Genesis 44

Studovat vnitřní smysl

       

2 Tagaɣ takabart in ta n əzrəf daɣ əmi n əsaməd ən wa ənḍərran təssərṭəyaɣ as tat d əzrəf-net wa daɣ izzənza alkama.» Ig' amaššaɣal wa innəṭṭafan d ahan a wa das iṇṇa Yusəf.

3 As affaw ṭufat ətawašašakalan meddan, əzdan san əggigan.

4 Əg̣madan aɣrəm mišan wər əggugan as iṇṇa Yusəf y amaššaɣal wa innəṭṭafan d ahan-net: «Aglu, əlkəm i meddan a n ahogan as tan tewada taṇṇaɣ asan: «Ma fəl tərazzamam alxer əs təkma?

5 Wər təṣṣenam as takabart a ənta a daɣ isaṣṣu məšš-i, innay du sər-əs igitan win əkkəntalnen? Wər təgem arat olaɣan.»

6 Ewat tan, iṇṇ'asan a wen da.

7 Əṇṇan as: «Ma fəl məšš-ik igannu adi? Eklan-net idag daɣ-san igi n əmazal olan d adi.

8 Təhaṇṇayaɣ as wala azrəf wa nəgraw daɣ mawan ən sumad nana daɣ akal ən Kanan, da neway awan t'idu, məni za a w'az za nakər azrəf wala urəɣ daɣ ahan ən məšš-ik?

9 Iyyan daɣ-na wa ɣur du təgrawa takabart ibatet, amaran win d əqqimnen əqqəlanet eklan ən məšš-ik.»

10 Iṇṇ-asan: «Ardeɣ s a wa təṇṇam, mišan wa ɣur du təgraw takabart ɣas az z'abəza iqqəl akli, amaran kawanay ərsəbaɣ awan.

11 Kullu n iyyan izizabbat tarmad əsaməd-net, olam tu.

12 A tan itaggaz amaššaɣal innay tan, issəṇta ddu ɣur wa waššaran har wa ənḍərran. Tətawagraw du daɣ əsaməd wa n Benyamin.

13 Ərmaɣan ad əzazarren isəlsa nnasan, kullu n iyyan iggigga ajad-net, əqqalan aɣrəm.

14 As din oṣa Yuda əd maḍrayan-net, əggazan ehan wa n Yusəf. As t'in oṣan harwa da ih'ay, əssəjadan dat-əs.

15 Iṇṇ'asan Yusəf: «Ma iṃos əmazal wa təgam da? Wər təṣṣenam as aləs ən šilat in ila fərregat ən maṣnat n arat ikkintalan?»

16 Iṇṇ'as Yuda: «Ma dak za naṇṇu məšš-i? Ma dak za najjawwab? Maz za nəkkəs iṃan nana? Məššina a isaffaggan abakkad n eklan nak. Nakkanay da əmərədda ad nəqqəl eklan nak, nakkanay harkid wa ɣur du tətawagraw takabart.»

17 Iṇṇa Yusəf: «Ənimaggaga d adi, igi n ark əmazal, aləs wa ɣur du tətawagraw takabart in ɣas a z'iqqəlan akli nin, kawanay amaran taglim təggəzam alxer, təqqəlam abba nnawan.»

18 Təzzar ihoz t'id Yuda iṇṇ'as: «Əgmaya daɣ-ak məšš-i turagat n a dak əššiwəla da wər kay iggez alham fəlas šilat ən Firɣawna a təṃosa.

19 Kay iṃan nak məšši as dana təṣṣəstana kud nəla abba wala, təṣṣəstanaɣ ana kud nəla amaḍray əntada wala.

20 Nəjjəwwab ak as nəla abba nnana waššaran əd barar-net ənḍərran igraw daɣ tušaray nnet, w'as amaqqar neṭ wa dər wər ig' afandes, aba tu. Azzama ənta ɣas ad d'iqqiman isannahal tu abba nnana tara.

21 Təṇṇeɣ y eklan nak: " Awəyat i t'idu har t ənəyaɣ əs šiṭṭawen in. "

22 Nəjjəwwab ak nəṇṇ'ak:" Barar wa wər ifreg abba-net a t'id'ifəl, as t'id'ifal at t'iba. "

23 Mišan təṇṇeɣ y eklan nak: " As du wər təddewam d amaḍray nnawan wər za tələsam agraw ən turagat n a dat-i tazzakkem. "

24 As nəqqal akli nnak abba nnana nəg'as batu ta dana təge.

25 Aṃaran as dana iṇṇa abba nnana: " Əqqəlat zanzat ana du arat ən sudar, "

26 nəṇṇ-as: " Wər nəfreg tewaɣlay ar s an nəddəw d amaḍray nnana. As dər-əs wər nəddew wər za nəgrəw turagat n an nazzakkat dat aləs wen. "

27 Ijjəwwab akli-nnak abba nnana iṇṇ'ana: " Təṣṣanam as tanṭut in Raxil əššin bararan a di du teraw.

28 Iyyan ifal i, ṃaran əkkasaɣ aššak as əmətši a iga fəlas har əmərədda wər t'ənaya.

29 As ɣur-i təkkasam wa ənta da, təgraw tu təkma, wədi nak a waššaran a ad i tawəyam s alaxirat fəl tərəmmeq-net. "

30 Əmərədda as nəqqal akli nnak, abba nnana, wər nəddew əd barar, azzama təməddurt-net təqqan daɣ-as,

31 wədi at t'iba, nawəy akli nnak abba nnana a waššaran s alaxirat fəl tərəmmeq ən rur-es.

32 Fəlas nak akli nnak a ilmanan barar a, ənneɣ y abba nnana: " As dak k'idu wər əṣṣoɣala əhan i iṃan-net har faw."

33 Əmərədda əgmaya daɣ-ak ad aqqama nak, ad əqqəla akli nnak əggəzaɣ edagg ən barar a, idaw ənta əd məqqaran-net, əqqəlanet ket nasan.

34 Man əmmək a wa zz'əqqəla abba nin wər əddewa əd barar a? Kala kala wər əfrega aṇay n abba nin har tu tanɣu tərəmmeq!»

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5728, 5729, 5730, 5731, 5739, 5740, 5741, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 5609, 5736, 5737, 5738, 5742, 5743, 5744, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 18:30, 32, 31:32, 37:3, 7, 9, 29, 33, 34, 35, 42:4, 15, 20, 21, 25, 43:2, 7, 9, 18, 21, 33, 46:19, 22

Exodus 32:22

Numbers 23

1 Samuel 18:1

2 Samuel 24:17

1 Kings 17:18

Ezra 9:10

Esther 8:6

Psalms 7:4

Luke 12:2

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dramatize the Story of Joseph Receiving His Brothers
Retell the story or read selected portions from the Word as the children dramatize the story of the brothers going to Egypt and being reunited with Joseph. 
Activity | Ages 4 - 10

 Food for the Soul
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph's Cup Found - Level A
Complete lesson with activity choices: make a special cup for Joseph, have your own feast with some foods that were eaten in ancient Egypt, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Cup Found - Level B
Complete lesson with activity choices: make a special cup for Joseph, play Brothers Bingo to help you learn the names of all Joseph's brothers, sing a song to learn the names of the sons of Israel (video), scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Cup Found - Level C
Complete lesson with activity choices: service activity of preparing food for your congregation, explore the idea of what honesty is in the Joseph story and in your own life with skits, read and reflect on a door handle sign about being honest and shunning deceit, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Cup Found - Level D
Complete lesson with activity choices: service activity of making care bags for a person or family in need, explore how taking responsibility for one's actions in 4 different stages can be a turning point in "Turn and Live", read and reflect on a door handle sign about being honest and shunning deceit, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18


Přeložit: