Genesis 41

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 40   Genesis 42 →     

2 Inay əṣṣayat šitan əg̣ammadnat t'idu əhossaynat əddəratnat ənnaznat əḍḍannat daɣ taddalət.

3 Aṃaran əg̣madnat du šiyyad əṣṣayat Ənnil əbrarnen əlbaknat əkkanat šin n azzarnen əbdadnat dagma-nasnat daɣ təšəšwit n Ənnil.

4 Aṃaran šitan šin əbrarnen əlbaknen, ətšanat əṣṣayat šin hossaynen əddəratnen. Təzzar iṇkar du Firɣawna daɣ etəṣ.

5 Iqqal etəṣ ilas targət, inay: əṣṣayat təɣaɣanen əṭfasnen əhossaynat idkal tanat agabal iyyanda.

6 Dəffər adi šiyyaḍ əṣṣayat əṣṣumnen issiqqad-tanat əhud, ədwalnat du dəffər šin azzarnen.

7 Əlmaznat təɣaɣanen šin əṣṣumnen šin n əṣṣayat əṭfasnen zawwarnen. Iṇkar du Firɣawna, igr'in as awa targət.

8 As affaw da Firɣawna irriddad, isassaɣara ddu imaššaɣawan əd muṣanan kul ən Masar. Imməgrad asan əs tərgət-net. Mišan waliyyan a t'ikfan almaɣna nnet.

9 Təzzar ibdad du əmuzar ən maššaɣalan win tu šašwinen iṇṇa i Firɣawna: «Ad assakta azala alxatatan in win okaynen.

10 Əzəl iyyan iggaz kay alham in nak d əmuzar ən maššaɣalan win kay šatšinen, təgeɣ ana daɣ kasaw ɣur əmuzar ən mag̣azan nak.

11 Norga nak dər-əs ahad iyyanda əkkullu ən tərgət d almaɣna nnet.

12 Kasaw wen nənimah'ay d iyyan daɣ Kəl Ibri ašku wa n əmuzar ən mag̣azan nak. Nəmməgrad as əs tərgəten nana təzzar iffəssar anaq qanat s akk iyyan a wa təṇṇa tərgət-net.

13 Ənta əmmək wa as danaq-qanat iffəssar iṃos a wa: Nak issoɣal i əššəɣəl in, amaran ənta itawašalay.»

14 Firɣawna izammazal, ad itəwəɣru Yusəf. Itawakkas du daɣ kasaw, ilza, isaṃṃattay isəlsa. Təzzar ibdad du dat Firɣawna.

15 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: «Nak orge, amaran ab'i i di tanat iffəssaran, mišan əsləɣ as kay tətafassara targəten.

16 Ijjəwwab as Yusəf, iṇṇ'as: «Wərge nakku, kala kala ar Məššina a dak z'iməlan təkəbbert ta təge.»

17 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: «Daɣ tərgət in aṇay a əgeɣ as əbdada daɣ ṭama n Ənnil,

18 har din əṣwada daɣ əṣṣayat šitan əddəratnen əhossaynen as t'idd əg̣madnat. Ənaznat ənbarnat daɣ taddalət. Ənaya tolas šiyyaḍ əṣṣayat ənšašnen, əbrarnen wəllen, əlbaknat, as wər kala ad ənaya tulat nasnat daɣ Masar. Šitan šin, əlkamnat du i šin azzarnen əddəratnen ətšanat tanat.

21 Əɣradnat iguz ən tədusen nasnat mišan wər dasnat tanat təha təṇfa fəlas əglanat əbrarnat. Təzzar əṇkara du daɣ etəṣ.

22 Əlasa orgeɣ ənaya əṣṣayat təɣaɣanen əṭfasnen əhossaynat əwarnat agabal iyyanda.

23 Dəffər adi šiyyaḍ əṣṣayat əlliswaynen əṣṣumnen, issiqqad tanat əhud, ədwalnat du dəffər šin azzarnen.

24 Əṇkarnat təɣaɣanen šin əṣṣumnen əlmaznat šin əṭfasnen. targəten šin əmalaq qanat i maššaɣawan mišan wər tan iha i di imalan almaɣna nasnat.

25 Iṇṇa Yusəf i Firɣawna: Firɣawna targəten šin almaɣna nasnat iyyanda. Məššina a iran ad ak iməl arat w'as oṭas igi nnet.

26 Əṣṣayat šitan šin di əhossaynen adi əṣṣ'elan, aṃaran əṣṣayat təɣaɣanen šin əhoṣṣaynen əntanatay da əṣṣ'elan: targət iyyatda.

27 Əṣṣayat šitan šin d əg̣madnen agarew daɣ tilkamat əṃosnen šin əlbaknen, əbrarnen, adi əṣṣ'elan, aṃaran əṣṣayat təɣaɣanen šin əṣṣumnen issiqqad tanat əhud adi əṣṣ'elan ən laz.

28 A wa da a dak əṇṇeɣ ihogan as Məššina imal ak a wa z'agu.

29 Ad d'aṣin əṣṣ'elan ən tewant daɣ akal ən Masar kul.

30 Əlkəman asan əṣṣa ən laz har din aṭṭawin aytedan tewant ta ṇad, təg̣məd təṇfa akal.

31 A wa z'agu laz daɣ igi, ad in aṭṭawin aytedan tewant ta as kala ad təga.

32 Tišit ən tərgət ta ṣanatat ənta a isannafalalan as Məššina isigatakkat taṇat-net, aṃaran ad d issətrəb azzaman win.

33 Əmərədda ihor d ad təsənnəfrəna aləs n əməli ən tayttay a za təssənnəṭṭəfa əd taṇat n akal ən Masar ket-net.

34 Ihor tolas at tətkəla imaššaɣalan daɣ akal kul fəl a du tabazan təzunt ta n ṣəmmosat n a wa talayan aytedan daɣ təwəgas nasan daɣ elan win n əṣṣa ən tewant.

35 Əššidəwanet irawan ən sudar kul daɣ elan ən tewant win d əzaynen da, əššidəwanet alkama daɣ ɣərman win tizart ən Firɣawna, iqqəlet šiɣebəren, ag̣g̣əzanet tu.

36 Isudar win ad əqqəlan šiɣebəren y elan win n əṣṣa ən laz win z aginen daɣ akal ən Masar. As iga di akal wər tu z ihlək laz.

37 Təg̣raz batu ta i Firɣawna d aytedan-net.

38 Iṇṇa Firɣawna y aytedan-net: «Mənid za nəgrəw aləs olan əd wa, iha iṇfas ən Məššina?»

39 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: «Azzama issoṣan kay Məššina daɣ aratan win, wədi wər t illa awedan n əməli ən tayttay ar kay.

40 Kay a z izaran y aytedan in, iṭṭəf akal kul taṇat nak, nak taɣmar ɣas as kay z agəra.»

41 Iṇṇa Firɣawna i Yusəf: «Əmərədda əgeq qay əmuzar ən Masar.»

42 Ikkas du Firɣawna təsənḍərt daɣ aḍad-net ig'et daɣ wa n Yusəf. Ig'as telassay mallat təhossayat, iqqan as ṭakaza n urəɣ.

43 Issəwan tu taṃara-net ta n ṣanatat təṃosat amalankay ərkaban əggəsan, ta iggan ənəmmehəz-net, əsagɣaren dat əs meddan iyyad əṇṇan: «gərəffətat!» Təməwit ta da as issoḍaf Firɣawna Yusəf taṇat n akal ən Masar kul.

44 Iṇṇa Firɣawna tolas i Yusəf: «Nak Firɣawna a ṃosa aṃaran ətkalaɣ ak əlwaši n as wər t illa awedan wa za isəffərəkrəkan arat daɣ akal ən Masar kul ar əs turagat nak.»

45 Iga i Yusəf eṣəm Tsafnat-Fanex, təzzar izzəzlaf tu Asnat elles ən Foti-Fera əlfəqqi n əɣrəm wa n On. Təzzar iṇkar du Yusəf iššokal daɣ aṃṃas n akal ən Maṣar as iṭṭaf taṇat-net kul.

46 Yusəf ila karadat təṃərwen n awatay as d immeway i Firɣawna, əmənokal ən Masar. Ig̣mad du Yusəf dat Firɣawna iššokal daɣ aṃadal wa n Masar kul.

47 Daɣ elan win n əṣṣa ən tewant, šiwəgas əganat amaknaw olaɣan.

48 Ad išadaw Yusəf isudar kul daɣ elan win di n əṣṣa daɣ akal ən Masar. A tan iɣabbar daɣ ɣərman. Əkkullu n əɣrəm ad iššidəw daɣ təwəgas šin t'əhoznen.

49 A wa iga alkama wa iɣabbar daɣ igət ogda əd təblalen n aṃadal ən ṭama n agarew, wər ifreg əšiḍən-net fəl iba ən təla-net əket.

50 Dat azzaman win laz igraw Yusəf əššin bararan əd tənṭut-net Asnat, elles ən Foti-Fera əlfəqqi n əɣrəm wa n On.

51 Barar-net wa n aɣafadday ig'as eṣəm Mənašše fəlas iṇṇa: «Məššina di in isaṭṭawin tamaɣatirt in kul d aɣaywan nana kul.»

52 Wa n əššin ig'as eṣəm Efraym fəlas iṇṇa: «Ikf i Məššina aratan daɣ akal wa daɣ ənaya ark aṇay.»

53 Əɣradan əṣṣ'elan win tewant ɣas,

54 ənṭan win laz əs təməwit as tan imal Yusəf. laz daɣ kallan kul, wa n Masar ɣas a əhan sudar.

55 As iggaz laz akal wa n Masar kul ənta da, təzzar əkkan Kəl Masar Firɣawna, sakkarayan fall-as. Iṇṇ'asan: «Aglat, akkat Yusəf, tagim arat wa dawan z aṇṇu kul.»

56 As iɣrad laz ḍəgguz n akal kul olam Yusəf šiɣebəren ši ṇad iga da, ad in izanzu alkama i Kəl Masar. Ikna laz ḍəgguz n aytedan daɣ Masar kul.

57 A du gallan aytedan daɣ kallan kul əgammayan du alkama əs Masar əzanzin t in ɣur Yusəf, fəlas laz ikallan kul as tan iḍgaz.

← Genesis 40   Genesis 42 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5191, 5192, 5193, 5209, 5210, 5211, 5212, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1703, 2643, 3762, 5197, 5198, 5199, 5200, ...

Apocalypse Revealed 355, 360, 814

Doctrine of the Lord 48

True Christian Religion 156


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 440, 448, 548, 655

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:10, 39:4, 40:1, 5, 6, 8, 12, 18, 21, 22, 41:8, 24, 42:5, 6, 43:1, 45:8, 16, 46:20, 47:13, 14, 15, 19, 24, 26, 48:5, 49:22

Exodus 7:11

Numbers 26:28, 27:18

Deuteronomy 1:13

Joshua 14:4, 16:4, 17:1

1 Samuel 6:2, 16:21

2 Samuel 5:4

1 Kings 3:15

2 Kings 6:25, 26, 8:1, 25:29

2 Chronicles 26:5

Ezra 7:25

Esther 3:1, 2, 10, 10:3

Job 11:16, 32:8

Psalms 105:16, 19, 20, 21, 22

Proverbs 12:8, 14:35, 22:29

Ecclesiastes 4:14

Isaiah 14:24

Jeremiah 43:13

Ezekiel 17:10, 30:17

Daniel 1:4, 7, 17, 19, 2:1, 11, 25, 45, 48, 5:14, 16, 29, 6:4

Jonah 4:8

Matthew 24:7

Luke 3:23

John 2:5

Acts of the Apostles 7:10, 11

Revelation 6

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dream Charades from the Joseph Story
This activity reviews the six dreams in the Joseph series, dreamed by Joseph, the butler, the baker, and Pharaoh.
Activity | Ages 11 - 16

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Joseph Helps Pharaoh and Egypt
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph in Egypt
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Interprets Dreams
Joseph interprets dreams for the butler, the baker and Pharaoh.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Interprets Pharaoh's Dreams
A picture of Joseph speaking to Pharaoh and interpreting his dreams.
Coloring Page | All Ages

 Joseph, Ruler of Egypt
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Joseph: Ruler of Egypt
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph Rules Egypt - Level A
Complete lesson with activity choices: make a royal Egyptian necklace for Joseph, create folding dream pockets to show what happened in Pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Rules Egypt - Level B
Complete lesson with activity choices: make a crown of life for Joseph from stars, create a group mural of joseph explaining pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Rules Egypt - Level C
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, review all the dreams in the story of Joseph's life using charades, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph Rules Egypt - Level D
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, draw cartoons or diagrams showing how true ideas give us strength, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Rules Egypt Reflection Doorhanger
Reflect on how you can store up good things in your life for times of spiritual famine.
Activity | Ages 11 - 18

 Mural of Pharaoh's Dreams
Make a mural about the two different dreams that Joseph interpreted for Pharaoh.
Project | Ages 4 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Sacks of Grain from Egypt
This project involves either letting the children make small sacks out of felt or making the sacks ahead of time and then using them to dramatize the story.
Project | Ages 4 - 10

 Seven Years of Plenty and Famine
Project | Ages 4 - 10

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: