Genesis 23

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 22   Genesis 24 →     

2 Aba-tat daɣ Kiryat-Arba, azala Xebron, daɣ akal ən Kanan. Iggaz Ibrahim təfiyyawt ən Sarata, ihallu.

3 Təzzar ig̣mad edag wa təha alzanazat ən tənṭut-net, igla iššewal i Kəl Xet.

4 «Əgeɣ təməddurt n amagar n əburar gar-ewwan, əgrəwat-i edagg ən zəkwan daɣ akal-nawan a daɣ əṇbala tanṭut-in.»

5 Əjjəwwaban-as Kəl Xet:

6 «Səsəm-ana, məšš-ikkana, təṃosa məššis n albaraka ən Məššina daɣ gar-ena, əṇbəl alzanazat ən tənṭut-nak daɣ adagg ən təṣəska-nnana wa n təfrənt, wər dana-iha i dak-igdalan edagg ən təṣəska-nnet y ad-təṇbəla alzanazat ən tənṭut-nak.»

7 Iṇkar Ibrahim issəjad dat-san.

8 Amaran iššewal-asan ənta da: «Azzama tardam s ad-əṇbəla alzanazat ən təntutt-in təzzar əkkəsaq-qat dat šiṭṭawen-nin, wədi ṣəsəmat-i, taṇsəyam-i Efron, rur-es ən Tsoxar,

9 ad-i-azzanzu əɣəɣi ən Makfəla, iṃosan təla-nnet daɣ ṭaṃa ən tawagost-net. Ad-i-tt-azzanzu əket-net daɣ əzrəf, fəl ad-iqqəl təla-nin gar-ewwan.

10 As ig'a wen illa gar-essan Efron, ijjəwwab y Ibrahim dat Kəl Xet win d-oṣanen imi n əɣrəm:

11 «Kala kala, məšš-i, ṣəsəm-i! Əkfeq-qay tawagost, əkfeq-qay əɣəɣi wa tat ihan. Əkfeɣ-ak-kan dat šiṭṭawen ən tamattay-nin: əṇbəl alzanazat ən tənṭut-nak.»

12 Issəjad Ibrahim dat Kəl Xet.

13 Iššewal tolas y Efron dat kəl akal: «Səsəm-i oṇsayaq-qay! A-kay-akfa əlqimat ən tawagost, əqbəl-i-tu, a daɣ-as əṇbəla alzanazat ən tənṭutt-in.»

14 Ijjəwwab Efron y Ibrahim, iṇṇ-as:

15 «Səsəm-i məšš-i! Aṃadal n əkkozat təṃad ən tafelt n əzrəf ma z-iqqəl gar-i dər-ək? Əṇbəl alzanazat ən tənṭut-nak.»

16 Igra Ibrahim, irda, ikat azrəf w'as iṇṇa Efron dat šiṭṭawen ən Kəl Xet əkkozat təṃad ən tamma n əzrəf wa šəšɣalan mazanzan.

17 Təqqal tawagost n Efron daɣ Makfela dagma ən Mamre, d əɣəɣi d eškan kul win əhanen tawagost əd win n iyyakatan-net,

18 təla n Ibrahim dat šiṭtawen ən Kəl Xet win d-oṣanen imi n əɣrəm.

19 Təzzar iṇbal Ibrahim Sarata, tanṭut-net, daɣ əɣəɣi ən tawagost ta n Makfela dagma ən Mamre, iṃosan Xebron, daɣ akal ən Kanan.

20 Tawagost d əɣəɣi wa tat-ihan əqqalan təla n Ibrahim, təggaz-t-id əs Kəl Xet, a-tat-agu edagg ən zəkwan ən nəṃṃəttan-net.

← Genesis 22   Genesis 24 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2901, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1616, 2470, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 750

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 10:15, 13:18, 17:8, 24:67, 25:9, 10, 33:19, 34:24, 35:27, 49:29, 30, 32, 50:1, 13

Numbers 20:29

Ruth 4:4, 9

1 Samuel 25:1

2 Samuel 24:24

1 Chronicles 21:22, 24, 29:15

Jeremiah 32:9, 10

Acts of the Apostles 7:5, 16

Hebrews 11:9, 13


Přeložit: