Genesis 45

Studie

          |

2 Ikna tala haras əslan tu Kəl Masar, ewadan salan ehan ən Firɣawna ənta da.

3 Iṇṇa Yusəf i məqqaran-net: «Nak Yusəf. Abba nin iddar harwa?» Mišan iməqqaran-net wər əfregan a das ajjawwaban fəlas əhagan dat-əs.

4 Iṇṇa Yusəf i məḍrayan-net: «Ihazat i du!» Təzzar əhozan du. Iṇṇ'asan: «Nak Yusəf amaḍray nnawan wa din təzzənzam, immeway əs Masar.

5 Əmərədda ad wər tərməɣam tammag̣razam inazzan win din təgam, əmmewaya du da, fəlas Məššina a di kawan d'issokan, a du tərəgam daɣ taṃattant.

6 Əmərədda əššin elan a ig' akal ih'ay laz aṃaran əqqiman in wiyyaḍ ṣəmmos a daɣ wər z'agin ṇabalan za wala allayan.

7 Məššina izammazal i du dat-wan fəl igi n amaggaluz daɣ əzzurriya nnawan daɣ əddənet əd fəl areg nawan daɣ tamaṭṭant, taknim əgurəg.

8 Daɣ adi wərge kawanay a di d'ewayan da, kala kala ar Məššina. Ənta a di igan ənaflis w'ogaran ən Firɣawna idkal i dənnəg maššaɣalan n ahan-net kul, issoḍaf i taṇat n akal ən Masar kul.

9 Əqqəlat tarmad abba nin taṇṇim as: " Ənta da a wa dak iṇṇa rur-ek Yusəf: issoḍaf i Məššina taṇat n akal ən Masar kul. Akk'i du tarmad.

10 At təɣsəra daɣ aṃadal wa n Gošen təməla dagma-nin kay əd bararan nak əd hayawan nak d aharay nak wa ənḍərran əd wa zəwwaran, da wa ihan təla nnak kul.

11 Da a dər-ək annaṭṭafa fəlas harwa da əqqiman in ṣəmmos elan ən laz, fəl a kay wər iggez əššil kay d aɣaywan nak d a wa ihan təla nnak kul.

12 Təhaṇṇayam əs šiṭṭawen nawan kawanay əd Benyamin amaḍray nin as nak da a dawan iššewalan.

13 Təməlam y abba nin ətəwəsəɣmar in daɣ Masar d a wa tənayam kul. Təḍgəzam s a t'idu tassaglim sa da.»

14 Igabarrat Yusəf iri n amaḍray-net Benyamin ad ihallu, ad ihallu Benyamin ənta da fəl əzir-net.

15 Ad itəzələmmit iməqqaran-net kul, ihallu. Təzzar əggazan dər-əs šin n əməšiwal ket nasan.

16 Isalan n aṣṣa ən məqqaran ən Yusəf ewadan ehan ən Firɣawna ig̣raz a wen i Firɣawna d aytedan-net.

17 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: «Aṇṇu i məqqaran nak: " ənta da arat wa za tagim: aglat gaggat šiṃariwen nawan təqqəlam akal wa n Kanan.

18 Təzzar tawəyam i du abba nnawan əd təlaqqawen nawan a kawan akf' edag w' ofan daɣ akal ən Maṣar, təddəram əs šətša win ofanen daɣ akal."

19 Omaraq qay s ad asan taṇṇa: " Ənta da a wa za tagim: Ad tədkəlam šiṃariwen daɣ akal ən Masar i bararan-nawan əd təḍoden-nawan, təsəggəlem du abba nnawan taglim du.

20 Ad wər tammagrazam təyya n arat waliyyan fəlas a wa tt'illan ofa daɣ akal ən Maṣar kul i nnawan. "»

21 Əgan bararan n Israyil a wen da. Ikf'en Yusəf šiṃariwen s alamar ən Firɣawna, ikf'en tolas allaw n əšikəl.

22 Kulluk n iyyan ikf'ay telassay aṃaran ikfa Benyamin karadat ṭəmad ən tamma n əzrəf, ikf'ay tolas ṣəmmos səlsa aynaynen.

23 Isassaway tolas y abba-net ṃaraw əzdan əggigganen a w' ofan daɣ akal ən Masar əd ṃarawat təzden əggigganen alkama əd təgəlwen d allaw y əšikəl-net.

24 As issəgla Yusəf iməqqaran-net, iṇṇ'asan: «Ad wər tannalhamam gar-ewwan.»

25 Əfalan Masar, əg̣g̣əzzayan əqqalan abba nnasan Yaqub daɣ akal wa n Kanan.

26 Əgan as isalan əṇṇan: «Yusəf iddar harwa, ənta fadda a iṭṭafan taṇat n akal kul wa n Masar.» Mišan ənta Yaqub wər arden ṃan-net fəlas wər dasan izzəgzan.

27 Mišan as das əmalan arat kul wa dasan iṇṇa Yusəf, inay šimariwen šin das d'issəgla fəl a tanat in əwənan, əqqalan t'idu ṃan-net.

28 «Adi da a igan, iṇṇa Israyil, barar in Yusəf iddar harwa! Ad agla at t'ənəya harwa wər i aba!»

  
Scroll to see more.