwan in.»

10 Iga Yaqub i Firɣawna šiwaṭriwen əmməzzayan.

11 Issəɣsar Yusəf abba-net əd məqqaran-net, ikf'en edagg ən təməɣsurt iggaz təla nnasan. Edag w' ofan daɣ akal ən Masar ihan aṃadal ən Ramses, əmmək w'as t omar Firɣawna.

12 Iṭṭaf Yusəf təməddurt n abba-net əd məqqaran-net d aɣaywan n abba-net s əket ən bararan-net.

13 Abas t illa a itamatšin daɣ akal ket-net fəl a wa iga laz daɣ igi, əṃṃutan kallan win Masar əd wa n Kanan.

14 Iššedaw du Yusəf azrəf kul wa ihan akal wa n Masar əd wa n Kanan, iṃos inazzan n alkama. Eway tu s ahan ən Firɣawna.

15 As iɣrad əzrəf kul wa ihan akal wa n Masar əd wa n Kanan əkkan du Kəl Maṣar ket nasan Yusəf, əṇṇan as: «Əngəm ɣas wər za naṃṃat dat-ək akf'ana a nətša!»

16 Iṇṇ'asan Yusəf: «Awəyat i du eharay nnawan azzama abas təlam azrəf, a kawan akfa daɣ adag-net a tətšam.»

17 Təzzar ewayan du iherwan nasan kul i Yusəf daɣ awatay wa, ikf'en išətša. A dasan isamaskal išətša əggəsan əd wəlli d ayfəd əd zəgran d əzdan.

18 Okay awatay wa. As ig' awatay wahadan əqqalan t'idu əṇṇan as: «Abas nəfrag ad ak nəɣbər məšš-i as abas nəla azrəf, ihərwan nana aṃaran təɣradam tan təla məšš-i, abas nəla a kawan nəkfa məšš-i ar ilamawan nana əd təwəgas nana.

19 Ənnar əddəlil nəhallak nakkanay əd təwəgas nana? Zanz'ana an nəggəz təla ən Firɣawna nakkanay əd təwəgas nana, takfaɣ ana a nətša. Akf'ana aṃasa a du nərəg aqqam aṃadal wər iṃṃut.

20 Izzənza Yusəf aṃadal kul ən Masar i Firɣawna fəlas aw Masar kul izzinz'as in tawagost-net id laz a tan iḍgazan. Iqqal akal kul in Firɣawna.

21 Əggazan aytedan kul təla ən Firɣawna daɣ Masar kul.

22 Iṃədlan win n əlfəqqitan ɣas a wər izzənza fəlas ihakk'en Firɣawna adagar iskatan wa daɣ ətattin, iṃos əlqanun, adi da fəlas din wər əzzənzan iṃədlan win nasan.

23 Iṇṇa Yusəf i tamattay: «Əmərədda a kawan əzzənza i Firɣawna kawanay əd ṃədlan nawan wədi aṃasa da təṇbəlam tan.

24 As təga ɣarat tolayam takfim Firɣawna təzunt tan ṣəmmosat tilem əkkozat təzunen šin d əqqimnen əṃosnen aṃasa ən təwəgas nawan əd sudar nawan kawanay əd bararan nawan d aytedan win əhanen iɣawnatan nawan.»

25 Əṇṇan as: «Taṃattant a daɣ-ana du təraga. Nəgrəwet saɣmar ɣur məšš-i ad nəqqəl eklan ən Firɣawna.»

26 Iga Yusəf a wen əlqanun iktaban ən təwəgas n akal ən Masar kul a tt'illan har azalada iga sər-əs əššəɣəl: təzunt ta n ṣəmmosat a igarraw Firɣawna. Iṃədlan win n əlfəqqitan ɣas a wər nəha təla ən Firɣawna.

27 Izdaɣ Israyil (eṣəm wahadan ən Yaqub) daɣ Masar daɣ edagg ihan aṃadal ən Gošen, əlan tu. Ad ətarawan əkannin əfələyləy.

28 Iga Yaqub ṃaraw elan d əṣṣa iɣsar daɣ Masar əqqalan elan ən təɣrəst-net kul ṭemeday n awatay d əkkozat təṃərwen d əṣṣa.

29 As du təhoz təmaṣtant-net iɣra ddu rur-es Yusəf iṇṇ'as: «kud əgrawa ɣur-ək saɣmar əgmaya daɣ-ak a du taga əfus nak daw taɣma nin tədkəlaɣ i arkawal n as wər i za tammazala daɣ Masar, as təgeɣ adi, a di tassakna tara əd təfləst.

30 As di aba təkkəssaɣ i daɣ Masar tawəyaɣ i əs zəkwan ən marawan in.» Iṇṇ'as Yusəf: «Ad ak agaɣ arat wa di təṇṇe.»

31 Iṇṇ'as Yaqub: «Əhəd i.» Ihad as Yusəf. Təzzar issəjad Yaqub daɣ gərmuz ən teṣṣat-net.

← Genesis 46   Genesis 48 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6059, 6060, 6061, 6069, 6070, 6071, 6088, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1463, 2838, 2916, 4286, 5973, 6072, 6073, ...

Apocalypse Revealed 137


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 548

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 14:19, 20, 21, 24:2, 25:7, 9, 28:22, 32:6, 41:30, 34, 36, 56, 57, 45:7, 10, 11, 18, 20, 46:3, 33, 47:9, 28, 48:21, 50:5, 21, 24, 25

Exodus 1:11, 12:37

Leviticus 27:30

Numbers 18:21, 33:3

Deuteronomy 14:22, 26:12, 31:14, 16

Joshua 2:14, 14:13, 23:14

1 Kings 1:47, 2:1

1 Chronicles 29:15

Ezra 7:24

Nehemiah 5:2

Job 2:4, 14:1

Psalms 39:13

Proverbs 11:26

Isaiah 22:24

Hebrews 11:13, 21

James 4:14

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Submission to the Lord's Plan
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: