Genesis 27

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iṇṇ'as Isxaq: «Nak əmərədda waššara, wər əṣṣena da daɣ-i təlla taṃattant.

3 Daɣ adi əmərədda əgmaya daɣ-ak ad tətkəla təganzay nnak əd ṃarran-net təggəzaɣ əṣuf tanɣaɣ i du iṣan ən tawaqqast.

4 Tassaŋŋaɣ i aṃensay izodan s əmmək wa as tareɣ tawəyaɣ i t'id at t'atša fəl a fall- ak ag'albaraka nin dat taṃattant in.»

5 Wa iššewal Isxaq y Esaw təṣṣisam asan Raqqiyetu. Igla Esaw, ikka tagmərt.

6 Təṇṇa i rures Yaqub: «Əmərədda ad əsleɣ y abba nnak iššewal y amaqqar nak Esaw, iṇṇ'as:

7 "Awəy i du iṣan ən tawaqqast tagaɣ i aṃensay izodan az z'atša a fall-ak ag'albaraka nin dat Əməli harwa di wər aba"

8 Daɣ adi əmərədda barar in ṣəsəm i tagaɣ a w'as kay omara.

9 A daɣ-ak areɣ at tagla takka eharay wa ənḍərran tabəza du əššin sagayan fəl a daɣ-san akna ameṇsay izodan y abba nnak s əmmək w'as t'ira.

10 Aṃaran tawəyaɣ as tu atš'ay fəl a fall-ak ag'albaraka-net dat taṃattant-net.»

11 Mišan Yaqub iṇṇa y anna-net Raqqiyetu: «Nak əṣṣanaɣ as amaqqar in Esaw ibəndəlan, nak abo.

12 As di iḍas abba nin, iṣṣan as bahu a das əge, a di abəz daɣ təkaddilt issəwər i allaɣanat daɣ adag n albaraka nnet».

13 «Təwəret i allaɣanat», təṇṇ'as ṃas. «Səsəm i ɣas aglu, ag'awa as dak əṇṇeɣ.»

14 Igla ilway tan du y anna-net təkna daɣ san ameṇsay wa izodan əmmək w'as t'ira abba nnet.

15 Dəffər adi tədkal du Raqqiyetu isəlsa n Esaw win əhossaynen as kala da əhan ehan-net təssəls'en i Yaqub wa n amaḍray nnet.

16 Təssəlsa tawšeten-net d iri-net agašek ən sagayan.

17 Dəffər a wen təkfa Yaqub ameṇsay wa izodan əd təgəlla a du təkna da.

18 Eway tan y abba-net issəslam fall as. Ibaz as tu Isxaq iṇṇ'as: «Ma təṃosa daɣ bararan in?»

19 Iṇṇ'as Yaqub: «nak Esaw, wa n aɣafadday nnak. Əgeɣ aw'as di təṇṇeɣ. Əgmaya daɣ ak a du taqqama, tatša awa d əgrawa daɣ təgmərt in fəl a fall-i tag' albaraka nnak.»

20 Iṇṇ'as Isxaq: «Ma təge as du təgrawa awaqqas s ətrub?» Ijjəwwab iṇṇ'as: «Əməli Məššina nnak a di dər əs isaṃṃanayan.»

21 Iṇṇa Iškaq i Yaqub: «Ihaz i du barar in a kay əḍəsa ad əṣṣəna kud tidət as kay Esaw.

22 Ihoz t'idu, isallamamas tu iṇṇa: «əməsli in Yaqub mišan ifassan in Esaw».

23 Ig̣mad as tazdit fəlas ifassan-net əlsan tan aṇzadan šilat ən win Esaw. Isammatag'as, inniyat du a fall-as ag'albaraka nnet

24 mišan ilas tu əṣəstan: «Tidət da as kay Esaw?» Ijjəwwab as Yaqub: «Awalla»

25 Iṇṇ'as aṃaran: «Awəy du sər-i a wa du tənɣe daɣ təgmərt fəl ad tatša aga fall-ak albaraka nin.» Eway as du Yaqub ameṇsay, itš-ay, ikf-ay du esmad išw-ay.

26 Dəffər a di iṇṇ-as Isxaq: «Ihaz i du, təzələmmeɣ i barar in.»

27 Ihoz t id izalammat tu təzzar iwat Isxaq aḍu ən səlsa win izlag, iga fall-as albaraka s as iṇṇa: «Hay aḍu ən barar in ola d aḍu n səgyakan win daɣ igar Əməli albarakatan

28 Akfet kay Məššina ikonakan agu iṃədlan nak kul idəɣran akf ik tilwat n alkamatan d esmad təleq qu w'aynayan

29 Šimattiwen kul dak ikkəwanan Iɣərfan deɣ dak əssəjədan Iməḍrayan nak daw-ək ərəsan Ayt mak kul dak əssəjədan Ilɣan Əməli i kay imənzaɣan Itəwəbərrək i kay ibərrakan.

30 Zama ad iɣrad Isxaq tehakkay ən Yaqub albaraka-net iqqab, oṣa ddu Esaw wa n amaqqar-net ifal du tagmərt.

31 Ikna ddu əntada ameṇsay wa izodan eway tu y abba-net iṇṇ'as: «Qam abba nin tatša awa dd'ig̣madan tagmərt in, fəl a fall-i tag'albaraka nnak».

32 «Ma təṃosa?» iṣəstan t'Isxaq, abba nnet. «Nak Esaw wa n aɣafadday nnak.»

33 Irmaɣ Isxaq har iqqim issiwal əs taysəst, iṇṇa: «Ma iṃos za wa dd'inɣan awaqqas eway i t'id ətšeq qu dat aṣṣa nnak. Əgeɣ fall-as albaraka, əmərədda iwar tu.

34 As isla Esaw y awalan n abba-net ig̣mad tu əməsli labasan iḍnay atkər, ad itigunun abba nnet: «Səwər i albaraka nnak nak da, abba nin.»

35 Mišan iṇṇ'as Isxaq: «Amaḍray nnak a di ikkərrasan təzzar idkal albaraka nnak.»

36 Iṇṇ-as Esaw: «Adi da fəl iga eṣəm Yaqub ṣanatat təkkərrəs a di iga: əstizarat idkal fall-i alxaq wa n təla nin fall-as temsay dəffər adi idkal fall-i albaraka nnak.» Iṇṇ'as harwa: «Wər di təṣsənsa albaraka iyyan?»

37 Iṇṇ'as: «Əmərədda əgeq qu məšš-ik,əgeq qu məššis ən šəqqaɣan-net, əššilwaq qu s alkama d asmad w'aynayan. Daɣ adi mas tareɣ a dak k aga barar in?»

38 Iṇṇ'as Esaw: «Wər təleɣ ar albaraka iyyanda, abba? Səwər i tu nak da, abba nin.» Iḍbaɣ as ətkər.

39 Təzzar iṇṇ'as abba-net Isxaq: «Təməɣsurt nak akal wa n maṇṇa, Ikonakan dər-san təneməggəga.

40 Təməddurt nak takoba əd ṭarna. Əššəɣəl n amaḍray nnak kul tu takna Har taffalaga y a tu tarna Tasaddarfa iṃan-nak tala tat tarza.»

41 Igzar Esaw Yaqub fəl əddəlil n albaraka wa fall-as ig'abba nnet. Iṇṇa daɣ ṃan-net: «Daɣ a ihozan abba nnana ad t iba. Dəffər awen ad əfrəga ad anɣa Yaqub.

42 Təsla Raqqiyetu gezzar n Esaw Yaqub. Təssassaɣr'ay du, təṇṇ'as: «Amaqqar nak Esaw ira a daɣ-ak izzəzəl, s a kay anɣu.

43 Əmərədda barar in ṣəsəm i: «Taggar əs Xaran ɣur amaqqar in Laban.

44 Agu ɣur-əs tamert har tiṣmad taɣašašit n amaqqar nak,

45 har t'ig̣məd alham nak, aṭṭaw in a wa das təɣšada. Əddi a din assagla awedan dər-ək d'iglan. Fəlas wər areɣ a di tagim ag̣amad iyyanda ket-nawan fəl əššin-ewwan.

46 Təṇṇa y Isxaq wər əṃṃəndaya təməddurt fəl əddəlil ən təḍoden šinn aššet Xet. Ma əkkeɣ i təməddurt izlaf Yaqub iyyat daɣ Kəl Xet šilat ən šin, daɣ akal a.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3490, 3496, 3497, 3498, 3506, 3507, 3508, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 296, 367, 925, 1430, 2576, 3296, 3304, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 376, 1159

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:31, 12:3, 22:17, 24:29, 25:20, 23, 25, 26, 28, 33, 26:35, 27:11, 23, 27, 29, 39, 40, 28:1, 29:25, 37:18, 45:18, 48:9, 15, 50:15

Exodus 20:7

Deuteronomy 11:11, 27:18, 33:13, 28

1 Kings 13:18, 22:48

2 Kings 8:20

2 Chronicles 22:3

Esther 4:1

Proverbs 18:19

Amos 1:11

Hebrews 11:20, 12:17

1 John 3:15

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Birth of Jacob and Esau, Jacob Steals Esau's Blessing
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Esau and Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob and Esau
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob and Esau - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Esau selling his birthright to Jacob, make a collage showing that the Lord loves everyone, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob and Esau - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob stealing Esau's blessing, make a pictorial chart showing the differences between Jacob and Esau, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob and Esau - Level C
Complete lesson with activity choices: head or heart role play, map activity on the peaks and valleys of Canaan, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob and Esau - Level D
Complete lesson with activity choices: mask making activity on unmasking our hidden potential, philosopher's chair activity on which is more important--the will or the understanding, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Dream - Level A
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a collage of Jacob's Ladder, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream - Level B
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a pocket stone or necklace to remind you that the Lord is always with you, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level C
Complete lesson with activity choices: flight or fight attitude jar, look closer at the ladder of life, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Ladder in Jacob's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Steps of Truth
The Lord has given each one of us the same thing that He showed Jacob in the dream. He has given each of us the ladder that goes up to heaven, on which there are angels going up and coming down.
Worship Talk | Ages 15 - 17


Přeložit: