Genesis 32

Studovat vnitřní smysl

       

2 Wa iššokal Yaqub əsalkadan as du angalosan.

3 As tan inay Yaqub, iṇṇa: «A wa aɣaywan ən Məššina!» Adi da fəlas iga adagg en eṣəm Maxanayim (almaɣna əššin ɣawnatan).

4 Izozar du Yaqub inəmmuzal s amaqqar-net Esaw daɣ ədɣaɣan ən Sehir, akal n Edom.

5 Oṃar tan, iṇṇ'asan: «Ad taṇṇim i məšš-i Esaw a wa: "Iṇṇ'ak əkli nnak Yaqub: nak əqqimaɣ in ɣur Laban har azalada!

6 Əggaznat du sər-i šitan, d əzdan, d aharay wa ənḍərran, d eklan əd taklaten. Əzzozaraɣ in inəmmuzal in ad ak əməlan məšš-i, fəl ad əgrəwa ətəwəqbal ɣur-ək."»

7 Əqqalan du nəmmuzal Yaqub, əṇṇan as: «Noṣ'in amaqqar nak Esaw, ənta iṃan-net issilkad ak du, iddəw d əkkozat təṃad n aləs.»

8 As isla Yaqub y a wa, təggaz-tu ṭasa wəllen, inkad, izun aytedan-net d aharay-nnet wa ənḍərran əd šitan əd ṃənas, ig-en ṣanatat tərəkfen.

9 Id orda as as ikənnas Esaw əd tərəkəft iyyat, tahadatad təg̣məd.

10 Təzzar iṭṭar Yaqub: «Məššina n abba-nin Ibrahim, Məššina n abba-nin Isxaq, Əməli, kay a di-iṇṇan: "Əqqəl akal-nak, ɣur marwan-nak fəl ad ak-aga alxer!" wa di-təgeɣ d iḍuf n arkawal wa di təṣṣəkna, nak ann əkli-nnak ogaran-i. Id fəlas ɣur teklay-nin təburək ɣas a dər əɣrasa Yordan a, mišan, azala, as d-əqqala əṃosa ṣanatat tərəkfen.

12 «Oṇsayaq-qay ad-i tag̣əza daɣ amaqqar-in Esaw fəlas əksudaɣ ad-i-iṣrəy ihlək-i nak əd bararan əd təḍoden.

13 «Id kay iṃan-nak ad-i-iṇṇan: "A dak-aga alxer wəllen, əssəgeɣ əzzurriya-nnak šilat ən təblalen n aṃadal ən ṭama n agarew wər nəla aṃadin".»

14 Iga ṭanat n ad-aṇsu den da ahad wədi. Isaṇṇafran daɣ təla-nnet a iga ṣusay y amaqqar-net Esaw.

15 Sanatat təṃad ən taɣat əd ṣanatat təṃərwen n əzolaɣ, ṣanatat təṃad ən tilay əd ṣanatat təṃərwen n akar,

16 karadat təṃərwen ən talamt əd waran-nasnat, əkkozat təṃərwen ən ṭəst əd ṃaraw zəgran, ṣanatat təṃərwen ən tajat əd ṃaraw bangitan.

17 Izammazay isəgan isoḍaf-tan y eklan-net, iṇṇ-asan: «Izarat-i, tagim taffawt gar-ewwan.»

18 Dəffər a wen oṃar akli-nnet wa izzərgazan əsəgən wa zzaran: «As təṃənaya d amaqqarr-in Esaw iṣəstan kay: "Ma kay ilan? Mənis tədaga? Ma ilan eharay wa təzzərgaza?"

19 Taṇṇaɣ-as: "In məšši akli-nnak Yaqub. Isəgan a ṣusay a əṃosan i məšši Esaw. Yaqub iṃan-net ilkam-ana-du.»

20 Iga alamar wen da y eklan-net kul win əzzərgaznen isəgan win ṣusay.

21 «Taṇṇim-as tolas: "Akli-nnak Yaqub izay-du"» Id orda-as ad issəṣmad əs ṣusay wa din azzaran.Az-z-aṃṃanayan da mijas igraw ɣur-əs Yaqub ətəwəqbal.»

