Genesis 22

Studovat vnitřní smysl

       

2 Iṇṇ-as Məššina: «Ədkəl barar-nak Isxaq, barar-nak ann iyyanda təknəɣ tara, takka dər-əs akal ən Moriyya, fəl adɣaɣ a kay z-assakna, amaran tagaɣ-i-tu takutay təkwayat.»

3 Tufat iga-ddu Ibrahim taṇakra tənzayat, isaffardat eškan, iggəgga ajaḍ-net, əbazan tarrayt ənta əd barar-net Isxaq d əššin daɣ eklan-net. Əkkan edag wa das imal Məššina.

4 As ṭufatt en ogga edag wa əkkan daɣ əsəṣwəd.

5 Iṇṇa y eklan: «Ɣamiwat da da tagəzam ajad, nak əd barar ad-nakku afalla ad-nəɣbəd Məššina, nəqqəl-kawan-du da da.»

6 Issəwar Ibrahim rur-es Isxaq eškan. Ənta iṃan-net eway šiṃakaten əddarnen d əlmoši. Əglan əššin-essan, əddəwan əjiwanken.

7 Iṇṇa Isxaq y abba-nnet Ibrahim: «Abba-nin!» Ikkəwan-as Ibrahim: «Nak da, barar-in! Ma igan?» Iṇṇ-as Isxaq: «Temsay d eškan da mišan ma təga teɣsay ta n təkutay təkayat?»

8 Ijjəwwab Ibrahim: «Məššina a du-z-igrəwan teɣsay ta n təkutay təkwayat, barar-in.» Əglan əššin-essan, əddəwan əjiwanken.

9 As din-oṣan edag wa das imal Məššina, ikras Ibrahim edagg ən təkutay, isammasaṇṣa fall-as eškan, təzzar ikrad Isxaq barar-net issəwar-tu edagg ən təkutay fəl əfalla n eškan.

10 Izzal Ibrahim əfus-net idkal-du əlmoši fəl ad igzəm rur-es.

11 Mišan Angalos n Əməli iɣr-ay daɣ jənnawan, iṇṇ-as: «Ibrahim! Ibrahim!» Ikkəwan-as: «Nak da!»

12 Iṇṇa tolas: «Ad-wər-təzzəla əfus nak əs barar! A-das-wər-təɣšəda arat! Id əmərədda əṣṣanaɣ as təksudaɣ Məššina. Wər di təgdela barar-nak ann iyyanda.»

13 Idkal Ibrahim aṣawad-net ogga ajaɣol iyyan daɣ təfəṣṣaɣ itiwaṭṭaf s əṣkawan. Təzzar ikk-ay Ibrahim ibaz-t-iddu, ig-ay takutay təkwayat daɣ adagg ən barar-net.

14 Ig'Ibrahim y adagg en den eṣəm: «Məššina a du-z-igrəwan.» A di da fəl itawaṇṇu azala: «Fəl adɣaɣ wa n Məššina, a-dd-itəwəgrəw.»

15 Angalos n Əməli ilas-du teɣaray n Ibrahim daɣ jənnawan,

16 iṇṇ-as: «Məššina iṇṇa: " Id zama təgeɣ a wa: as wər təgdela barar-nak, ann iyyanda,

17 illikan as a fall-ak aga albaraka əs tidət tolas əssəgətaɣ əzzurriya-nnak, šilat n eṭran ən jənnawan madeɣ aṃadal daɣ ṭama n agarew, amaran əzzurriya-nnak ad-arnu imagzaran-net.

18 Šimattiwen n əddənet kul ad-əgrəwnat albaraka fəl udəm n əzzurriya-nnak fəlas takawent a di təge."»

19 Iqqal Ibrahim eklan-net, əṇkaran-du, əddewan əs Ber-Šeba. Igla iɣsar Ibrahim daɣ Ber-Šeba.

20 Dəffər aratan win den, oṣan-du salan Ibrahim n as: «Milka ənta da təla bararan əd Naxor amaḍray-nnak.

21 Uts aɣafadday-nnet, Buz amaḍray-nnet, Kəmuhel ši-s n Aram,

22 Kesed, Xazo, Fildaš, Yidlaf əd Bətuhel.»

23 Bətuhel ši-s ən Raqqiyetu. Əntanay da da bararan ann əṭṭam ən Milka təgraw əd Naxor, amaḍray n Ibrahim.

24 Takna-nnet təgat eṣəm Rəhuma, təgraw dər-əs ənta da bararan: Tebax, Gaxam, Taxaš əd Mahaka.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 796, 921, 1025, 2723, 2724, 2769, 2842, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 768

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:27, 29, 12:2, 3, 13:16, 15:1, 5, 21:3, 14, 24:10, 15, 60, 25:20, 26:4, 5, 27:29, 28:2, 31:11, 32:13, 37:13, 46:2, 48:16

Exodus 3:4, 32:13

Deuteronomy 1:10, 11, 13:18

Joshua 3:1

Judges 2:1

1 Samuel 3:4

2 Samuel 17:11

1 Kings 4:20

2 Kings 2:6, 3:27

1 Chronicles 27:23

2 Chronicles 3:1

Nehemiah 9:23

Isaiah 6:8, 45:23, 48:19

Jeremiah 4:2, 22:5, 25:20, 23

Hosea 2:1

Micah 7:20

Matthew 3:17

Luke 1:73

Acts 3:25, 9:10

Romans 4:13

Galatians 3:8, 16

Hebrews 6:13, 14, 11:12, 17

James 2:21

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Isaac
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Abraham’s Sacrifice
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Isaac Almost Loses His Life
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Sacrifices for the Lord
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Sacrifices for the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Sacrifice of Isaac
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Sacrifice of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: