Genesis 25

Studovat vnitřní smysl

       

2 Igraw dər-əs bararan əṃosnen Zimran, Yokšan, Mədan, Midiyan, Išbak əd Šuhax,

3 Yokšan iqqal abba ən Šəba əd Dədan. Əzzurriya ən Dədan iṃos Kəl Aššur, Kəl Lətuš əd Kəl Ləhum.

4 Maddanəs ən Midiyan əṃosan Efa, Efer, Xanok, Abida d Elda. Kul win da əṃosan əzzurriya ən Kətura.

5 Ibrahim oyya y Isxaq a wa ila kul.

6 Iga šihəkkuten i bararan-net win taknaten. Təzzar issəgag-tan, harwa iddar, barar-net Isxaq s akal ən dənnəg.

7 Ibrahim iga teṃeday n awaṭay d əṣṣayat təṃərwen əd ṣəmmos,

8 as t-aba. Daɣ a di dəffər təməddurt zagrət əd tušaray daɣ issiday, ig̣maḍ aytedan, ilkam i marawan-net.

9 Bararan-net Isxaq d Ismaɣil a t-iṇbalan daɣ əɣəɣi wa n Makfela, ihan tawagost n Efron, rures ən Tsoxar aw Xet, dagma ən Mamre.

10 Tawagost ta izzənza Ibrahim ɣur maddanəs ən Xet, itawaṇbal daɣ-as ənta əd tənṭut-net Sarata.

11 Dəffər iba n Ibrahim iga Məššina albaraka daɣ barar-net Isxaq. Iɣsar Isxaq dagma n aṇu ən Laxay-Roy. ƏZZURRIYA n ISMAƔIL

12 Ənta da əzzurriya n Ismaɣil rur-es n Ibrahim, wa igraw əd Hajara wələt Maṣar təṃosat taklit ən Sarata.

13 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Ismaɣil s əməzuzar ən təhut-nasan: Aɣaffaday-nnet eṣəm-net Nebayot, Kedar, Adəbel, Mibsam,

14 Mišma, Duma, Massa,

15 Hadad, Tema, Yetur, Nafiš, Kedma.

16 Əntanay əddi iṣmawan ən ṃaraw bararan d əššin n Ismaɣil. Akk iyyan iṃos əmənokal ən tawšet, ila šiɣarmaten əd ɣawnatan.

17 Ismaɣil iga ṭemeday n awatay əd karadat təṃərwen d əṣṣa as t-aba, ilkam i marawan-net.

18 Əzzurriya n Ismaɣil iɣsar gər Xabila əd Šur. Šur təddinnag i Maṣar daɣ tarrayt n Aššur. Iwar aganna daɣ əzzurriya wahadan n Ibrahim.

19 Əntada əttarix n Isxaq agg Ibrahim.

20 Isxaq iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf Raqqiyetu elles ən Bətuhel wa n aw Aram ən Mesofotami, təṃos tamaḍrayt ən Laban.

21 Isxaq oṇsay Əməli fəlas ṭantut-net a təggəgrat. Təzzar təqbal təwaṭray-net, təga taɣurəs Raqqiyetu tadist n eknewan.

22 Ad ətanazmaman bararan daɣ tədist-net, təzzar təṇṇa: «Ənnar əddəlil igraw i awa?» Təgla təṣṣəstan Əməli.

23 Iṇṇ'as Əməli: «ṣanatat təmattiwen a əhanen tadist nam ṣanatat tawšeten əṃosnen bararan win z ammazzaynen da da a kam d əg̣madan. Barar wa issəlkaman ad ixkəm wa dd azzaran.»

24 As təggaz aṃzur itawaṣṣan as eknewan a əhanen tadist-net.

25 Wa dd'azzaran təhut ig̣mad du ijigalgal alam-net s aṇzadan zaggaɣnen a di da fəl as itawagga eṣəm Esaw.

26 Dəffər adi ig̣mad du amaḍray-net as əfus-net iṭtaf erəz n amaqqar-net Esaw adi da fəl as itawagga eṣəm Yaqub. Isxaq iga ṣədisat təṃərwen n awatay as əhuwan.

27 Ədwalan bararan a. Esaw iqqal ənagmar isaḍasan, iṃos awedan n əṣuf. Mišan Yaqub iqqal amaḍan iɣassaran daɣ həktan.

28 Iṣṣof Isxaq Esaw fəlas tara a iga iṣan ən tawaqqast ṃaran Raqqiyetu təṣṣof Yaqub.

29 Əzəl iyyan ad issəŋŋa Yaqub ameṇsay, Esaw ifal d' əṣuf ikn' iḍuz.

30 Iṇṇa Esaw i Yaqub: «Ayy'i əgmaya daɣ-ak ad atša daɣ ameṇsay di zaggaɣan di». Adi da fəl itawagga y Esaw eṣəm Edom.

31 Iṇṇ'as Yaqub: «Kundab' a di təzzənza təla nnak fall-i temsay.»

32 Ijjəwwab Esaw «Nak əmərədda taṃattant as əbuka ma di z aknu təla nin fall-ak temsay?»

33 Təzzar iṇṇ'as: «Əhəd i as wər fall-i təle temsay əmərədda».Ihad as Esaw. Əmmək wa da as din izzənza təla-net temsay fəl Yaqub i Yaqub.

34 Təzzar ikfa Yaqub Esaw taggəlla əd tanzant. Itša išwa, ibdad, igla. Əmmək wa da as wər issəfrar təla-net temsay fəl Yaqub.

  

Exploring the Meaning of Genesis 25      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3230. In the internal sense this chapter treats, First, of the Lord’s spiritual kingdom, and its derivations (verses 1-4). That it was separated from the Lord‘s celestial kingdom (verses 5, 6). That the representative of the Lord by Abraham was ended (verses 7, 8). And that the representative of the Lord by Isaac and Ishmael began (verses 9-11).

AC 3231. Secondly, the spiritual church, which is represented by Ishmael, together with its derivations, is treated of (verses 12-18).)

AC 3232. Thirdly, the conception and birth of the Divine natural are treated of; as to good, which is meant by Esau; and as to truth, which is meant by Jacob (verses 19-25).

AC 3233. Fourthly, the priority of good and of truth in the church is treated of (verses 26-34).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 25      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3230. In the internal sense this chapter treats, First, of the Lord’s spiritual kingdom, and its derivations (verses 1-4). That it was separated from the Lord‘s celestial kingdom (verses 5, 6). That the representative of the Lord by Abraham was ended (verses 7, 8). And that the representative of the Lord by Isaac and Ishmael began (verses 9-11).

AC 3231. Secondly, the spiritual church, which is represented by Ishmael, together with its derivations, is treated of (verses 12-18).)

AC 3232. Thirdly, the conception and birth of the Divine natural are treated of; as to good, which is meant by Esau; and as to truth, which is meant by Jacob (verses 19-25).

AC 3233. Fourthly, the priority of good and of truth in the church is treated of (verses 26-34).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3230, 3231, 3232, 3233, 3238, 3239, 3244, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 115, 259, 1259, 1358, 1928, 1951, 2643, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 331, 364, 406, 430, 659, 710

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:30, 15:15, 16:7, 12, 14, 15, 17:20, 21:3, 5, 22:23, 23:9, 17, 19, 20, 24:35, 36, 67, 25:8, 17, 26:12, 27:3, 11, 29, 36, 37, 43, 28:9, 29:1, 30:22, 32:4, 35:28, 29, 36:1, 3, 8, 19, 38:27, 47:28, ...

Exodus 15:22

Numbers 20:14, 24

Deuteronomy 21:17, 23:8

Joshua 24:4

Judges 6:3, 8:24, 32

1 Samuel 9:9

2 Samuel 8:14

1 Chronicles 1:28, 29, 31, 34, 23:1

2 Chronicles 24:15

Job 2:11, 6:19, 42:17

Psalms 112:2, 120:5

Isaiah 21:13, 16, 60:6, 7

Jeremiah 2:10

Ezekiel 27:15, 20, 21

Hosea 12:4

Obadiah 1:1, 21

Malachi 2

Matthew 2

Luke 7, 3:34

Acts 7:8

Romans 9:10, 12

1 Corinthians 15:32

Hebrews 12:16

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Birth of Jacob and Esau, Jacob Steals Esau's Blessing
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob and Esau
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob and Esau
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Jacob and Esau
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Jacob and Esau - Good from Difficult Experiences
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jacob and Esau - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Esau selling his birthright to Jacob, make a collage showing that the Lord loves everyone, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob and Esau - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob stealing Esau's blessing, make a pictorial chart showing the differences between Jacob and Esau, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob and Esau - Level C
Complete lesson with activity choices: head or heart role play, map activity on the peaks and valleys of Canaan, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob and Esau - Level D
Complete lesson with activity choices: mask making activity on unmasking our hidden potential, philosopher's chair activity on which is more important--the will or the understanding, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages

 Work for the Ideal
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: