Genesis 33

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iga šiwahayen-net əd maddan-əsnat daɣ aɣaf, issəlkam-asnat Leyya əd maddan-əs, aṃaran Raxil əd Yusəf ig-en daɣ ələqqam.

3 Ənta iṃan-net azzar-asan. As din-ihoz amaqqar-net ig-in sər-əs as əṣṣa səjudan.

4 Ozal Esaw, issəlkad-as, izalammat-tu igabarrat iri-nnet Aṃaran ad hallan fəl tədəwit n əṃənəy.

5 As inay Esaw šiḍoden əd bararan iṣəstan Yaqub: «Ma ṃosan win dər təddewa?» Ijjəwwab-as: «A wa bararan win ikfa Məššina s əlxurma-nnet akli-nnak.»

6 Ewadnat-du təwahayen əd maddan-əsnat əssəjadan y Esaw.

7 Dəffər a di Leyya əd maddan-əs, əs tilkamat Yusəf əd Raxil.

8 Iṣṣəstan-t Esaw: «Mas təleɣ əṇṇiyat n a tu-taga əs səgan win dər əṃṃənaya?» Iṇṇ-as Yaqub: «Areɣ a-dak-kan aga ṣusay Məšš-i fəl a ɣur-ək ile əlxurma»

9 «Ələ ərrəzəɣ aggen amaḍray-nin, əṭṭəf a wa təle,» iṇṇ-as Esaw.

10 Eges iṇṇ-as Yaqub: «Uhun, oṇsayaq-qay kud kay wər iha arat sər-i, əqbəl ṣusay-nin əmərədda. Ənayaq-qay šišalaɣ a wen d aṇay ən Məššina iṃan-net id ələ ɣur-ək əlxurma.

11 Əqbəl, a daɣ-ak are, ṣusay wa dak-d-immewayan id Məššina iga fall-i əlləllu-nnet d as ələɣ arat kul wa as əḍḍərara.» Iḍgaz-tu Yaqub wəllen har iqbal Esaw ṣusay-nnet.

12 Iṇṇa Esaw: «Əndawat! Əddewa dər-ək.»

13 Iṇṇ-as Yaqub: «Təṣṣana məšš-i as bararan ərkaman, as eharay wa ənḍərran əd šitan saṇkasnen ihhiššal-iənaṭṭaf dər-san id as itawazargaz s ətrub ad-iḍḍəz daɣ əzəl iyyan-da, iggəz-t aṃṃat.»

14 «Oṇsayaq-qay, məšš-i, ad-i tizara, əlkəmaɣ-ak-in əd təzrek sollan əs təɣəllət ən hərwan win dat-i əd təɣəllət ən bararan har din awəda aɣaywan nak daɣ Sehir.»

15 Iṇṇ-as Esaw: «Oṇsayaq-qay ad-i təqbəla a ɣur-ək d-ayya iyyad daɣ meddan-in.» Iṇṇ-as Yaqub: «Wər əḍḍərara sər-san.» Igd-i ad əgrawa ɣur-ək əlxurma.»

16 Əzəl wen da ibaz Esaw tarrayt ta n Sehir iqqal.

17 Təzzar ikka Yaqub Sukkot (almaɣna ifərgan) ikras ehan y iṃan-net, iga ifərgan y aharay-nnet a di da fəl itawaga y adgg-en eṣəm Sukkot.

18 Ɣur afel-net Mesofotami, Yaqub oṣa-ddu Šalem, aɣrəm wa n Šəkem, daɣ aṃadal ən Kanan, izzəbbat dat əɣrəm.

19 Izzənza ɣur maddan-əs ən Xamor, šis ən Šəkem, akarammu n aṃadal wa daɣ ikras ahaket-net s əlqimat ən taṃeday ən tafelt n əzrəf.

20 Ikras daɣ-as edagg ən ṭəkutay, ig-as eṣəm El-Elohe-Israyel (almaɣna-nnet Məššina ənta Məššina n Israyel).

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4336, 4338, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Joshua 24:32

Judges 8:5, 9:28

1 Samuel 20:41, 25:27

1 Kings 7:46

2 Kings 5:23

1 Chronicles 29:10

Proverbs 12:10

John 4:5

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob and Esau
Article | Ages 15 - 17

 Jacob Returns Home - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Returns Home - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Returns Home - Level C
Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob Returns Home - Level D
Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Happy Meeting of Jacob and Esau
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: