Genesis 21

Studovat vnitřní smysl

       

3 Ig'Ibrahim i rur-es wa igraw əd Sarata da eṣəm Isxaq.

4 Isammaṇkad-tu əzəl wa d-iga əṭṭam aḍan əd təhut, təməwit t'as t'omar Məššina.

5 Iga Ibrahim ɣur təhut n Isxaq temeḍay n awatay.

6 Təṇṇa Sarata: «Məššina isisag-i taḍaza ən tədəwit. Aytedan kul win əslanen Isxaq ad-agin taḍaza ta əgeɣ.»

7 Təlas təṇṇa: «Ma iṃos wa z-issuḍəfan Ibrahim as Sarata ilkam daɣ-as əsəṇkəs ən bararan? Ənta əkfeq-qu barar daɣ tušaray-nnet.»

8 Idwal barar. Əzəl w'ad təmməzay Sarata d əsəṇkəs-net ig'Ibrahim ṣaksas zəwwəran ən tədəwit.

9 Tənay Sarata barar ən wələt Maṣar ta təgat Hajara, wa təla d Ibrahim, itajab daɣ barar-net Isxaq.

10 Təṇṇa y Ibrahim: «Əstəɣ taklit a da ənta əd rur-es. Wa da, wər z-inəməkusət əd barar-in Isxaq»

11 Awalan win əkman Ibrahim wəllen fəlas Ismaɣil ənta da rur-es.

12 Mišan iṇṇ-as Məššina: «A-kay-wər-takmu batu ən barar əd tawahayt-nak. Ardu s igi n a w'as dak təṇṇa Sarata. Id fəlas aganna wa n Isxaq a daɣ z-agu əzzurriya-nnak.

13 Amaran barar wa n tawahayt ad-iqqəl amaraw ən tamattay iyyat, id ənta da rur-ek.»

14 Aɣóra ṭufat inzay Ibrahim daɣ adakal ən təgəlla d əṇwar iḍnayan aṃan, ikf-en i Hajara, issəwar-tan əzir-net, ikf-et barar, issəgl-et. Təgla, teway əd taṇeray ən Ber-Šeba, təxrak.

15 As əɣradan aṃan daɣ əṇwar, toyya-ddu rur-es daw təfsəq.

16 Təzzar təkk-as əḍḍəkud ən taggor təqqim fəl-as təṇṇa: «Wər areɣ ad haṇṇaya barar-in itiba-tu.» Təqqim-in sen da ad təhallu.

17 Məššina isla i tala ən barar təzzar iɣra-ddu Angalos ən Məššina daɣ jənnawan Hajara iṣṣəstan-tat: «Ma kam igrawan, Hajara? Ad wər tərməɣa. Məššina isla i barar ihallu daɣ adag wa daq-q in toyye.

18 Əbdəd! Ədkəl barar-nam, əṣṣən daɣ-as, id ad-t-aga əmaraw ən tamattay tagget.

19 Olam Məššina šiṭṭawen ən Hajara təzzar togg'aṇu. Təgla təḍnay aṇwar təššəšwa barar-net. Daɣ təɣlift ən Məššina idwal barar, iqqal ənaṇḍab ən təganzay isaḍasan. Iɣsar daɣ taṇeray ən Faran. Təzzəzlaf-tu ṃa-s wələt Maṣar.

22 Daɣ azzaman win di Abimelek oṣa-ddu Ibrahim, iddew əd Fikol əmənokal ən nammagaran-net. Iṇṇa Abimelek y Ibrahim: «Məššina og̣az kay daɣ a wa tətagga kul.

23 Əmərədda əhəḍ-i əs Məššina as wər di-za-takkaddala nak wala bararan-in wala əzzurriya-nnin. Əmmək w'as dak-əmmozala s əlləllu, mazal-i sər-əs, nak d akal a daɣ təɣsara.»

24 «Əhaḍa sər-əs» iṇṇa Ibrahim.

25 Mišan išaššawad Ibrahim Abimelek təṇṇa ta təgat daɣ batu n aṇu wa əgdalan eklan-net.

26 Ijjəwwab-as Abimelek: «Wər əṣṣena wa igan a di. Kay iṃan-nak wər di-təṇṇeɣ araṭ, amaran wər əsleɣ i sər-əs immigradan har azalada.»

27 Idkal Ibrahim eharay wa ənḍərran əd šitan ikf-en y Abimelek, əsammarkaṣan taṣṣaq gar-essan.

28 Iṣkat Ibrahim šibəgag əṣṣayat daɣ aharay-nnet.

29 «Ma fəl ənṣanat, iṇṇ-as Abimelek, əṣṣayat təbəgag šin təṣkata da?»

30 «Əṣṣayat təbəgag a da a tanat təqbəla əg̣mədnat-in əfuṣ-in, əṃosnat təgəyya n as nak a iɣazan aṇu a da.»

31 A di da a fəl ig'adagg a da eṣəm Ber-Šeba: anu wa fəl əhaḍan ket-nasan.

32 Dəffər as saṃṃarkasan taṣṣaq daɣ Ber-Šeba iqqal Abimelek akal ən Kəl Filist, ənta əd Fikol wa n əmənokal ən nammagaran-net.

33 Ibrahim iṇbal ašək igan eṣəm ešel daɣ Ber-Šeba, amaran iɣbad Əməli, Məššina Amaɣlol daɣ adag wen.

34 Igla Ibrahim iɣsar daɣ akal ən Kəl Filist har iga tamert.

  

Exploring the Meaning of Genesis 21      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 2610. In the internal sense of this chapter the Lord‘s Divine Rational is first treated of, which is represented by "Isaac" (verses 1-8).

AC 2611. Next the merely human rational, which was then separated, and which is the "son of Hagar the Egyptian" (verses 9-12).

AC 2612. After this had been separated, the spiritual church is represented by the same, namely, by Hagar’s son, as well as by his mother; which church and its state are treated of in (verses 13 to 21).

AC 2613. Concerning the human rational things that were adjoined to the doctrine of faith, which in itself is Divine (verses 22-34).

AC 2614. This doctrine together with those things adjoined is "Beer-sheba" (verses 14, 31, 33).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 21      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 2610. In the internal sense of this chapter the Lord‘s Divine Rational is first treated of, which is represented by "Isaac" (verses 1-8).

AC 2611. Next the merely human rational, which was then separated, and which is the "son of Hagar the Egyptian" (verses 9-12).

AC 2612. After this had been separated, the spiritual church is represented by the same, namely, by Hagar’s son, as well as by his mother; which church and its state are treated of in (verses 13 to 21).

AC 2613. Concerning the human rational things that were adjoined to the doctrine of faith, which in itself is Divine (verses 22-34).

AC 2614. This doctrine together with those things adjoined is "Beer-sheba" (verses 14, 31, 33).

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 440, 1197, 1416, 1676, 1893, 1949, 2072, ...

True Christian Religion 451


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 537, 608

Spiritual Experiences 430

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:8, 16:3, 8, 10, 11, 15, 16, 17:10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 18:12, 20:1, 22:2, 3, 25:19, 26, 26:18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 28:18, 39:2, 3, 46:1

Numbers 10:12

Joshua 3:1, 15:28, 24:3

Judges 11:2

1 Samuel 1:24, 15:12, 24:22, 25:1

2 Samuel 24:7

1 Kings 19:3

2 Chronicles 29:20

Psalms 10:14

Isaiah 40:28

Jeremiah 10:10

Matthew 1:2

Luke 3:34

Acts 7:8

Romans 9:7

Galatians 4:29, 30

Hebrews 11:18

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Sarah Have a Son
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac’s Birth Foretold
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Isaac
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Isaac
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Isaac
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: