Genesis 33

Studie

         |

2 Iga šiwahayen-net əd maddan-əsnat daɣ aɣaf, issəlkam-asnat Leyya əd maddan-əs, aṃaran Raxil əd Yusəf ig-en daɣ ələqqam.

3 Ənta iṃan-net azzar-asan. As din-ihoz amaqqar-net ig-in sər-əs as əṣṣa səjudan.

4 Ozal Esaw, issəlkad-as, izalammat-tu igabarrat iri-nnet Aṃaran ad hallan fəl tədəwit n əṃənəy.

5 As inay Esaw šiḍoden əd bararan iṣəstan Yaqub: «Ma ṃosan win dər təddewa?» Ijjəwwab-as: «A wa bararan win ikfa Məššina s əlxurma-nnet akli-nnak.»

6 Ewadnat-du təwahayen əd maddan-əsnat əssəjadan y Esaw.

7 Dəffər a di Leyya əd maddan-əs, əs tilkamat Yusəf əd Raxil.

8 Iṣṣəstan-t Esaw: «Mas təleɣ əṇṇiyat n a tu-taga əs səgan win dər əṃṃənaya?» Iṇṇ-as Yaqub: «Areɣ a-dak-kan aga ṣusay Məšš-i fəl a ɣur-ək ile əlxurma»

9 «Ələ ərrəzəɣ aggen amaḍray-nin, əṭṭəf a wa təle,» iṇṇ-as Esaw.

10 Eges iṇṇ-as Yaqub: «Uhun, oṇsayaq-qay kud kay wər iha arat sər-i, əqbəl ṣusay-nin əmərədda. Ənayaq-qay šišalaɣ a wen d aṇay ən Məššina iṃan-net id ələ ɣur-ək əlxurma.

11 Əqbəl, a daɣ-ak are, ṣusay wa dak-d-immewayan id Məššina iga fall-i əlləllu-nnet d as ələɣ arat kul wa as əḍḍərara.» Iḍgaz-tu Yaqub wəllen har iqbal Esaw ṣusay-nnet.

12 Iṇṇa Esaw: «Əndawat! Əddewa dər-ək.»

13 Iṇṇ-as Yaqub: «Təṣṣana məšš-i as bararan ərkaman, as eharay wa ənḍərran əd šitan saṇkasnen ihhiššal-iənaṭṭaf dər-san id as itawazargaz s ətrub ad-iḍḍəz daɣ əzəl iyyan-da, iggəz-t aṃṃat.»

14 «Oṇsayaq-qay, məšš-i, ad-i tizara, əlkəmaɣ-ak-in əd təzrek sollan əs təɣəllət ən hərwan win dat-i əd təɣəllət ən bararan har din awəda aɣaywan nak daɣ Sehir.»

15 Iṇṇ-as Esaw: «Oṇsayaq-qay ad-i təqbəla a ɣur-ək d-ayya iyyad daɣ meddan-in.» Iṇṇ-as Yaqub: «Wər əḍḍərara sər-san.» Igd-i ad əgrawa ɣur-ək əlxurma.»

16 Əzəl wen da ibaz Esaw tarrayt ta n Sehir iqqal.

17 Təzzar ikka Yaqub Sukkot (almaɣna ifərgan) ikras ehan y iṃan-net, iga ifərgan y aharay-nnet a di da fəl itawaga y adgg-en eṣəm Sukkot.

18 Ɣur afel-net Mesofotami, Yaqub oṣa-ddu Šalem, aɣrəm wa n Šəkem, daɣ aṃadal ən Kanan, izzəbbat dat əɣrəm.

19 Izzənza ɣur maddan-əs ən Xamor, šis ən Šəkem, akarammu n aṃadal wa daɣ ikras ahaket-net s əlqimat ən taṃeday ən tafelt n əzrəf.

20 Ikras daɣ-as edagg ən ṭəkutay, ig-as eṣəm El-Elohe-Israyel (almaɣna-nnet Məššina ənta Məššina n Israyel).

Scroll to see more.