Genesis 44

Studie

          |

2 Tagaɣ takabart in ta n əzrəf daɣ əmi n əsaməd ən wa ənḍərran təssərṭəyaɣ as tat d əzrəf-net wa daɣ izzənza alkama.» Ig' amaššaɣal wa innəṭṭafan d ahan a wa das iṇṇa Yusəf.

3 As affaw ṭufat ətawašašakalan meddan, əzdan san əggigan.

4 Əg̣madan aɣrəm mišan wər əggugan as iṇṇa Yusəf y amaššaɣal wa innəṭṭafan d ahan-net: «Aglu, əlkəm i meddan a n ahogan as tan tewada taṇṇaɣ asan: «Ma fəl tərazzamam alxer əs təkma?

5 Wər təṣṣenam as takabart a ənta a daɣ isaṣṣu məšš-i, innay du sər-əs igitan win əkkəntalnen? Wər təgem arat olaɣan.»

6 Ewat tan, iṇṇ'asan a wen da.

7 Əṇṇan as: «Ma fəl məšš-ik igannu adi? Eklan-net idag daɣ-san igi n əmazal olan d adi.

8 Təhaṇṇayaɣ as wala azrəf wa nəgraw daɣ mawan ən sumad nana daɣ akal ən Kanan, da neway awan t'idu, məni za a w'az za nakər azrəf wala urəɣ daɣ ahan ən məšš-ik?

9 Iyyan daɣ-na wa ɣur du təgrawa takabart ibatet, amaran win d əqqimnen əqqəlanet eklan ən məšš-ik.»

10 Iṇṇ-asan: «Ardeɣ s a wa təṇṇam, mišan wa ɣur du təgraw takabart ɣas az z'abəza iqqəl akli, amaran kawanay ərsəbaɣ awan.

11 Kullu n iyyan izizabbat tarmad əsaməd-net, olam tu.

12 A tan itaggaz amaššaɣal innay tan, issəṇta ddu ɣur wa waššaran har wa ənḍərran. Tətawagraw du daɣ əsaməd wa n Benyamin.

13 Ərmaɣan ad əzazarren isəlsa nnasan, kullu n iyyan iggigga ajad-net, əqqalan aɣrəm.

14 As din oṣa Yuda əd maḍrayan-net, əggazan ehan wa n Yusəf. As t'in oṣan harwa da ih'ay, əssəjadan dat-əs.

15 Iṇṇ'asan Yusəf: «Ma iṃos əmazal wa təgam da? Wər təṣṣenam as aləs ən šilat in ila fərregat ən maṣnat n arat ikkintalan?»

16 Iṇṇ'as Yuda: «Ma dak za naṇṇu məšš-i? Ma dak za najjawwab? Maz za nəkkəs iṃan nana? Məššina a isaffaggan abakkad n eklan nak. Nakkanay da əmərədda ad nəqqəl eklan nak, nakkanay harkid wa ɣur du tətawagraw takabart.»

17 Iṇṇa Yusəf: «Ənimaggaga d adi, igi n ark əmazal, aləs wa ɣur du tətawagraw takabart in ɣas a z'iqqəlan akli nin, kawanay amaran taglim təggəzam alxer, təqqəlam abba nnawan.»

18 Təzzar ihoz t'id Yuda iṇṇ'as: «Əgmaya daɣ-ak məšš-i turagat n a dak əššiwəla da wər kay iggez alham fəlas šilat ən Firɣawna a təṃosa.

19 Kay iṃan nak məšši as dana təṣṣəstana kud nəla abba wala, təṣṣəstanaɣ ana kud nəla amaḍray əntada wala.

20 Nəjjəwwab ak as nəla abba nnana waššaran əd barar-net ənḍərran igraw daɣ tušaray nnet, w'as amaqqar neṭ wa dər wər ig' afandes, aba tu. Azzama ənta ɣas ad d'iqqiman isannahal tu abba nnana tara.

21 Təṇṇeɣ y eklan nak: " Awəyat i t'idu har t ənəyaɣ əs šiṭṭawen in. "

22 Nəjjəwwab ak nəṇṇ'ak:" Barar wa wər ifreg abba-net a t'id'ifəl, as t'id'ifal at t'iba. "

23 Mišan təṇṇeɣ y eklan nak: " As du wər təddewam d amaḍray nnawan wər za tələsam agraw ən turagat n a dat-i tazzakkem. "

24 As nəqqal akli nnak abba nnana nəg'as batu ta dana təge.

25 Aṃaran as dana iṇṇa abba nnana: " Əqqəlat zanzat ana du arat ən sudar, "

26 nəṇṇ-as: " Wər nəfreg tewaɣlay ar s an nəddəw d amaḍray nnana. As dər-əs wər nəddew wər za nəgrəw turagat n an nazzakkat dat aləs wen. "

27 Ijjəwwab akli-nnak abba nnana iṇṇ'ana: " Təṣṣanam as tanṭut in Raxil əššin bararan a di du teraw.

28 Iyyan ifal i, ṃaran əkkasaɣ aššak as əmətši a iga fəlas har əmərədda wər t'ənaya.

29 As ɣur-i təkkasam wa ənta da, təgraw tu təkma, wədi nak a waššaran a ad i tawəyam s alaxirat fəl tərəmmeq-net. "

30 Əmərədda as nəqqal akli nnak, abba nnana, wər nəddew əd barar, azzama təməddurt-net təqqan daɣ-as,

31 wədi at t'iba, nawəy akli nnak abba nnana a waššaran s alaxirat fəl tərəmmeq ən rur-es.

32 Fəlas nak akli nnak a ilmanan barar a, ənneɣ y abba nnana: " As dak k'idu wər əṣṣoɣala əhan i iṃan-net har faw."

33 Əmərədda əgmaya daɣ-ak ad aqqama nak, ad əqqəla akli nnak əggəzaɣ edagg ən barar a, idaw ənta əd məqqaran-net, əqqəlanet ket nasan.

34 Man əmmək a wa zz'əqqəla abba nin wər əddewa əd barar a? Kala kala wər əfrega aṇay n abba nin har tu tanɣu tərəmmeq!»

  
Scroll to see more.