Genesis 37

Study

       

2 Ənta da əttarix ən maddanəs ən Yaqub. Yusəf iṃos abi ilan ṃaraw elan d əṣṣa, faw itakku təməḍint ən hərwan nasan iddew əd məqqaran-net maddanəs ən Bilha əd Zilfa, šiḍoden n abba nnet. Faw itaway du i ši-s isalan n arak təṇṇawen šin əgannin.

3 Israyil(eṣəm wahaḍan ən Yaqub) iṣṣof Yusəf bararan-net kul win haḍatnen fəlas tušaray-net a daq q igraw. Ig'as takatkat təknat šihussay.

4 Ənayan məqqaran-net as əntanay iṣṣof tan ši-ssan Yusəf, təzzar əgzaran tu har as abas əfragan dər-əs ələsan takkayt.

5 Iga Yusəf targət, imal asan tat, təzzar əsannahalan tu gezzar.

6 Iṇṇ'asan: «Səsəmat i ad awan əməla targət ta əgeɣ,

7 iṃan nana a nayaɣ nəha šiwəgas nətaqqan šibolasen n alkaman, as din əgreɣ təbolast ta nnu təbdad, əkkanat tat du šin nawan əɣalayɣalaynat tat, əssəjadnat as.»

8 Əṇṇan as məqqaran-net: «Əngəm kay a z iqqəlan əmənokal nana, təxkəmaɣ ana?» Əsannahalan tu məqqaran-net gezzar wəllen fəl tərgət ta sər-san iga da, d amel wa dasan tat iga.

9 Ilas Yusəf igi ən tərgət iyyat imal tat i məqqaran-net. Iṇṇa: «Əgeɣ targət iyyat tolas təṃosat as ənaya təfuk əd təllit d eṭran əṃosnen maraw d iyyan, a di sajadnen.»

10 Targət ta imal i məqqaran-net da, imal tat i ši-s ənta da. Iharaššat tu ši-s iṇṇ'as: «Ma iṃos almaɣna ən tərgət ta? Mərda nnak ad ak nəssəjəd nak, d anna nak əd məqqaran nak?»

11 Təzzar əmmənzaɣan tu məqqaran-net mišan ši-s imməɣras in ikiṭṭəw targət ta.

12 As əzəl iyyan əglan məqqaran-net əḍanan eharay ən ši-ssan daɣ aṃadal ən Šəkem.

13 Iṇṇa Israyil i Yusəf: «Iməqqaran nak wərgeɣ əkkan təməḍint əs Šəkem, ayaw a kay zəmmizəla sər-san.» Ikkəwan as Yusəf, iṇṇ'as: «Nak da.»

14 Iṇṇ'as: «Aglu əṣṣən iməqqaran nak əɣlasan, əntanay d aharay nasan, təqqəla du təməlaɣ i. Təzzar immozal Yusəf, ifal aɣlal wa n Xebron ikka Šəkem.

15 Ijiwankat as t igraw aləs iyyan, ixrak daɣ əṣuf. Iṇṇ'as: «M'as təṣaggada?»

16 Iṇṇ'as Yusəf: «Iməqqaran nin as əṣaggada, təfraga ad i təməla edag wa daɣ əssəḍanan.»

17 Iṇṇ-as aləs: «Əg̣madan edag wa fəlas əsallaɣ asan as əṇṇan:" Əndawatana aṃadal wa n Dotan!"» Iggaz Yusəf ədəriz ən məqqaran-net har tan in oṣa daɣ Dotan.

18 As t ənayan daɣ igəg, izay tan in, əgan eɣaf fəl at t anɣin.

19 Ənamaṇṇan gar-essan: «Əməggi ən tərgəten den ad d izayan den.

20 Anɣiwatanaq qu a tu nəgər daɣ iyyat daɣ təgaziwen a, ad naṇṇu əmudar at t itšan, ad nəṣṣən a wa z'əqqəlnat tərgəten-net.»

21 Isl asan Ruben, igmay d efsan-net iṇṇ'asan: «Ad wər tagim iṃan-net.»

22 Ilas iṇṇ'asan: «Ad wər tənɣəlam azni nnet, əgərat t in ɣas daɣ tagaza a təhat əṣuf da, da wər das təɣšedam arat.» Ruben ira at t assafsu har t issuɣəl i ši-s.

23 As d ewad Yusəf iməqqaran-net əzzafan tu əkkaṣan daɣ-as takatkat-net ta təknat šihussay izlag.

24 Təzzar ədkalan tu əgaran tu daɣ tagaza wər əhen aṃan.

25 Dəffər adi əqqiman ad əṭattin as d ətkalan aṣawad nasan, ənayan taɣlamt ən Kəl Ismaɣil a du təfalat aṃadal ən Gilad. Olaman nasan əggiggan ilalan əganen daɣ məglan d aḍutan əzodnen, əgan anamod ən Masar.

26 Təzzar iṇṇa Yuda i məqqaran-net: «Ma dana z'aknu ad nanɣu amaḍray nnana nəɣbər azni nnet?

27 Əndawat a t in nazzanzu i Kəl Ismaɣil, da wər das nəɣšed arat, fəlas amaḍray nnana a iṃos, nəṃos dər-əs arat iyyanda.» Təzzar əṭṭafan məqqaran-net batu ta, ənamarḍan dər-əs fall-as.

28 As d okoyan mazanzan wiyyaḍ ən Kəl Midyan, əkkasan du Yusəf daɣ tagaza, əzzənzan t in i Kəl Ismaɣil ṣanatat təmərwen ən tamma n əzrəf. Ewayan tu Kəl Ismaɣil win əs Masar.

29 Iqqal du Ruben tagaza inay as Yusəf wər tat iha. Təzzar irmaɣ ad izazarrat isəlsa nnet.

30 Iqqal iməḍrayan-net, iṇṇ'asan: «Barar wər t'illa! Əmərədda, nak ma z'aga?»

31 Təzzar əgzaman əzolaɣ ədkalan takatkat ən Yusəf, əssəlmaɣan tat daɣ əzni nnet.

32 Əsassawayan takatkat ta təknat šihussay əs ši-ssan, əṇṇan as in: «A wa da a din nog̣az əṣṣən kud takatkat ən barar nak adi wala.»

33 Izday tat iṇṇa: «Takatkat ən barar in a wa! Əmudar n əmətši at t'itšan! Yusəf barar in iqqal idesan immətša!

34 Ad izazarrat Yaqub telassay-net fəl tərəmmeq, iggaz afartay ən rur-es har ig'azzaman aggotnen.

35 Ad gammayan bararan-net əd təbararen-net ket nasan ad t'əsəssikəyan tərəmmeq mišan ugay, iṇṇa: «Kala kala, har faw əheɣ afartay iket wər əlkema i barar in s alaxirat.» Imməɣras in ihallu fall-as.

36 Siga wen Yusəf əzzənzan t'in Kəl Midyan daɣ akal wa n Masar y aləs igan eṣəm Fotifar illan ɣur Firɣawna, iṃos əmuzar ən mag̣azan-net ən nammagaran.

  

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps start explain the inner meaning of this chapter:

"The subject treated of in this chapter in the internal sense is the Divine truths which are from the Lord‘s Divine Human, that in course of time they have been rejected in the church, and that at last falsities have been received in their stead. Specifically, those are described who are in faith separate from charity, in that they are against the Lord’s Divine Human." AC 4665.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: