Genesis 38

Studie

          |

2 Aɣrəm wen da a daɣ inay Yuda tabarart n iyyan daɣ Kəl Kanan igan eṣəm Šuwa, təzzar izlaf tat, inamaṇsa dər-əs.

3 Təga tadist, təggaz aṃzur ən barar, ig'as eṣəm Er.

4 Təga tadist tolas, təggaz aṃzur ən barar təg'as eṣəm Onan.

5 Təlas igi ən tədist, ihu du barar təg'as eṣəm Šela. Barar wa as ihu Yuda iha aɣrəm ən Kəzib.

6 Izzəzlaf Yuda aɣafadday-net Er tanṭut təgat eṣəm Tamar.

7 Mišan Er, aɣafadday ən Yuda, itagg' arak mazalan wər oggem Məššina, təzzar eway du sər-əs taṃattant.

8 Təzzar iṇṇa Yuda y Onan: «Aglu, nəməṇsu əd tənṭut n amaqqar nak, ad tagaɣ əzzəbun n ələggus, tagaɣ əzzurriya y amaqqar nak.»

9 Onan iṣṣanan as əzzurriya wa wərgeɣ i nnet, id inamaṇsa əd tənṭut n amaqqar-net ad issənɣəl daɣ aṃadal fəl ma d'iga əzzurriya y amaqqar-net.

10 Arat wa wər t oggem Məššina, təzzar eway du sər-əs taṃattant ənta da.

11 Iṇṇa Yuda i təḍaggalt-net Tamar: «Əggəz afartay daɣ ahan n abba nnam har idwəl barar in Šela.» Fəlas iksud ad agu barar-net wa da taṃattant a əgan məqqaran-net. Təgla Tamar, təɣsar ɣur ši-s.

12 As təga tamert tagget aba tabarart ən Šuwa, tanṭut ən Yuda. As tu tokay tərəmmeq ən taṃattant ən taɣur-əs, igla ənta Yuda, iddew d əmidi-net Xira wa n Adulam, əkkan Timna, edag wa daɣ du tətawakkas təḍuft n ayfəḍ-net.

13 Ittəmal adi i Tamar, itawaṇṇ as əḍaggal-net iha tarrayt idag sas Timna, fəl ikus ən təḍuft n ayfəḍ-net.

14 Təzzar təkkas isəlsa-nnet win n afartay, təssəwar afər fəl at təg̣məd tazdit, təqqim dagma n əṣihar ən tarrayen n Enayim, aɣrəm ihan tarrayt ta n Timna, fəlas togga as Šela idwal, mišan harwa da wər tat itawazazlaf.

15 As tat inay Yuda iɣil tənəssexrəmt fəlas udəm-net a təssəlsa.

16 Ikk'et fəl afay ən tarrayt iṇṇ'as: «Əndam a dər-əm nəməṇsa,» fəlas wər iṣṣen as a wa təḍaggalt-net. Təṇṇ'as: «Ma di za takfa tənəməṇsa dər-i.»

17 Iṇṇ-as: «Ad am in əssəwəta aynəs daɣ aharay nin.» Təṇṇ-as: «Ardeɣ mišan dər əššərəd n a di takfa təməṭirt har i t'idu təssəwəta.»

18 Iṇṇ'as: «Ma təṃos təməṭirt ta dam z'aga?» Təṇṇ-as: «Ad i takfa əjajwəl nak əd təzarkaten-net, əd təburək a təṭṭafa da.» Ikf-as-tan. Təzzar inamaṇsa dər-əs, təga tadist.

19 Təbdad, təgla, təkkas afər wa təssəwar, təqqal isəlsa-net win afartay.

20 Issəwat Yuda aynəs əmidi-net wa n Adulam fəl ad d'awəy ɣur tənṭut kayatan win təṭṭaf əṃosnen təməṭirt. Mišan wər tat in og̣ez.

21 Iṣṣəstan dər-əs aytedan win əɣsarnen Enayim. Iṇṇ-asan: «Ma təga tənəssexrəmt as kala təwar efay ən tarrayt ta?» Əṇṇan'as: «Wər kala a tu təmal tənəssexrəmt da.»

22 Iqqal Yuda imal as as wər tat igrew, amaran aytedan da əṇṇan wər təha tənəssexrəmt akal en.

23 Iṇṇa Yuda: «Təṭṭəfet aratan win ɣur-əs, fəlas wər areɣ ad əggəzan aytedan ši nnu. Aynəs za əssəwataɣ as t'in mišan wər tətawagraw.»

24 As əganat karadat təlil dəffər adi ittəmal i Yuda as təḍaggalt-net Tamar təssəxram, təga tadist. Iṇṇa Yuda: «Tətəwəkkəset du, tətəwəsəqqədet.»

25 Amazay wa din tətawakkas təzammazal s əḍaggal-net təṇṇ'as in: «Awedan wa ilan aratan a ənta a di igan tadist, əgmaya daɣ-ak ad təṣṣəna kud təzdayaɣ ejajwəl a əd təzarkaten-net əd təburək a, təməlaɣ i du məšši-ssan.»

26 Izday tan, Yuda iṇṇa: «Tanṭut ta təla fall-i tidət fəlas nak a tat wər nəzzəzlaf i barar in Šela.» A iga adi wər kala a dər-əs ilas ənəməṇsa.

27 As tənamahaz d iguz n əṃzur itawaṣṣan as eknewan a za tilu.

28 Amazay wa ad tətaggaz aṃzur ig̣mad du əfus ən barar iyyan təqqan tənṭut ta n tənakbalt tawšet ən barar a əs tanallay zaggaɣat fəl at təssuṣən as ənta ad d'azzaran.

29 Mišan issoɣal in əfus-net, azzar as du əmidi-net təhut. Təzzar təṇṇ'as tənakbalt: «Kay tərzeɣ du tarrayt iṃan nak!» Adi da fəlas itawagg'eṣəm Fares.

30 Ihu du əmidi nnet, w'as təqqan tanallay zaggaɣat daɣ tawšet-net, itawagg'as eṣəm Zarax.

  
Scroll to see more.