Genesis 26

Studovat vnitřní smysl

       

2 Inafalal as du Əməli, iṇṇ'as: «Ad wər tərəsa Masar, əɣsər daɣ akal wa dak z əməla.

3 Qam daɣ akal wa da, fəl a daɣ-ak əṣṣəna aga fall-ak albaraka fəlas kay d əzzurriya nnak a z akfaɣ akal a, fəl ad ag̣əzaɣ arkawal wa əgəɣ y abba nnak Ibrahim.

4 Ad əsəffələyləyaɣ əzzurriya nnak šilat n eṭran ən jənnawan, akfaq qu iṃədlan a kul. Šimattiwen n əddənet kul ad əgrəwnat albaraka s əddəlil n əzzurriya nnak.

5 Fəlas Ibrahim iṣṣisam y awal in, iṭṭaf amar in əd tərɣəmt in d əlqanun in.»

6 Iqqim Isxaq daɣ Gərar.

7 As t əggazan meddan n akal šin əṣṣəstan əd təṇtut-net Raqqiyetu iṇṇ'asan: «Tamaḍrayt in a təṃos». Iksud as as iṇṇa taṇtut-net ad t anɣin meddan n akal fəl əddəlil-net, ənta təkna šihussay.

8 Dəffər as iga Isxaq tamert tagget daɣ Gərar, iṣwad du amənokal ən Kəl Filist, əs fənetr inay tu itaggu šeɣat əd taɣurəs Raqqiyetu.

9 Isassaɣr'ay du Abimelek iṇṇ'as: «Zaɣnin taṇtut nak a wa! Mas teṇṇəɣ tamaḍrayt nak a təṃos?» Ijjəwwab as Isxaq: «Təṇṇa a əgeɣ adi fəl təksəda n ad ətəwənɣa fəl əddəlil-net».

10 Iṇṇ'as Abimelek: «Ma dana təgeɣ da?» Azzama inamanṣa iyyan daɣ meddan nana əd təṇtut nak iməl ɣur-ək as nakkanay inasbakkadan».

11 Omar Abimelek tamattay kul iṇṇa: «Wa iḍasan aləs a əd təṇtut-net a das tətəwəxkəm taṃattant».

12 Igyak Isxaq daɣ akal wa təzzar olay du awatay wədi ṭemeday n əṇətfus n a wa igyak fəlas Əməli a fall-as igan albaraka.

13 Iqqal Isxaq aləs ilan təkarzay tagget har ikna təgərgist wəllen.

14 Ila eharay wa ənḍarran əd wa zəwwaran d eklan aggotnen.Təzzar əmmənzaɣan tu Kəl Filist.

15 Adi da fəl əṇbalan eṇwan kul win əɣazan eklan n Ibrahim, daɣ azzaman-net, əṭkaran tan aṃadal.

16 Təzzar iṇkar Abimelek iṇṇa y Isxaq: «Əbdəd ugag ana fəlas šigrat a dana təge».

17 Iggəlat Isxaq izzəbbat daɣ əɣlal wa n Gərar denda ad iɣsar.

18 Ibrahim daɣ azzaman-net iɣaz eṇwan. Dəffər iba-net əṇbalan tan Kəl Filist. Ilas Isxaq iɣaz eṇwan win, ig'asan iṣmawan win da a dasan iga abba nnet.

19 Əɣazan eklan n Isxaq aṇu daɣ əɣlal tolas, əgrawan daɣ-as ṣhat n aṃan təddarat.

20 Ad əgammayan maḍanan ən Gərar əkənnas daɣ win Isxaq, əṇnan asan: «Aṇu nnana a wa» Adi da fəl iga Isxaq y aṇu eṣəm Eseq(əkənnas) fəlas əkənnas a fall-as əgan.

21 Əɣazan eklan-net aṇu iyyan as ənta da iga fall-as əkənnas təzzar ig'as eṣəm Sitna (gezzar).

22 Iggəlat Isxaq əddi iɣaz aṇu iyyan wa fəl wər z' ag'əkənnas maran ig'as eṣəm Rəxobot (tənaflit) fəlas iṇṇa: «Əməli əmərədda isannaflay ana ikf'ana təkarzay daɣ akal a.»

23 Den da ad ikka Ber-Šeba.

24 Ahad wen da a das d'inafalal Əməli iṇṇ'as: «Nak Məššina n abba nnak Ibrahim. A kay wər təggəz ṭasa fəlas nak əṣṣana daɣ-ak. A fall-ak ag'albaraka, əsəffələyləya əzzurriya nnak fəlas əgəɣ arkawal y əkli nin Ibrahim».

25 Den da ad ikras Isxaq edag ən təkutay ad iɣabbad Əməli. Ikras daɣ akal wen ahaket-net. Əɣazan daɣ-as eklan-net aṇu.

26 Əzəl iyyan Abimelek ifal du Gərar iggədaz d Isxaq iddəw d Axuzzut, əməššewwər-net, əd Fikol əmuzar ən nammagaran-net.

27 Iṇṇ'asan Isxaq: «Ma sər-i du tədagam təgzaram i, təstaɣam i du ɣur-wan?»

28 Əjjəwwaban as: «Aššak a nəkkas as iṣṣan daɣ-ak Əməli. Adi da a fəl nənamaṇṇa; Təməlet tu tassaq gar-ena dər-ək, nənəməgget arkawal dər-ək.

29 Daɣ əddəlil n ad tətkəlaɣ əlwaši n as wər dana za təɣšəda arat əmmək as wər dak nəɣšed arat, nəg'ak iḍuf olaɣan nəssoɣal kay akal nak s alxer. Illikan as iga fall-ak Əməli əmərədda albaraka nnet.

30 Ig'asan Isxaq əsəmməguri olaɣan ətšan əšwan.

31 Əgan du taṇakra tənzayat ənamasaḍafan arkawal. Intak kan Isxaq əglan əfalan tu s alxer.

32 Əzəl wen da oṣan t'idu eklan-net Isxaq ewayan as du isalan n aṇu wa əɣzan əṇṇan as: «Nəgraw daɣ-as aṃan».

33 Ig'as Isxaq eṣəm Šiba (tassaq). Adi da a fəl itawagga y əɣrəm wa eṣəm Ber-Šeba(aṇu ən tassaq) har azala.

34 Esaw iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf ṣanatat təḍoden daɣ Kəl Xiti əṃosnen Yudit elles ən Beri əd Basmat elles n Elon.

35 Šiḍoden šin əssiknanat Isxaq əd Raqqiyetu arkaṇay.

  

Exploring the Meaning of Genesis 26      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3357. In the internal sense of this chapter the subject treated of is appearances of truth of three degrees, and how these were adjoined to truth Divine in order that truths and their doctrinal things might be received; and that a church might come into existence.

AC 3358. In (verses 1 to 6) are described the appearances of truth of a higher degree which are in the internal sense of the Word, in which appearances are the angels, and in which there is Divine truth and good. And that Divine good and truth cannot be comprehended, thus cannot be received, unless they are in appearances (verses 7 to 13).

AC 3359. Appearances of truth of a lower degree, which are in the interior sense of the Word-in which appearances those men may be who are of the internal church-are then treated of (verses 14 to 17).

AC 3360. Afterwards, appearances of truth are described of a still lower degree, which are of the literal sense of the Word, in which appearances those men may be who are of the external church (verses 18 to 25); and that through these there may still be conjunction with the Lord (verses 26 to 33).

AC 3361. Concerning truths of the memory adjoined to good therein (verses 34, 35).

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: