Genesis 39

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iṣṣan Əməli daɣ Yusəf, iqqal əmarzaɣ, iha ehan ən məšši-s.

3 Igr'in məšši-s as iṣṣan Əməli daɣ-as, irzaɣ arat kul wa itaggu.

4 Igraw Yusəf saɣmar ɣur məšši-s ig'ay amaššaɣal n ənaflis-net. Isannaṭṭaf tu əd təɣawšiwen kul šin n ahan-net.

5 Den da ad d'izazzabbat Əməli albaraka fəl ahan n aw Masar wa, fəl əddəlil ən Yusəf. Ig'Əməli tolas albaraka fəl a wa ihan aɣaywan-net kul harkid təwəgas-net.

6 Iṣannaṭṭaf təla-net kul əd Yusəf har as abas t'iwar ar teṭṭay. Aṃaran ənta Yusəf təhossay azzat-net, igraw tablalt.

7 Dəffər a di təṇkar tənṭut ən məšši-s ən Yusəf təla du sər-əs əṇṇiyat, təgmay daɣ-as a dər-əs inəməṇsu.

8 Ugay, iṇṇ'as: «Wər təhəṇṇiyaɣ əsənnəṭṭəf wa di iga məšš-i d ar-es kul fəl təfləst a di iga.

9 Wər t illa wa di ogaran da, arat kul əle turagat-net ar iguz ən batu ən tənṭut-net. Ənnar əddəlil ətagga ark əmazal a ogdan d a wa, iṃosan təmazrəyt ən Məššina?»

10 Dər iga wen da təgla faw təgammay daɣ-as a dər-əs inəməṇsu mišan wər as iṣəsim.

11 Har əzəl iyyan wər t illa awedan waliyyan daɣ kəl ahan iggaz du ehan fəl a daɣ-as aknu əššəɣəl iyyan.

12 Təzzar təbaz t'əs takatkat-net təṇṇ'as: «Ayaw nəməṇsu dər-i!» Iššəlw'as in i takatkat, ozal, ig̣mad.

13 As din təgra as oyya as du takatkat, iḍḍəggag,

14 təzzar təɣra ddu aytedan n aɣaywan, təṇṇ'asan: «Təhaṇṇayam! Immeway du sər-na aw Ibri iyyan fəl a dana isaknu məlka: Fəlas iki a di du-iga igmay daɣ-i a dər-əs nəmaṇsa mišan əsagɣare fall-as.

15 As di isla as əsagɣare oyya ddu takatkat-net ɣur-i, ozal, ig̣mad.»

16 Təṭṭaf takatkat ta har d oṣa aləs-net.

17 Təzzar təssoɣal as əlqissat ta təṇṇ'as: «Akli wa n aw Ibri wa du tewaya sər-na ikk'i du a di isaknu məlka.

18 Amazay wa ad əsagɣare oyya ddu ɣur-i takatkat-net, iḍḍəggag.

19 As das təɣrad igi ən salan kul iggaz t'alham.

20 Isaṭṭarmas du Yusəf ig'ay daɣ kasaw wa əhan məskəsa n əmənokal, irtay dər-san.

21 Iṣṣan Əməli daɣ Yusəf, ig'as arraxmat, issəɣmar t'əmuzar ən kasaw.

22 Təzzar, issəɣlaf əmuzar ən kasaw Yusəf iməskəsa kul, a wa itaggan kul ənta a ɣur du itakay.

23 Əmuzar ən məskəsa wər isəɣrid fadda əššəɣəl ən Yusəf fəlas Əməli a daɣ-as iṣṣanan, irzaɣ arat kul wa itaggu.

  

Exploring the Meaning of Genesis 39      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 4960. In the internal sense here the subject treated of is the Lord, how He made His internal man Divine. "Jacob" was the external man, as described in the preceding chapters; "Joseph" is the internal man, as described in this and the following chapters.

AC 4961. And because this was done according to Divine order, this order is here described; and also temptation, which is the means of conjunction.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 39      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 4960. In the internal sense here the subject treated of is the Lord, how He made His internal man Divine. "Jacob" was the external man, as described in the preceding chapters; "Joseph" is the internal man, as described in this and the following chapters.

AC 4961. And because this was done according to Divine order, this order is here described; and also temptation, which is the means of conjunction.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4960, 4961, 4970, 4971, 4972, 4973, 4986, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1703, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 21:20, 22, 23, 26:24, 30:27, 39:2, 3, 4, 21, 40:3, 4, 15, 41:40

Exodus 20:14, 23:1

Deuteronomy 2:7

Joshua 1:5, 9

1 Samuel 2:26, 3:19, 16:12, 22

2 Samuel 13:11

2 Kings 18:7

1 Chronicles 9:20

2 Chronicles 1:1

Esther 2:9

Psalms 1:3, 64:6, 105:18

Proverbs 2:16, 3:4, 6:26, 34, 23:27, 28

Ecclesiastes 7:26

Daniel 1:9

Acts 7:9

2 Timothy 2:22

1 Peter 19

2 Peter 14

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Grows Up
This lesson plan may be helpful in teaching young children about Joseph.
Teaching Support | Ages 7 - 10

 Joseph in Egypt
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph in Prison
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph in Prison
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Joseph in Prison
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph in Prison - Level A
Complete lesson with activity choices: butler and baker action rhyme with video demonstration, 3-D butler and baker figures with dream clouds, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph in Prison - Level B
Complete lesson with activity choices: make a mobile of items from the butler and baker's dreams, make a spinning disk showing Joseph in prison, make a joseph in prison lift and reveal picture, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph in Prison - Level C
Complete lesson with activity choices: make prayer pillowcases for the sick or imprisoned, play a card game on the correspondences of the butler and the baker, read and reflect on a door handle sign about the Lord's presence with you, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph in Prison - Level D
Complete lesson with activity choices: make cards of hope for the sick or imprisoned, debate whether the understanding or the will is more important in our journey to heaven, read and reflect on a door handle sign about the Lord's presence with you, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Looks to the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Why Does God Let Bad Things Happen?
Lesson and activities comparing what the Lord wills to what He permits so that people can be free to make heavenly or hellish choices in their lives.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: