Genesis 21

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 20   Genesis 22 →

3 Ig'Ibrahim i rur-es wa igraw əd Sarata da eṣəm Isxaq.

4 Isammaṇkad-tu əzəl wa d-iga əṭṭam aḍan əd təhut, təməwit t'as t'omar Məššina.

5 Iga Ibrahim ɣur təhut n Isxaq temeḍay n awatay.

6 Təṇṇa Sarata: «Məššina isisag-i taḍaza ən tədəwit. Aytedan kul win əslanen Isxaq ad-agin taḍaza ta əgeɣ.»

7 Təlas təṇṇa: «Ma iṃos wa z-issuḍəfan Ibrahim as Sarata ilkam daɣ-as əsəṇkəs ən bararan? Ənta əkfeq-qu barar daɣ tušaray-nnet.»

8 Idwal barar. Əzəl w'ad təmməzay Sarata d əsəṇkəs-net ig'Ibrahim ṣaksas zəwwəran ən tədəwit.

9 Tənay Sarata barar ən wələt Maṣar ta təgat Hajara, wa təla d Ibrahim, itajab daɣ barar-net Isxaq.

10 Təṇṇa y Ibrahim: «Əstəɣ taklit a da ənta əd rur-es. Wa da, wər z-inəməkusət əd barar-in Isxaq»

11 Awalan win əkman Ibrahim wəllen fəlas Ismaɣil ənta da rur-es.

12 Mišan iṇṇ-as Məššina: «A-kay-wər-takmu batu ən barar əd tawahayt-nak. Ardu s igi n a w'as dak təṇṇa Sarata. Id fəlas aganna wa n Isxaq a daɣ z-agu əzzurriya-nnak.

13 Amaran barar wa n tawahayt ad-iqqəl amaraw ən tamattay iyyat, id ənta da rur-ek.»

14 Aɣóra ṭufat inzay Ibrahim daɣ adakal ən təgəlla d əṇwar iḍnayan aṃan, ikf-en i Hajara, issəwar-tan əzir-net, ikf-et barar, issəgl-et. Təgla, teway əd taṇeray ən Ber-Šeba, təxrak.

15 As əɣradan aṃan daɣ əṇwar, toyya-ddu rur-es daw təfsəq.

16 Təzzar təkk-as əḍḍəkud ən taggor təqqim fəl-as təṇṇa: «Wər areɣ ad haṇṇaya barar-in itiba-tu.» Təqqim-in sen da ad təhallu.

17 Məššina isla i tala ən barar təzzar iɣra-ddu Angalos ən Məššina daɣ jənnawan Hajara iṣṣəstan-tat: «Ma kam igrawan, Hajara? Ad wər tərməɣa. Məššina isla i barar ihallu daɣ adag wa daq-q in toyye.

18 Əbdəd! Ədkəl barar-nam, əṣṣən daɣ-as, id ad-t-aga əmaraw ən tamattay tagget.

19 Olam Məššina šiṭṭawen ən Hajara təzzar togg'aṇu. Təgla təḍnay aṇwar təššəšwa barar-net. Daɣ təɣlift ən Məššina idwal barar, iqqal ənaṇḍab ən təganzay isaḍasan. Iɣsar daɣ taṇeray ən Faran. Təzzəzlaf-tu ṃa-s wələt Maṣar.

22 Daɣ azzaman win di Abimelek oṣa-ddu Ibrahim, iddew əd Fikol əmənokal ən nammagaran-net. Iṇṇa Abimelek y Ibrahim: «Məššina og̣az kay daɣ a wa tətagga kul.

23 Əmərədda əhəḍ-i əs Məššina as wər di-za-takkaddala nak wala bararan-in wala əzzurriya-nnin. Əmmək w'as dak-əmmozala s əlləllu, mazal-i sər-əs, nak d akal a daɣ təɣsara.»

24 «Əhaḍa sər-əs» iṇṇa Ibrahim.

25 Mišan išaššawad Ibrahim Abimelek təṇṇa ta təgat daɣ batu n aṇu wa əgdalan eklan-net.

26 Ijjəwwab-as Abimelek: «Wər əṣṣena wa igan a di. Kay iṃan-nak wər di-təṇṇeɣ araṭ, amaran wər əsleɣ i sər-əs immigradan har azalada.»

27 Idkal Ibrahim eharay wa ənḍərran əd šitan ikf-en y Abimelek, əsammarkaṣan taṣṣaq gar-essan.

28 Iṣkat Ibrahim šibəgag əṣṣayat daɣ aharay-nnet.

29 «Ma fəl ənṣanat, iṇṇ-as Abimelek, əṣṣayat təbəgag šin təṣkata da?»

30 «Əṣṣayat təbəgag a da a tanat təqbəla əg̣mədnat-in əfuṣ-in, əṃosnat təgəyya n as nak a iɣazan aṇu a da.»

31 A di da a fəl ig'adagg a da eṣəm Ber-Šeba: anu wa fəl əhaḍan ket-nasan.

32 Dəffər as saṃṃarkasan taṣṣaq daɣ Ber-Šeba iqqal Abimelek akal ən Kəl Filist, ənta əd Fikol wa n əmənokal ən nammagaran-net.

33 Ibrahim iṇbal ašək igan eṣəm ešel daɣ Ber-Šeba, amaran iɣbad Əməli, Məššina Amaɣlol daɣ adag wen.

34 Igla Ibrahim iɣsar daɣ akal ən Kəl Filist har iga tamert.

← Genesis 20   Genesis 22 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 440, 1197, 1416, 1676, 1893, 1949, 2072, ...

True Christian Religion 451


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 537, 608

Spiritual Experiences 430

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:8, 16:3, 8, 10, 11, 15, 16, 17:10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 18:12, 20:1, 22:2, 3, 25:19, 26, 26:18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 28:18, 39:2, 3, 46:1

Numbers 10:12

Joshua 3:1, 15:28, 24:3

Judges 11:2

1 Samuel 1:24, 15:12, 24:22, 25:1

2 Samuel 24:7

1 Kings 19:3

2 Chronicles 29:20

Psalms 10:14

Isaiah 40:28

Jeremiah 10:10

Matthew 1:2

Luke 3:34

Acts of the Apostles 7:8

Romans 9:7

Galatians 4:29, 30

Hebrews 11:18

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Sarah Have a Son
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac’s Birth Foretold
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Isaac
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Isaac
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Isaac
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: