Genesis 20

Studovat vnitřní smysl

       

2 Ibrahim igannu əs tənṭut-net Sarata: «tamaḍraytt-in a wa.» Abimelek əmənokal ən Gərar isassaway-du Sarata.

3 Ahad di da daɣ tərgət inafalal Məššina y Abimelek, iṇṇ-as: «A kay iba fəl əddəlil ən tənṭut ta du-təsassawaya fəlas təzlaf.»

4 Abimelek a tat wər nəḍes harwa iṇṇa: «Əməli-nin, nak əd tamattay-nin ad-ana-təhləka da nəɣdal?

5 Awak təṇṇa a d-i wər iga tamaḍrayt-net a təṃos? Ənta iṃan-net tanṭut təṇṇ-i amaqqar-net a iṃos. A di da fəl əgeɣ a di s əwəl iddinan əd fassan zaddognen.»

6 Ijjəwwab-as Məššina daɣ tərgət: «Əṣṣanaɣ iṃan-in as s əwəl iddinan ad təgeɣ a di, a di da fəlas arəɣ a kay ag̣əza daɣ abakkad,taqqama da wər tat-təḍesa.

7 Suɣəl tanṭut n aləs di əmərədda! Ənnəbi a iṃos, amaran a dak aṇsəy Məššina fəl ad-təddəra. As tat wər təssoɣala əṣṣən as illikan as a kay iba, kay d aytedan-nak.»

8 Ɣur taṇakra-nnet tənzayat, isassaɣra-ddu Abimelek aytedan-net ig-asan isalan kul. Aytedan təggaz-tan ṭasa zəwwərət.

9 Təzzar iɣra-ddu Abimelek Ibrahim iṇṇ-as: «Ma dana-təgeɣ da? Ma dak-əɣšada as dana-təge, nak əd taɣmar-in, daɣ ədmaran n abakkad igan təzzəwwərt a da? Təgəɣ-i əmazal da wər nətəwəggu.»

10 Iṇṇ-as tolas: «Ma tənnəye daɣ igi n əmazal a ?»

11 Ijjəwwab-as Ibrahim: «Aɣila wala aššak daɣ-as wər t-illa i iksudan Məššina daɣ akal a da, amaran təwənɣa fəl əddəlil ən tənṭutt-in.

12 Mišan tidət as tamaḍraytt-in: elles n abba-nin mišan wər tat-terew anna-nin, təqqal tanṭutt-in.

13 Assaɣa wa di-d-išaššakal Məššina daɣ akal n abba-nin, əṇṇeɣ i tənṭutt-in:" Ag-i tara-nin a: edag noṣa taṇṇa nak amaqqar-nam a əṃosa."»

14 Idkal Abimelek ayfəd əd wəlli əd šitan d eklan əd taklaten, ikf-en y Ibrahim as t-in-issoɣal tanṭut-net Sarata.

15 Iṇṇ-as: «Akal-in innolam-ak. Əɣsər daɣ-as daɣ adag wa əran ṃan-nak.»

16 Amaran iṇṇa i Sarata: «Təhaṇṇaya! Əkfeɣ agim ən tafelt n əzrəf amaqqar-nam: iṃos a wen təgiyya dat aytedan-nam kul n as wər təle lahan daɣ batu a da.» Fəl əddəlil n a wa igrawan Sarata, tanṭut n Ibrahim, Əməli isaggagra šiḍoden n ahan n Abimelek. Oṇsay Ibrahim Məššina, amaran iqbal Məššina maṇsay-nnet, izzozay Abimelek, tanṭut-net əd taklaten-net, əfragnat ad-ələsnat agaraw ən bararan.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1197, 1502, 2496, 2497, 2505, 2506, 2507, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2500, 2552, 2553, 2554, 2559, 2560, 2561, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 710

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:12, 13, 15, 16, 17, 18, 13:9, 28:12, 31:7, 24, 34:10, 37:5, 9, 40:5, 42:34, 46:2

1 Samuel 25:26

2 Chronicles 30:18

Job 4:13, 33:15, 17, 42:9

Psalms 7:9, 105:14

Proverbs 6:29

Matthew 1:20

James 5:16


Přeložit: