Genesis 39

Studie

         |

2 Iṣṣan Əməli daɣ Yusəf, iqqal əmarzaɣ, iha ehan ən məšši-s.

3 Igr'in məšši-s as iṣṣan Əməli daɣ-as, irzaɣ arat kul wa itaggu.

4 Igraw Yusəf saɣmar ɣur məšši-s ig'ay amaššaɣal n ənaflis-net. Isannaṭṭaf tu əd təɣawšiwen kul šin n ahan-net.

5 Den da ad d'izazzabbat Əməli albaraka fəl ahan n aw Masar wa, fəl əddəlil ən Yusəf. Ig'Əməli tolas albaraka fəl a wa ihan aɣaywan-net kul harkid təwəgas-net.

6 Iṣannaṭṭaf təla-net kul əd Yusəf har as abas t'iwar ar teṭṭay. Aṃaran ənta Yusəf təhossay azzat-net, igraw tablalt.

7 Dəffər a di təṇkar tənṭut ən məšši-s ən Yusəf təla du sər-əs əṇṇiyat, təgmay daɣ-as a dər-əs inəməṇsu.

8 Ugay, iṇṇ'as: «Wər təhəṇṇiyaɣ əsənnəṭṭəf wa di iga məšš-i d ar-es kul fəl təfləst a di iga.

9 Wər t illa wa di ogaran da, arat kul əle turagat-net ar iguz ən batu ən tənṭut-net. Ənnar əddəlil ətagga ark əmazal a ogdan d a wa, iṃosan təmazrəyt ən Məššina?»

10 Dər iga wen da təgla faw təgammay daɣ-as a dər-əs inəməṇsu mišan wər as iṣəsim.

11 Har əzəl iyyan wər t illa awedan waliyyan daɣ kəl ahan iggaz du ehan fəl a daɣ-as aknu əššəɣəl iyyan.

12 Təzzar təbaz t'əs takatkat-net təṇṇ'as: «Ayaw nəməṇsu dər-i!» Iššəlw'as in i takatkat, ozal, ig̣mad.

13 As din təgra as oyya as du takatkat, iḍḍəggag,

14 təzzar təɣra ddu aytedan n aɣaywan, təṇṇ'asan: «Təhaṇṇayam! Immeway du sər-na aw Ibri iyyan fəl a dana isaknu məlka: Fəlas iki a di du-iga igmay daɣ-i a dər-əs nəmaṇsa mišan əsagɣare fall-as.

15 As di isla as əsagɣare oyya ddu takatkat-net ɣur-i, ozal, ig̣mad.»

16 Təṭṭaf takatkat ta har d oṣa aləs-net.

17 Təzzar təssoɣal as əlqissat ta təṇṇ'as: «Akli wa n aw Ibri wa du tewaya sər-na ikk'i du a di isaknu məlka.

18 Amazay wa ad əsagɣare oyya ddu ɣur-i takatkat-net, iḍḍəggag.

19 As das təɣrad igi ən salan kul iggaz t'alham.

20 Isaṭṭarmas du Yusəf ig'ay daɣ kasaw wa əhan məskəsa n əmənokal, irtay dər-san.

21 Iṣṣan Əməli daɣ Yusəf, ig'as arraxmat, issəɣmar t'əmuzar ən kasaw.

22 Təzzar, issəɣlaf əmuzar ən kasaw Yusəf iməskəsa kul, a wa itaggan kul ənta a ɣur du itakay.

23 Əmuzar ən məskəsa wər isəɣrid fadda əššəɣəl ən Yusəf fəlas Əməli a daɣ-as iṣṣanan, irzaɣ arat kul wa itaggu.

  
Scroll to see more.