Genesis 43

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 42   Genesis 44 →     

2 As əzəl wa d iɣrad alkama wa dd'immewayan daɣ Masar, iṇṇa Yaqub i maddan-əs: «Əqqəlat, ələsat du inazzan n arat ən sudar.»

3 Təzzar iṇṇ'as Yuda: «Aləs wen irkab šiməzzugen nana fəl a t'in wər nəqqel wər in neway amaḍray nnana. As wər iga adi wər dər-əs za naṃṃanay.

4 Kud za tarḍe sa dər-na təššidəwa amaḍray nnana wədi ad nərəs Masar ad ak du nazzanzu isudar.

5 Mišan as wər dər-na iddew wər za naglu fəlas aləs wen iṇṇ'ana wər dər-əs za naṃṃanay ar s ad nəddew d amaḍray nnana.»

6 Iṇṇ'as Israyil: «Ənnar əddəlil tətaggim i təkma n as das təmalam əstizarat as təlam amaḍray iyyan?»

7 Əjjəwwaban, əṇṇan as: «Aləs di əṣəstan a dana iyyəwan əd ṃan nana əd marwan nana, iṣṣəstan ana kud abba nnana iddar harwa wala, kud nəla amaḍray wala. Təzzar nəjjəwwab i ṣəstanan-net. Awak məni a wa as za nəṣṣən kud tara a iga ad as du nawəy amaḍray nnana wala?»

8 Iṇṇa Yuda y abba-net Israyil: «Ayy'ana ad nəṇkər nəššikəl, fəl a du nərəg daɣ laz nakkanay dər-ək əd bararan nana.

9 Nak at t ilmanan, nak a daq qu təṣṣana as dak k id wər əṣṣoɣala. As t'idu wər əge dat-ək təṣṣəna daɣ-i iṃan-net.

10 Fadda ənnar wər nəllolat əmərədda nəga ddu tewaɣlay ta n ṣanatat.»

11 Iṇṇ'asan Israyil abba nnasan: «Kud taṇat əddi, wədi agliwat tawəyam daɣ sumad nawan kayatan win ofanen daɣ akal, tagim tan təṇafut y aləs wen: arat ən məglan, d arat ən turawat, d aḍutan əzodnen, d aratan wiyyad əqqurnen n eškan.

12 Awəyat əṇətfus n əzrəf, təssuɣəlam iṃan nawan a wa dd itawaggan daɣ sumad nawan, mijas təɣilt ɣas adi.

13 Awəyat amaḍray nnawan, təṇkəram, təqqəlam aləs di.

14 Təmmozal təhanint ən Məššina a maqqaran fall-awan issuɣəl awan du aləs di amaḍray nnawan wahadan əd Benyamin. Nak amaran kud ətəwəkkas a ɣur-i ətawaggin bararan in wədi ətəwəkkəsanet ɣur-i!»

15 Ədkalan šinufa nnasan d əṇətfus n əzrəf nasan, əṇkaran, əglan, əddewan əd Benyamin, ərasan Masar har əzzəkken dat Yusəf.

16 As inay Yusəf Benyamin iddəw dər-san iṇṇa y əmuzar ən maššaɣalan-net: «Agu meddan a daɣ ahan, təgzəma teɣsay tasaŋŋaq qat fəlas meddan win a ɣur-i atšin ɣur ammasnazal a.»

17 Ig'aləs wa arat wa das iṇṇa Yusəf: eway tan s ahan wa n Yusəf.

18 Təggaz tan ṭasa assaɣa wa sər-əs əmmewayan, ad ətinəməṇṇin gar-essan: «A wa əddəlil n əzrəf wa ṇad a din noṣa daɣ sumad nana da a fəl nətawazargaz, fəl ad nətəwəḍgəz, nətəwəsəknu tarna nəqqəl eklan, attarkaban daɣ-na əzdan nana.

19 Təzzar əṇkaran əhozan in əmuzar ən maššaɣalan as din ewadan imi n ahan wa n Yusəf əṇṇan as:

20 «Xa, aləs wa, ṣurəf ana! Nakkanay iḍas ana aṣṣa da nəzzənz'in isudar,

21 as nəqqal aɣaywan nəššókal har dad nənṣa nolam isumad nana akk iyyan oṣ'in daɣ əmi n əsaməd-net azrəf-net, itiwasaɣal t'idu. Azrəf wa nəqqal du dər-əs,

22 wər nəṣṣen wa tt'igan daɣ sumad nana. Neway du tolas iyyan a daɣ nara isudar.»

23 Ijjəwwab asan, iṇṇ'asan: «Wər t'illa ar alxer y awan, a kawan wər təggəz ṭasa. Məššina nnawan ənta məššina n abba nnawan ənta a kawan ikfan ərrəzəɣ daɣ sumad nawan. Azrəf nawan illikan as iggaz i əfus.» Ikkas asan du Šimehon.

24 Ig'en aləs wa daɣ ahan ən Yusəf ikf'en d aṃan əššoradan iḍaran nasan ikf'əzdan nasan ələmmuz.

25 Əsammatagan du šiṇufa nnasan iket di ad d'itaṣu Yusəf ɣur ammasnazal fəlas əslan as da da az z atšin.

26 As d'iggaz Yusəf ehan əkfan t'in šiṇufa šin das d'ewayan da, təzzar əssəjadan as.

27 Iṣṣəstan tan d a wa əxlakan, iṇṇ'aṣan: «Abba nnawan w'as di təgannam ma ixlak? Iddar harwa?»

28 Əjjəwwaban as: «Akli nnak abba nnana wər ila malad, iddar harwa.» Əlasan ənazan, əssəjadan as.

29 Yusəf idkal asawaḍ-net inay Benyamin amaḍray nnet, rures n anna nnet, iṣṣəstan tan: «Amaḍray nnawan wa da as di təgannam?» Təzzar iṇṇ'as: «Ig'ak Məššina arraxmat barar in!»

30 Iggaz tu ətkər n amaḍray nnet, itrab olɣat daɣ aṃṃas n ahan-net, ad ihallu.

31 As iššorad udəm-net iqqal tan du, igammay iḍuf ən tala daɣ ṃan-net, iṇṇ'asan: «Əggəzat šin taṭṭay!»

32 Ətawakkasan as melkewan s aganna, iməḍrayan-net s aganna, əd Kəl Masar win ɣur-əs əllanen s aganna, fəlas Kəl Masar wər ədərrəwan əd Kəl Əlyəhud, iṃos a wen arat wər noleɣ daɣ əddin ən Kəl Masar.

33 Ətawasaɣaman dat-əs s əməzuzar n əket n elan nasan ad d'obazan ɣur wa waššaran har wa ənḍərran. Ənimaṣwadan, gar-essan əqqanan ɣafawan nasan.

34 Ig'asan du idəgran daɣ melkewan win-net, amaran wa n Benyamin isassagar tu əs ṣəmmos ṇətfisan fəl win nasan. Əšwan, əfalawasan əntanay dər-əs.

← Genesis 42   Genesis 44 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5574, 5575, 5594, 5595, 5596, 5615, 5633, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1195, 1343, 1992, 2165, 3148, 4539, 4592, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 218


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 391

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:1, 18:4, 24:32, 32:14, 21, 35:24, 37:7, 9, 14, 25, 42:2, 11, 13, 15, 20, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 44:8, 12, 19, 25, 32, 45:22, 46:34

Exodus 3:8, 18:7

Numbers 6:25

Judges 19:20

1 Samuel 1:5, 25:6

2 Kings 4:26

1 Chronicles 12:19

Nehemiah 1:11

Esther 4:16

Proverbs 18:16

Ezekiel 27:17

John 20:19

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dramatize the Story of Joseph Receiving His Brothers
Retell the story or read selected portions from the Word as the children dramatize the story of the brothers going to Egypt and being reunited with Joseph. 
Activity | Ages 4 - 10

 Joseph's Cup Found - Level A
Complete lesson with activity choices: make a special cup for Joseph, have your own feast with some foods that were eaten in ancient Egypt, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Cup Found - Level B
Complete lesson with activity choices: make a special cup for Joseph, play Brothers Bingo to help you learn the names of all Joseph's brothers, sing a song to learn the names of the sons of Israel (video), scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Cup Found - Level C
Complete lesson with activity choices: service activity of preparing food for your congregation, explore the idea of what honesty is in the Joseph story and in your own life with skits, read and reflect on a door handle sign about being honest and shunning deceit, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Cup Found - Level D
Complete lesson with activity choices: service activity of making care bags for a person or family in need, explore how taking responsibility for one's actions in 4 different stages can be a turning point in "Turn and Live", read and reflect on a door handle sign about being honest and shunning deceit, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18


Přeložit: