Genesis 32

Study

       

2 Wa iššokal Yaqub əsalkadan as du angalosan.

3 As tan inay Yaqub, iṇṇa: «A wa aɣaywan ən Məššina!» Adi da fəlas iga adagg en eṣəm Maxanayim (almaɣna əššin ɣawnatan).

4 Izozar du Yaqub inəmmuzal s amaqqar-net Esaw daɣ ədɣaɣan ən Sehir, akal n Edom.

5 Oṃar tan, iṇṇ'asan: «Ad taṇṇim i məšš-i Esaw a wa: "Iṇṇ'ak əkli nnak Yaqub: nak əqqimaɣ in ɣur Laban har azalada!

6 Əggaznat du sər-i šitan, d əzdan, d aharay wa ənḍərran, d eklan əd taklaten. Əzzozaraɣ in inəmmuzal in ad ak əməlan məšš-i, fəl ad əgrəwa ətəwəqbal ɣur-ək."»

7 Əqqalan du nəmmuzal Yaqub, əṇṇan as: «Noṣ'in amaqqar nak Esaw, ənta iṃan-net issilkad ak du, iddəw d əkkozat təṃad n aləs.»

8 As isla Yaqub y a wa, təggaz-tu ṭasa wəllen, inkad, izun aytedan-net d aharay-nnet wa ənḍərran əd šitan əd ṃənas, ig-en ṣanatat tərəkfen.

9 Id orda as as ikənnas Esaw əd tərəkəft iyyat, tahadatad təg̣məd.

10 Təzzar iṭṭar Yaqub: «Məššina n abba-nin Ibrahim, Məššina n abba-nin Isxaq, Əməli, kay a di-iṇṇan: "Əqqəl akal-nak, ɣur marwan-nak fəl ad ak-aga alxer!" wa di-təgeɣ d iḍuf n arkawal wa di təṣṣəkna, nak ann əkli-nnak ogaran-i. Id fəlas ɣur teklay-nin təburək ɣas a dər əɣrasa Yordan a, mišan, azala, as d-əqqala əṃosa ṣanatat tərəkfen.

12 «Oṇsayaq-qay ad-i tag̣əza daɣ amaqqar-in Esaw fəlas əksudaɣ ad-i-iṣrəy ihlək-i nak əd bararan əd təḍoden.

13 «Id kay iṃan-nak ad-i-iṇṇan: "A dak-aga alxer wəllen, əssəgeɣ əzzurriya-nnak šilat ən təblalen n aṃadal ən ṭama n agarew wər nəla aṃadin".»

14 Iga ṭanat n ad-aṇsu den da ahad wədi. Isaṇṇafran daɣ təla-nnet a iga ṣusay y amaqqar-net Esaw.

15 Sanatat təṃad ən taɣat əd ṣanatat təṃərwen n əzolaɣ, ṣanatat təṃad ən tilay əd ṣanatat təṃərwen n akar,

16 karadat təṃərwen ən talamt əd waran-nasnat, əkkozat təṃərwen ən ṭəst əd ṃaraw zəgran, ṣanatat təṃərwen ən tajat əd ṃaraw bangitan.

17 Izammazay isəgan isoḍaf-tan y eklan-net, iṇṇ-asan: «Izarat-i, tagim taffawt gar-ewwan.»

18 Dəffər a wen oṃar akli-nnet wa izzərgazan əsəgən wa zzaran: «As təṃənaya d amaqqarr-in Esaw iṣəstan kay: "Ma kay ilan? Mənis tədaga? Ma ilan eharay wa təzzərgaza?"

19 Taṇṇaɣ-as: "In məšši akli-nnak Yaqub. Isəgan a ṣusay a əṃosan i məšši Esaw. Yaqub iṃan-net ilkam-ana-du.»

20 Iga alamar wen da y eklan-net kul win əzzərgaznen isəgan win ṣusay.

21 «Taṇṇim-as tolas: "Akli-nnak Yaqub izay-du"» Id orda-as ad issəṣmad əs ṣusay wa din azzaran.Az-z-aṃṃanayan da mijas igraw ɣur-əs Yaqub ətəwəqbal.»

22 Issəgla Yaqub isəgan win iga ṣusay y amaqqar-net ad as in izaran.Ənta iṇsa ahad wen daɣ aɣaywan. Iṇkar ahad wədi da itkal šiḍoden-net an ṣanatat, əd təwahayen-net ṣanatat əd bararan-net ṃaraw d iyyan, issəɣras tan angi wan Yaboq. Dəffər a wen issəɣras a wa ila.

25 Iqqim-du ɣas-net, har t-id oṣa aləs iyyan Ibbəllan dər əs har affaw.

26 As inay aləs wa as wər ifreg əsənbəg ən Yaqub iḍas-tu daɣ təməllay ən taɣma, tərrəffat tətoɣast-net igla Yaqub iṭṭaf tu.

27 Iṇṇ-as aləs: «Šalw-i ad agla ezal iga!» Mišan iṇṇ-as Yaqub: «Wər kay z-ayya wər fall-i təgeɣ albaraka.»

28 Iṇṇ-as aləs: «Ma eṣəm-nak?» Ijjəwwab-as: «Yaqub.»

29 Aṃaran iṇṇ-as aləs: «Dəffər azala, aba as təgəɣ eṣəm Yaqub id təbbillana əd Məššina, əd meddan, təssənbaga. A di da fəlas əmərədda ad tagaɣ eṣəm Israyel (almaɣna ibbəllan əd Məššina)

30 Dəffər a wen iṣṣəstan-tu Yaqub: «Oṇsayaq-qay ad-i təməlaɣ eṣəm-nak» Miššan iṇṇ-as: «Ma fel təṣastana d eṣəm-in?» Iga fall-as albaraka.

31 Iga Yaqub y adagg-en eṣəm Fənyel (almaɣna udəm ən Məššina), id iṇṇa: «Əṇaya Məššina udəm s udəm, əgleɣ, əddara!»

32 As ig̣mad Yaqub Fənyel, əg̣əzzəy ən təfuk. Iṣigadal əs tətoɣast-net.

33 Əddəlil n a wen da as har azala Kəl Israyel wər təṭṭin azar wa n taɣma osaɣan isəmməɣras ən tətoɣast daɣ ṣan as ənɣan teɣsay, fəlas ənta a itawaḍasan daɣ Yaqub.

  

Exploring the Meaning of Genesis 32      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps explain the inner meaning of this chapter:

AC 4232. The subject here treated of in the internal sense is the inversion of state in the natural, in order that good may be in the first place, and truth in the second. The implantation of truth in good is treated of (verses 1 to 23); and the wrestlings of the temptations which are then to be sustained (verses 24 to 32). At the same time the Jewish nation is also treated of, because although that nation could receive nothing of the church, it nevertheless represented the things of the church.