Genesis 22

Studie

         |

2 Iṇṇ-as Məššina: «Ədkəl barar-nak Isxaq, barar-nak ann iyyanda təknəɣ tara, takka dər-əs akal ən Moriyya, fəl adɣaɣ a kay z-assakna, amaran tagaɣ-i-tu takutay təkwayat.»

3 Tufat iga-ddu Ibrahim taṇakra tənzayat, isaffardat eškan, iggəgga ajaḍ-net, əbazan tarrayt ənta əd barar-net Isxaq d əššin daɣ eklan-net. Əkkan edag wa das imal Məššina.

4 As ṭufatt en ogga edag wa əkkan daɣ əsəṣwəd.

5 Iṇṇa y eklan: «Ɣamiwat da da tagəzam ajad, nak əd barar ad-nakku afalla ad-nəɣbəd Məššina, nəqqəl-kawan-du da da.»

6 Issəwar Ibrahim rur-es Isxaq eškan. Ənta iṃan-net eway šiṃakaten əddarnen d əlmoši. Əglan əššin-essan, əddəwan əjiwanken.

7 Iṇṇa Isxaq y abba-nnet Ibrahim: «Abba-nin!» Ikkəwan-as Ibrahim: «Nak da, barar-in! Ma igan?» Iṇṇ-as Isxaq: «Temsay d eškan da mišan ma təga teɣsay ta n təkutay təkayat?»

8 Ijjəwwab Ibrahim: «Məššina a du-z-igrəwan teɣsay ta n təkutay təkwayat, barar-in.» Əglan əššin-essan, əddəwan əjiwanken.

9 As din-oṣan edag wa das imal Məššina, ikras Ibrahim edagg ən təkutay, isammasaṇṣa fall-as eškan, təzzar ikrad Isxaq barar-net issəwar-tu edagg ən təkutay fəl əfalla n eškan.

10 Izzal Ibrahim əfus-net idkal-du əlmoši fəl ad igzəm rur-es.

11 Mišan Angalos n Əməli iɣr-ay daɣ jənnawan, iṇṇ-as: «Ibrahim! Ibrahim!» Ikkəwan-as: «Nak da!»

12 Iṇṇa tolas: «Ad-wər-təzzəla əfus nak əs barar! A-das-wər-təɣšəda arat! Id əmərədda əṣṣanaɣ as təksudaɣ Məššina. Wər di təgdela barar-nak ann iyyanda.»

13 Idkal Ibrahim aṣawad-net ogga ajaɣol iyyan daɣ təfəṣṣaɣ itiwaṭṭaf s əṣkawan. Təzzar ikk-ay Ibrahim ibaz-t-iddu, ig-ay takutay təkwayat daɣ adagg ən barar-net.

14 Ig'Ibrahim y adagg en den eṣəm: «Məššina a du-z-igrəwan.» A di da fəl itawaṇṇu azala: «Fəl adɣaɣ wa n Məššina, a-dd-itəwəgrəw.»

15 Angalos n Əməli ilas-du teɣaray n Ibrahim daɣ jənnawan,

16 iṇṇ-as: «Məššina iṇṇa: " Id zama təgeɣ a wa: as wər təgdela barar-nak, ann iyyanda,

17 illikan as a fall-ak aga albaraka əs tidət tolas əssəgətaɣ əzzurriya-nnak, šilat n eṭran ən jənnawan madeɣ aṃadal daɣ ṭama n agarew, amaran əzzurriya-nnak ad-arnu imagzaran-net.

18 Šimattiwen n əddənet kul ad-əgrəwnat albaraka fəl udəm n əzzurriya-nnak fəlas takawent a di təge."»

19 Iqqal Ibrahim eklan-net, əṇkaran-du, əddewan əs Ber-Šeba. Igla iɣsar Ibrahim daɣ Ber-Šeba.

20 Dəffər aratan win den, oṣan-du salan Ibrahim n as: «Milka ənta da təla bararan əd Naxor amaḍray-nnak.

21 Uts aɣafadday-nnet, Buz amaḍray-nnet, Kəmuhel ši-s n Aram,

22 Kesed, Xazo, Fildaš, Yidlaf əd Bətuhel.»

23 Bətuhel ši-s ən Raqqiyetu. Əntanay da da bararan ann əṭṭam ən Milka təgraw əd Naxor, amaḍray n Ibrahim.

24 Takna-nnet təgat eṣəm Rəhuma, təgraw dər-əs ənta da bararan: Tebax, Gaxam, Taxaš əd Mahaka.

  
Scroll to see more.