Genesis 46

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 45   Genesis 47 →

2 Iššewal Məššina y Israyil daɣ aṇay daɣ eṭəs iṇṇ'as: «Yaqub! Yaqub!» Ikkəwan as: «Nak da»

3 Təzzar iṇṇ'as: «Nak Məššina, məššina n abba nnak. A kay wər təggəz ṭasa n iki ən Masar fəlas den da a kay z'aga tamattay tagget.

4 Nak iṃan in a dər-ək iddəwan əs Masar aṃaran illikan as nak a kay du z'issuɣəlan. As kay z'iba illa ɣur-ək Yusəf.»

5 Ifal Yaqub Ber-Šeba. Əssəwanan bararan n Israyil abba nnasan Yaqub ənta əd bararan nasan əd təḍoden nasan šiṃariwen šin dasan d'issəgla Firɣawna fəl a tan in awəynat. Əwatan ihərwan nasan, ewayan təla nnasan kul ta əkrazan daɣ akal ən Kanan, ikka Yaqub Masar. əs Masar bararan-net, əd hayawan-net, əd təbararen-net əd təhayawen-net. Əzzurriya-net kul as dər-əs iddew.

8 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Israyil (eṣəm-net wahadan Yaqub ) win oṣanen Masar: Aɣafadday-net eṣəm-net Ruben.

9 Maddanəs ən Ruben əṃosan Xenok, Falu, Xetsron əd Karmi.

10 Maddanəs ən Šimehon əṃosan Yəmul, Yamin, Ohad, Yakin, Isoxas əd Šul eššes ən wələt Kanan.

11 Maddanəs ən Lebi əṃosan Geršon, Kəhat əd Mərari.

12 Maddanəs ən Yuda əṃosan Er, Onan, Šela, Ferets əd Zarax. Mišan Er d Onan aba tan daɣ akal wa n Kanan. Maddanəs ən Ferets əmoṣan Hetsran əd Xamul.

13 Maddanəs n Issakar əṃosan Tola, Fuhax, Yašub əd Šimron.

14 Maddanəs ən Zəbulun əṃosan Sered, Elon əd Yaxlel.

15 Əntanay da da bararan win teraw Leyya əd Yaqub daɣ Faddan-Aram, dəffər adi teraw tabarart-net Dina. Iqqal əket ən bararan-net əd təbararen-net karadat təṃərwen əd karad.

16 Maddanəs ən Gad əmoṣan Isifyon, Xaggi, Šuni, Etsbon, Eri, Arodi, d Areli.

17 Maddanəs n Ašer əṃosan Yimna, Yišfi, Bərya əd Serax tamaḍrayt nasan. Maddanəs ən Bərya əṃosan Xeber əd Malkyel.

18 Əntanay da da bararan ən Zilfa tamaššaɣalt ən Laban ta ikfa ell-es Leyya. Teraw tan du əd Yaqub iṃos əket nasan maraw əd ṣədis.

19 Maddanəs ən Raxil tanṭut ən Yaqub: Yusəf əd Benyamin.

20 Yusəf igraw bararan-net daɣ akal ən Masar Manašše d Efraym, teraw as tan du Asnat ell-es ən Foti-Fera əlfəqqi n əɣrəm wa n On.

21 Maddanəs ən Benyamin əṃosan Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naman, Exi, Roš, Muffim, Xuffin d Ard.

22 Əntanay da da bararan ən Raxil win du teraw i Yaqub, iṃos əket nasan ṃaraw d əkkoz.

23 Rures ən Dan iṃos Rušim.

24 Maddanəs ən Naftali əṃosan Yaxtsel, Guni, Yetser əd Šilem.

25 Əntanay da da bararan ən Bilha tamaššaɣalt ən Laban ta ikfa ell-es Raxil. Teraw tan du əd Yaqub imoṣ əket nasan əṣṣa.

26 Əket n aytedan win d əg̣madnen Yaqub oṣan du Masar əddəwan dər-əs as wər əhenat təḍoden ən maddan-əs, iṃos ṣədisat təṃərwen əd ṣədis.

27 Əket wen əwaran t'in əššin bararan ən Yusəf əhunen daɣ Masar. Iqqal əket n aytedan kul ən Yaqub win d'oṣanen Masar əṣṣayat təṃərwen.

28 Izzozar in Yaqub Yuda əs Yusəf fəl a das iməl as əntanay əzayan in Gošen. As d'in oṣan akal ən Gošen,

29 isammatag Yusəf taṃara-net ikka akal wen fəl ad ilkəd y abba-net Israyil. Da da ad t'inay a sər-əs in iggad igabarrat iri-net har iga tamert ihallu fəl əzir-net.

30 Iṇṇa Yaqub i Yusəf: «Əmərədda kud ira ib'i azzama ənayaq qay təddara harwa.»

31 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net d aɣaywan n abba nnet: «Ad agla ad əməla i Firɣawna as iməqqaran in d aɣaywan n abba nin win əhanen akal ən Kanan oṣan'i du,

32 əməlaɣ as as imaḍanan a əṃosan fəlas ihərwan a əlan gər za win maḍrornen wala win zawwarnen ewayan tan du əntanay d a wa əlan kul.

33 As kawan in isassaɣra Firɣawna iṣṣəstan kawan d əššəɣəl nawan, taṇṇim as: «Eklan nak imaḍanan as faw əṃosan tan ɣur təmməḍrəyt nasan har əmərədda, nakkanay əd marwan nana», adi da a fəl za təfrəgam təməɣsurt daɣ aṃadal wa n Gošen fəlas Kəl Masar mušəkat a əgan iṃadanan.»

← Genesis 45   Genesis 47 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5994, 5999, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1195, 2723, 2959, 3021, 3862, 4286, 4316, ...

Apocalypse Revealed 349


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 431, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:2, 15:1, 20:3, 22:1, 11, 28:13, 15, 29:24, 29, 30:4, 9, 21, 35, 33:4, 34:5, 35:22, 23, 37:12, 38:3, 4, 5, 30, 41:45, 50, 43:32, 44:27, 45:10, 19, 28, 47:1, 3, 27, 48:1, 50:13, 24

Exodus 1:1, 5, 7, 12, 6:14, 16, 8:22

Numbers 3:17, 20:15, 26:21

Deuteronomy 10:22, 26:5

Joshua 24:4

Judges 7:2, 9

1 Chronicles 2:3, 5, 4:1, 24, 5:3, 6:1, 7:1, 6, 13, 30, 31, 8:1, 9:4, 6

Nehemiah 11:24

Psalms 105:23

Isaiah 52:4

Zechariah 1:8

Luke 2:29, 3:33

Acts of the Apostles 7:14, 15

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Sending Out the Seventy
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: