Genesis 31

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iay Yaqub əṃəttəy daɣ mazalan ən Laban fəl win n anin.

3 Iṇṇa Əməli i Yaqub: «Əqqəl akal ən marawan nak, ɣur aɣaywan n abba nnak, əṣṣana daɣ ak.»

4 Iɣra ddu Yaqub Raxil əd Leyya s əṣuf wa iha ənta d aharay-net wa ənḍərran.

5 Iṇṇ asnat: «Əgrəɣ in as šiṃətəkwəyen n abba nnakmat wər di əṇfenat šilat n anin, mišan Məššina n abba nin illa ɣur-i.

6 Təṣṣanmat iṃan nakmat as wər din əglema daɣ təɣurad in wala, y əššəɣəl n abba nnakmat.

7 Mišan iyyəwan i təkaddilt, iyyəwan əsəṃṃəttəy n alxaqq in. Mišan wər t'ikfa Məššina turagat n a di agu əššur.

8 S əmmək en da kud a iṇṇa win šaɣarnen a əṃosnen alxaqq in, ket-nasnat təntawen erawnat du ikərwatan šaɣarnen, kudeɣ iṇṇa win golənditan a iṃosan alxaqq in ənta da təntawen erawnat du ikərwatan əganen igolənditan.

9 Məššina iṃan-net as di ikfa daɣ aharay n abba nnakmat

10 Daɣ tamert ta n sabdar ən təmenesen ad ənaya daɣ tərgət isawalan əganen əgolənditan əd wiyyad šaɣarnen əd wiyyad farfoznen, as əzagan təntawen n aharay a.

11 Iṇṇ'i angalos ən Məššina daɣ tərgət "Yaqub" Əṇṇeɣ-as "hun".

12 Iṇṇ'i: "Ədkəl aṣawad nak, ad tagga isawalan win əzagnen təntawen n aharay əgan əgolənditan, šaɣera madeɣ farfoza. Adi wər t id'eway ar as ənaya a wa dak iga Laban.

13 Nak Məššina ən Betel wa dak d'inafalalan ɣur Betel edag wa daɣ tənɣala widi fəl təhunt, edag wa daɣ i tədkala arkawal. Əmərədda, əṇkər,əg̣məd akal a, əqqəl akal ən marwan nak.»

14 Təṇṇa Raxil əd Leyya i Yaqub: «Wər nəla tadagart ən təkasit daɣ abba nnana.

15 Idkal ana šilat ən təmagaren id inazzan danaɣ in iga, inɣa azrəf wa din nənza, awalla za ar inɣ ay, azrəf wa as imməkkan a tu nilu.

16 Daɣ adi təgərgist kul ta dd'ibaz Məššina daɣ abba nnana šin maddan-nəna. Əmərədda agu a w'as dak iṇṇa Məššina.»

17 Isammatag Yaqub i təzrek, issəwan maddan-əs əd təḍoden-net olaman,

18 izzərgaz ihərwan-net, eway ərrəzəɣan kul win sər-əs əggaznen daɣ Mesofotami, ikk' akal wa n Kanan ɣur Isxaq abba nnet.

19 Ikka Laban edagg ən talazay ən təḍuft n aharay nnet, tokar du Raxil aṣṣənaṃan-net dəffər-əs.

20 Ikkərras Yaqub Laban wa n aw Aram s as iḍḍəggag dəffər-əs wər das imel.

21 Iḍḍəggag d a wa ila kul, iɣras agarew wa n Fərat, innəmad ikallan n ədɣaɣan win Gilhad.

22 Əzəl wa n karad igraw Laban isalan n əḍəggəg ən Yaqub.

