Genesis 37

Studovat vnitřní smysl

       

2 Ənta da əttarix ən maddanəs ən Yaqub. Yusəf iṃos abi ilan ṃaraw elan d əṣṣa, faw itakku təməḍint ən hərwan nasan iddew əd məqqaran-net maddanəs ən Bilha əd Zilfa, šiḍoden n abba nnet. Faw itaway du i ši-s isalan n arak təṇṇawen šin əgannin.

3 Israyil(eṣəm wahaḍan ən Yaqub) iṣṣof Yusəf bararan-net kul win haḍatnen fəlas tušaray-net a daq q igraw. Ig'as takatkat təknat šihussay.

4 Ənayan məqqaran-net as əntanay iṣṣof tan ši-ssan Yusəf, təzzar əgzaran tu har as abas əfragan dər-əs ələsan takkayt.

5 Iga Yusəf targət, imal asan tat, təzzar əsannahalan tu gezzar.

6 Iṇṇ'asan: «Səsəmat i ad awan əməla targət ta əgeɣ,

7 iṃan nana a nayaɣ nəha šiwəgas nətaqqan šibolasen n alkaman, as din əgreɣ təbolast ta nnu təbdad, əkkanat tat du šin nawan əɣalayɣalaynat tat, əssəjadnat as.»

8 Əṇṇan as məqqaran-net: «Əngəm kay a z iqqəlan əmənokal nana, təxkəmaɣ ana?» Əsannahalan tu məqqaran-net gezzar wəllen fəl tərgət ta sər-san iga da, d amel wa dasan tat iga.

9 Ilas Yusəf igi ən tərgət iyyat imal tat i məqqaran-net. Iṇṇa: «Əgeɣ targət iyyat tolas təṃosat as ənaya təfuk əd təllit d eṭran əṃosnen maraw d iyyan, a di sajadnen.»

10 Targət ta imal i məqqaran-net da, imal tat i ši-s ənta da. Iharaššat tu ši-s iṇṇ'as: «Ma iṃos almaɣna ən tərgət ta? Mərda nnak ad ak nəssəjəd nak, d anna nak əd məqqaran nak?»

11 Təzzar əmmənzaɣan tu məqqaran-net mišan ši-s imməɣras in ikiṭṭəw targət ta.

12 As əzəl iyyan əglan məqqaran-net əḍanan eharay ən ši-ssan daɣ aṃadal ən Šəkem.

13 Iṇṇa Israyil i Yusəf: «Iməqqaran nak wərgeɣ əkkan təməḍint əs Šəkem, ayaw a kay zəmmizəla sər-san.» Ikkəwan as Yusəf, iṇṇ'as: «Nak da.»

14 Iṇṇ'as: «Aglu əṣṣən iməqqaran nak əɣlasan, əntanay d aharay nasan, təqqəla du təməlaɣ i. Təzzar immozal Yusəf, ifal aɣlal wa n Xebron ikka Šəkem.

15 Ijiwankat as t igraw aləs iyyan, ixrak daɣ əṣuf. Iṇṇ'as: «M'as təṣaggada?»

16 Iṇṇ'as Yusəf: «Iməqqaran nin as əṣaggada, təfraga ad i təməla edag wa daɣ əssəḍanan.»

17 Iṇṇ-as aləs: «Əg̣madan edag wa fəlas əsallaɣ asan as əṇṇan:" Əndawatana aṃadal wa n Dotan!"» Iggaz Yusəf ədəriz ən məqqaran-net har tan in oṣa daɣ Dotan.

18 As t ənayan daɣ igəg, izay tan in, əgan eɣaf fəl at t anɣin.

19 Ənamaṇṇan gar-essan: «Əməggi ən tərgəten den ad d izayan den.

20 Anɣiwatanaq qu a tu nəgər daɣ iyyat daɣ təgaziwen a, ad naṇṇu əmudar at t itšan, ad nəṣṣən a wa z'əqqəlnat tərgəten-net.»

21 Isl asan Ruben, igmay d efsan-net iṇṇ'asan: «Ad wər tagim iṃan-net.»

22 Ilas iṇṇ'asan: «Ad wər tənɣəlam azni nnet, əgərat t in ɣas daɣ tagaza a təhat əṣuf da, da wər das təɣšedam arat.» Ruben ira at t assafsu har t issuɣəl i ši-s.

23 As d ewad Yusəf iməqqaran-net əzzafan tu əkkaṣan daɣ-as takatkat-net ta təknat šihussay izlag.

24 Təzzar ədkalan tu əgaran tu daɣ tagaza wər əhen aṃan.

25 Dəffər adi əqqiman ad əṭattin as d ətkalan aṣawad nasan, ənayan taɣlamt ən Kəl Ismaɣil a du təfalat aṃadal ən Gilad. Olaman nasan əggiggan ilalan əganen daɣ məglan d aḍutan əzodnen, əgan anamod ən Masar.

26 Təzzar iṇṇa Yuda i məqqaran-net: «Ma dana z'aknu ad nanɣu amaḍray nnana nəɣbər azni nnet?

27 Əndawat a t in nazzanzu i Kəl Ismaɣil, da wər das nəɣšed arat, fəlas amaḍray nnana a iṃos, nəṃos dər-əs arat iyyanda.» Təzzar əṭṭafan məqqaran-net batu ta, ənamarḍan dər-əs fall-as.

28 As d okoyan mazanzan wiyyaḍ ən Kəl Midyan, əkkasan du Yusəf daɣ tagaza, əzzənzan t in i Kəl Ismaɣil ṣanatat təmərwen ən tamma n əzrəf. Ewayan tu Kəl Ismaɣil win əs Masar.

29 Iqqal du Ruben tagaza inay as Yusəf wər tat iha. Təzzar irmaɣ ad izazarrat isəlsa nnet.

30 Iqqal iməḍrayan-net, iṇṇ'asan: «Barar wər t'illa! Əmərədda, nak ma z'aga?»

31 Təzzar əgzaman əzolaɣ ədkalan takatkat ən Yusəf, əssəlmaɣan tat daɣ əzni nnet.

32 Əsassawayan takatkat ta təknat šihussay əs ši-ssan, əṇṇan as in: «A wa da a din nog̣az əṣṣən kud takatkat ən barar nak adi wala.»

33 Izday tat iṇṇa: «Takatkat ən barar in a wa! Əmudar n əmətši at t'itšan! Yusəf barar in iqqal idesan immətša!

34 Ad izazarrat Yaqub telassay-net fəl tərəmmeq, iggaz afartay ən rur-es har ig'azzaman aggotnen.

35 Ad gammayan bararan-net əd təbararen-net ket nasan ad t'əsəssikəyan tərəmmeq mišan ugay, iṇṇa: «Kala kala, har faw əheɣ afartay iket wər əlkema i barar in s alaxirat.» Imməɣras in ihallu fall-as.

36 Siga wen Yusəf əzzənzan t'in Kəl Midyan daɣ akal wa n Masar y aləs igan eṣəm Fotifar illan ɣur Firɣawna, iṃos əmuzar ən mag̣azan-net ən nammagaran.

  

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4665, 4666, 4678, 4679, 4680, 4681, 4704, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 755, 1616, 2909, 3242, 3263, 4286, 4316, ...

Apocalypse Revealed 351

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 434, 448, 637, 654, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 4:9, 20:3, 22:1, 11, 27:41, 29:14, 35:25, 27, 38:25, 39:1, 40:15, 42:6, 9, 13, 21, 22, 36, 38, 43:11, 26, 27, 28, 44:13, 14, 20, 28, 29, 31, 45:4, 46:34, 48:11, 50:15, 18, 20

Exodus 2:14, 21:16

Leviticus 27:5

Numbers 12:6

Judges 11:35

1 Samuel 17:18, 22, 28, 18:8, 19:1

2 Samuel 12:17, 19:1

1 Kings 20:31

2 Kings 6:13, 19:1

1 Chronicles 7:22

Esther 3:15, 4:1

Job 1:20, 2:11

Psalms 31:14, 77:3, 105:17

Proverbs 1:10, 16

Song of Solomon 7, 5:1

Isaiah 28:15

Jeremiah 8:22, 31:15, 38:6, 13

Daniel 7:28

Amos 6:4, 6

Matthew 21:38, 26:15, 27:1

Luke 2:19, 19:14

Acts 7:9

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Clothespin Figure of Joseph
Make a clothespin figure of Joseph and a coat of many colors for him to wear.
Project | Ages over 3

 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dream Charades from the Joseph Story
This activity reviews the six dreams in the Joseph series, dreamed by Joseph, the butler, the baker, and Pharaoh.
Activity | Ages 11 - 16

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph and His Brothers
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph and His Brothers
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Joseph and His Brothers
The story of Joseph features several dreams that held a promise of things to come.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph and His Brothers
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph and His Brothers
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph and His Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph and the Coat of Many Colors
Color and cut out Joseph and his colorful coat, then use to act out the story.
Project | Ages over 3

 Joseph and the Coat of Many Colors
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Is Given a Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph Is Sold
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph’s Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat of Many Colors Retold
A simpler version of the story for younger children.
Story | Ages over 3

 Joseph's Coat (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Joseph's Dreams - Level A
Complete lesson with activity choices: make sun, moon, and stars pieces and act out Joseph's first dream; learn an action rhyme about Joseph's second dream with video demonstration; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Dreams - Level B
Complete lesson with activity choices: play a card game matching talents and needs; make a diorama of the sun, moon, and stars bowing down to Joseph; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Dreams - Level C
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, learn what Joseph represents and make a folding star to show how we can seek to be like Joseph, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Dreams - Level D
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, act out scenarios in pairs to practice behaving with integrity, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Sold into Slavery
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph the Favorite
Joseph's brothers are jealous of him and sell him into slavery.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Wears His Coat of Many Colors
A beautiful color illustration of Jacob giving Joseph a special gift
Picture | All Ages

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Coat of Many Colors
In reality, the majority of our persecutions come from within ourselves. Evil spirits attack us by stirring up selfish tendencies and attitudes.
Worship Talk | Ages over 18

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

 What Is True Wisdom?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: