Genesis 29

Studie

         |

2 Daɣ əšikəl-net inay Yaqub aṇu daɣ əṣuf təhar təhunt zəwwərat, igan ɣur-əs aharay wa ənḍərran iṃosan karad səgan, əṣassinen den da faw.

3 Maran a wa ətaggan ṃadanan as d əddəwan hərwan nasan kul ad əntəgan təhunt ta təharat imi n aṇu, as əššəšwan əssuɣəlan tat edag-net.

4 As din ewad Yaqub aṇu iṣṣəstan iṃadanan: «Ma iṃos aɣaywan nawan, išəqqaɣan in?» «Nakkanay in Xaran», əṇṇan as.

5 Iṣṣəstan tan tolas: «Təzdayam Laban, ahaya ən Naxor?» «Awalla, nəzday tu,» əṇṇan as.

6 Iṇṇ'asan Yaqub: «Ma ixlak?», əṇṇan as: «Əlxar ɣas, aṃaran elles den Raxil təlkamat y aharay nnasan den.

7 Iṇṇ'asan: «Mas təqqalam da? Əzəl izagren, wər iga alwaq n əsəgən n aharay, šašwat tu təwətam tu əs təməḍint.»

8 Əjjəwwaban as ṃadanan: «wər nəfreg əšəšwəy-net iket wər d oṣen midawan nana kul, nəntəg təhunt ta təharat imi n aṇu.

9 Immigrad dər-san den da as du tewad Raxil, təlkam y əharay n abba nnet, id ənta a təṃosat tamaḍant-net.

10 Ogga Yaqub Raxil ɣas ta n elles ən Laban wa n aŋŋatṃas, təlkam y aharay nnet, ikk'aṇu intag təhunt ta təharat imi nnet, iššəšwa eharay n aŋŋatṃas Laban.

11 Təzzar izalammat Raxil, təkkas du daɣ-as tədəwit iṃəttawan.

12 Iṇṇa Yaqub i Raxil: «Nak tegazay nn-abba-nnam, id əṃosa rures ən Raqqiyetu.» Tozal təg'isalan y abba nnet.

13 Təga Raxil isalan n aṣṣa ən Yaqub i Laban ɣas, ozal, issəlkad as, izalammat tu. Təzzar ilway tu s aṃṃas n ahan-net. Imməgrad Yaqub sa wa fall-as igan. Iṇṇ'as Laban: «Illikan as kay iɣasan nin d əzni nin a təṃosa.» Iqqim ɣur-əs Yaqub har iga tallit.

15 Dəffər a wen iṇṇ'as Laban: «Wərge a wa as təṃosa tegazay nin a fəl di za təšɣəla bannan. Əməl i a wa iṃos alxaq nak.»

16 Ənta Laban ila šibararen ṣanatat, ta waššarat Leyya, ta ənḍərrat Raxil.

17 Leyya šiwinəɣat, mišan Raxil təhossay azzat-net, ihossay udəm-net.

18 Yaqub ira Raxil. Iṇṇa i Laban: «A dak aga əššəɣəl n əṣṣa elan iqqəl taggalt ən tabarart nak ta əṇḍərrat Raxil.

19 Iṇṇ'as Laban: «Əṣṣofa əkfeɣ ak kat, əkfeq qat y iyyan. Qam ɣur-i da da.»

20 Əmmək en da as iga Yaqub əššəɣəl n əṣṣa elan fəl əddəlil ən Raxil mišan a wa das iga daɣ tara əqqalan sər-əs arat n aḍan.

21 Dəffər adi iṇṇa Yaqub i Laban; «Təmastant tənda. Əmərədda akf'i taṇtut t'as ərzama taggalt-net.»

22 Daɣ a di iššedaw du Laban aytedan kul win n əɣrəm wa, issəkras as.

23 Mišan as iga ahad issok'ay Leyya.

24 Iššedaw tat əd təklit-net Zilfa fəl ad as təšɣəl. Inamaṇsa Yaqub əd Leyya.

25 Tufat aɣora iqqan aɣaf ən Yaqub fəl as Leyya a t id itwakfan. Igla, ikka Laban, iṇṇ'as: «Awak ma di təge da? Nak wərgeɣ əddəlil ən Raxil fəl dak əšɣala? Ma fel tətakaddalaɣ i?»

26 Iṇṇ'as Laban: «Adi wər itəwəggu daɣ-na əzəzləf ən tamaḍrayt dat tamaqqart.

27 Səkkəsəw takrəst ən Leyya dəffər a wen a kay nakfu Raxil təzləfaq qat. Eges a di taga əṣṣa elan wiyyad n əššəɣəl.»

28 Iga Yaqub adi da. As əɣradan əṣṣa aḍan ən təkrəst ən Leyya, ikf'ay Laban Raxil, izlaf tat.

29 Raxil iššedaw tat abba-net əd təklit-net Bilha fəl ad as təšɣəl.

30 Inamaṇsa Yaqub əd Raxil, ir'et, iṣṣof ənta Leyya. Išɣal i Laban har ig' əṣṣ' elan.

31 Inay Əməli as Ləyya wər tətawara ikf'et fərregat ən təla ən bararan, aṃaran Rahkil ənta təggəgra.

32 Təga Ləyya tadist, təgraw barar, tag'as eṣəm Ruben. «Fəlas, təṇṇa, Əməli ogga arkaṇay nin d as əmərədda aləs in ad i iru.»

33 Təlas igi ən tədist, təgraw barar, təṇṇa: «Fəlas Əməli isla as wər ətawara adi da fəl-i ilas tehakkay ən barar.» Təg'as eṣəm Šimehon.

34 Təga tadist tolas, təgraw barar. Təṇṇa: «Daɣ a ilkaman aləs in ad i aknu iḍuf, id əmərədda karad bararan ad t əkfe.» A wen da fəl das təga eṣəm Lafi.

35 Təlas igi ən tədist, təgraw barar, təṇṇa: «Əmərədda ad əɣbəda Əməli.» Adi da fəl das təg' eṣəm Yuda. Təmməzzay d ara.

  
Scroll to see more.