23 Ilkam as ənta əd meddan ən šəqqaɣan-net ewadan tu dəffər əṣṣ' aḍan n əšikəl daɣ ədɣaɣan win Gilhad.

24 As ig' ahad inafalal Məššina i Laban daɣ tərgət iṇṇ'as: «Ənkəd y ad taga arat i Yaqub gər olaɣ wala ibrar.»

25 As ewad Laban Yaqub ikras ahaket-net daɣ akal wa n ədɣaɣan ən Gilhad. Iga Laban əd meddan-net a wen da.

26 Iṇṇa Laban i Yaqub: «Ma təge da? Təkkərrasaɣ i, tewaya šibararen in as taṇṇa šiməskasa n əməgər?

27 Ma fəl du təḍəggaga daɣ əssir? Mas di təkkərrasa sas di wər təmela? Ənnar di təmala ayyaq qay tagla du daɣ tədəwit d aṣak daw maslan ən tandiwen d əṇzadan.

28 Wər di toyyeɣ ad əzələmmeɣ ihayawan in əd təbararen in, agaɣ asan šiwaṭriwen. Təgeɣ təṃətəkwəyt n əmeskəl!

29 Əleɣ fərregat n ad awan əɣšada. Mišan ənḍod imməgrad sər-i Məššina n abba nnak, iṇṇ'i: "Ənkəd y ad tagaɣ arat i Yaqub gər olaɣ wala ibrar."

30 Əgreɣ teklay nak fəlas əṣuf a kay iggazan n aɣaywan nawan mišan ma fəl tokara du aṣṣanaman in?»

31 Iṇṇa Yaqub i Laban: «Awalla, təksəda a əgeɣ as a daɣ i tabəza ašš-ek əs təɣurad.

32 Daɣ batu n aṣṣanaman nak i ɣur tan du təgrawa ad aṃṃat! Səffətəktək a wa əle tədkəla a wa təle dat təgiyyawen n aytedan nana!» Wər iṣṣen Yaqub as Raxil a du tokarat aṣṣanaman.

33 Igla Laban isaffataktak ehan wa n Yaqub d ahan wa n Leyya əd wa n təwahayen-net an ṣanatat, wər igrew wala. Ɣur ag̣amad-net ehan wa n Leyya iggaz wa n Raxil. Ənta Raxil a tədkalat aṣṣanaman təɣbar tan daɣ təxawit-net, təqqim daɣ-as. Adi da fəl təṇṇa y abba-net assaɣa wa d'iggaz šin əsəffətəktək n ahaket-net: «Ad wər təššəka abba nin as wər əbdeda ɣur iguz nak fəlas alɣadat a di təgrawat.» Isaffataktak Laban ahaket-net kul mišan wər igrew aṣṣanaman-net.

36 Iggaz alham Yaqub təzzar imməṣtan əd Laban iṇṇa: «Məni a wa əɣšada? Ma iṃos abakkad in as di təhhore?

37 Daɣ adi əmərədda ad təsaffataktaka ilalan nin kul ma du təgrawa təleq qu? Sakn'ay y aytedan in əd win nak ad aggayen fəl a wa illan gar-ena!

38 Əmərədda ṣanatat təṃərwen n awatay a əge əlle ɣur-ək. Wər kala əgarnat ayfəd nak wala wəlli nnak, wər kala ətšeɣ ijəɣal n əsəgən nak.

39 Teɣsay nak ətšan wəxsan wər dak du tiwəya iləzgan-net, nak tat irazzaman daɣ təɣurad in id təḍgazaɣ i gər təmmitša ehad wala ezal.

40 Nak a təkaggay təfuk s azal, inɣ'i asamed s ahad, aṃaran faw iṃṃokar eṭəs in.

41 Əmmək en da as daɣ ṣanatat təṃərwen n awatay šin əge ɣur-ək: Maraw elan d əkkoz taggalt ən təbararen nak ṣanatat, ṣədis elan fəl aharay-nnak, təyyəwanaɣ əsəṃṃəttəy n alxaqq in.

42 Kundab' as Məššina n abba nin Ibrahin, wa iksud abba nin Isxaq as əheɣ taɣlift-net, illikan as əmərədda təstaɣaɣ i da əqquran fassan nin. Mišan Məššina ogga arkaṇay nin d iket n əššəɣəl iṣṣohen wa dak əge, adi da fəlas əṇdod, immigrad daɣ batu nin.»

43 Iṇṇa Laban i Yaqub: «Šibararen a ši nnu, bararan a i nnu, eharay a i nnu, a wa təhaṇṇaya da kul i nnu. Mišan, əmərədda, wər əle batu fəl təbararen in əd bararan nasnat.

44 «Daɣ a di əmərədda nənəmətkəlet arkawal ən tassaq ad iqqal təgiyya gar-i dər-ək.

45 Təzzar itkal Yaqub təhunt issəɣt-et əs təzzəgrət-net, təqqal təṃətirt.

46 Təzzar iṇṇa Yaqub y aytedan-net: «Amədat-du šihun!» Əgan-tanat sakfaw, ətšan fall-as.

47 Iga Laban i sakfaw wen eṣəm Yəgar-Sahaduta (almaɣna sakfaw wa n təgiyya), daɣ awal-net, ig-as Yaqub eṣəm əntada Galed (almaɣna sakfaw wa n təgiyya).

48 Iṇṇa Laban i Yaqub: «Sakfaw a ən təhun a da ənta iṃosan təgiyya gar-i dər-ək azalada», a di da fəl iga eṣəm Galed.

49 Iga eṣəm tolas Mitsfa (almaɣna edag n ag̣g̣az), id Laban iṇṇa tolas: «Aglet Əməli išišawalana a nəga daɣ ənəməggag.

50 «As təjajjargana šibararen-in madeɣ təzlafa šiyyad šiḍoden, aktəw iṃan-nak as kud ɣur-na wər illa awedan da Məššina a iṃosan təgiyya n arkawal wa nənamatkal!» Təzzar iṇṇa Laban i Yaqub: «Təhunt ta əssəɣta da əs təzzəgrət-net əd sakfaw wa,əssəbdadaq-qan gar-i dər-ək, ad aggayyen as wər ana z-iggəz i tan z-akəyan əhan tu arak ṃan.

53 «Məššina n Ibrahim d Əməli ən Naxor ələkanet-ana!» Dəffər a wen ihad Yaqub əs Məššina wa iksud abba-nnet Isxaq ar ad-iṭṭəf arkawal.

54 Təzzar iga Yaqub takutay fəl adɣaɣ, iššedaw du sər-əs iššəqqaɣan-net. Ədrawan-tat, ənamaṇsan ahad wə di fəl adɣaɣ.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4061, 4062, 4072, 4073, 4095, 4096, 4097, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1356, 1992, 3664, 3727, 3728, 3974, ...

Divine Love and Wisdom 325


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 654, 696, 827

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 16:5, 20:3, 6, 22:15, 24:50, 26:24, 28, 30, 28:15, 18, 20, 29:20, 25, 27, 32, 30:26, 29, 32, 39, 42, 31:6, 7, 41, 32:1, 5, 6, 10, 35:1, 2, 7, 38:13, 44:9

Exodus 3:7, 9, 22:9, 12

Numbers 14:22

Joshua 22:27, 28, 34, 24:2

Judges 10:17, 11:10, 17:5, 18:24

Ruth 1:9

1 Samuel 9:12, 12:5, 13:13, 18:9, 19:13, 25:2

2 Samuel 13:22, 23

1 Kings 19:20

2 Kings 23:24

2 Chronicles 16:9

Psalms 10:14, 124:1

Jeremiah 42:5

Malachi 2:14

Acts 20:37

1 Thessalonians 2:5

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob and Laban
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Flocks - Level A
Complete lesson with activity choices: play a game about separating the flocks of Jacob and Laban, act out Jacob's long journey, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Flocks - Level B
Complete lesson with activity choices: play a card game about the speckled and spotted flocks, act out Jacob fleeing from Laban, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Flocks - Level C
Complete lesson with activity choices: role play various scenarios about respecting or crossing boundaries, look closer at visions and dreams in the Word, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Flocks - Level D
Complete lesson with activity choices: role play various scenarios about respecting or crossing boundaries, explore the use of staffs, sticks or rods to symbolize power in the Word, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: