Genesis 24

Studie

         |

2 Əzəl iyyan iṇṇa Ibrahim y əkli-nnet wa n asahaw-net, wa inəṭṭafan əd təla-nnet kul: «Ag'əfus nak daw taɣma-nin,

3 amaran təhədaɣ-i s Əməli, Məššina ən jənnawan əd ṃədlan, as du-wər-za-tədkəla i barar-in tanṭut daɣ təbararen ən Kəl Kanan win ɣur əɣsara,

4 mišan ad-takka akal-in daɣ marwan-in tədkəla-du tanṭut i barar-in Isxaq.»

5 Ijjəwwab-as əkli: «Mijas tanṭut wər za-tardu s a-di-du-təlkəm əs kallan a da. Awak ad-awəya barar-nak s akal wa du-təg̣mada?»

6 Iṇṇ-as Ibrahim: «Kaššeday fəl ad-tewaya barar-in s akal en!

7 Əməli, Məššina wa n jənnawan, a di-du-ikkaṣan daɣ ahan n abba-nin əd marwan-in, iššewal-i təzzar idkal-i arkawal, iṇṇ-i: " Akal a da ad-t-akfa y əzzurriya-nnak", ənta iṃan-net ad-assaglu angalos-net dat-ək, amaran den da a-du-za-tədkəla tanṭut i barar-in.

8 As tugay tənṭut s a-dak-du-təlkəm təfal-kay təhuday ta d-i təge da. Mišan ad-wər-tawəya barar-in s akal en.»

9 Iga əkli əfus-net daw taɣma n Ibrahim, məšš-is, ihad as ad-ammazal a w'as das-iṇṇa.

10 Isannafran-du ṃaraw olaman daɣ ṃənas ən məšš-is, issəwər-tan aratan n Ibrahim win əlanen əlqimat. Iga anamod ən fallatan ən Mesofotami, ikka aɣrəm wa iha ahan ən Naxor, amaḍray n Ibrahim.

11 Issəgan olaman dagma n aṇu ihan ṭama n əɣrəm, ṭakəst, alwaq wa daɣ du-kattarnat təḍoden.

12 Iṭṭar s a wa: «Əməli, Məššina ən məšš-i Ibrahim, təṇsaraɣ-i azalada. Səṃṃətəkwəy əlluɣ-nak i məšš-i Ibrahim sa das-taga tara-nnet.

13 Nak da ɣur šaṭ a amaran šibararen n əɣrəm a-dd-əzrəgnat.

14 Ad-aṇsəya iyyat daɣ-asnat ad-i-du-takfu ətəkin-net ad-aššwa, as d-i-təṇṇa: " Yay ašəw, amaran ad-əššašwa olaman-nak tolas.", ad-əṣṣənaɣ as ənta a təfrana y əkli-nnak Isxaq. S asaway di ad-əṣṣəna as təsiṃatakwaya əlluɣ-nak i məšš-i.»

15 Wər iɣred d awal, as ogga Raqqiyetu təzay-du təssiwar ətəkin-net əzir-net, elles ən Bətuhel, rur-es ən Milka əd Naxor, amaḍray n Ibrahim.

16 Təmawat təgat šihussay šin əqqitasnen, wər təzday meddan. Təraṣ-du šaṭ, təḍnay ətəkin-net, təg̣g̣əzzay.

17 Ozal əkli issəlkad-as, iṇṇa: «Oṇsayaq-qam ad-i-taššašwa daɣ ətəkin-nam.»

18 Təṇṇ-as: «Ašəw, məšš-i!» Tərrorad əsəggətti n ətəkin y as ad-ašəw.

19 As išwa, təṇṇ-as: «Ad-əjjijəla y olaman-nak har ašwin kul.»

20 Tərrorad tanaɣla n ətəkin-net daɣ əɣlal, tozal təḍnay-t-idu har təššəšwa olaman kul.

21 A tat-izagaz-du aləs s əməkəyad da, wər iṇṇa arat fəl ad-inəy kud əməli a iṇsaran əšikəl-net wala.

22 As əšwan olaman, idkal-du aləs təzəbit n urəɣ təgat əzuk n ədinar ig-et daɣ tanjart-net. Idkal-du tolas ilkəzan əššin n urəɣ s akk-iyyan iga ṃaraw dinaran əd ṣəmmos, iqqan-as-tan.

23 «Ma kam erawan? Are daɣ-am ad-i-tu-təməla. Ill-ay adag daɣ ahan n abba-nnam daɣ ənṣeɣ ahad a nak əd win dər əddewa?»

24 Təjjəwwab-as: «Nak tabarart ən Bətuhel, rures ən Milka əd Naxor.»

25 Təṇṇ-as harwa: «Ehan-nana ih-ay əlmmuz d amassaḍon aggen d adag a daɣ tənṣeɣ.»

26 Issəjad aləs y Əməli, ig̣g̣oday-as.

27 Iṇṇa: «Əg̣g̣odayaɣ-ak ya Əməli, Məššina ən məšš-i Ibrahim! Təsannafalala harwa əlluɣ əd takawent-nak i məšš-i. Daɣ əšikəl a da, Əməli təzazzalalaɣaɣ-i əs marwan ən məšš-i.»

28 Tozal tabarart ad-tagu isalan y anna-nnet. Ənta Raqqiyetu təla amaqqar igan eṣəm Laban. As inay təzəbit d əlkəzan daɣ əfus ən tamaḍrayt-net, tolas isallu y awalan ən Raqqiyetu, təgannu: «A wa a di-iṇṇa aləs.» Iqqab-du, ozal, ikka-ddu aləs, ibdad illa ɣur olaman-net dagma ən šaṭ.

31 Təzzar iṇṇ-as: «Iyyaw məšš-is n albaraka n Əməli, mas din-təmala dəffər ahan? Nak əfradaɣ-ak ehan təggaza, d adag y ṃənas-nak?»

32 Ewaḍ-du aləs ehan, izazzabbat Laban ilalan fəl olaman, təzzar ikf-en ələmmuz, amaran d aṃan as iššorad aləs iḍaran-net əd ḍaran ən win dər iddew.

33 Dəffər a wen əkfan-tu teṭṭay. Mišan iṇṇa: «Nak wər z-atša iket wər əmelaɣ arat wa di-d-ewayan.» «Šiwəl!» iṇṇ-as Laban.

34 Təzzar iṇṇa: «Nak akli n Ibrahim.

35 Əməli ikfa məšš-i albaraka, iqqal amassehay ikf-ay ayfəḍ əd wəlli əd šitan, d əzrəf d urəɣ, d eklan əd taklaten, əd ṃənas d əzdan.

36 Sarata tanṭut ən məšš-i, təssaha-ddu barar daɣ tušaray-nnet i məšš-i; təzzar ikf-ay a wa ila kul.

37 Məšš-i issəhad-i as wər du-z-ədkəla i barar-net tanṭut daɣ təmawaḍen ən Kəl Kanan, daɣ akal wa təha təməɣsurt-net.

38 Mišan ad-akka ehan n abba-nnet əd marwan-net awəya-du i barar-net tanṭut.

39 Əṇṇeɣ i məšš-i: Mijas ad-tugəy tənṭut s ad-i-du-təlkəm.»

40 Ijjəwwab-i: «Əməli dat əjawanke, add-assaglu angalos-net idaw dər-ək. Təzzar iṇsər əšikəl-nak tədkəla-du i barar-in tanṭut ən marwan-in n aɣaywan n abba-nin.

41 A-kay-təfal təhuday ta di təge as din-toṣeɣ imarwan-in, kud tat-təgrawa wala.»

42 As d-oṣeɣ dagma ən šaṭ azalada, əgeɣ təwaṭray a da: «Əməli, Məššina ən məšš-i Ibrahim, təṇsaraɣ əšikəl a əgeɣ da.

43 Əmərədda ad əlle ɣur šaṭ ad aṇsəya təmawat ta du-təzragat a-di-tašašu daɣ ətəkin-net.

44 As di-təjjəwwab as:" Ašəw! amaran a-dak-əššašwa iṃənas-nak," ad-əṣṣənaɣ as ənta tanṭut ta təfrana i barar ən məšš-i.»

45 Harwa da wər əɣreda təwaṭray daɣ ṃan-in, as du-təraz Raqqiyetu, təssiwar ətəkin-net əzir-net toṣ-in šaṭ təjjojal. Oṇsayaq-qat: «Šašw-i-du, kud tarḍe.»

46 Tərrorad as di-du-təzzəl ətəkin-net, təṇṇ-i: «Ašəw, dəffər as təšwe ad-ak-aššašwa olaman-nak.» As əšwe, təššəšw-i olaman-in.

47 Assaɣa wa tat-əṣṣəstana əd wa tat-erawan, təjjəwwab-i: «Nak tabarart ən Bətuhel, rur-es ən Naxor, teraw Milka. Assaɣa di ad əge təzəbit daɣ tanjart-net, əgeɣ ilkəzan daɣ fassan-net.

48 Əssəjada y Əməli, əg̣g̣odayaɣ-as, Məššina ən məšš-i Ibrahim, a di-izazzalalaɣan s adag wa daɣ du-z-ədkəla i rur-es tabarart ən tagazay ən məšš-i.

49 Əmərədda əməlat-i kud təqbalam əs ṃan arḍanen a wa ira məšš-i. As wər ig'a di təməlam-i ad-səssəggəla s adagg iyyan.»

50 Ijjəwwab-as Laban əd Bətuhel: «A wa igi n Əməli iṃan-net daɣ a di wər nəfreg taṇṇa daɣ-as arat.

51 Raqqiyetu da, dat-ək da, idaw dər-əs. Təqqəlet tanṭut ən rures ən məšš-ik, s əmmək wa as t-iṇṇa Əməli.

52 As isla əkli n Ibrahim y awal wen, issəjad har aṃadal, ig̣g̣oday y Əməli.

53 Dəffər a wen ikkas-du daɣ lalan-net uɣənan n əzrəf d urəɣ əd təbəddaɣ ikf-en y Raqqiyetu. Ikfa amaqqar-net d anna-net šiṇufa əlanen əlqimat.

54 Itš'əkli n Ibrahim ənta əd win dər iddew, əšwan, ənṣan. As ṭufat aɣora ɣur taṇakra-nnasan iṇṇa əkli n Ibrahim y amaqqar d anna ən Raqqiyetu: «Sallamat-i ad əqqəla aɣaywan ən məšš-i.»

55 «Ad taqqam tabarart ɣur-na har tagu tamert iyyat, əḍḍəkud ən maraw aḍan, amaran taglu,» əṇṇan-as.

56 Iṇṇ-asan əkli tolas: «A di wər təsəllulem əmərədda ad iṇsar Əməli əšikəl-in. Ayyat-i ad-akka aɣaywan ən məšš-i.»

57 «Aɣratana tabarart ad-nəṣṣən a wa təṇṇa.»

58 Əɣran-du Raqqiyetu, əṣṣəstanan-tat: «Tareɣ tidawt n aləs a da?» Təṇṇa: «Awalla.»

59 Oyyan Raqqiyetu amaran əd təklit-net təddew d əkli n Ibrahim əd meddan-net.

60 Əgan albaraka-nnasan i Raqqiyetu, əṇṇan-as: «Əqqəl, kam tamaḍrayt-nana, maṣ ən giman ən giman ən meddan. Arnet əzzurriya-nnam iɣərəman win magzaran-net.»

61 Raqqiyetu əd taklaten-net əwaṇṇat olaman, əlkamnat y əkli. Təməwit a da as d-iddew əkli əd Raqqiyetu.

62 Ifal-du Isxaq aṇu ən Laxay-Roy, ihozan edag wa daɣ iɣsar daɣ aṃadal ən Negab.

63 Takəst iqqab iwilallag daɣ əṣuf, as ogga iṃənas a t-idu-zaynen.

64 Assaɣa w'ad togga Raqqiyetu Isxaq, tətaraggat-du fəl alam,

65 amaran təṣṣəstan akli: «Ma iṃos aləs wa dər za-naṃṃanay daɣ əṣuf?» «A wen məšš-i,» iṇṇ-as əkli. Amazay wen da ad təssəlsa udəm-net s əfər-net.

66 Issoɣal əkli y Isxaq a wa iga kul.

67 Dəffər a wen eway Isxaq Raqqiyetu s ahaket w'as kala tu-təha anna-nnet Sarata, təzzar izlaf-tat təqqal tanṭut-net, ir-et. Əknan ṃan-net dəffər iba n anna-nnet.

  
Scroll to see more.