Genesis 43

Studie

         |

2 As əzəl wa d iɣrad alkama wa dd'immewayan daɣ Masar, iṇṇa Yaqub i maddan-əs: «Əqqəlat, ələsat du inazzan n arat ən sudar.»

3 Təzzar iṇṇ'as Yuda: «Aləs wen irkab šiməzzugen nana fəl a t'in wər nəqqel wər in neway amaḍray nnana. As wər iga adi wər dər-əs za naṃṃanay.

4 Kud za tarḍe sa dər-na təššidəwa amaḍray nnana wədi ad nərəs Masar ad ak du nazzanzu isudar.

5 Mišan as wər dər-na iddew wər za naglu fəlas aləs wen iṇṇ'ana wər dər-əs za naṃṃanay ar s ad nəddew d amaḍray nnana.»

6 Iṇṇ'as Israyil: «Ənnar əddəlil tətaggim i təkma n as das təmalam əstizarat as təlam amaḍray iyyan?»

7 Əjjəwwaban, əṇṇan as: «Aləs di əṣəstan a dana iyyəwan əd ṃan nana əd marwan nana, iṣṣəstan ana kud abba nnana iddar harwa wala, kud nəla amaḍray wala. Təzzar nəjjəwwab i ṣəstanan-net. Awak məni a wa as za nəṣṣən kud tara a iga ad as du nawəy amaḍray nnana wala?»

8 Iṇṇa Yuda y abba-net Israyil: «Ayy'ana ad nəṇkər nəššikəl, fəl a du nərəg daɣ laz nakkanay dər-ək əd bararan nana.

9 Nak at t ilmanan, nak a daq qu təṣṣana as dak k id wər əṣṣoɣala. As t'idu wər əge dat-ək təṣṣəna daɣ-i iṃan-net.

10 Fadda ənnar wər nəllolat əmərədda nəga ddu tewaɣlay ta n ṣanatat.»

11 Iṇṇ'asan Israyil abba nnasan: «Kud taṇat əddi, wədi agliwat tawəyam daɣ sumad nawan kayatan win ofanen daɣ akal, tagim tan təṇafut y aləs wen: arat ən məglan, d arat ən turawat, d aḍutan əzodnen, d aratan wiyyad əqqurnen n eškan.

12 Awəyat əṇətfus n əzrəf, təssuɣəlam iṃan nawan a wa dd itawaggan daɣ sumad nawan, mijas təɣilt ɣas adi.

13 Awəyat amaḍray nnawan, təṇkəram, təqqəlam aləs di.

14 Təmmozal təhanint ən Məššina a maqqaran fall-awan issuɣəl awan du aləs di amaḍray nnawan wahadan əd Benyamin. Nak amaran kud ətəwəkkas a ɣur-i ətawaggin bararan in wədi ətəwəkkəsanet ɣur-i!»

15 Ədkalan šinufa nnasan d əṇətfus n əzrəf nasan, əṇkaran, əglan, əddewan əd Benyamin, ərasan Masar har əzzəkken dat Yusəf.

16 As inay Yusəf Benyamin iddəw dər-san iṇṇa y əmuzar ən maššaɣalan-net: «Agu meddan a daɣ ahan, təgzəma teɣsay tasaŋŋaq qat fəlas meddan win a ɣur-i atšin ɣur ammasnazal a.»

17 Ig'aləs wa arat wa das iṇṇa Yusəf: eway tan s ahan wa n Yusəf.

18 Təggaz tan ṭasa assaɣa wa sər-əs əmmewayan, ad ətinəməṇṇin gar-essan: «A wa əddəlil n əzrəf wa ṇad a din noṣa daɣ sumad nana da a fəl nətawazargaz, fəl ad nətəwəḍgəz, nətəwəsəknu tarna nəqqəl eklan, attarkaban daɣ-na əzdan nana.

19 Təzzar əṇkaran əhozan in əmuzar ən maššaɣalan as din ewadan imi n ahan wa n Yusəf əṇṇan as:

20 «Xa, aləs wa, ṣurəf ana! Nakkanay iḍas ana aṣṣa da nəzzənz'in isudar,

21 as nəqqal aɣaywan nəššókal har dad nənṣa nolam isumad nana akk iyyan oṣ'in daɣ əmi n əsaməd-net azrəf-net, itiwasaɣal t'idu. Azrəf wa nəqqal du dər-əs,

22 wər nəṣṣen wa tt'igan daɣ sumad nana. Neway du tolas iyyan a daɣ nara isudar.»

23 Ijjəwwab asan, iṇṇ'asan: «Wər t'illa ar alxer y awan, a kawan wər təggəz ṭasa. Məššina nnawan ənta məššina n abba nnawan ənta a kawan ikfan ərrəzəɣ daɣ sumad nawan. Azrəf nawan illikan as iggaz i əfus.» Ikkas asan du Šimehon.

24 Ig'en aləs wa daɣ ahan ən Yusəf ikf'en d aṃan əššoradan iḍaran nasan ikf'əzdan nasan ələmmuz.

25 Əsammatagan du šiṇufa nnasan iket di ad d'itaṣu Yusəf ɣur ammasnazal fəlas əslan as da da az z atšin.

26 As d'iggaz Yusəf ehan əkfan t'in šiṇufa šin das d'ewayan da, təzzar əssəjadan as.

27 Iṣṣəstan tan d a wa əxlakan, iṇṇ'aṣan: «Abba nnawan w'as di təgannam ma ixlak? Iddar harwa?»

28 Əjjəwwaban as: «Akli nnak abba nnana wər ila malad, iddar harwa.» Əlasan ənazan, əssəjadan as.

29 Yusəf idkal asawaḍ-net inay Benyamin amaḍray nnet, rures n anna nnet, iṣṣəstan tan: «Amaḍray nnawan wa da as di təgannam?» Təzzar iṇṇ'as: «Ig'ak Məššina arraxmat barar in!»

30 Iggaz tu ətkər n amaḍray nnet, itrab olɣat daɣ aṃṃas n ahan-net, ad ihallu.

31 As iššorad udəm-net iqqal tan du, igammay iḍuf ən tala daɣ ṃan-net, iṇṇ'asan: «Əggəzat šin taṭṭay!»

32 Ətawakkasan as melkewan s aganna, iməḍrayan-net s aganna, əd Kəl Masar win ɣur-əs əllanen s aganna, fəlas Kəl Masar wər ədərrəwan əd Kəl Əlyəhud, iṃos a wen arat wər noleɣ daɣ əddin ən Kəl Masar.

33 Ətawasaɣaman dat-əs s əməzuzar n əket n elan nasan ad d'obazan ɣur wa waššaran har wa ənḍərran. Ənimaṣwadan, gar-essan əqqanan ɣafawan nasan.

34 Ig'asan du idəgran daɣ melkewan win-net, amaran wa n Benyamin isassagar tu əs ṣəmmos ṇətfisan fəl win nasan. Əšwan, əfalawasan əntanay dər-əs.

  
Scroll to see more.