Genesis 2

Studie

          |

1 Təməwit ta da as əkkəsawan jənnawan əd ṃədlan d arat kul wa tan ihan.

2 Əzəl wa n əṣṣa əššəɣəl wa iga Məššina kul ikkisaw, təzzar iɣrad-tu daɣ-as.

3 Iga Məššina albaraka-nnet fəl əzəl wa n əṣṣa, izzəzwar-tu fəlas əzəl wa da ad daɣ iɣrad əššəɣəl n əxluk kul wa iga.

4 Ələsəl wa n jənnawan d aṃadal ənta da as d-ətawaxlakan. As d-iga Əməli Məššina aṃadal əd jənnawan

5 wər tu təlla təfsəq waliyyat za wər ig̣med yel harwa fəl aṃadal. Fəlas Əməli Məššina wər d-issofay akonak fəl aṃadal, amaran ənta da wər t-illa awedan waliyyan igyakan aṃadal.

6 Təzzar təg̣mad-du šaṭ n aṃan aṃadal, təssəbdag tesayt n aṃadal.

7 Ixlak-du Əməli Məššina aggadəm daɣ əg̣odrar n aṃadal issəwad daɣ šinjar-net iṇfas wa n təməddurt, təzzar iqqal aggadəm taxlək əhan ṃan.

8 Dəffər a di ig'Əməli Məššina əgoras daɣ akal n Edan fəl aganna wa n dənnəg issənṣa daɣ-as aggadəm wa dd-ixlak da.

9 Əməli Məššina issədwal-du daɣ aṃadal irawan n eškan kul əhossaynen as əzodan aratan-nasan əs taṭṭay, issədwal-du ənta da ašək wa n təməddurt daɣ aṃṃas n əgoras, d ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet.

10 Ig̣mad-d'agarew akal wa n Edan fəl ad-aššašəw əgoras. Den da ad-imməzzay agarew iqqal əkkoz ḍaran.

11 Aḍar w'azzaran eṣəm-net Fišon, ənta a dd-iɣlayan akal kul wa n Hawila, akal wa iha urəɣ,

12 urəɣ iṃosan wa iqqətasan. Akal wen ətawagrawan daɣ-as aḍutan əzodnen əlanen ələsəl as itawaṇṇu Bədola, tolas əhanat-tu təhun əntanatay da əlanen ələsəl as itawaṇṇu Šoham.

13 Eṣəm n aḍar wa n əššin Gihon, ənta a dd-iɣlayan akal wa n Kuš ket-net.

14 Eṣəm n aḍar wa n karad Hiddekəl, ənta a dd-ingayan daɣ dənnəg n akal n Aššur. Aḍar wa n əkkoz eṣəm-net Fərat.

15 Idkal Əməli Məššina aggadəm, ig-ay daɣ əgoras wa n Edan fəl a dər-əs annaṭṭaf, iṣṣən daɣ-as.

16 Təzzar ig'Əməli Məššina y aggadəm tarɣəmt təṃosat as das iṇṇa: «Təle turagat ən taṭṭay n aratan n eškan kul win n əgoras.

17 Mišan ad-wər-tatša aratan n ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet, fəlas as tan-tətšeɣ illikan as a kay iba.»

18 Iṇṇa Əməli Məššina: «Wər oleɣ ad iṃos aggadəm ɣas-net ad-as-aga tadhəlt a dər inihagga.»

19 Ixlak-du Əməli Məššina daɣ aṃadal imudaran kul win ozalnen fəl aṃadal əd g̣ədad kul. Iwat-tan-du s aggadəm ad-inəy Əməli Məššina ma əṃosan əṣmawan win dasan z-agu. Təzzar iqqal as iṣmawan win ig'aggadəm i mudaran, əntanay a tan əwarnen.

20 Ig'aggadəm iṣmawan i hərwan əd g̣ədad əd wəxsan kul, mišan wər ɣur-əs ig'as, ənta aggadəm, igraw tadhəlt a dər inihagga.

21 Təzzar isaṭṭarmas-tu Əməli Məššina iket an eṭəs. Daɣ amazay wa d inṣa da ikkas-du iyyan daɣ ɣərdəššan-net issoɣal iṣan n alam təməwit-nasan.

22 Ixlak-du Əməli Məššina tanṭut daɣ əɣərdes wa dd-ikkas daɣ aggadəm da, eway-tat-du sər-əs.

23 Təzzar iṇṇa aggadəm: «Ənta da ta təṃosat eɣas ən ɣasan-in elam n alam-in. Ənt'as z-itawaṇṇu tanṭut fəl-as aləs a daɣ du-tətawakkas.»

24 A di da a fəlas aləs ad-ifəl ehan ən šis əd ṃas, irtəy əd tənṭut-net, əqqəlan elam iyyanda.

25 Aləs əd tənṭut ket-nasan əxizamzaman, eges wər tan tətibəz takarakit.

  
Scroll to see more.