Genesis 28

Studie

          |

2 Əbəz ṭarrayt, takka Mesofotami daɣ aɣaywan n abba n anna nnak Bətuhel, təzləfa iyyat daɣ təbararen n aŋŋatṃak Laban.

3 Məššina di maqqaran təssiwaraq qay albaraka, ikf'ik bararan, təzzar issəgat əzzurriya nnak, issuɣəl kay əmaraw ən giman ən təmattiwen.

4 Akf'ik albaraka kay d əzzurriya nnak wa ikfa Ibrahim fəl ad təqqəla məššis n akal wa daɣ təṃosa amagar s ənta a ikfa Məššina Ibrahim.» Dəffər a wen ig'as šiwaṭriwen.

5 Dəffər as t'issillam Isxaq, iṃatakway Yaqub ikka Mesofotami ɣur Laban iṃosan ag Bətuhel wa n aw Aram, iṃos tolas amaqqar ən Raqqiyetu, anna ən Yaqub d Esaw.

6 Igra Esaw as Isxaq issəwar Yaqub albaraka təzzar issok'ay Mesofotami a daɣ-as izləf, aṃaran ɣur əsəwər wa t'iga albaraka den omar tu s ad wər izlef iyyat daɣ təḍoden n akal wa n Kanan.

7 Igra tolas as Yaqub ikkiwan y abba-net d anna nnet, ikka Mesofotami.

8 Denda ad iṣṣan Esaw as šiḍoden ən Kanan wər tanat ira abba nnet.

9 Təzzar ikka Esaw Ismaɣil agg Ibrahim, izlaf ell-es Maxalat, tamaḍrayt ən Nəbayot, iššota sər-əs šiḍoden-net šin hadatnen.

10 Ig̣mad du Yaqub Ber-Šeba issəṇta əšikəl-net əs Xaran.

11 Oṣa dd'edagg iyyan izzəbbat ɣur ag̣adal ən ṭəfuk. Idkal du šihun ig'enat ifi y aɣaf-net den da.

12 Daɣ eṭəs orga inay šisəffəttan əɣtanen daɣ aṃadal har jənnawan. Inay tolas angalosan tanat faṭṭanen tazabben tanat du.

13 Əməli illa ɣur təzərəst nasnat s afalla. Iṇṇa: «Nak Əməli, Məššina ən wa kay isahayyawan Ibrahim d abba nnak Isxaq. Aṃadal wa fəl təṇseɣ əkfeɣ ak ku, kay d əzzurriya nnak.

14 Əzzurriya nnak ad iqqəl arat aggen har agdu əd təblalen n aṃadal, ilal akal-net daɣ təsədag kul: gər dənnəg d aṭaram wala gər tamasna d agala. Aytedan n əddənet kul ad əgrəwan albaraka fəl udəm nak d udəm n əzzurriya nnak.

15 Əmərədda əṣṣana daɣ-ak. Og̣azaq qay id təkkeɣ tolas əssuɣəlaq-qay-du aṃadal a, id fəlas wər kay z əfəla iket wər əssənda arkawal wa ədkala.»

16 Iṇkar du Yaqub, iṇṇa: «Zaɣnin! Əməli illa da, mišan nak wər əṣṣena!»

17 Daɣ tərəmmeq iṇṇa: «Wər ifreg awedan ar a tu təggəz ṭasa daɣ adagg a! Id wər t'illa a iqqal ar ehan ən Məššina, təsəhərt jənnawan!»

18 Tufat aɣora iga Yaqub taṇakra tənzayat idkal du təhunt ta iṣṣomat issəɣt'et sas təzzəgrət-net inɣal widi fəl afalla-net təqqal tasaktawt ən Məššina.

19 Iga y adagg en eṣəm Bet-El (almaɣna ehan ən Məššina) kuddeɣ as əstizarat eṣəm n aṃadal di Luz.

20 Təzzar idkal Yaqub taṇat təṃosat as iṇṇa: «Kud Əməli Məššina iṣṣan daɣ-i, kud og̣az i daɣ əšikəl a əge da, kud ikf'i a ətše d a əlse,

21 kud əqqala aɣaywan n abba nin alxer ad iqqəl Əməli Məššina nin.

22 Təhunt tədi əssəɣta əs təzzəgrat-net əgeq qat tasaktawt ən Məššina. Edag wa təha ad iqqəl edag n əlɣibada ən Məššina. Aṃaran das a di təkfə a kay akfa təzunt-net ta n marawat.

  
Scroll to see more.