Genesis 27

Studie

         |

2 Iṇṇ'as Isxaq: «Nak əmərədda waššara, wər əṣṣena da daɣ-i təlla taṃattant.

3 Daɣ adi əmərədda əgmaya daɣ-ak ad tətkəla təganzay nnak əd ṃarran-net təggəzaɣ əṣuf tanɣaɣ i du iṣan ən tawaqqast.

4 Tassaŋŋaɣ i aṃensay izodan s əmmək wa as tareɣ tawəyaɣ i t'id at t'atša fəl a fall- ak ag'albaraka nin dat taṃattant in.»

5 Wa iššewal Isxaq y Esaw təṣṣisam asan Raqqiyetu. Igla Esaw, ikka tagmərt.

6 Təṇṇa i rures Yaqub: «Əmərədda ad əsleɣ y abba nnak iššewal y amaqqar nak Esaw, iṇṇ'as:

7 "Awəy i du iṣan ən tawaqqast tagaɣ i aṃensay izodan az z'atša a fall-ak ag'albaraka nin dat Əməli harwa di wər aba"

8 Daɣ adi əmərədda barar in ṣəsəm i tagaɣ a w'as kay omara.

9 A daɣ-ak areɣ at tagla takka eharay wa ənḍərran tabəza du əššin sagayan fəl a daɣ-san akna ameṇsay izodan y abba nnak s əmmək w'as t'ira.

10 Aṃaran tawəyaɣ as tu atš'ay fəl a fall-ak ag'albaraka-net dat taṃattant-net.»

11 Mišan Yaqub iṇṇa y anna-net Raqqiyetu: «Nak əṣṣanaɣ as amaqqar in Esaw ibəndəlan, nak abo.

12 As di iḍas abba nin, iṣṣan as bahu a das əge, a di abəz daɣ təkaddilt issəwər i allaɣanat daɣ adag n albaraka nnet».

13 «Təwəret i allaɣanat», təṇṇ'as ṃas. «Səsəm i ɣas aglu, ag'awa as dak əṇṇeɣ.»

14 Igla ilway tan du y anna-net təkna daɣ san ameṇsay wa izodan əmmək w'as t'ira abba nnet.

15 Dəffər adi tədkal du Raqqiyetu isəlsa n Esaw win əhossaynen as kala da əhan ehan-net təssəls'en i Yaqub wa n amaḍray nnet.

16 Təssəlsa tawšeten-net d iri-net agašek ən sagayan.

17 Dəffər a wen təkfa Yaqub ameṇsay wa izodan əd təgəlla a du təkna da.

18 Eway tan y abba-net issəslam fall as. Ibaz as tu Isxaq iṇṇ'as: «Ma təṃosa daɣ bararan in?»

19 Iṇṇ'as Yaqub: «nak Esaw, wa n aɣafadday nnak. Əgeɣ aw'as di təṇṇeɣ. Əgmaya daɣ ak a du taqqama, tatša awa d əgrawa daɣ təgmərt in fəl a fall-i tag' albaraka nnak.»

20 Iṇṇ'as Isxaq: «Ma təge as du təgrawa awaqqas s ətrub?» Ijjəwwab iṇṇ'as: «Əməli Məššina nnak a di dər əs isaṃṃanayan.»

21 Iṇṇa Iškaq i Yaqub: «Ihaz i du barar in a kay əḍəsa ad əṣṣəna kud tidət as kay Esaw.

22 Ihoz t'idu, isallamamas tu iṇṇa: «əməsli in Yaqub mišan ifassan in Esaw».

23 Ig̣mad as tazdit fəlas ifassan-net əlsan tan aṇzadan šilat ən win Esaw. Isammatag'as, inniyat du a fall-as ag'albaraka nnet

24 mišan ilas tu əṣəstan: «Tidət da as kay Esaw?» Ijjəwwab as Yaqub: «Awalla»

25 Iṇṇ'as aṃaran: «Awəy du sər-i a wa du tənɣe daɣ təgmərt fəl ad tatša aga fall-ak albaraka nin.» Eway as du Yaqub ameṇsay, itš-ay, ikf-ay du esmad išw-ay.

