Genesis 40

Study

       

2 Təzzar iggaz t'alham nasan.

3 Ig'en Firɣawna ɣur əmuzar ən mag̣azan, daɣ kasaw, wa iha Yusəf.

4 Issəɣlaf tan əmuzar ən mag̣azan i Yusəf innəṭṭaf dər-san, har əgan azzaman daɣ kasaw.

5 Daɣ ahaḍ iyyanda imuzaran win den əgan targət daɣ kasaw s akk iyyat d almaɣna-net.

6 As ig'aɣora oṣ'en du Yusəf, inay tan əzikanzaran.

7 Təzzar iṣṣəstan tan: «Ma fel təzikanzaram azalada?»

8 Əjjəwwaban-as: «Akk iyyan daɣ-na əd tərgət-net amaran wər t'illa awedan wa ifragan emel nasnat. Iṇṇ'asan Yusəf: «Ifrag Məššina a dawan t akfu. Magaradat i əs tərgəten nawan.»

9 Imməgarad as əmuzar ən maššaɣalan win šašwinen Firɣawna əs tərgət-net: «Ənaya dat-i ašək n əzzəbib.

10 ašək en ila karad zəlan. Da da ad inzar a tu təlsa təjigay, d əzzəbiban əŋŋanen.

11 Takabart ən Firɣawna təha əfus in, əṇkada du əzzəbiban win, əzmeq qan daɣ takabart, əzzalaɣ as tat in.»

12 «Ənta almaɣna ən tərget-nak, iṇṇa Yusəf, izəlan win karad n ašək əhan edagg ən karad aḍan.

13 Daɣ karad aḍan Firɣawna a kay akfu atkul n almaqqam nak, issuɣəl kay əššəɣəl nak, təfrəga a das tələsa izul ən takabart, s əmmək w'as das tat tətazzala anin.

14 Amaran a di in wər taṭṭawa as təkna taɣra nnak, zəzəd amagarad sər-i i Firɣawna, təkkəsaɣ i in daɣ kasaw a.

15 Fəlas əmətkəla du s əššil daɣ akal ən Kəl Ibri, aṃaran edag wa ənta da wər əmmozala a di igan daɣ kasaw.»

16 Assaɣa w'ad iṇay əmuzar ən maššaɣalan win šatšinen Firɣawna Yusəf as ikfa almaɣna ihossayan targət, iṇṇ'as: «Nak da orge. Daɣ tərgət in tawaya fəl aɣaf in karadat təsayyen əhanat təgəlwen šin əzodnen.

17 Daɣ tasayt ta n afalla əhan tat i Firɣawna ənnuɣan kul ən təgəlwen šin əzodnen, mišan taṣin du g̣ədad, ətaṭṭin tanat daɣ tasayt təwarat eɣaf in.»

18 «Ənta da, iṇṇ'as Yusəf, almaɣna n adi: šisayyen šin karadat adi karad aḍan.

19 Daɣ karad aḍan ad ikkəs Firɣawna eɣaf nak, iššiləy kay daɣ ašək, atšin g̣ədad iṣan nak.»

20 Əzəl wa n karad iṃos amud ən təhut ən Firɣawna, iɣra ddu imaššaɣalan-net iga ddu daɣ-san əmuzar ən win tu šašwinen d əmuzar ən win tu šatšinen, win əhanen kasaw.

21 Issoɣal əmuzar ən win tu šašwinen əššəɣəl-net, ənta deɣ izzal takabart i Firɣawna,

22 Amaran əmuzar ən win tu šatšinen iššolay tu, iɣsal du a wa dasan iṇṇa Yusəf.

23 Mišan əmuzar ən win tu šašwinen wər d'ikta Yusəf, iṭṭəw t'in.

  

Exploring the Meaning of Genesis 40      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 5072. In the internal sense of this chapter the subject is continued of a state of temptations, by which even bodily things might be brought into correspondence. Bodily things properly so called are sensuous things, which are of two kinds, some being subordinate to the intellectual part, and some to the will part. Those which are subordinate to the intellectual part are represented by the butler of the king of Egypt, and those which are subordinate to the will part are represented by his baker; that the former are for a time retained, but the latter cast out, is represented by the butler returning to his place, and the baker being hanged. The rest will be plain from the series in the internal sense.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: