Genesis 40

Studie

         |

2 Təzzar iggaz t'alham nasan.

3 Ig'en Firɣawna ɣur əmuzar ən mag̣azan, daɣ kasaw, wa iha Yusəf.

4 Issəɣlaf tan əmuzar ən mag̣azan i Yusəf innəṭṭaf dər-san, har əgan azzaman daɣ kasaw.

5 Daɣ ahaḍ iyyanda imuzaran win den əgan targət daɣ kasaw s akk iyyat d almaɣna-net.

6 As ig'aɣora oṣ'en du Yusəf, inay tan əzikanzaran.

7 Təzzar iṣṣəstan tan: «Ma fel təzikanzaram azalada?»

8 Əjjəwwaban-as: «Akk iyyan daɣ-na əd tərgət-net amaran wər t'illa awedan wa ifragan emel nasnat. Iṇṇ'asan Yusəf: «Ifrag Məššina a dawan t akfu. Magaradat i əs tərgəten nawan.»

9 Imməgarad as əmuzar ən maššaɣalan win šašwinen Firɣawna əs tərgət-net: «Ənaya dat-i ašək n əzzəbib.

10 ašək en ila karad zəlan. Da da ad inzar a tu təlsa təjigay, d əzzəbiban əŋŋanen.

11 Takabart ən Firɣawna təha əfus in, əṇkada du əzzəbiban win, əzmeq qan daɣ takabart, əzzalaɣ as tat in.»

12 «Ənta almaɣna ən tərget-nak, iṇṇa Yusəf, izəlan win karad n ašək əhan edagg ən karad aḍan.

13 Daɣ karad aḍan Firɣawna a kay akfu atkul n almaqqam nak, issuɣəl kay əššəɣəl nak, təfrəga a das tələsa izul ən takabart, s əmmək w'as das tat tətazzala anin.

14 Amaran a di in wər taṭṭawa as təkna taɣra nnak, zəzəd amagarad sər-i i Firɣawna, təkkəsaɣ i in daɣ kasaw a.

15 Fəlas əmətkəla du s əššil daɣ akal ən Kəl Ibri, aṃaran edag wa ənta da wər əmmozala a di igan daɣ kasaw.»

16 Assaɣa w'ad iṇay əmuzar ən maššaɣalan win šatšinen Firɣawna Yusəf as ikfa almaɣna ihossayan targət, iṇṇ'as: «Nak da orge. Daɣ tərgət in tawaya fəl aɣaf in karadat təsayyen əhanat təgəlwen šin əzodnen.

17 Daɣ tasayt ta n afalla əhan tat i Firɣawna ənnuɣan kul ən təgəlwen šin əzodnen, mišan taṣin du g̣ədad, ətaṭṭin tanat daɣ tasayt təwarat eɣaf in.»

18 «Ənta da, iṇṇ'as Yusəf, almaɣna n adi: šisayyen šin karadat adi karad aḍan.

19 Daɣ karad aḍan ad ikkəs Firɣawna eɣaf nak, iššiləy kay daɣ ašək, atšin g̣ədad iṣan nak.»

20 Əzəl wa n karad iṃos amud ən təhut ən Firɣawna, iɣra ddu imaššaɣalan-net iga ddu daɣ-san əmuzar ən win tu šašwinen d əmuzar ən win tu šatšinen, win əhanen kasaw.

21 Issoɣal əmuzar ən win tu šašwinen əššəɣəl-net, ənta deɣ izzal takabart i Firɣawna,

22 Amaran əmuzar ən win tu šatšinen iššolay tu, iɣsal du a wa dasan iṇṇa Yusəf.

23 Mišan əmuzar ən win tu šašwinen wər d'ikta Yusəf, iṭṭəw t'in.

  
Scroll to see more.