26 Dəffər a di iṇṇ-as Isxaq: «Ihaz i du, təzələmmeɣ i barar in.»

27 Ihoz t id izalammat tu təzzar iwat Isxaq aḍu ən səlsa win izlag, iga fall-as albaraka s as iṇṇa: «Hay aḍu ən barar in ola d aḍu n səgyakan win daɣ igar Əməli albarakatan

28 Akfet kay Məššina ikonakan agu iṃədlan nak kul idəɣran akf ik tilwat n alkamatan d esmad təleq qu w'aynayan

29 Šimattiwen kul dak ikkəwanan Iɣərfan deɣ dak əssəjədan Iməḍrayan nak daw-ək ərəsan Ayt mak kul dak əssəjədan Ilɣan Əməli i kay imənzaɣan Itəwəbərrək i kay ibərrakan.

30 Zama ad iɣrad Isxaq tehakkay ən Yaqub albaraka-net iqqab, oṣa ddu Esaw wa n amaqqar-net ifal du tagmərt.

31 Ikna ddu əntada ameṇsay wa izodan eway tu y abba-net iṇṇ'as: «Qam abba nin tatša awa dd'ig̣madan tagmərt in, fəl a fall-i tag'albaraka nnak».

32 «Ma təṃosa?» iṣəstan t'Isxaq, abba nnet. «Nak Esaw wa n aɣafadday nnak.»

33 Irmaɣ Isxaq har iqqim issiwal əs taysəst, iṇṇa: «Ma iṃos za wa dd'inɣan awaqqas eway i t'id ətšeq qu dat aṣṣa nnak. Əgeɣ fall-as albaraka, əmərədda iwar tu.

34 As isla Esaw y awalan n abba-net ig̣mad tu əməsli labasan iḍnay atkər, ad itigunun abba nnet: «Səwər i albaraka nnak nak da, abba nin.»

35 Mišan iṇṇ'as Isxaq: «Amaḍray nnak a di ikkərrasan təzzar idkal albaraka nnak.»

36 Iṇṇ-as Esaw: «Adi da fəl iga eṣəm Yaqub ṣanatat təkkərrəs a di iga: əstizarat idkal fall-i alxaq wa n təla nin fall-as temsay dəffər adi idkal fall-i albaraka nnak.» Iṇṇ'as harwa: «Wər di təṣsənsa albaraka iyyan?»

37 Iṇṇ'as: «Əmərədda əgeq qu məšš-ik,əgeq qu məššis ən šəqqaɣan-net, əššilwaq qu s alkama d asmad w'aynayan. Daɣ adi mas tareɣ a dak k aga barar in?»

38 Iṇṇ'as Esaw: «Wər təleɣ ar albaraka iyyanda, abba? Səwər i tu nak da, abba nin.» Iḍbaɣ as ətkər.

39 Təzzar iṇṇ'as abba-net Isxaq: «Təməɣsurt nak akal wa n maṇṇa, Ikonakan dər-san təneməggəga.

40 Təməddurt nak takoba əd ṭarna. Əššəɣəl n amaḍray nnak kul tu takna Har taffalaga y a tu tarna Tasaddarfa iṃan-nak tala tat tarza.»

41 Igzar Esaw Yaqub fəl əddəlil n albaraka wa fall-as ig'abba nnet. Iṇṇa daɣ ṃan-net: «Daɣ a ihozan abba nnana ad t iba. Dəffər awen ad əfrəga ad anɣa Yaqub.

42 Təsla Raqqiyetu gezzar n Esaw Yaqub. Təssassaɣr'ay du, təṇṇ'as: «Amaqqar nak Esaw ira a daɣ-ak izzəzəl, s a kay anɣu.

43 Əmərədda barar in ṣəsəm i: «Taggar əs Xaran ɣur amaqqar in Laban.

44 Agu ɣur-əs tamert har tiṣmad taɣašašit n amaqqar nak,

45 har t'ig̣məd alham nak, aṭṭaw in a wa das təɣšada. Əddi a din assagla awedan dər-ək d'iglan. Fəlas wər areɣ a di tagim ag̣amad iyyanda ket-nawan fəl əššin-ewwan.

46 Təṇṇa y Isxaq wər əṃṃəndaya təməddurt fəl əddəlil ən təḍoden šinn aššet Xet. Ma əkkeɣ i təməddurt izlaf Yaqub iyyat daɣ Kəl Xet šilat ən šin, daɣ akal a.

  
Scroll to see more.