Genesis 25

Studie

         |

2 Igraw dər-əs bararan əṃosnen Zimran, Yokšan, Mədan, Midiyan, Išbak əd Šuhax,

3 Yokšan iqqal abba ən Šəba əd Dədan. Əzzurriya ən Dədan iṃos Kəl Aššur, Kəl Lətuš əd Kəl Ləhum.

4 Maddanəs ən Midiyan əṃosan Efa, Efer, Xanok, Abida d Elda. Kul win da əṃosan əzzurriya ən Kətura.

5 Ibrahim oyya y Isxaq a wa ila kul.

6 Iga šihəkkuten i bararan-net win taknaten. Təzzar issəgag-tan, harwa iddar, barar-net Isxaq s akal ən dənnəg.

7 Ibrahim iga teṃeday n awaṭay d əṣṣayat təṃərwen əd ṣəmmos,

8 as t-aba. Daɣ a di dəffər təməddurt zagrət əd tušaray daɣ issiday, ig̣maḍ aytedan, ilkam i marawan-net.

9 Bararan-net Isxaq d Ismaɣil a t-iṇbalan daɣ əɣəɣi wa n Makfela, ihan tawagost n Efron, rures ən Tsoxar aw Xet, dagma ən Mamre.

10 Tawagost ta izzənza Ibrahim ɣur maddanəs ən Xet, itawaṇbal daɣ-as ənta əd tənṭut-net Sarata.

11 Dəffər iba n Ibrahim iga Məššina albaraka daɣ barar-net Isxaq. Iɣsar Isxaq dagma n aṇu ən Laxay-Roy. ƏZZURRIYA n ISMAƔIL

12 Ənta da əzzurriya n Ismaɣil rur-es n Ibrahim, wa igraw əd Hajara wələt Maṣar təṃosat taklit ən Sarata.

13 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Ismaɣil s əməzuzar ən təhut-nasan: Aɣaffaday-nnet eṣəm-net Nebayot, Kedar, Adəbel, Mibsam,

14 Mišma, Duma, Massa,

15 Hadad, Tema, Yetur, Nafiš, Kedma.

16 Əntanay əddi iṣmawan ən ṃaraw bararan d əššin n Ismaɣil. Akk iyyan iṃos əmənokal ən tawšet, ila šiɣarmaten əd ɣawnatan.

17 Ismaɣil iga ṭemeday n awatay əd karadat təṃərwen d əṣṣa as t-aba, ilkam i marawan-net.

18 Əzzurriya n Ismaɣil iɣsar gər Xabila əd Šur. Šur təddinnag i Maṣar daɣ tarrayt n Aššur. Iwar aganna daɣ əzzurriya wahadan n Ibrahim.

19 Əntada əttarix n Isxaq agg Ibrahim.

20 Isxaq iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf Raqqiyetu elles ən Bətuhel wa n aw Aram ən Mesofotami, təṃos tamaḍrayt ən Laban.

21 Isxaq oṇsay Əməli fəlas ṭantut-net a təggəgrat. Təzzar təqbal təwaṭray-net, təga taɣurəs Raqqiyetu tadist n eknewan.

22 Ad ətanazmaman bararan daɣ tədist-net, təzzar təṇṇa: «Ənnar əddəlil igraw i awa?» Təgla təṣṣəstan Əməli.

23 Iṇṇ'as Əməli: «ṣanatat təmattiwen a əhanen tadist nam ṣanatat tawšeten əṃosnen bararan win z ammazzaynen da da a kam d əg̣madan. Barar wa issəlkaman ad ixkəm wa dd azzaran.»

24 As təggaz aṃzur itawaṣṣan as eknewan a əhanen tadist-net.

25 Wa dd'azzaran təhut ig̣mad du ijigalgal alam-net s aṇzadan zaggaɣnen a di da fəl as itawagga eṣəm Esaw.

26 Dəffər adi ig̣mad du amaḍray-net as əfus-net iṭtaf erəz n amaqqar-net Esaw adi da fəl as itawagga eṣəm Yaqub. Isxaq iga ṣədisat təṃərwen n awatay as əhuwan.

27 Ədwalan bararan a. Esaw iqqal ənagmar isaḍasan, iṃos awedan n əṣuf. Mišan Yaqub iqqal amaḍan iɣassaran daɣ həktan.

28 Iṣṣof Isxaq Esaw fəlas tara a iga iṣan ən tawaqqast ṃaran Raqqiyetu təṣṣof Yaqub.

29 Əzəl iyyan ad issəŋŋa Yaqub ameṇsay, Esaw ifal d' əṣuf ikn' iḍuz.

30 Iṇṇa Esaw i Yaqub: «Ayy'i əgmaya daɣ-ak ad atša daɣ ameṇsay di zaggaɣan di». Adi da fəl itawagga y Esaw eṣəm Edom.

31 Iṇṇ'as Yaqub: «Kundab' a di təzzənza təla nnak fall-i temsay.»

32 Ijjəwwab Esaw «Nak əmərədda taṃattant as əbuka ma di z aknu təla nin fall-ak temsay?»

33 Təzzar iṇṇ'as: «Əhəd i as wər fall-i təle temsay əmərədda».Ihad as Esaw. Əmmək wa da as din izzənza təla-net temsay fəl Yaqub i Yaqub.

34 Təzzar ikfa Yaqub Esaw taggəlla əd tanzant. Itša išwa, ibdad, igla. Əmmək wa da as wər issəfrar təla-net temsay fəl Yaqub.

  
Scroll to see more.