22 Issəgla Yaqub isəgan win iga ṣusay y amaqqar-net ad as in izaran.Ənta iṇsa ahad wen daɣ aɣaywan. Iṇkar ahad wədi da itkal šiḍoden-net an ṣanatat, əd təwahayen-net ṣanatat əd bararan-net ṃaraw d iyyan, issəɣras tan angi wan Yaboq. Dəffər a wen issəɣras a wa ila.

25 Iqqim-du ɣas-net, har t-id oṣa aləs iyyan Ibbəllan dər əs har affaw.

26 As inay aləs wa as wər ifreg əsənbəg ən Yaqub iḍas-tu daɣ təməllay ən taɣma, tərrəffat tətoɣast-net igla Yaqub iṭṭaf tu.

27 Iṇṇ-as aləs: «Šalw-i ad agla ezal iga!» Mišan iṇṇ-as Yaqub: «Wər kay z-ayya wər fall-i təgeɣ albaraka.»

28 Iṇṇ-as aləs: «Ma eṣəm-nak?» Ijjəwwab-as: «Yaqub.»

29 Aṃaran iṇṇ-as aləs: «Dəffər azala, aba as təgəɣ eṣəm Yaqub id təbbillana əd Məššina, əd meddan, təssənbaga. A di da fəlas əmərədda ad tagaɣ eṣəm Israyel (almaɣna ibbəllan əd Məššina)

30 Dəffər a wen iṣṣəstan-tu Yaqub: «Oṇsayaq-qay ad-i təməlaɣ eṣəm-nak» Miššan iṇṇ-as: «Ma fel təṣastana d eṣəm-in?» Iga fall-as albaraka.

31 Iga Yaqub y adagg-en eṣəm Fənyel (almaɣna udəm ən Məššina), id iṇṇa: «Əṇaya Məššina udəm s udəm, əgleɣ, əddara!»

32 As ig̣mad Yaqub Fənyel, əg̣əzzəy ən təfuk. Iṣigadal əs tətoɣast-net.

33 Əddəlil n a wen da as har azala Kəl Israyel wər təṭṭin azar wa n taɣma osaɣan isəmməɣras ən tətoɣast daɣ ṣan as ənɣan teɣsay, fəlas ənta a itawaḍasan daɣ Yaqub.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4232, 4233, 4238, 4239, 4240, 4241, 4246, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1025, 2838, 3021, 4013, 4236, 4237, 4242, ...

Apocalypse Revealed 862, 939


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 412, 710

Marriage 108

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:16, 15:5, 16:13, 17:5, 22:17, 24:12, 27, 25:30, 28:13, 31:3, 18, 33:1, 8, 11, 14, 15, 34:11, 35:9, 10, 36:8, 9, 43:11, 47:25

Exodus 24:10, 11

Numbers 20:14

Deuteronomy 5:24, 26

Joshua 13:30

Judges 5:4, 6:22, 23, 8:8, 13:17, 18

Ruth 2:2, 13

1 Samuel 1:18, 25:19

2 Samuel 2:8, 7:18

1 Kings 12:25, 18:31

2 Kings 4:30, 6:17, 17:34

1 Chronicles 1:34, 4:10, 12:23

Proverbs 17:8

Song of Solomon 7:1

Isaiah 6:5, 9:5, 21:11

Hosea 12:4

Luke 2:13

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob's New Name - Level A
Complete lesson with activity choices: act out the different animals Jacob gave to Esau with a teacher led call and response, make a heart pocket to represent Jacob's change of heart, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's New Name - Level B
Complete lesson with activity choices: make a name banner to represent a quality you would like to have, using thumbprints make a mural of the many animals that Jacob gave Esau, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's New Name - Level C
Complete lesson with activity choices: explore what's in a name--what some names mean and why they might be chosen, make decorative sun ornaments with quotations from the Word about light, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's New Name - Level D
Complete lesson with activity choices: explore the idea of wrestling with our faith and the tug of war in our minds between angels and evil spirits, look at the topic of praying in fear, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Wrestles with an Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob Wrestles with Man
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18


Přeložit: