Genesis 37

Studie

         |

2 Ənta da əttarix ən maddanəs ən Yaqub. Yusəf iṃos abi ilan ṃaraw elan d əṣṣa, faw itakku təməḍint ən hərwan nasan iddew əd məqqaran-net maddanəs ən Bilha əd Zilfa, šiḍoden n abba nnet. Faw itaway du i ši-s isalan n arak təṇṇawen šin əgannin.

3 Israyil(eṣəm wahaḍan ən Yaqub) iṣṣof Yusəf bararan-net kul win haḍatnen fəlas tušaray-net a daq q igraw. Ig'as takatkat təknat šihussay.

4 Ənayan məqqaran-net as əntanay iṣṣof tan ši-ssan Yusəf, təzzar əgzaran tu har as abas əfragan dər-əs ələsan takkayt.

5 Iga Yusəf targət, imal asan tat, təzzar əsannahalan tu gezzar.

6 Iṇṇ'asan: «Səsəmat i ad awan əməla targət ta əgeɣ,

7 iṃan nana a nayaɣ nəha šiwəgas nətaqqan šibolasen n alkaman, as din əgreɣ təbolast ta nnu təbdad, əkkanat tat du šin nawan əɣalayɣalaynat tat, əssəjadnat as.»

8 Əṇṇan as məqqaran-net: «Əngəm kay a z iqqəlan əmənokal nana, təxkəmaɣ ana?» Əsannahalan tu məqqaran-net gezzar wəllen fəl tərgət ta sər-san iga da, d amel wa dasan tat iga.

9 Ilas Yusəf igi ən tərgət iyyat imal tat i məqqaran-net. Iṇṇa: «Əgeɣ targət iyyat tolas təṃosat as ənaya təfuk əd təllit d eṭran əṃosnen maraw d iyyan, a di sajadnen.»

10 Targət ta imal i məqqaran-net da, imal tat i ši-s ənta da. Iharaššat tu ši-s iṇṇ'as: «Ma iṃos almaɣna ən tərgət ta? Mərda nnak ad ak nəssəjəd nak, d anna nak əd məqqaran nak?»

11 Təzzar əmmənzaɣan tu məqqaran-net mišan ši-s imməɣras in ikiṭṭəw targət ta.

12 As əzəl iyyan əglan məqqaran-net əḍanan eharay ən ši-ssan daɣ aṃadal ən Šəkem.

13 Iṇṇa Israyil i Yusəf: «Iməqqaran nak wərgeɣ əkkan təməḍint əs Šəkem, ayaw a kay zəmmizəla sər-san.» Ikkəwan as Yusəf, iṇṇ'as: «Nak da.»

14 Iṇṇ'as: «Aglu əṣṣən iməqqaran nak əɣlasan, əntanay d aharay nasan, təqqəla du təməlaɣ i. Təzzar immozal Yusəf, ifal aɣlal wa n Xebron ikka Šəkem.

15 Ijiwankat as t igraw aləs iyyan, ixrak daɣ əṣuf. Iṇṇ'as: «M'as təṣaggada?»

16 Iṇṇ'as Yusəf: «Iməqqaran nin as əṣaggada, təfraga ad i təməla edag wa daɣ əssəḍanan.»

17 Iṇṇ-as aləs: «Əg̣madan edag wa fəlas əsallaɣ asan as əṇṇan:" Əndawatana aṃadal wa n Dotan!"» Iggaz Yusəf ədəriz ən məqqaran-net har tan in oṣa daɣ Dotan.

18 As t ənayan daɣ igəg, izay tan in, əgan eɣaf fəl at t anɣin.

19 Ənamaṇṇan gar-essan: «Əməggi ən tərgəten den ad d izayan den.

20 Anɣiwatanaq qu a tu nəgər daɣ iyyat daɣ təgaziwen a, ad naṇṇu əmudar at t itšan, ad nəṣṣən a wa z'əqqəlnat tərgəten-net.»

21 Isl asan Ruben, igmay d efsan-net iṇṇ'asan: «Ad wər tagim iṃan-net.»

22 Ilas iṇṇ'asan: «Ad wər tənɣəlam azni nnet, əgərat t in ɣas daɣ tagaza a təhat əṣuf da, da wər das təɣšedam arat.» Ruben ira at t assafsu har t issuɣəl i ši-s.

23 As d ewad Yusəf iməqqaran-net əzzafan tu əkkaṣan daɣ-as takatkat-net ta təknat šihussay izlag.

24 Təzzar ədkalan tu əgaran tu daɣ tagaza wər əhen aṃan.

25 Dəffər adi əqqiman ad əṭattin as d ətkalan aṣawad nasan, ənayan taɣlamt ən Kəl Ismaɣil a du təfalat aṃadal ən Gilad. Olaman nasan əggiggan ilalan əganen daɣ məglan d aḍutan əzodnen, əgan anamod ən Masar.

26 Təzzar iṇṇa Yuda i məqqaran-net: «Ma dana z'aknu ad nanɣu amaḍray nnana nəɣbər azni nnet?

27 Əndawat a t in nazzanzu i Kəl Ismaɣil, da wər das nəɣšed arat, fəlas amaḍray nnana a iṃos, nəṃos dər-əs arat iyyanda.» Təzzar əṭṭafan məqqaran-net batu ta, ənamarḍan dər-əs fall-as.

28 As d okoyan mazanzan wiyyaḍ ən Kəl Midyan, əkkasan du Yusəf daɣ tagaza, əzzənzan t in i Kəl Ismaɣil ṣanatat təmərwen ən tamma n əzrəf. Ewayan tu Kəl Ismaɣil win əs Masar.

29 Iqqal du Ruben tagaza inay as Yusəf wər tat iha. Təzzar irmaɣ ad izazarrat isəlsa nnet.

30 Iqqal iməḍrayan-net, iṇṇ'asan: «Barar wər t'illa! Əmərədda, nak ma z'aga?»

31 Təzzar əgzaman əzolaɣ ədkalan takatkat ən Yusəf, əssəlmaɣan tat daɣ əzni nnet.

32 Əsassawayan takatkat ta təknat šihussay əs ši-ssan, əṇṇan as in: «A wa da a din nog̣az əṣṣən kud takatkat ən barar nak adi wala.»

33 Izday tat iṇṇa: «Takatkat ən barar in a wa! Əmudar n əmətši at t'itšan! Yusəf barar in iqqal idesan immətša!

34 Ad izazarrat Yaqub telassay-net fəl tərəmmeq, iggaz afartay ən rur-es har ig'azzaman aggotnen.

35 Ad gammayan bararan-net əd təbararen-net ket nasan ad t'əsəssikəyan tərəmmeq mišan ugay, iṇṇa: «Kala kala, har faw əheɣ afartay iket wər əlkema i barar in s alaxirat.» Imməɣras in ihallu fall-as.

36 Siga wen Yusəf əzzənzan t'in Kəl Midyan daɣ akal wa n Masar y aləs igan eṣəm Fotifar illan ɣur Firɣawna, iṃos əmuzar ən mag̣azan-net ən nammagaran.

  
Scroll to see more.