Genesis 30

Studie

         |

2 Iggaz t alham-net iṇṇ'as: «Nak wər əṃosa Məššina. Ənta a dam igdalan təla n aratan.»

3 Təṇṇ'as Raxil: «Əkfeq qay taklit in Bilha, tənəməṇsa dər-əs, tile dər-əs bararan, əssədwəlaq qan, agaqqan bararan in. Əddi nak da ad əqqəla anna.»

4 Iqbal Yaqub a wa das təṇṇa Raxil. Təkf'ay Bilha, isawwahay tat, inamaṇsa dər-əs aṃaran.

5 Təga Bilha tadist təgraw du barar i Yaqub.

6 Təzzar təṇṇa Raxil: «Məššina izazzalalaɣ i əššəriɣa, iqbal təwaṭray nin, aṃaran ikf'i barar». Adi da fəl das təg'eṣəm Dan.

7 Təga Bilha tadist tolas təgraw du barar wa n əššin i Yaqub.

8 Təṇṇa Raxil: «Əgeɣ əməgər iṣṣohen əd tamaqqart in, orne.» Təg-as eṣəm Naftali.

9 As din təgra Leyya as ənta təmməzzay d ara təkfa Yaqub taklit-net Zilfa a tat isəwwəhəy.

10 Təzzar təgraw du Zilfa, taklit ən Leyya, barar i Yaqub.

11 Təṇṇa Leyya aṃaran: «Aṇṇasara nin oṣa ddu!», təg as eṣəm Gad.

12 Dəffər a wen təgraw du Zilfa, taklit ən Leyya, barar wa n əššin i Yaqub.

13 Təṇṇa Leyya tolas: «Əkneɣ aṇṇasara wəllen! Ad əsəttəhəqqətnat təḍoden əs tədəwit in.» Təzzar təg'as eṣəm Ašer.

14 Əzəl iyyan daɣ azzaman n allay n alkama eway Ruben d əṣṣuf har d'igraw aratan n annabat wa išatan aššahwat immigal y əggəgru. Eway tan du y anna-nnet Leyya. Təzzar təṇṇa Raxil i Leyya: «Oṇsayaq qam a di tan takfa.»

15 Təṇṇas Leyya: «Awak wər dam igda as ɣur-əm təlla əṇṇiyat n aləs-in, təṣṣərtəyaɣ a wen d əmmud ən barar in?» Təjjəwwab as Raxil: «Ənəy! Aslu! Oyyeɣ Yaqub a ɣur əm aṇsu ahada, fəl ad idu takfa aratan n annabat win d omad barar nam.»

16 As d'edwa Yaqub alməz ifal du təməḍint təssəlkad-as Leyya, təṇṇ as: «Nak ɣur za taṇsa ahada, eṭəs nak əzzinzaq qu əmmud ən barar in.» Təzzar iṇsa ɣur-əs ahad wədi.

17 Iqbal Məššina təwaṭray ən Leyya. Təzzar təga tadist. Təgraw du i Yaqub barar wa n ṣəmmos.

18 Təlas təṇṇa: «Məššina ikf i alxaqq in fəlas əkfeɣ aləs in taklit in.» Təg'i barar eṣəm Issakar.

19 Təlas igi ən tədist, təgraw d'i Yaqub barar wa n ṣədis.

20 Aṃaran təṇṇa: «Məššina ikf i təhəkkut təqqitasat. Əmərədda aləs in ad i agu almaqam id əkfeq qu ṣədis bararan. Adi da fəl das təga eṣəm Zəbulun.

21 Dəffər a wen təgraw du tabarart, təg'as eṣəm Dina.

22 Məššina ikittəw Raxil. Iqbal təwaṭray-net, ikf et fərregat ən təla ən bararan.

23 Təga tadist təgraw barar təṇṇa: «Məššina ikkas i daɣ takarakit.»

24 Təg'as eṣəm Yusəf, təṇṇa: «Ya Əməli šit'i du iyyan barar!»

25 Ihu Yusəf ɣas, iṇṇa Yaqub i Laban: «Sallam i ad akkaɣ aytedan in daɣ akal nana.

26 Akf i šiḍoden in əd bararan in win a fəl ak əšɣala, ad agla, fəlas təṣṣana kay iṃan nak as əgəɣ ak aššəɣəl ihossayan.»

27 Iṇṇ as Laban: «Oṇsayaq qay a di təqbəla tara nin a: "qam harwa", id tənafləyt in əddəlil nak afəl tat əgrawa, if'ik Məššina albaraka.»

28 Iššewal harwa da, iṇṇ as: «Əfrəs i alxaq nak, ad ak k ərzəma.»

29 Iṇṇ as Yaqub: «Iṃan nak təṣṣana a wa dər ola aššəɣəl wa dak əge, d a wa dər tola təttit n aharay nnak ɣur-i.

30 «Aṃaran təṣṣanaɣ as dat aṣṣa nin təla nnak ši əṇdərrat. Mišan əmərədda təga təttit tagget, issiwar kay Məššina albaraka edagg oṣəɣ. Mišan əmərədda ewad alwaq n ad əšɣəla i tələqqawen in.»

31 Iṇṇ as Laban: «Ma kay z akfa?» Ijjəwwab as Yaqub: «Wər di za takfa wala. Aṃaran ad agla, og̣azaɣ ak eharay nnak as təqbala əššərəd wa dak z aga da.

32 «A di tayya, azalada, ərzəga eharay nnak a daɣ-as d əkkəsa ijamaran kul win šaɣarnen əd win bardaɣnen madeɣ win kawalnen daɣ ayfəd əd sagayan kul win šaɣarnen əd win bardaɣnen daɣ wəlli nnak. Ad əqqəlan alxaqq in.

33 «Dəffər a wa as təššəggaraɣ alxaqq in ad təṣṣənaɣ as nak aw tidət: as təgrawa daɣ aharay nin asagay wər nəšaɣar madeɣ wər nəbardaɣ, madeɣ əjemar wər nəkawal, təṣṣənaɣ as əmikər add əgan.

34 Iṇṇa Laban: «Ənta ddi da! Ardəɣ s a wa təṇṇe.»

35 Mišan əzəl wen da ad iṣkat daɣ aharay-net izulaɣ kul win golənditan əd win bardaɣnen, əd wəlli kul šin šaɣarnen əd šin bardaɣnen, kul a wa əhanat təməllawen daɣ aharay nnet. Iṣkat tolas ayfəd kul šin kawalnen. Ig'en daɣ fassan ən maddan əs.

36 Dəffər a wen issaggalat tan s igəg ən karad aḍan n əšikəl gər essan əd Yaqub. Inəṭṭaf Yaqub d a w a dd iqqiman daɣ aharay ən Laban.

37 Iɣtas-du Yaqub iləgwan win əbdagnen daɣ karad rawan n eškan əṃosnen libne, luz d ermon. Təzzar ig'asan izalwakan mallolnen s əzənzəf.

38 Təzzar iṣṣəns'en daɣ təšəšwit ən təjəngərert ta daɣ iṣṣasu aharay nnet.Amazay wen iṃos wan təməzik ən təntawen-net.

39 Ad əzzagnat əhaṇṇaynat iləgwan win issəṇsa Yaqub, a du tarawnat ikərwatan əganen igolənditan, əd win šaɣarnen əd win bardaɣnen.

40 Iššota Yaqub tolas as izammazay ayfəd, təzzar izzəzak kanat i karran dat šin Laban kawalnen əd šin mallolnen n əlkəzan. Idkal Yaqub maddanəs ən tazzog a, iga sər-san əsəgən.

41 Id əssəbdarnat taɣsiwen šin əngaynen ad assaṇsu dat-əsnat ɣur təšəšwit iləgwan win zalwakan mallolnen fəl ad əzəgnat əhaṇṇaynat tan.

42 Mišan wər tan isəṇsu dat šin ənšašnen əmmək en da as eharay wa inšašan kul iqqal in Laban, wa ingayan il'ay Yaqub

43 Adi da a iknan əsəggərgəs ən Yaqub wəllen, iga daɣ aharay wa ənḍərran isəgan zawwarnen,əd ṃənas dəzdan d eklan əd taklaten.

  
Scroll to see more.