Genesis 26

Studie

          |

2 Inafalal as du Əməli, iṇṇ'as: «Ad wər tərəsa Masar, əɣsər daɣ akal wa dak z əməla.

3 Qam daɣ akal wa da, fəl a daɣ-ak əṣṣəna aga fall-ak albaraka fəlas kay d əzzurriya nnak a z akfaɣ akal a, fəl ad ag̣əzaɣ arkawal wa əgəɣ y abba nnak Ibrahim.

4 Ad əsəffələyləyaɣ əzzurriya nnak šilat n eṭran ən jənnawan, akfaq qu iṃədlan a kul. Šimattiwen n əddənet kul ad əgrəwnat albaraka s əddəlil n əzzurriya nnak.

5 Fəlas Ibrahim iṣṣisam y awal in, iṭṭaf amar in əd tərɣəmt in d əlqanun in.»

6 Iqqim Isxaq daɣ Gərar.

7 As t əggazan meddan n akal šin əṣṣəstan əd təṇtut-net Raqqiyetu iṇṇ'asan: «Tamaḍrayt in a təṃos». Iksud as as iṇṇa taṇtut-net ad t anɣin meddan n akal fəl əddəlil-net, ənta təkna šihussay.

8 Dəffər as iga Isxaq tamert tagget daɣ Gərar, iṣwad du amənokal ən Kəl Filist, əs fənetr inay tu itaggu šeɣat əd taɣurəs Raqqiyetu.

9 Isassaɣr'ay du Abimelek iṇṇ'as: «Zaɣnin taṇtut nak a wa! Mas teṇṇəɣ tamaḍrayt nak a təṃos?» Ijjəwwab as Isxaq: «Təṇṇa a əgeɣ adi fəl təksəda n ad ətəwənɣa fəl əddəlil-net».

10 Iṇṇ'as Abimelek: «Ma dana təgeɣ da?» Azzama inamanṣa iyyan daɣ meddan nana əd təṇtut nak iməl ɣur-ək as nakkanay inasbakkadan».

11 Omar Abimelek tamattay kul iṇṇa: «Wa iḍasan aləs a əd təṇtut-net a das tətəwəxkəm taṃattant».

12 Igyak Isxaq daɣ akal wa təzzar olay du awatay wədi ṭemeday n əṇətfus n a wa igyak fəlas Əməli a fall-as igan albaraka.

13 Iqqal Isxaq aləs ilan təkarzay tagget har ikna təgərgist wəllen.

14 Ila eharay wa ənḍarran əd wa zəwwaran d eklan aggotnen.Təzzar əmmənzaɣan tu Kəl Filist.

15 Adi da fəl əṇbalan eṇwan kul win əɣazan eklan n Ibrahim, daɣ azzaman-net, əṭkaran tan aṃadal.

16 Təzzar iṇkar Abimelek iṇṇa y Isxaq: «Əbdəd ugag ana fəlas šigrat a dana təge».

17 Iggəlat Isxaq izzəbbat daɣ əɣlal wa n Gərar denda ad iɣsar.

18 Ibrahim daɣ azzaman-net iɣaz eṇwan. Dəffər iba-net əṇbalan tan Kəl Filist. Ilas Isxaq iɣaz eṇwan win, ig'asan iṣmawan win da a dasan iga abba nnet.

19 Əɣazan eklan n Isxaq aṇu daɣ əɣlal tolas, əgrawan daɣ-as ṣhat n aṃan təddarat.

20 Ad əgammayan maḍanan ən Gərar əkənnas daɣ win Isxaq, əṇnan asan: «Aṇu nnana a wa» Adi da fəl iga Isxaq y aṇu eṣəm Eseq(əkənnas) fəlas əkənnas a fall-as əgan.

21 Əɣazan eklan-net aṇu iyyan as ənta da iga fall-as əkənnas təzzar ig'as eṣəm Sitna (gezzar).

22 Iggəlat Isxaq əddi iɣaz aṇu iyyan wa fəl wər z' ag'əkənnas maran ig'as eṣəm Rəxobot (tənaflit) fəlas iṇṇa: «Əməli əmərədda isannaflay ana ikf'ana təkarzay daɣ akal a.»

23 Den da ad ikka Ber-Šeba.

24 Ahad wen da a das d'inafalal Əməli iṇṇ'as: «Nak Məššina n abba nnak Ibrahim. A kay wər təggəz ṭasa fəlas nak əṣṣana daɣ-ak. A fall-ak ag'albaraka, əsəffələyləya əzzurriya nnak fəlas əgəɣ arkawal y əkli nin Ibrahim».

25 Den da ad ikras Isxaq edag ən təkutay ad iɣabbad Əməli. Ikras daɣ akal wen ahaket-net. Əɣazan daɣ-as eklan-net aṇu.

26 Əzəl iyyan Abimelek ifal du Gərar iggədaz d Isxaq iddəw d Axuzzut, əməššewwər-net, əd Fikol əmuzar ən nammagaran-net.

27 Iṇṇ'asan Isxaq: «Ma sər-i du tədagam təgzaram i, təstaɣam i du ɣur-wan?»

28 Əjjəwwaban as: «Aššak a nəkkas as iṣṣan daɣ-ak Əməli. Adi da a fəl nənamaṇṇa; Təməlet tu tassaq gar-ena dər-ək, nənəməgget arkawal dər-ək.

29 Daɣ əddəlil n ad tətkəlaɣ əlwaši n as wər dana za təɣšəda arat əmmək as wər dak nəɣšed arat, nəg'ak iḍuf olaɣan nəssoɣal kay akal nak s alxer. Illikan as iga fall-ak Əməli əmərədda albaraka nnet.

30 Ig'asan Isxaq əsəmməguri olaɣan ətšan əšwan.

31 Əgan du taṇakra tənzayat ənamasaḍafan arkawal. Intak kan Isxaq əglan əfalan tu s alxer.

32 Əzəl wen da oṣan t'idu eklan-net Isxaq ewayan as du isalan n aṇu wa əɣzan əṇṇan as: «Nəgraw daɣ-as aṃan».

33 Ig'as Isxaq eṣəm Šiba (tassaq). Adi da a fəl itawagga y əɣrəm wa eṣəm Ber-Šeba(aṇu ən tassaq) har azala.

34 Esaw iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf ṣanatat təḍoden daɣ Kəl Xiti əṃosnen Yudit elles ən Beri əd Basmat elles n Elon.

35 Šiḍoden šin əssiknanat Isxaq əd Raqqiyetu arkaṇay.

  
Scroll to see more.