Genesis 30

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iggaz t alham-net iṇṇ'as: «Nak wər əṃosa Məššina. Ənta a dam igdalan təla n aratan.»

3 Təṇṇ'as Raxil: «Əkfeq qay taklit in Bilha, tənəməṇsa dər-əs, tile dər-əs bararan, əssədwəlaq qan, agaqqan bararan in. Əddi nak da ad əqqəla anna.»

4 Iqbal Yaqub a wa das təṇṇa Raxil. Təkf'ay Bilha, isawwahay tat, inamaṇsa dər-əs aṃaran.

5 Təga Bilha tadist təgraw du barar i Yaqub.

6 Təzzar təṇṇa Raxil: «Məššina izazzalalaɣ i əššəriɣa, iqbal təwaṭray nin, aṃaran ikf'i barar». Adi da fəl das təg'eṣəm Dan.

7 Təga Bilha tadist tolas təgraw du barar wa n əššin i Yaqub.

8 Təṇṇa Raxil: «Əgeɣ əməgər iṣṣohen əd tamaqqart in, orne.» Təg-as eṣəm Naftali.

9 As din təgra Leyya as ənta təmməzzay d ara təkfa Yaqub taklit-net Zilfa a tat isəwwəhəy.

10 Təzzar təgraw du Zilfa, taklit ən Leyya, barar i Yaqub.

11 Təṇṇa Leyya aṃaran: «Aṇṇasara nin oṣa ddu!», təg as eṣəm Gad.

12 Dəffər a wen təgraw du Zilfa, taklit ən Leyya, barar wa n əššin i Yaqub.

13 Təṇṇa Leyya tolas: «Əkneɣ aṇṇasara wəllen! Ad əsəttəhəqqətnat təḍoden əs tədəwit in.» Təzzar təg'as eṣəm Ašer.

14 Əzəl iyyan daɣ azzaman n allay n alkama eway Ruben d əṣṣuf har d'igraw aratan n annabat wa išatan aššahwat immigal y əggəgru. Eway tan du y anna-nnet Leyya. Təzzar təṇṇa Raxil i Leyya: «Oṇsayaq qam a di tan takfa.»

15 Təṇṇas Leyya: «Awak wər dam igda as ɣur-əm təlla əṇṇiyat n aləs-in, təṣṣərtəyaɣ a wen d əmmud ən barar in?» Təjjəwwab as Raxil: «Ənəy! Aslu! Oyyeɣ Yaqub a ɣur əm aṇsu ahada, fəl ad idu takfa aratan n annabat win d omad barar nam.»

16 As d'edwa Yaqub alməz ifal du təməḍint təssəlkad-as Leyya, təṇṇ as: «Nak ɣur za taṇsa ahada, eṭəs nak əzzinzaq qu əmmud ən barar in.» Təzzar iṇsa ɣur-əs ahad wədi.

17 Iqbal Məššina təwaṭray ən Leyya. Təzzar təga tadist. Təgraw du i Yaqub barar wa n ṣəmmos.

18 Təlas təṇṇa: «Məššina ikf i alxaqq in fəlas əkfeɣ aləs in taklit in.» Təg'i barar eṣəm Issakar.

19 Təlas igi ən tədist, təgraw d'i Yaqub barar wa n ṣədis.

20 Aṃaran təṇṇa: «Məššina ikf i təhəkkut təqqitasat. Əmərədda aləs in ad i agu almaqam id əkfeq qu ṣədis bararan. Adi da fəl das təga eṣəm Zəbulun.

21 Dəffər a wen təgraw du tabarart, təg'as eṣəm Dina.

22 Məššina ikittəw Raxil. Iqbal təwaṭray-net, ikf et fərregat ən təla ən bararan.

23 Təga tadist təgraw barar təṇṇa: «Məššina ikkas i daɣ takarakit.»

24 Təg'as eṣəm Yusəf, təṇṇa: «Ya Əməli šit'i du iyyan barar!»

25 Ihu Yusəf ɣas, iṇṇa Yaqub i Laban: «Sallam i ad akkaɣ aytedan in daɣ akal nana.

26 Akf i šiḍoden in əd bararan in win a fəl ak əšɣala, ad agla, fəlas təṣṣana kay iṃan nak as əgəɣ ak aššəɣəl ihossayan.»

27 Iṇṇ as Laban: «Oṇsayaq qay a di təqbəla tara nin a: "qam harwa", id tənafləyt in əddəlil nak afəl tat əgrawa, if'ik Məššina albaraka.»

28 Iššewal harwa da, iṇṇ as: «Əfrəs i alxaq nak, ad ak k ərzəma.»

29 Iṇṇ as Yaqub: «Iṃan nak təṣṣana a wa dər ola aššəɣəl wa dak əge, d a wa dər tola təttit n aharay nnak ɣur-i.

30 «Aṃaran təṣṣanaɣ as dat aṣṣa nin təla nnak ši əṇdərrat. Mišan əmərədda təga təttit tagget, issiwar kay Məššina albaraka edagg oṣəɣ. Mišan əmərədda ewad alwaq n ad əšɣəla i tələqqawen in.»

31 Iṇṇ as Laban: «Ma kay z akfa?» Ijjəwwab as Yaqub: «Wər di za takfa wala. Aṃaran ad agla, og̣azaɣ ak eharay nnak as təqbala əššərəd wa dak z aga da.

32 «A di tayya, azalada, ərzəga eharay nnak a daɣ-as d əkkəsa ijamaran kul win šaɣarnen əd win bardaɣnen madeɣ win kawalnen daɣ ayfəd əd sagayan kul win šaɣarnen əd win bardaɣnen daɣ wəlli nnak. Ad əqqəlan alxaqq in.

33 «Dəffər a wa as təššəggaraɣ alxaqq in ad təṣṣənaɣ as nak aw tidət: as təgrawa daɣ aharay nin asagay wər nəšaɣar madeɣ wər nəbardaɣ, madeɣ əjemar wər nəkawal, təṣṣənaɣ as əmikər add əgan.

34 Iṇṇa Laban: «Ənta ddi da! Ardəɣ s a wa təṇṇe.»

35 Mišan əzəl wen da ad iṣkat daɣ aharay-net izulaɣ kul win golənditan əd win bardaɣnen, əd wəlli kul šin šaɣarnen əd šin bardaɣnen, kul a wa əhanat təməllawen daɣ aharay nnet. Iṣkat tolas ayfəd kul šin kawalnen. Ig'en daɣ fassan ən maddan əs.

36 Dəffər a wen issaggalat tan s igəg ən karad aḍan n əšikəl gər essan əd Yaqub. Inəṭṭaf Yaqub d a w a dd iqqiman daɣ aharay ən Laban.

37 Iɣtas-du Yaqub iləgwan win əbdagnen daɣ karad rawan n eškan əṃosnen libne, luz d ermon. Təzzar ig'asan izalwakan mallolnen s əzənzəf.

38 Təzzar iṣṣəns'en daɣ təšəšwit ən təjəngərert ta daɣ iṣṣasu aharay nnet.Amazay wen iṃos wan təməzik ən təntawen-net.

39 Ad əzzagnat əhaṇṇaynat iləgwan win issəṇsa Yaqub, a du tarawnat ikərwatan əganen igolənditan, əd win šaɣarnen əd win bardaɣnen.

40 Iššota Yaqub tolas as izammazay ayfəd, təzzar izzəzak kanat i karran dat šin Laban kawalnen əd šin mallolnen n əlkəzan. Idkal Yaqub maddanəs ən tazzog a, iga sər-san əsəgən.

41 Id əssəbdarnat taɣsiwen šin əngaynen ad assaṇsu dat-əsnat ɣur təšəšwit iləgwan win zalwakan mallolnen fəl ad əzəgnat əhaṇṇaynat tan.

42 Mišan wər tan isəṇsu dat šin ənšašnen əmmək en da as eharay wa inšašan kul iqqal in Laban, wa ingayan il'ay Yaqub

43 Adi da a iknan əsəggərgəs ən Yaqub wəllen, iga daɣ aharay wa ənḍərran isəgan zawwarnen,əd ṃənas dəzdan d eklan əd taklaten.

  

Exploring the Meaning of Genesis 30      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3902. In the preceding chapter by the four sons of Jacob from Leah there was described the state of the church, or of the man who is becoming a church, as to the ascent from the truth which is of faith to the good which is of love. In this chapter, by Jacob’s sons from the maidservants of Rachel and Leah, and from Leah, and lastly from Rachel, there is described the conjunction of natural truth with spiritual good through means, and this in the order in which it is effected in the man who is being regenerated.

AC 3903. After this conjunction there is described the fructification and multiplication of truth and good, which is signified by the flock that Jacob procured for himself by means of the flock of Laban.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 30      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3902. In the preceding chapter by the four sons of Jacob from Leah there was described the state of the church, or of the man who is becoming a church, as to the ascent from the truth which is of faith to the good which is of love. In this chapter, by Jacob’s sons from the maidservants of Rachel and Leah, and from Leah, and lastly from Rachel, there is described the conjunction of natural truth with spiritual good through means, and this in the order in which it is effected in the man who is being regenerated.

AC 3903. After this conjunction there is described the fructification and multiplication of truth and good, which is signified by the flock that Jacob procured for himself by means of the flock of Laban.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 577, 648, 2089, 3902, 3903, 3904, 3912, ...

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2157, 2643, 2868, 3246, 3857, 3862, 3909, ...

Apocalypse Revealed 352, 358, 359


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 430, 431, 434, 435, 438, 439, 447, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:2, 16:2, 3, 25:21, 28:15, 29:15, 20, 24, 29, 34, 35, 31:6, 8, 9, 10, 12, 38, 34:1, 35:17, 23, 24, 25, 26, 39:5, 46:15, 18, 25, 34, 50:19, 23

1 Samuel 1:19

2 Kings 5:7

Isaiah 4:1

Luke 1:25, 48

Revelation 7:5, 6, 7, 8

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob's Family - Level A
Complete lesson with activity choices: sing and dance to a song to help you learn the names of the 12 sons of Jacob, trace your hand to make a picture of your family, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Family - Level B
Complete lesson with activity choices: play a game to help you learn the wives and children of Jacob, choose an activity to practice patience, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Family - Level C
Complete lesson with activity choices: play family tree rummy to learn about the patriarchs of the Old Testament and their families, make a wordle (or word picture) to explore what kind of person you want to marry, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Family - Level D
Complete lesson with activity choices: explore ways to cultivate patience, make a complex circular mural about the twelve sons of Jacob, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Flocks - Level A
Complete lesson with activity choices: play a game about separating the flocks of Jacob and Laban, act out Jacob's long journey, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Flocks - Level B
Complete lesson with activity choices: play a card game about the speckled and spotted flocks, act out Jacob fleeing from Laban, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Flocks - Level C
Complete lesson with activity choices: role play various scenarios about respecting or crossing boundaries, look closer at visions and dreams in the Word, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Flocks - Level D
Complete lesson with activity choices: role play various scenarios about respecting or crossing boundaries, explore the use of staffs, sticks or rods to symbolize power in the Word, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Speckled and Spotted
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: